ORDIN nr. 3.086 din 16 ianuarie 2017pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 10 februarie 2017  În conformitate cu prevederile art. 18, art. 94 alin. (1), alin. (2) lit. n), art. 137-140, art. 244 alin. (5), art. 247, 248, 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2017, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia din programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar sau la examenul naţional de definitivare în învăţământ se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate. (2) Includerea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin direcţiile generale/direcţiile de specialitate.  +  Articolul 3Compatibilizarea domeniilor şi specializărilor/ programelor de studii incluse în Centralizator cu probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, respectiv cu disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ, se realizează de Direcţia generală management şi resurse umane, iar transpunerea acestora în aplicaţiile informatice specifice se realizează în colaborare cu Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2016, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.792/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 şi 883 bis din 25 noiembrie 2015.  +  Articolul 5Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase
  Bucureşti, 16 ianuarie 2017.Nr. 3.086.----