HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 ianuarie 2017privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 28 martie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera r) va avea următorul cuprins:"r) structurile pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014 - structurile din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi din cadrul Serviciului Român de Informaţii (SRI), responsabile cu dezvoltarea şi mentenanţa sistemului informatic unitar SMIS2014+ şi a aplicaţiei conexe MySMIS2014, precum şi cu administrarea produselor tehnologice aferente acestora."2. La articolul 2, punctul 22 va avea următorul cuprins:"22. structurile pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014."3. La articolul 4 alineatul (7), litera a) va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru personalul cu atribuţii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a instrumentelor structurale 2007-2013 şi 2014-2020, a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European, a Mecanismului financiar norvegian, pentru personalul din CAPE, pentru personalul din DAPI şi UCAAPI responsabil cu activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, precum şi pentru personalul din cadrul STS şi SRI;".

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice

  şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul delegat pentru fonduri europene,

  Mihaela Virginia Toader

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 33.----