DECIZIE nr. 671 din 17 noiembrie 2016referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 10 februarie 2017      Valer Dorneanu - preşedinte    Marian Enache - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Livia Doina Stanciu - judecător    Simona-Maya Teodoroiu - judecător    Varga Attila - judecător    Bianca Drăghici - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea "Genel Internaţional" - S.R.L., cu sediul în localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, în Dosarul nr. 2.876/86/2015 al Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 1.674D/2015 al Curţii Constituţionale.2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.714D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de acelaşi autor, în Dosarul nr. 954/265/2014/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă.4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.5. Având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării cauzelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.714D/2015 la Dosarul nr. 1.674D/2015, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. În acest sens arată că instanţa de contencios constituţional, în jurisprudenţa sa, a statuat că plata taxelor judiciare de timbru, fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, este justificată plata anticipată a acestora, ca şi sancţiunea anulării în cazul netimbrării.

  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:7. Prin Încheierea din 5 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 2.876/86/2015, Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea "Genel Internaţional" - S.R.L., cu sediul în localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a unei încheieri de şedinţă, prin care s-a respins solicitarea de reducere a taxei judiciare de timbru.8. Prin Încheierea din 11 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 954/265/2014/a3, Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Societatea "Genel Internaţional" - S.R.L., cu sediul în localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare a modului de soluţionare a cererii de acordare a ajutorului public judiciar.9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că are probleme financiare, ca urmare a prejudiciilor cauzate de diverşi debitori rău-platnici, astfel încât nu poate efectua plăţi, având conturile blocate. Ca atare, autoarea excepţiei arată că art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 reglementează doar reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, însă nu şi scutiri de la plata taxei de timbru pentru situaţii precum cea mai sus evocată, ceea ce, în opinia sa, contravine art. 21 alin. (1) şi (2) din Constituţie.10. Tribunalul Suceava - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că aceste norme nu sunt de natură a afecta accesul liber la justiţie, în acest sens fiind şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a stabilit, în nenumărate rânduri, că serviciile efectuate de către instanţele judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite.11. Tribunalul Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă susţine că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, pentru considerentele reţinute de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 58 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 aprilie 2014, Decizia nr. 100 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 9 mai 2014, şi Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015. Astfel, nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor.12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.13. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că instanţa de contencios constituţional, în jurisprudenţa sa, a statuat cu valoare de principiu că prevederile art. 21 din Constituţie nu instituie nicio interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de autorităţile judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Totodată, Curtea a reţinut că plata anticipată a taxelor judiciare de timbru, fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile (în unele cazuri până la termenul ulterior, stabilit de instanţa judecătorească), este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora.14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 42 alin. (2)-(4) şi art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut:- Art. 34 alin. (2): "Dacă la momentul înregistrării cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, acţiunea va fi anulată în parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitată taxa judiciară de timbru.";- Art. 36 alin. (2): "Dacă până la termenul prevăzut de lege sau stabilit de instanţă reclamantul nu îndeplineşte obligaţia de plată a taxei, acţiunea ori cererea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.";- Art. 42 alin. (2)-(4): "(2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii: a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate; b) plata integrală a taxei nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate. (3) În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii.";- Art. 45 alin. (6): "Dacă legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie."17. În opinia autoarei excepţiei, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (2) care consacră accesul liber la justiţie.18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 34 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici asemănătoare. Astfel, prin Decizia nr. 606 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 29 decembrie 2014, Curtea a statuat că aceste norme nu sunt de natură a afecta accesul liber la justiţie, deoarece în jurisprudenţa sa a stabilit, în nenumărate rânduri, că serviciile efectuate de către instanţele judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite. Curtea a reţinut că accesul liber la justiţie, consacrat de art. 21 din Constituţie, nu înseamnă gratuitate. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.19. Totodată, instanţa de contencios constituţional a statuat că, plata taxelor judiciare de timbru fiind o condiţie legală pentru începerea proceselor civile, obligaţia la plata anticipată a acestor taxe (în unele cazuri până la un termen ulterior, stabilit de instanţa judecătorească) este justificată, ca şi sancţiunea anulării acţiunii sau cererii, în caz de neplată a acestora. De altfel, contribuţia justiţiabilului poate fi recuperată la cererea acestuia, în temeiul art. 453 din Codul de procedură civilă, de la partea care cade în pretenţii. Aşadar, regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 90 din Codul de procedură civilă, cel care nu este în măsură să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a primejdui propria sa întreţinere sau a familiei sale, poate beneficia de asistenţă judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar (în acest sens, a se vedea şi Decizia nr. 87 din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 12 februarie 2009, Decizia nr. 808 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, şi Decizia nr. 358 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013).20. Cele reţinute de instanţa de contencios constituţional prin deciziile menţionate anterior se aplică mutatis mutandis şi în prezenta cauză, referitor la dispoziţiile art. 36 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, reglementarea soluţionării acţiunii ori a cererii în limitele în care s-a plătit, în mod legal, taxa judiciară de timbru, fiind la latitudinea legiuitorului. În consecinţă, Curtea nu poate reţine încălcarea art. 21 din Constituţie.21. În continuare, Curtea constată că dispoziţiile art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici identice celei formulate în prezenta cauză şi prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală, critici formulate de aceeaşi autoare, soluţia pronunţată fiind aceea de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 749 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015, Curtea a reţinut că numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, acest act normativ vizând exclusiv persoanele fizice, nu şi persoanele juridice. Dispoziţiile legale criticate, respectiv art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 (ca şi în vechea reglementare cuprinsă la art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în prezent abrogată), prevăd că în cazul persoanelor juridice, instanţa poate acorda, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, iar în mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico - financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice. Aşa fiind, persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilităţi legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eşalonarea sau amânarea plăţii acesteia. Această măsură legislativă reprezintă, însă, opţiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispoziţiile Legii fundamentale.22. Cât priveşte critica de neconstituţionalitate a art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, Curtea observă că aceste norme stabilesc că, dacă legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie. Or, cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate are ca obiect soluţionarea unei cereri de reexaminare a unei încheieri de şedinţă prin care s-a respins cererea de scutire de la plata taxei de timbru. Pe cale de consecinţă, întrucât condiţia legăturii cu soluţionarea cauzei, instituită de dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, nu este îndeplinită, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 este inadmisibilă.23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

  În numele legii

  DECIDE:
  1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Societatea "Genel Internaţional" - S.R.L., cu sediul în localitatea Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud, în Dosarul nr. 2.876/86/2015 al Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă şi Dosarul nr. 954/265/201/a3 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă.2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în aceleaşi dosare ale aceloraşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 34 alin. (2), art. 36 alin. (2) şi ale art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Suceava - Secţia a II-a civilă şi Tribunalului Bistriţa-Năsăud - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 17 noiembrie 2016.

  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  prof. univ. dr. VALER DORNEANU

  Magistrat-asistent,

  Bianca Drăghici
  ---------