ORDIN nr. 209 din 2 februarie 2017privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2017  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, literele c), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, colegii naţionale, grupuri şcolare, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii; d) realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;...................................................................... f) realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;"2. La articolul 5, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:"m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural."3. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. f), care se finanţează pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, sunt lucrări privind infrastructura, suprastructura, calea de circulaţie şi asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor în limita a două lungimi ale lucrării de artă în albia majoră în amonte şi în limita unei lungimi a lucrării de artă în albia minoră în aval."4. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins:"(10^1) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile specifice prevăzute la art. 5 lit. m) care se finanţează sunt construirea, înfiinţarea unor sisteme de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal noi, precum şi dezvoltarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public stradal-rutier şi/sau stradal-pietonal existente."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh
  Bucureşti, 2 februarie 2017.Nr. 209.----