ORDIN nr. 581 din 25 ianuarie 2017privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017  Având în vedere dispoziţiile art. 35 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d), e) şi f), cu următorul cuprins:"d) persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia de a plăti impozit pe profit, potrivit art. 38 din Codul fiscal, sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 şi 227 din Codul fiscal; e) persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; f) persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care obţin venituri din activităţi independente din România, respectiv persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, care obţin venituri din România în calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activităţile artistice şi sportive, şi care optează pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal."2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente prevăzute la alin. (1), Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţă de administrare pentru ansamblul obligaţiilor fiscale administrate, potrivit legii, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi pentru toată perioada cât aceste persoane au calitatea de contribuabil/plătitor."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru persoanele fizice nerezidente prevăzute la alin. (1) lit. f), Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţă de administrare începând cu data realizării opţiunii de regularizare a impozitului pe venit."4. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi este organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzi care se fac venit la bugetul de stat, precum şi a cheltuielilor judiciare, stabilite în sarcina persoanelor fizice şi juridice nerezidente."5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (1), şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz."6. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 8 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 10 zile de la data publicării.  +  Articolul IIIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Preşedintele

  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

  Bogdan-Nicolae Stan
  Bucureşti, 25 ianuarie 2017.Nr. 581.----