ORDIN nr. 166 din 25 ianuarie 2017privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2017  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.(2) Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.  +  Articolul 2 Prezentul ordin se aplică de către entitățile prevăzute la art. 3 și 4.  +  Articolul 3 Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informațiilor comparative, raportările contabile anuale conțin informații comparative retratate. În acest caz, informațiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.  +  Articolul 5(1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 se efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(2) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2017, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 țin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.  +  Articolul 6(1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, după caz. Anexele nr. 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile reglementărilor contabile aplicabile.  +  Articolul 7(1) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu întocmesc situații financiare anuale pentru propria activitate.  +  Articolul 8 Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.  +  Articolul 9(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2.(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7.  +  Articolul 10(1) Se aprobă structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite de formularele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse lapct. I.1.4. și la pct. I.1.5. din anexa nr. 1.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie având în vedere, pe lângă reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3. din anexa nr. 1, precum și prevederile cuprinse în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 12Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:116. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informații:a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanțului.3. Punctul 224 se modifică și va avea următorul cuprins:224. - Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică și în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriașilor.4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) costurile de testare a funcționării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul și condiția de funcționare (cum ar fi eșantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare și veniturile menționate mai sus se înregistrează distinct, în funcție de natura acestora, diferența dintre cheltuielile și veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcție (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuție» = 722 «Venituri din producția de imobilizări corporale»);5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Prevederile alin. (4) se aplică și în cazul investițiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiți încă chiriași.6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) ansamblurile sau complexurile de locuințe destinate vânzării.7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcție de perioada căreia îi corespund și cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 341^1, cu următorul cuprins:341^1. (1) Asistența acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.(2) Asistența guvernamentală reprezintă acțiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entități sau unei categorii de entități care îndeplinesc anumite criterii. În înțelesul prezentelor reglementări, asistența guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acțiuni ale guvernului care influențează condițiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziție de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităților concurente.(3) Guvernul are semnificația prevăzută la pct. 478 alin. (2).9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Subvențiile guvernamentale reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiții referitoare la activitatea de exploatare a entității. Subvențiile exclud acele forme de asistență guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum și acele tranzacții cu guvernul care nu se pot distinge de operațiunile comerciale normale ale entității.10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:a) totalul activelor: 16.000.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acționar comun sau obișnuit al entității respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleași condiții ca și celorlalți acționari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligația de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producție sau al redevențelor.13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 592^1, cu următorul cuprins:592^1. - Entitățile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice odată cu situațiile financiare anuale individuale, respectiv situațiile financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduc conturile 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"*1), 7865 "Venituri financiare din amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat" și 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare". Notă
  *1) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
  15. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor" se elimină funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale luate cu chirie" și se introduce funcțiunea contului 8031 "Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare":  +  Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop. În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat.16. La capitolul 16 "Funcțiunea conturilor", funcțiunea conturilor 431 "Asigurări sociale", 8036 "Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate" și 8039 "Alte valori în afara bilanțului" se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Contul 431 «Asigurări sociale» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv. În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:– contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);– contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);– sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);– contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);– contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);– contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații (462). În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:– sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512);– sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);– sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.  +  Contul 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operațional, cu chirie, precum și a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală. În debitul contului 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate. Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.  +  Contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignație, precum și a altor valori în afara bilanțului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038. În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanțului» se înregistrează alte valori obținute în afara bilanțului, iar în credit, stingerea obligațiilor entității în legătură cu aceste valori.Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanțului, existente la un moment dat.
   +  Articolul 13 În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 "Patrimoniul privat"*2) și 4318 "Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate"*3). Notă
  *2) Acest cont apare doar la entitățile care dețin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
  *3) În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.
   +  Articolul 14 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 4 februarie 2016.  +  Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  București, 25 ianuarie 2017. Nr. 166.  +  Anexa nr. 1
  Principalele aspecte legate de întocmirea
  și depunerea situațiilor financiare anuale
  I. Prevederi generale1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.1.3. (1)  Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu desfășoară activități economice, întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea.(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situații financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.969/2007, cu modificările ulterioare, se completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.1.4. (1)  Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale, în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS, vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.1.5. (1)  Situațiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul "Date informative" și formularul "Situația activelor imobilizate", în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de inactivitate, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.(3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția celor menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare anuale conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro1.6. (1)  Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o raportare contabilă anuală, în condițiile prevăzute de ordin.(3) Erorile contabile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.1.8. (1)  Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.(2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanț", respectiv "Bilanț prescurtat", cu datele prevăzute la alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.1.9. (1)  Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.1.10. (1)  Potrivit art. 185 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă, situațiile financiare anuale, însoțite de documentele prevăzute de lege.(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare.(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege, în format hârtie și în format electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă. Entitățile depun situațiile financiare anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate potrivit legii.(4) Fișierele zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anualeA. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 1.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile. Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin. Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din reglementările contabile.2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 17.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la pct. 599 din reglementările contabile;2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;3. note explicative la situațiile financiare anuale. Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și anume:a) totalul activelor: 17.500.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din reglementările contabile;2. cont de profit și pierdere (cod 20) în structura prevăzută la pct. 600 din reglementările contabile;3. situația modificărilor capitalului propriu;4. situația fluxurilor de trezorerie;5. notele explicative la situațiile financiare anuale. Acestea vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor, bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul "cod 10", iar contul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere, simbolul "cod 20".2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.2.6. (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, entitățile întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2016, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017.(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale în structura prevăzută la pct. 21 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul auditului statutar.(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:a) totalul activelor: 16.000.000 lei;b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.(5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2017.2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 "Note explicative la situațiile financiare anuale" din Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute de capitolul respectiv.2.9. (1)  Entitățile înscriu în formularul "Contul de profit și pierdere", la rândul 23 "Salarii și indemnizații", respectiv în formularul "Contul prescurtat de profit și pierdere", la rândul 04, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.(2) La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 (societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată)2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și publică, conform prevederilor art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare, situații financiare anuale individuale întocmite în baza Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).2.11. (1)  Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016, se efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 întocmesc situațiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2016 se procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează și se înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.2.12. (1)  Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de documentele prevăzute de lege. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde.(2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii.2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a societății, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de societăți și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. (1)  Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.(2) Cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.3.2. (1)  Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situații financiare anuale întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, vor fi însoțite de formularul "Date informative" (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin.3.3. (1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);– adresa și numărul de telefon;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.(5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.(6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nouînființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.(7) Prevederile de la alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz, menționate la pct. 3.1 și 3.3, se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3.5. (1)  Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.(2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare obligate să întocmească și să publice anual un raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, odată cu situațiile financiare anuale.(3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.IV. Completarea situațiilor financiare anualeA. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile ale căror valori mobiliare nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.B. Completarea situațiilor financiare anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.V. Nomenclator - forme de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul Denumirea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT 11 Regii autonome 12 Societăți cu capital integral de stat 13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare 14 Companii și societăți naționale*4) 15 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social 16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome 20 PROPRIETATE MIXTĂ*5) (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 23 Societăți cu capital de stat și privat autohton 24 Societăți cu capital de stat și privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%) 25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin 26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin 27 Societăți cu capital de stat și privat autohton 28 Societăți cu capital de stat și privat străin 29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora 30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole) 31 Societăți în nume colectiv 32 Societăți în comandită simplă 33 Societăți în comandită pe acțiuni 34 Societăți pe acțiuni 35 Societăți cu răspundere limitată 36 Societăți agricole 37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent 40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ 41 Cooperative de consum 42 Cooperative meșteșugărești 43 Cooperative și asociații agricole netransformate 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești) Notă
  *4) La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.
  *5) La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.
  VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale6.1. (1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(1)  Formatul electronic al situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, societățile care aplică Reglementările contabile, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip.
   +  Anexa nr. 2
  Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie
  I. Prevederi generale1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin.1.3. (1)  Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către agenții economici și alți contribuabili.(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.1.4. (1)  În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul conturilor 481 "Decontări între unitate și subunități" și 482 "Decontări între subunități" se transferă în contul 461 "Debitori diverși"/analitic distinct sau 462 "Creditori diverși"/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care au provenit.(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 4 la ordin;d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.2.2. Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.2.4. (1)  Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.5. (1)  Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv situațiilor financiare anuale simplificate.2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în vedere același nomenclator privind formele de proprietate, cuprins în anexa nr. 1 la ordin.2.11. (1) Entitățile înscriu, la rândul 23 "Salarii și indemnizații" din cadrul formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.(2) La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1, precum și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile.4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:*Font 9* Județul ________________________|_|_| Activitatea preponderentă Entitatea __________________________ (denumire clasă CAEN) __________________ Adresa: localitatea _____, sectorul _____, Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_| str. ________ nr. ______, bl. _______, Activitatea preponderentă efectiv sc. ______, ap______ desfășurată (denumire clasă CAEN) ______ Telefon ____________, fax _______________ Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_| Număr din registrul comerțului __________ Cod unic de înregistrare Forma de proprietate _______________|_|_| _____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_| SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie ............ Cod 10 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold an curent la: ││ │rd.├───────────┬────────────┤│ │ │01 ianuarie│31 decembrie│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 01│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) │ 02│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, │ │ │ ││ │drepturi și active similare și alte imobilizări │ │ │ ││ │necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - │ │ │ ││ │2908) │ 03│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) │ 04│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Active necorporale de explorare și evaluare a │ │ │ ││ │resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906) │ 05│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Avansuri (ct. 4094) │ 06│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 01 la 06) │ 07│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - │ │ │ ││ │2812 - 2911 - 2912) │ 08│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - │ │ │ ││ │2813 - 2913) │ 09│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + │ │ │ ││ │224 - 2814 - 2914) │ 10│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) │ 11│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Imobilizări corporale în curs de execuție │ │ │ ││ │(ct. 231 - 2931) │ 12│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Investiții imobiliare în curs de execuție │ │ │ ││ │(ct. 235 - 2935) │ 13│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Active corporale de explorare și evaluare a │ │ │ ││ │resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) │ 14│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Active biologice productive │ │ │ ││ │(ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) │ 15│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │9. Avansuri (ct. 4093) │ 16│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 08 la 16) │ 17│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) │ 18│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităților din grup │ │ │ ││ │(ct. 2671 + 2672 - 2964) │ 19│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la │ │ │ ││ │entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) │ 20│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităților asociate și │ │ │ ││ │entităților controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 2673 + 2674 - 2965) │ 21│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) │ 22│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* │ │ │ ││ │+ 2679* - 2966* - 2968*) │ 23│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 18 la 23) │ 24│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) │ 25│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + │ │ │ ││ │302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + │ │ │ ││ │+ 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) │ 26│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 │ │ │ ││ │+/- 348* - 393 - 3941 - 3952) │ 27│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + │ │ │ ││ │+ 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 +│ │ │ ││ │+ 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - │ │ │ ││ │- 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) │ 28│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Avansuri (ct. 4091) │ 29│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 26 la 29) │ 30│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. CREANȚE │ │ │ ││ │(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă │ │ │ ││ │mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru │ │ │ ││ │fiecare element.) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Creanțe comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + │ │ │ ││ │2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) │ 31│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Sume de încasat de la entitățile afiliate │ │ │ ││ │(ct. 451** - 495*) │ 32│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entitățile asociate și │ │ │ ││ │entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) │ 33│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382│ │ │ ││ │+ 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** │ │ │ ││ │+ 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + │ │ │ ││ │+ 5187) │ 34│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) │ 35│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 31 la 35) │ 36│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate │ │ │ ││ │(ct. 501 - 591) │ 37│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + │ │ │ ││ │507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) │ 38│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 37 + 38) │ 39│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)│ 40│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) │ 41│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd. 43 + 44), din care: │ 42│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(din ct. 471*) │ 43│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(din ct. 471*) │ 44│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) │ 45│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ ││ │1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)│ 46│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) │ 47│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401 + 404 + 408) │ 48│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) │ 49│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685│ │ │ ││ │+ 2691 + 451***) │ 50│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților asociate și entităților │ │ │ ││ │controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) │ 51│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și │ │ │ ││ │datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626│ │ │ ││ │+ 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ ││ │4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ ││ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + │ │ │ ││ │456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + │ │ │ ││ │5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 52│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 45 la 52) │ 53│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 41 + 43 + 53 - 70 - 73 - 76) │ 54│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54) │ 55│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) │ 56│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ ││ │1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)│ 57│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) │ 58│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 59│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) │ 60│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + │ │ │ ││ │1685 + 2691 + 451***) │ 61│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților asociate și entităților │ │ │ ││ │controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) │ 62│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și │ │ │ ││ │datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + │ │ │ ││ │1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ ││ │427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + │ │ │ ││ │4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + │ │ │ ││ │456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + │ │ │ ││ │+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 63│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 56 la 63) │ 64│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ H.│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Provizioane pentru beneficiile angajaților │ │ │ ││ │(ct. 1515 + 1517) │ 65│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 66│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + │ │ │ ││ │1514 + 1518) │ 67│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 65 + 66 + 67) │ 68│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70 + 71),│ │ │ ││ │din care: │ 69│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(din ct. 475*) │ 70│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(din ct. 475*) │ 71│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total │ │ │ ││ │(rd. 73 + 74), din care: │ 72│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct. 472*) │ 73│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct. 472*) │ 74│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Venituri în avans aferente activelor primite prin │ │ │ ││ │transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76 + 77), │ │ │ ││ │din care: │ 75│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct. 478*) │ 76│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct. 478*) │ 77│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Fond comercial negativ (ct. 2075) │ 78│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) │ 79│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ J.│CAPITAL ȘI REZERVE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 80│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 81│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) │ 82│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Patrimoniul institutelor naționale de │ │ │ ││ │cercetare-dezvoltare (ct. 1018) │ 83│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) │ 84│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84) │ 85│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 86│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 87│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 88│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 89│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │ 90│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 88 la 90) │ 91│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Acțiuni proprii (ct. 109) │ 92│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ ││ │proprii (ct. 141) │ 93│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ ││ │proprii (ct. 149) │ 94│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┬──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 95│ │ ││ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ │SOLD D │ 96│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL│SOLD C │ 97│ │ ││ │PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ │SOLD D │ 98│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┴──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 99│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 │ │ │ ││ │- 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99) │100│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Patrimoniul public (ct. 1016) │101│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Patrimoniul privat (ct. 1017)*2) │102│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102) │103│ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _________ Numele și prenumele ________________ Semnătura ___________________ Calitatea __________________________ Semnătura __________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
  *** Solduri creditoare ale conturilor respective.
  *1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
  *2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b) din prezenta anexă, este următoarea: SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31 decembrie ........*Font 9* Cod 20 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Perioada de raportare ││ │rd.├────────────┬────────────┤│ │ │An precedent│ An curent │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) │ 01│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + │ │ │ ││ │706 + 708) │ 02│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile │ │ │ ││ │radiate din Registrul general și care mai au în │ │ │ ││ │derulare contracte de leasing (ct. 766*) │ 05│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei │ │ │ ││ │de afaceri nete (ct. 7411) │ 06│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┬──────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 2.│Venituri aferente costului producției │ │ │ │ ││ │în curs de execuție (ct. 711 + 712) │ Sold C │ 07│ │ ││ │ ├──────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │ Sold D │ 08│ │ │├───┼───────────────────────────────────────────┴──────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 3.│Venituri din producția de imobilizări necorporale și │ │ │ ││ │corporale (ct. 721 + 722) │ 09│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 4.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale │ │ │ ││ │(ct. 755) │ 10│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 5.│Venituri din producția de investiții imobiliare │ │ │ ││ │(ct. 725) │ 11│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 6.│Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 │ │ │ ││ │+ 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) │ 12│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 7.│Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) │ 13│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, venituri din fondul comercial negativ │ │ │ ││ │(ct. 7815) │ 14│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, venituri din subvenții pentru investiții │ │ │ ││ │(ct. 7584) │ 15│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + │ │ │ ││09 + 10 + 11 + 12 + 13) │ 16│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 8.│a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele │ │ │ ││ │consumabile (ct. 601 + 602) │ 17│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 18│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ │ │ ││ │(ct. 605) │ 19│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 20│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 21│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: │ 22│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)│ 23│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială │ │ │ ││ │(ct. 645) │ 24│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│10.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale│ │ │ ││ │și necorporale (rd. 26 - 27) │ 25│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) │ 26│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │ 27│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ ││ │(rd. 29 - 30) │ 28│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 29│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 30│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│11.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) │ 31│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe │ │ │ ││ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + │ │ │ ││ │624 + 625 + 626 + 627 + 628) │ 32│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │ │ │ ││ │asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și │ │ │ ││ │contribuții datorate în baza unor acte normative │ │ │ ││ │speciale (ct. 635 + 6586*) │ 33│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător │ │ │ ││ │(ct. 652) │ 34│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor │ │ │ ││ │corporale (ct. 655) │ 35│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte │ │ │ ││ │evenimente similare (ct. 6587) │ 36│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + │ │ │ ││ │+ 6583 + 6588) │ 37│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de│ │ │ ││ │entitățile radiate din Registrul general și care mai │ │ │ ││ │au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) │ 38│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) │ 39│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 40│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Venituri (ct. 7812) │ 41│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + │ │ │ ││22 + 25 + 28 + 31 + 39) │ 42│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┤ │ ││ │- Profit (rd. 16 - 42) │ 43│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 42 - 16) │ 44│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│12.│Venituri din interese de participare (ct. 7611 + │ │ │ ││ │+ 7612 + 7613) │ 45│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la entitățile │ │ │ ││ │afiliate │ 46│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│13.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 47│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la entitățile │ │ │ ││ │afiliate │ 48│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│14.│Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda │ │ │ ││ │datorată (ct. 7418) │ 49│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│15.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 +│ │ │ ││ │767 + 768) │ 50│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile din alte imobilizări │ │ │ ││ │financiare (ct. 7615) │ 51│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) │ 52│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│16.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ │ │ ││ │și investițiile financiare deținute ca active │ │ │ ││ │circulante (rd. 54 - 55) │ 53│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 54│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Venituri (ct. 786) │ 55│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│17.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) │ 56│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile │ │ │ ││ │afiliate │ 57│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + │ │ │ ││ │667 + 668) │ 58│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) │ 59│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││ │- Profit (rd. 52 - 59) │ 60│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 59 - 52) │ 61│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) │ 62│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) │ 63│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│18.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Profit (rd. 62 - 63) │ 64│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 63 - 62) │ 65│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│19.│Impozit pe profit (ct. 691) │ 66│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│20.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ ││ │(ct. 698) │ 67│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│21.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE │ │ │ ││ │RAPORTARE: │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┤ │ ││ │- Profit (rd. 64 - 66 - 67) │ 68│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67); │ 69│ │ ││ │ (rd. 66 + 67 - 64) │ │ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘ La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislațieimuncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii",analitic "Colaboratori persoane fizice". La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuțiidatorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentândtransferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât celeprevăzute de Codul Fiscal. ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _____________ Numele și prenumele _______________ Semnătura _______________________ Calitatea _________________________ Semnătura _________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
   +  Anexa nr. 3
  Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de
  către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise
  la tranzacționare pe o piață reglementată
  I. Prevederi generale1.1. Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.1.2. (1)  Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 2.844/2016.(3) Pentru data de 31 decembrie 2016, societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2016 procedează la întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații determinate în baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS.(4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 pot depune raportările contabile anuale direct la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului electronic național, cu modificările și completările ulterioare.II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile anuale de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată2.1. (1)  Entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile anuale la 31 decembrie, care cuprind următoarele formulare:a) "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;b) "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), în structura prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;c) "Date informative" (cod 30), în structura prevăzută la pct. 4.8 din prezenta anexă;d) "Situația activelor imobilizate" (cod 40), în structura prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă.(2) Formularele "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii", "Situația veniturilor și cheltuielilor", "Date informative" și "Situația activelor imobilizate", cuprinse în raportarea contabilă anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit prevederilor IFRS.2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.2.3. (1)  Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" cu datele prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2.4. (1)  Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile anuale la 31 decembrie, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.3.2. (1)  Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales.(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor Publice pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele de identificare a entității:– denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);– adresa și numărul de telefon;– numărul de înregistrare la registrul comerțului;– codul unic de înregistrare;– capitalul social.(4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nouînființate care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Structura formularelor cuprinse în raportările contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016. Elementele prezentate în raportările contabile anuale întocmite de societățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016.4.2. Structura formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a) din prezenta anexă, este următoarea:*Font 9* Județul ________________________|_|_| Activitatea preponderentă Entitatea __________________________ (denumire clasă CAEN) __________________ Adresa: localitatea _____, sectorul _____, Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_| str. ________ nr. ______, bl. _______, Activitatea preponderentă efectiv sc. ______, ap______ desfășurată (denumire clasă CAEN) ______ Telefon ____________, fax _______________ Cod clasă CAEN ________________|_|_|_|_| Număr din registrul comerțului __________ Cod unic de înregistrare Forma de proprietate _______________|_|_| _____________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_| SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31 decembrie ............ cod 10 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────────────┐│ Denumirea elementului │Nr.│ Sold an curent la: ││ │rd.├───────────┬────────────┤│ │ │01 ianuarie│31 decembrie│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) │ 01│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, │ │ │ ││ │drepturi și active similare și alte imobilizări │ │ │ ││ │necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - │ │ │ ││ │2908) │ 02│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Fond comercial (ct. 2071) │ 03│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Avansuri (ct. 4094) │ 04│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Active necorporale de explorare și evaluare a │ │ │ ││ │resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907) │ 05│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ 06│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - │ │ │ ││ │2812 - 2911 - 2912) │ 07│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - │ │ │ ││ │2813 - 2913) │ 08│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + │ │ │ ││ │224 - 2814 - 2914) │ 09│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) │ 10│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Imobilizări corporale în curs de execuție │ │ │ ││ │(ct. 231 - 2931) │ 11│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Investiții imobiliare în curs de execuție │ │ │ ││ │(ct. 235 - 2935) │ 12│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Active corporale de explorare și evaluare a │ │ │ ││ │resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916) │ 13│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) │ 14│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │9. Avansuri (ct. 4093) │ 15│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 07 la 15) │ 16│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE │ │ │ ││ │(ct. 241 + 227 - 284 - 294) │ 17│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) │ 18│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Împrumuturi acordate entităților din grup │ │ │ ││ │(ct. 2671 + 2672 - 2964) │ 19│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la │ │ │ ││ │entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962) │ 20│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Împrumuturi acordate entităților asociate și │ │ │ ││ │entităților controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 2673 + 2674 - 2965) │ 21│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) │ 22│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* │ │ │ ││ │+ 2679* - 2966* - 2968*) │ 23│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 18 la 23) │ 24│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24) │ 25│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. STOCURI │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + │ │ │ ││ │302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + │ │ │ ││ │+ 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) │ 26│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării │ │ │ ││ │(ct. 311) │ 27│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 │ │ │ ││ │+/- 348* - 393 - 3941 - 3952) │ 28│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + │ │ │ ││ │346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 361 +/- 368 + 371 │ │ │ ││ │+/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - │ │ │ ││ │3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) │ 29│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Avansuri (ct. 4091) │ 30│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 26 la 30) │ 31│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. CREANȚE │ │ │ ││ │(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă │ │ │ ││ │mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru │ │ │ ││ │fiecare element) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Creanțe comerciale*1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + │ │ │ ││ │2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491) │ 32│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Avansuri plătite (ct. 4092) │ 33│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Sume de încasat de la entitățile din grup │ │ │ ││ │(ct. 451** - 495*) │ 34│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Sume de încasat de la entitățile asociate și │ │ │ ││ │entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) │ 35│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente │ │ │ ││ │derivate (ct. 4652) │ 36│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382│ │ │ ││ │+ 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** │ │ │ ││ │+ 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187) │ 37│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) │ 38│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 32 la 38) │ 39│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ │(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 │ │ │ ││ │+ 5113 + 5114) │ 40│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ ││ │(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)│ 41│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41) │ 42│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)(rd. 44 + 45) │ 43│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(din ct. 471*) │ 44│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(din ct. 471*) │ 45│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) │ 46│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ ││ │1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)│ 47│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) │ 48│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401 + 404 + 408) │ 49│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) │ 50│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Datorii din operațiuni de leasing financiar │ │ │ ││ │(ct. 406) │ 51│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685│ │ │ ││ │+ 2691 + 451***) │ 52│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Sume datorate entităților asociate și entităților │ │ │ ││ │controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ 53│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente │ │ │ ││ │derivate (ct. 4651) │ 54│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și │ │ │ ││ │datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626│ │ │ ││ │+ 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + │ │ │ ││ │426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + │ │ │ ││ │4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + │ │ │ ││ │455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + │ │ │ ││ │509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 55│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 46 la 55) │ 56│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ │(rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80) │ 57│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57) │ 58│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, │ │ │ ││ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │ │ │ ││ │obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) │ 59│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + │ │ │ ││ │1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)│ 60│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) │ 61│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Datorii comerciale - furnizori │ │ │ ││ │(ct. 401 + 404 + 408) │ 62│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) │ 63│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │6. Datorii din operațiuni de leasing financiar │ │ │ ││ │(ct. 406) │ 64│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + │ │ │ ││ │1685 + 2691 + 451***) │ 65│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │8. Sume datorate entităților asociate și entităților │ │ │ ││ │controlate în comun │ │ │ ││ │(ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) │ 66│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente │ │ │ ││ │derivate (ct. 4651) │ 67│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și │ │ │ ││ │datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + │ │ │ ││ │1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + │ │ │ ││ │424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + │ │ │ ││ │441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + │ │ │ ││ │4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + │ │ │ ││ │509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) │ 68│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 59 la 68) │ 69│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ H.│PROVIZIOANE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Provizioane pentru beneficiile angajaților │ │ │ ││ │(ct. 1517) │ 70│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + │ │ │ ││ │1518) │ 71│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 70 + 71) │ 72│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 74 + 75) │ 73│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(din ct. 475*) │ 74│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(din ct. 475*) │ 75│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total │ │ │ ││ │(rd. 77 + 78), din care: │ 76│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct. 472*) │ 77│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct. 472*) │ 78│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Venituri în avans aferente activelor primite prin │ │ │ ││ │transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 80 + 81), │ │ │ ││ │din care: │ 79│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă de până la un an │ │ │ ││ │(ct. 478*) │ 80│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an │ │ │ ││ │(ct. 478*) │ 81│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) │ 82│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ J.│CAPITAL ȘI REZERVE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │I. CAPITAL │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 83│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 84│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Capital subscris reprezentând datorii financiare*2)│ │ │ ││ │(ct. 1027) │ 85│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┬──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │4. Ajustări ale capitalului social │SOLD C │ 86│ │ ││ │(ct. 1028) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ │SOLD D │ 87│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┼──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │5. Alte elemente de capitaluri proprii │SOLD C │ 88│ │ ││ │(ct. 103) ├──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ │SOLD D │ 89│ │ ││ ├───────────────────────────────────────┴──────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89) │ 90│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 91│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 92│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │IV. REZERVE │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 93│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │ 94│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │ 95│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │TOTAL (rd. 93 la 95) │ 96│ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┬────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Diferențe de curs valutar din conversia │SOLD C │ 97│ │ ││ │situațiilor financiare anuale indi- ├────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │viduale într-o monedă de prezentare │SOLD D │ 98│ │ ││ │diferită de monedă funcțională (ct.1072) │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┴────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Acțiuni proprii (ct. 109) │ 99│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ ││ │proprii (ct. 141) │100│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri │ │ │ ││ │proprii (ct. 149) │101│ │ ││ ├────────────────────────────────────────┬─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA │SOLD C │102│ │ ││ │REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ├─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 │SOLD D │103│ │ ││ │(CT. 117) │ │ │ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN │SOLD C │104│ │ ││ │ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 ├─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │(ct. 118) │SOLD D │105│ │ ││ ├────────────────────────────────────────┼─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL│SOLD C │106│ │ ││ │PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) ├─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │ │SOLD D │107│ │ ││ ├────────────────────────────────────────┴─────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │108│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + │ │ │ ││ │97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + │ │ │ ││ │106 - 107 - 108) │109│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Patrimoniul privat (ct. 1023)*3) │110│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │Patrimoniul public (ct. 1026) │111│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┤│ │CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111) │112│ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _________ Numele și prenumele ________________ Semnătura ___________________ Calitatea __________________________ Semnătura __________________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
  *1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
  *2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
  *3) Se va completa de către societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o piață reglementată cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  4.3. Structura formularului "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), din prezenta anexă, este următoarea:
  SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
  la data de 31 decembrie ......
  *Font 9* cod 20 - lei -┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐│ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Perioada de raportare ││ │rd.├────────────┬────────────┤│ │ │An precedent│ An curent │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 1.│Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) │ 01│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 │ │ │ ││ │+ 706 + 708) │ 02│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │ 03│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 04│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei │ │ │ ││ │de afaceri (ct. 7411) │ 05│ │ │├───┼─────────────────────────────────────────┬────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 2.│Venituri aferente costurilor stocurilor │ │ │ │ ││ │de produse (ct. 711) │Sold C │ 06│ │ ││ │ ├────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │ │Sold D │ 07│ │ │├───┼─────────────────────────────────────────┴────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 3.│Venituri din producția de imobilizări și investiții │ │ │ ││ │imobiliare (rd. 09 + 10) │ 08│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 4.│Venituri din producția de imobilizări necorporale și │ │ │ ││ │corporale (ct. 721 + 722) │ 09│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 5.│Venituri din producția de investiții imobiliare │ │ │ ││ │(ct. 725) │ 10│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 6.│Venituri din activele imobilizate (sau grupurile │ │ │ ││ │destinate cedării) deținute în vederea vânzării │ │ │ ││ │(ct. 753) │ 11│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 7.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și│ │ │ ││ │corporale (ct. 755) │ 12│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 8.│Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) │ 13│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ 9.│Venituri din active biologice și produse agricole │ │ │ ││ │(ct. 757) │ 14│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│10.│Venituri din subvenții de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) │ 15│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│11.│Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751) │ 16│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, venituri din subvenții pentru investiții │ │ │ ││ │(ct. 7584) │ 17│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) │ 18│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│12.│a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele │ │ │ ││ │consumabile (ct. 601 + 602) │ 19│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │ 20│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │ │ │ ││ │ (ct. 605) │ 21│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │ 22│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 23│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│13.│Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care: │ 24│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)│ 25│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială│ │ │ ││ │(ct. 645) │ 26│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│14.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ ││ │necorporale, corporale, investițiile imobiliare și │ │ │ ││ │activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) │ 27│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) │ 28│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) │ 29│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ ││ │(rd. 31 - 32) │ 30│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │ 31│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │ 32│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│15.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) │ 33│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe │ │ │ ││ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + │ │ │ ││ │624 + 625 + 626 + 627 + 628) │ 34│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │ │ │ ││ │asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și │ │ │ ││ │contribuții datorate în baza unor acte normative │ │ │ ││ │speciale (ct. 635 + 6586) │ 35│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător │ │ │ ││ │(ct. 652) │ 36│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau │ │ │ ││ │grupurile destinate cedării) deținute în vederea │ │ │ ││ │vânzării (ct. 653) │ 37│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor │ │ │ ││ │necorporale și corporale (ct. 655) │ 38│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare │ │ │ ││ │(ct. 656) │ 39│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.7. Cheltuieli privind activele biologice și │ │ │ ││ │produsele agricole (ct. 657) │ 40│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte │ │ │ ││ │evenimente similare (ct. 6587) │ 41│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 │ │ │ ││ │+ 6585 + 6588) │ 42│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) │ 43│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │ 44│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Venituri (ct. 7812) │ 45│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 │ │ │ ││+ 24 + 27 + 30 + 33 + 43) │ 46│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ 47│ │ ││ │- Profit (rd. 18 - 46) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 46 - 18) │ 48│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│16.│Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) │ 49│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│17.│Venituri din acțiuni deținute la entități asociate │ │ │ ││ │(ct. 7612) │ 50│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│18.│Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și │ │ │ ││ │entități controlate în comun (ct. 7613) │ 51│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│19.│Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente│ │ │ ││ │financiare (ct. 762) │ 52│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│20.│Venituri din operațiuni cu instrumente derivate │ │ │ ││ │(ct. 763) │ 53│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│21.│Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) │ 54│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│22.│Venituri din dobânzi (ct. 766*) │ 55│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la entitățile din │ │ │ ││ │grup │ 56│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│23.│Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda │ │ │ ││ │datorată (ct. 7418) │ 57│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│24.│Venituri din investiții financiare pe termen scurt │ │ │ ││ │(ct.7617) │ 58│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│25.│Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) │ 59│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ ││(rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) │ 60│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│26.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare │ │ │ ││ │și investițiile financiare deținute ca active │ │ │ ││ │circulante (rd. 62 - 63) │ 61│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 686) │ 62│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Venituri (ct. 786) │ 63│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│27.│Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte │ │ │ ││ │instrumente financiare (ct. 661) │ 64│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│28.│Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente │ │ │ ││ │derivate (ct. 662) │ 65│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│29.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)) │ 66│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile │ │ │ ││ │din grup │ 67│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│30.│Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 │ │ │ ││ │+ 667 + 668) │ 68│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)│ 69│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┤ 70│ │ ││ │- Profit (rd. 60 - 69) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 69 - 60) │ 71│ │ │├───┴──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) │ 72│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) │ 73│ │ │├───┬──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│31.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ 74│ │ ││ │- Profit (rd. 72 - 73) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere (rd. 73 - 72) │ 75│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│32.│Impozitul pe profit curent (ct. 691) │ 76│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│33.│Impozitul pe profit amânat (ct. 692) │ 77│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│34.│Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) │ 78│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│35.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ ││ │(ct. 698) │ 79│ │ │├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│36.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE │ │ │ ││ │RAPORTARE: │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┤ 80│ │ ││ │- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤│ │- Pierdere │ │ │ ││ │(rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79); │ │ │ ││ │(rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78) │ 81│ │ │└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele .......... Numele și prenumele ......... Semnătura .................... Calitatea ................... Semnătura ................... Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice". La rândul 35 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

  Structura formularelor "Date informative" (cod 30)
  și "Situația activelor imobilizate" (cod 40)
  și modul de completare a acestora
  4.4. (1)  În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.4.6. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) din prezenta anexă se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.4.7. în cadrul formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor biologice productive.4.8. Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c) din prezenta anexă, este următoarea:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 31 decembrie ....
  cod 30 - lei -┌───────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────────┐│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. │ Sume ││ │rd. │ unități │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤│Unități care au înregistrat profit │ 01│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤│Unități care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────────┤│Unități care nu au înregistrat nici profit, │ │ │ ││nici pierdere │ 03│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┬─┴──────────────┤│II. Date privind plățile restante │Nr. │ Total │ Din care: ││ │rd. │ (col. ├───────┬────────┤│ │ │ 2+3) │Pentru │ Pentru ││ │ │ │activi-│ activi-││ │ │ │ tatea │tatea de││ │ │ │curentă│ inves- ││ │ │ │ │ tiții │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la │ │ │ │ ││19 + 23), din care: │ 04│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), │ │ │ │ ││din care: │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- peste 30 de zile │ 06│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- peste 90 de zile │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- peste 1 an │ 08│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Obligații restante față de bugetul asigurărilor│ │ │ │ ││sociale - total (rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- contribuții pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││datorate de angajatori, salariați și alte │ │ │ │ ││persoane asimilate │ 10│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- contribuții pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││sociale de sănătate │ 11│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- contribuția pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- contribuții pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││pentru șomaj │ 13│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- alte datorii sociale │ 14│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Obligații restante față de bugetele fondurilor │ │ │ │ ││speciale și alte fonduri │ 15│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Obligații restante față de alți creditori │ 16│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetul de stat │ 17│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit│ │ │ │ ││la bugetele locale │ 18│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Credite bancare nerambursate la scadență - │ │ │ │ ││total (rd. 20 la 22), din care: │ 19│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│- restante după 1 an │ 22│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼───────┼────────┤│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────┴───┬───┴────────┤│III. Număr mediu de salariați │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││ │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Număr mediu de salariați │ 24│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Numărul efectiv de salariați existenți la │ │ │ ││sfârșitul perioadei, respectiv la data de │ │ │ ││31 decembrie │ 25│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤│IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în │ Nr.│ ││cursul perioadei de raportare. Subvenții │ rd.│ Sume ││încasate și creanțe restante │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente, din care: │ 26│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 30│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 32│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 34│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ 36│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către │ 38│ ││persoane juridice nerezidente potrivit │ │ ││prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din │ │ │Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu │ │ ││modificările și completările ulterioare, din │ │ ││care: │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente, din care: │ 40│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane fizice nerezidente din state membre │ │ ││ale Uniunii Europene, din care: │ 42│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane juridice nerezidente, din care: │ 44│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către │ │ ││persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 46│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Redevențe plătite în cursul perioadei de │ │ ││raportare pentru bunurile din domeniul public, │ │ ││primite în concesiune, din care: │ 48│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- redevențe pentru bunurile din domeniul public│ │ ││plătite la bugetul de stat │ 49│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Redevență minieră plătită la bugetul de stat │ 50│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat│ 51│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare│ │ ││pentru terenuri*1) │ 52│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente, din care: │ 53│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 54│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││persoane nerezidente din statele membre ale │ │ ││Uniunii Europene, din care: │ 55│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare, din care: │ 57│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- subvenții încasate în cursul perioadei de │ │ ││raportare aferente activelor │ 58│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- subvenții aferente veniturilor, din care: │ 59│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- subvenții pentru stimularea ocupării forței │ │ ││de muncă**) │ 60│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Creanțe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ ││și/sau în actele normative în vigoare, din │ │ ││care: │ 61│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││majoritar sau integral de stat │ 62│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│- creanțe restante de la entități din sectorul │ │ ││privat │ 63│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│V. Tichete de masă │ Nr.│ Sume ││ │ rd.│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ ││salariaților │ 64│ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││cercetare-dezvoltare***) │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare │ 65│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- după surse de finanțare, (rd. 67 + 68), │ │ │ ││din care: │ 66│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- din fonduri publice │ 67│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- din fonduri private │ 68│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- după natura cheltuielilor, (rd. 70 + 71), │ │ │ ││din care: │ 69│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- cheltuieli curente │ 70│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- cheltuieli de capital │ 71│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│VII. Cheltuieli de inovare****) │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││ │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 72│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│VIII. Alte informații │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││ │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ ││necorporale (ct. 4094) │ 73│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ │ │ ││(ct. 4093) │ 74│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ ││(rd. 76 + 84), din care: │ 75│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, │ │ │ ││interese de participare, alte titluri │ │ │ ││imobilizate și obligațiuni, în sume brute │ │ │ ││(rd. 77 la 83), din care: │ 76│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni cotate emise de rezidenți │ 77│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni necotate emise de rezidenți │ 78│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- părți sociale emise de rezidenți │ 79│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- obligațiuni emise de rezidenți │ 80│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv emise de rezidenți │ 81│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți│ 82│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- obligațiuni emise de nerezidenți │ 83│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe imobilizate, în sume brute │ │ │ ││(rd. 85 + 86), din care: │ 84│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe imobilizate în lei și exprimate în │ │ │ ││lei, a căror decontare se face în funcție de │ │ │ ││cursul unei valute (din ct. 267) │ 85│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 86│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru │ │ │ ││cumpărări de bunuri de natura stocurilor │ │ │ ││acordate furnizorilor și alte conturi │ │ │ ││asimilate, în sume brute │ │ │ ││(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ 87│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe comerciale în relația cu │ │ │ ││nerezidenții, avansuri acordate pentru │ │ │ ││cumpărări de bunuri de natura stocurilor │ │ │ ││acordate furnizorilor nerezidenți și alte │ │ │ ││conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 │ │ │ ││+ din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + │ │ │ ││din ct. 418) │ 88│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din │ │ │ ││ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din │ │ │ ││ct. 413) │ 89│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe în legătură cu personalul și conturi │ │ │ ││asimilate (ct. 425 + 4282) │ 90│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 │ │ │ ││+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + │ │ │ ││447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: │ 91│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale (ct. 431 + 437 + 4382) │ 92│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ 93│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- subvenții de încasat (ct. 445) │ 94│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- fonduri speciale - taxe și vărsăminte │ │ │ ││asimilate (ct. 447) │ 95│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- alte creanțe în legătură cu bugetul statului │ │ │ ││(ct. 4482) │ 96│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțele entității în relațiile cu entitățile │ │ │ ││din grup (ct. 451) │ 97│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului neîncasate la │ │ │ ││termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │ │ │ ││din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + │ │ │ ││din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + │ │ │ ││din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) │ 98│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate │ │ │ ││(ct. 4652) │ 99│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662│ │ │ ││+ 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care: │ 100│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- decontări cu entitățile asociate și │ │ │ ││entitățile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acționarii privind capitalul și decontări din │ │ │ ││operațiuni în participație (ct. 453+ 456+ 4582)│ 101│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││și persoanele juridice, altele decât creanțele │ │ │ ││în legătură cu instituțiile publice │ │ │ ││(instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662 + │ │ │ ││din ct. 471 + din ct. 473) │ 102│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de │ │ │ ││trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ ││trezorerie, acordate potrivit legii și │ │ │ ││nedecontate până la data de 31 decembrie │ │ │ ││(din ct. 461) │ 103│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 104│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- de la nerezidenți │ 105│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ ││economici*****) │ 106│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Investiții pe termen scurt, în sume brute │ │ │ ││(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508) (rd. 108 la│ │ │ ││114), din care: │ 107│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni cotate emise de rezidenți │ 108│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni necotate emise de rezidenți │ 109│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- părți sociale emise de rezidenți │ 110│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- obligațiuni emise de rezidenți │ 111│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni emise de organismele de plasament │ │ │ ││colectiv rezidente │ 112│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni emise de nerezidenți │ 113│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- obligațiuni emise de nerezidenți │ 114│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 115│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), │ │ │ ││din care: │ 116│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei (ct. 5311) │ 117│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută (ct. 5314) │ 118│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Conturi curente la bănci în lei și în valută │ │ │ ││(rd. 120 + 122), din care: │ 119│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei (ct. 5121), din care: │ 120│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │ 121│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută (ct. 5124), din care: │ 122│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- conturi curente în valută deschise la bănci │ │ │ ││nerezidente │ 123│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte conturi curente la bănci și acreditive │ │ │ ││(rd. 125 + 126), din care: │ 124│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- sume în curs de decontare, acreditive și alte│ │ │ ││valori de încasat, în lei │ │ │ ││(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ 125│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- sume în curs de decontare și acreditive în │ │ │ ││valută (din ct. 5125 + 5414) │ 126│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + │ │ │ ││143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 +│ │ │ ││163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180),│ │ │ ││din care: │ 127│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în │ │ │ ││sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), │ │ │ ││din care: │ 128│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 129│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 130│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de│ │ │ ││obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), │ │ │ ││(rd. 132 + 133), din care: │ 131│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 132│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 133│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Credite bancare interne pe termen scurt │ │ │ ││(ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 135 + │ │ │ ││136), din care: │ 134│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 135│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 136│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ ││pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ ││(rd. 138 + 139), din care: │ 137│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 138│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 139│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ ││(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), │ │ │ ││din care: │ 140│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 141│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 142│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), │ │ │ ││din care: │ 143│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 144│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 145│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + │ │ │ ││1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care: │ 146│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 147│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 148│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ ││lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:│ 149│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 150│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 151│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Credite bancare externe pe termen lung │ │ │ ││(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), │ │ │ ││din care: │ 152│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 153│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 154│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe │ │ │ ││termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), │ │ │ ││din care: │ 155│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei │ 156│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 157│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Credite de la trezoreria statului și dobânzile │ │ │ ││aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) │ 158│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte împrumuturi și dobânzile aferente │ │ │ ││(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ ││(rd. 160 + 161), din care: │ 159│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în lei și exprimate în lei, a căror decontare│ │ │ ││se face în funcție de cursul unei valute │ 160│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- în valută │ 161│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte împrumuturi și datorii asimilate │ │ │ ││(ct. 167), din care: │ 162│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │162a│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ ││clienți și alte conturi asimilate, în sume │ │ │ ││brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + │ │ │ ││419), din care: │ 163│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- datorii comerciale în relația cu │ │ │ ││nerezidenții, avansuri primite de la clienți │ │ │ ││nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume │ │ │ ││brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 │ │ │ ││+ din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + │ │ │ ││din ct. 419) │ 164│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datorii în legătură cu personalul și conturi │ │ │ ││asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + │ │ │ ││427 + 4281) │ 165│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ ││4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + │ │ │ ││4481), (rd. 167 la 170), din care: │ 166│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││sociale (ct. 431 + 437 + 4381) │ 167│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ ││statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │ 168│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- fonduri speciale - taxe și vărsăminte │ │ │ ││asimilate (ct. 447) │ 169│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- alte datorii în legătură cu bugetul statului │ │ │ ││(ct. 4481) │ 170│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datoriile entității în relațiile cu entitățile │ │ │ ││din grup (ct. 451) │ 171│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Sume datorate acționarilor/asociaților │ │ │ ││(ct. 455), din care: │ 172│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- sume datorate acționarilor/asociaților │ │ │ ││persoane fizice │172a│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- sume datorate acționarilor/asociaților │ │ │ ││persoane juridice │172b│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Datorii din operațiuni cu instrumente derivate │ │ │ ││(ct. 4651) │ 173│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + │ │ │ ││4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), │ │ │ ││(rd. 175 la 179), din care: │ 174│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- decontări cu entitățile asociate și │ │ │ ││entitățile controlate în comun, decontări cu │ │ │ ││acționarii privind capitalul, dividende și │ │ │ ││decontări din operații în participație │ │ │ ││(ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │ 175│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice│ │ │ ││și persoanele juridice, altele decât datoriile │ │ │ ││în legătură cu instituțiile publice │ │ │ ││(instituțiile statului)*2) (din ct. 462 + 4661 │ │ │ ││din ct. 472 + din ct. 473) │ 176│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)│ 177│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ ││financiare și investiții pe termen scurt │ │ │ ││(ct. 269 + 509) │ 178│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- venituri în avans aferente activelor primite │ │ │ ││prin transfer de la clienți (ct. 478) │ 179│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │ 180│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ ││operatorii economici*****) │ 181│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │ 182│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni cotate*3) │ 183│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- acțiuni necotate*4) │ 184│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- părți sociale │ 185│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- capital subscris vărsat de nerezidenți │ │ │ ││(din ct. 1012) │ 186│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Brevete și licențe (din ct. 205) │ 187│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│IX. Informații privind cheltuielile cu │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││colaboratorii │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 188│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│X. Informații privind bunurile din domeniul │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││public al statului │ rd.│an precedent│ an curent │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ ││statului aflate în administrare │ 189│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ ││statului aflate în concesiune │ 190│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ │ │ ││statului închiriate │ 191│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│XI. Informații privind bunurile din │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││proprietatea privată a statului supuse │ rd.│an precedent│ an curent ││inventarierii conform Ordinului ministrului │ │ │ ││finanțelor publice nr. 668/2014, cu │ │ │ ││modificările și completările ulterioare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*5) │ 192│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│XII. Capital social vărsat │ Nr.│31 decembrie│31 decembrie││ │ rd.│an precedent│ an curent ││ │ ├──────┬─────┼──────┬─────┤│ │ │ Suma │% *6)│ Suma │% *6)││ │ │ (Col.│(Col.│ (Col.│(Col.││ │ │ 1) │ 2) │ 3) │ 4) │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│Capital social vărsat (ct. 1012)*6) (rd. 194 + │ │ │ │ │ ││197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care: │ 193│ │ X │ │ X │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de instituții publice (rd. 195 + │ │ │ │ │ ││196), din care: │ 194│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││centrală; │ 195│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de instituții publice de subordonare │ │ │ │ │ ││locală; │ 196│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital de stat, │ │ │ │ │ ││din care: │ 197│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- cu capital integral de stat; │ 198│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- cu capital majoritar de stat; │ 199│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- cu capital minoritar de stat │ 200│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de regii autonome │ 201│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de societățile cu capital privat │ 202│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de persoane fizice │ 203│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼─────┼──────┼─────┤│- deținut de alte entități │ 204│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼──────┴─────┼──────┴─────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului │ │ │ ││de stat sau local, de repartizat din profitul │ │ │ ││exercițiului financiar de către companiile │ │ │ ││naționale, societățile naționale, societățile │ │ │ ││și regiile autonome, din care: │ 205│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice centrale; │ 206│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice locale; │ 207│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către alți acționari la care statul/unitățile│ │ │ ││administrativ-teritoriale/ instituțiile publice│ │ │ ││dețin direct/indirect acțiuni sau │ │ │ ││participații, indiferent de ponderea acestora. │ 208│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤│ │ Nr.│ ││ │ rd.│ Sume │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului │ │ │ ││de stat sau local, virate în perioada de │ │ │ ││raportare din profitul companiilor naționale, │ │ │ ││societăților naționale, societăților și al │ │ │ ││regiilor autonome, din care: │ 209│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ ││exercițiului financiar al anului precedent, │ │ │ ││din care virate: │ 210│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice centrale │ 211│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice locale │ 212│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către alți acționari la care statul/unitățile│ │ │ ││administrativ-teritoriale/ instituțiile publice│ │ │ ││dețin direct/indirect acțiuni sau │ │ │ ││participații, indiferent de ponderea acestora. │ 213│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ ││exercițiilor financiare anterioare anului │ │ │ ││precedent, din care virate: │ 214│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice centrale; │ 215│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către instituții publice locale; │ 216│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- către alți acționari la care statul/unitățile│ │ │ ││administrativ teritoriale/ instituțiile publice│ │ │ ││dețin direct/indirect acțiuni sau │ │ │ ││participații, indiferent de ponderea acestora. │ 217│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤│XV. Creanțe preluate prin cesionare de │ Nr.│ ││la persoane juridice******) │ rd.│ Sume (lei) │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la valoarea nominală), din care: │ 218│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │ 219│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane │ │ │ ││juridice (la cost de achiziție), din care: │ 220│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│- creanțe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││persoane juridice afiliate │ 221│ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┴────────────┤│XVI. Venituri obținute din activități │ Nr.│ ││agricole*******) │ rd.│ Sume (lei) │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┬────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┼────────────┤│Venituri obținute din activități agricole │ 222│ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┴────────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT, Numele și prenumele.............. Numele și prenumele............ Semnătura.............. Calitatea...................... Semnătura.................... Nr. de înregistrare în organismul profesional Notă
  *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
  *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
  ******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
  Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.(1)  ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.(2)  în sensul alineatului (1), «venituri» înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

  *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
  *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
  *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
  *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate
  *5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  *6) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.
  4.9. Structura formularului "Situația activelor imobilizate" (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d), din prezenta anexă, este următoarea:
  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
  la data de 31 decembrie .............
  *Font 9* cod 40 - lei -┌─────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────────────────────┐│ │ Nr.│ Valori brute ││ Elemente de imobilizări │ rd.├───────┬─────┬─────────────────┬───────┤│ │ │ Sold │Creș-│ Reduceri │ ││ │ │inițial│teri ├─────┬───────────┤ Sold ││ │ │ │ │ │ Din care: │ final ││ │ │ │ │Total│dezmembrări│(col.5=││ │ │ │ │ │ și casări │ 1+2-3)│├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│I. Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Cheltuieli de dezvoltare │ 01 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Alte imobilizări │ 02 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Active necorporale de explorare și evaluare │ 03 │ │ │ │ X │ ││a resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │ │ │ ││necorporale │ 04 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│TOTAL (rd. 01 la 04) │ 05 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│II. Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Terenuri │ 06 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Construcții │ 07 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Instalații tehnice și mașini │ 08 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 09 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Investiții imobiliare │ 10 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Active corporale de explorare și evaluare │ 11 │ │ │ │ │ ││a resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Plante productive │ 12 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Imobilizări corporale în curs de execuție │ 13 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Investiții imobiliare în curs de execuție │ 14 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │ │ │ ││corporale │ 15 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│TOTAL (rd. 06 la 15) │ 16 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│III. Active biologice productive │ 17 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│IV. Imobilizări financiare │ 18 │ │ │ │ X │ │├─────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼───────┤│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17+18) │ 19 │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴─────┴─────┴───────────┴───────┘ SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE*Font 9* cod 40 - lei -┌────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ │ Nr.│ Sold │Amortizare│Amortizare│Amortizare││ │ rd.│inițial│în cursul │aferentă │la sfârși-││ │ │ │ anului │imobiliză-│tul anului││ Elemente de imobilizări │ │ │ │ rilor │ (col.9= ││ │ │ │ │scoase din│ 6+7-8) ││ │ │ │ │ evidență │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli de dezvoltare │ 20 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Alte imobilizări │ 21 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Active necorporale de explorare și evaluare │ 22 │ │ │ │ ││a resurselor minerale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 20+21+22) │ 23 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Terenuri │ 24 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Construcții │ 25 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Instalații tehnice și mașini │ 26 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 27 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Investiții imobiliare │ 28 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Active corporale de explorare și evaluare │ 29 │ │ │ │ ││a resurselor minerale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Plante productive │ 30 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 24 la 30) │ 31 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. Active biologice productive │ 32 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32) │ 33 │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘ SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE*Font 9* cod 40 - lei -┌────────────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐│ │Nr. │ Sold │ Ajustări │ Ajustări │ Sold ││ │rd. │inițial│ consti- │ reluate │ final ││ Elemente de imobilizări │ │ │tuite în │ la │(col.13 = ││ │ │ │ cursul │venituri │ 10+11-12)││ │ │ │ anului │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│I. Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Cheltuieli de dezvoltare │ 34 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Alte imobilizări │ 35 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Active necorporale de explorare și evaluare │ 36 │ │ │ │ ││a resurselor minerale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 34 la 36) │ 37 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│II. Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Terenuri │ 38 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Construcții │ 39 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Instalații tehnice și mașini │ 40 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Alte instalații, utilaje și mobilier │ 41 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Investiții imobiliare │ 42 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Active corporale de explorare și evaluare a │ 43 │ │ │ │ ││resurselor minerale evaluate la cost │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Plante productive │ 44 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Imobilizări corporale în curs de execuție │ 45 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│Investiții imobiliare în curs de execuție │ 46 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│TOTAL (rd. 38 la 46) │ 47 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│III. Active biologice productive │ 48 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│IV. Imobilizări financiare │ 49 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │ │ │ │ │ ││(rd. 37 + 47 + 48 + 49) │ 50 │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘ ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT Numele și prenumele ........ Numele și prenumele ........ Semnătura .................. Calitatea ................. Semnătura .................. Nr. de înregistrare în organismul profesional ................
   +  Anexa nr. 4
  Structura formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația
  activelor imobilizate" (cod 40) și modul de completare a acestora
  1. " (cod 30) și formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40).(1)  Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, vor fi însoțite de formularul "Date informative(2) Pentru întocmirea formularelor "Date informative" (cod 30) și "Situația activelor imobilizate" (cod 40), entitățile prevăzute la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3.2. (1)  În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).3. La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.4. La rândul 64 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.5. În formularul "Situația activelor imobilizate" (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la "Situația ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.6. Structura formularului "Date informative" (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la prezentul ordin, este următoarea:
  DATE INFORMATIVE
  la data de 31 decembrie ....
  *Font 8* cod 30 - lei -┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────┬─────────────────┐│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ Nr. unități │ Sume ││ │rd.│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Unități care au înregistrat profit │ 01│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Unități care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere │ 03│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┬───────┴─────────────────┤│II. Date privind plățile restante │Nr.│ Total │ Din care: ││ │rd.│ (col. ├───────────┬─────────────┤│ │ │ 2 + 3) │ Pentru │ Pentru ││ │ │ │activitatea│ activitatea ││ │ │ │ curentă │de investiți │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:│ 04│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: │ 05│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - peste 30 de zile │ 06│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - peste 90 de zile │ 07│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - peste 1 an │ 08│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total│ │ │ │ ││(rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ angajatori, salariați și alte persoane asimilate │ 10│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate│ 11│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - contribuția pentru pensia suplimentară │ 12│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 13│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - alte datorii sociale │ 14│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte│ │ │ │ ││fonduri │ 15│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Obligații restante față de alți creditori │ 16│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de │ │ │ │ ││stat │ 17│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele │ │ │ │ ││locale │ 18│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Credite bancare nerambursate la scadență- total (rd. 20 la 22),│ │ │ │ ││din care: │ 19│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│ - restante după 1 an │ 22│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼─────────────┤│Dobânzi restante │ 23│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┴───────┬───┴─────────────┤│III. Număr mediu de salariați │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Număr mediu de salariați │ 24│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, │ │ │ ││respectiv la data de 31 decembrie │ 25│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴─────────────────┤│IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei│Nr.│ Sume (lei) ││de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice │ │ ││nerezidente, din care: │ 26│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 27│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice │ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 28│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 29│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice │ │ ││nerezidente, din care: │ 30│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 31│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice │ │ ││asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,│ │ ││din care: │ 32│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 33│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice │ │ ││nerezidente, din care: │ 34│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 35│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice │ │ ││nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 36│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 37│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice │ │ ││nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) │ │ ││din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și│ │ ││completările ulterioare, din care: │ 38│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 39│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice │ │ ││nerezidente, din care: │ 40│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 41│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice │ │ ││nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: │ 42│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 43│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice │ │ ││nerezidente, din care: │ 44│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 45│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice │ │ ││asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene,│ │ ││din care: │ 46│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ ││bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: │ 48│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la │ │ ││ bugetul de stat │ 49│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Redevență minieră plătită la bugetul de stat │ 50│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat │ 51│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru │ │ ││terenuri*1) │ 52│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente,│ │ ││din care: │ 53│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 54│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente │ │ ││din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ 55│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - impozitul datorat la bugetul de stat │ 56│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │ 57│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare │ │ ││ aferente activelor │ 58│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - subvenții aferente veniturilor, din care: │ 59│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)│ 60│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele │ │ ││prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative │ │ ││în vigoare, din care: │ 61│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau│ │ ││ integral de stat │ 62│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ - creanțe restante de la entități din sectorul privat │ 63│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│V. Tichete de masă │Nr.│ Sume (lei) ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților │ 64│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││dezvoltare***) │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: │ 65│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - după surse de finanțare (rd. 67 + 68), din care: │ 66│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - din fonduri publice │ 67│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - din fonduri private │ 68│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - după natura cheltuielilor (rd. 70 + 71), din care: │ 69│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - cheltuieli curente │ 70│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - cheltuieli de capital │ 71│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│VII. Cheltuieli de inovare****) │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli de inovare │ 72│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│VIII. Alte informații │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) │ 73│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) │ 74│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: │ 75│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de │ │ │ ││participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume │ │ │ ││brute (rd. 77 la 83), din care: │ 76│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni cotate emise de rezidenți │ 77│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni necotate emise de rezidenți │ 78│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - părți sociale emise de rezidenți │ 79│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - obligațiuni emise de rezidenți │ 80│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise │ │ │ ││ de rezidenți │ 81│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți │ 82│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - obligațiuni emise de nerezidenți │ 83│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: │ 84│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror │ │ │ ││ decontare se face în funcție de cursul unei valute │ │ │ ││ (din ct. 267) │ 85│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 86│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de │ │ │ ││natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate │ │ │ ││furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute │ │ │ ││(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: │ 87│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri │ │ │ ││ pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru │ │ │ ││ prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și │ │ │ ││ alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + │ │ │ ││ din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) │ 88│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + │ │ │ ││din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) │ 89│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate │ │ │ ││(ct. 425 + 4282) │ 90│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul │ │ │ ││statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + │ │ │ ││445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care: │ 91│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │ │ │ ││ (ct. 431 + 437 + 4382) │ 92│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului │ │ │ ││ (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ 93│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - subvenții de încasat (ct. 445) │ 94│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate │ │ │ ││ (ct. 447) │ 95│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) │ 96│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate │ │ │ ││(ct. 451) │ 97│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul │ │ │ ││statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + │ │ │ ││din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + │ │ │ ││din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + │ │ │ ││din ct. 447 + din ct. 4482) │ 98│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), │ │ │ ││(rd. 100 la 102), din care: │ 99│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - decontări privind interesele de participare, decontări │ │ │ ││ cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări │ │ │ ││ din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) │100│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și │ │ │ ││ persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură │ │ │ ││ cu instituțiile publice (instituțiile statului) │ │ │ ││ (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662) │101│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" │ │ │ ││ reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit│ │ │ ││ legii și nedecontate până la data de 31 decembrie │ │ │ ││ (din ct. 461) │102│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │103│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - de la nerezidenți │104│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) │105│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 │ │ │ ││+ 507 + din ct. 508), (rd. 107 la 113), din care: │106│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni cotate emise de rezidenți │107│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni necotate emise de rezidenți │108│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - părți sociale emise de rezidenți │109│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - obligațiuni emise de rezidenți │110│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv │ │ │ ││ rezidente │111│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni emise de nerezidenți │112│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - obligațiuni emise de nerezidenți │113│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │114│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Casa în lei și în valută (rd. 116 + 117), din care: │115│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei (ct. 5311) │116│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută (ct. 5314) │117│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119 + 121), │ │ │ ││din care: │118│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei (ct. 5121), din care: │119│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente │120│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută (ct. 5124), din care: │121│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente│122│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 124 + 125), │ │ │ ││din care: │123│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de │ │ │ ││ încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │124│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - sume în curs de decontare și acreditive în valută │ │ │ ││ (din ct. 5125 + 5414) │125│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + │ │ │ ││151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + │ │ │ ││172 + 178), din care: │126│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute │ │ │ ││(ct. 161), (rd. 128 + 129), din care: │127│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │128│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │129│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, │ │ │ ││în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132), din care: │130│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │131│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │132│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + │ │ │ ││5196 + 5197), (rd. 134 + 135), din care: │133│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │134│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │135│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt │ │ │ ││(din ct. 5198), (rd. 137 + 138), din care: │136│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │137│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │138│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + │ │ │ ││5195), (rd. 140 + 141), din care: │139│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │140│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │141│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt │ │ │ ││(din ct. 5198), (rd. 143 + 144), din care: │142│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │143│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │144│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), │ │ │ ││(rd. 146 + 147), din care: │145│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │146│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │147│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung │ │ │ ││(din ct. 1682), (rd. 149 + 150), din care: │148│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │149│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │150│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + │ │ │ ││1625), (rd. 152 + 153), din care: │151│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │152│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │153│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung │ │ │ ││(din ct. 1682), (rd. 155 + 156), din care: │154│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei │155│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │156│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente │ │ │ ││(ct. 1626 + din ct. 1682) │157│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + │ │ │ ││1686 + 1687), (rd. 159 + 160), din care: │158│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în │ │ │ ││ funcție de cursul unei valute │159│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - în valută │160│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167) din care: │161│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │161│ │ ││ │ a │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte │ │ │ ││conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + │ │ │ ││408 + 419), din care: │162│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri │ │ │ ││ primite de la clienți nerezidenți și alte conturi │ │ │ ││ asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + │ │ │ ││ din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) │163│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate │ │ │ ││(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) │164│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul │ │ │ ││statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ ││446 + 447 + 4481), (rd. 166 la 169), din care: │165│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale │ │ │ ││ (ct. 431 + 437 + 4381) │166│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului │ │ │ ││ (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) │167│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) │168│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) │169│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate │ │ │ ││(ct. 451) │170│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: │171│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice │171│ │ ││ │ a │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice │171│ │ ││ │ b │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + │ │ │ ││472 + 473 + 478 + 509), (rd. 173 la 177), din care: │172│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - decontări privind interesele de participare, decontări cu │ │ │ ││ acționarii/asociații privind capitalul, decontări din │ │ │ ││ operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) │173│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și │ │ │ ││ persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură │ │ │ ││ cu instituțiile publice (instituțiile statului)*2) │ │ │ ││ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473 + 4661) │174│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) │175│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și │ │ │ ││ investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) │176│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer│ │ │ ││ de la clienți (ct. 478) │177│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │178│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii │ │ │ ││economici*****) │179│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │180│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni cotate*3) │181│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - acțiuni necotate*4) │182│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - părți sociale │183│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) │184│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Brevete și licențe (din ct. 205) │185│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │186│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │ │ │ ││administrare │187│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în │ │ │ ││concesiune │188│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate │189│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 │rd.│ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Valoarea contabilă netă a bunurilor*5) │190│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│XII. Capital social vărsat │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │rd.│ an precedent │ an curent ││ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┤│ │ │ Suma │ %*6) │ Suma │ %*6) ││ │ │(Col. 1)│(Col. 2)│(Col. 3)│(Col. 4)│├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│Capital social vărsat (ct. 1012)*6) │ │ │ │ │ ││(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202), din care: │191│ │ X │ │ X │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de instituții publice (rd. 193 + 194), din care: │192│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de instituții publice de subordonare centrală;│193│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de instituții publice de subordonare locală; │194│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de societățile cu capital de stat, din care: │195│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - cu capital integral de stat; │196│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - cu capital majoritar de stat; │197│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - cu capital minoritar de stat; │198│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de regii autonome │199│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de societățile cu capital privat │200│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de persoane fizice │201│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ - deținut de alte entități │202│ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴────────┴────────┴────────┤│ │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau │203│ │ ││local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de │ │ │ ││către companiile naționale, societățile naționale, societățile │ │ │ ││și regiile autonome, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice centrale; │204│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice locale; │205│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către alți acționari la care statul/unitățile │206│ │ ││ administrativ-teritoriale/ instituțiile publice dețin │ │ │ ││ direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de │ │ │ ││ ponderea acestora. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴─────────────────┤│ │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│XIV. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau │ │ │ ││local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor│ │ │ ││naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor │ │ │ ││autonome, din care: │207│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar │ │ │ ││ al anului precedent, din care virate: │208│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice centrale; │209│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice locale; │210│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către alți acționari la care statul/unitățile │ │ │ ││ administrativ-teritoriale/instituțiile publice dețin │ │ │ ││ direct/indirect acțiuni sau participații indiferent │ │ │ ││ de ponderea acestora. │211│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare │ │ │ ││ anterioare anului precedent, din care virate: │212│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice centrale; │213│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către instituții publice locale; │214│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - către alți acționari la care statul/unitățile │ │ │ ││ administrativ-teritoriale/ instituțiile publice dețin │ │ │ ││ direct/indirect acțiuni sau participații indiferent │ │ │ ││ de ponderea acestora. │215│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴─────────────────┤│XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane │Nr.│ Sume (lei) ││juridice******) │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │ │ an precedent │ an curent │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice │ │ │ ││(la valoarea nominală), din care: │216│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice │ │ │ ││ afiliate │217│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice │ │ │ ││(la cost de achiziție), din care: │218│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice │ │ │ ││ afiliate │219│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴─────────────────┤│XVI. Venituri obținute din activități agricole*******) │Nr.│ Sume (lei) ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 2015 │ 2016 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│Venituri obținute din activități agricole │220│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴─────────────────┤│XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor │Nr.│ Sume (lei) ││ │rd.│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬─────────────────┤│ A │ B │ 31 decembrie │ 31 decembrie ││ │ │ an precedent │ an curent │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 1. │Cifra de afaceri netă │ │ │ ││ │(rd. 222 + 223 - 224 + 225 + 226) │221│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Producția vândută │ │ │ ││ │(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) │222│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) │223│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │224│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate │ │ │ ││ │din Registrul general și care mai au în derulare │ │ │ ││ │contracte de leasing (ct. 766)*7) │225│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ │ │ ││ │afaceri nete (ct. 7411) │226│ │ │├────┼───────────────────────────────────────┬──────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 2.│ Venituri aferente costului producției │ │ │ │ ││ │în curs de execuție (ct.711 + 712) │ │ │ │ ││ │ │ Sold C │227│ │ ││ │ ├──────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │ │ Sold D │228│ │ │├────┼───────────────────────────────────────┴──────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 3.│Venituri din producția de imobilizări necorporale și │ │ │ ││ │corporale (ct. 721 +722) │229│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 4.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale │ │ │ ││ │(ct. 755) │230│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 5.│Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) │231│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 6.│Venituri din subvenții de exploatare │ │ │ ││ │(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) │232│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 7.│Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815) │233│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, venituri din fondul comercial negativ │ │ │ ││ │ (ct. 7815) │234│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, venituri din subvenții pentru investiții │ │ │ ││ │(ct. 7584) │235│ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││(rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233) │236│ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 8.│a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele │ │ │ ││ │consumabile (ct. 601 + 602) │237│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) │238│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) │239│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) │240│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │241│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244), din care: │242│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │a) Salarii și indemnizații*8) (ct. 641 + 642 + 643 + 644) │243│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială │ │ │ ││ │ (ct. 645) │244│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 10.│a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și │ │ │ ││ │necorporale (rd. 246 - 247) │245│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) │246│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │a.2) Venituri (ct. 7813) │247│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ │ │ ││ │ (rd. 249 - 250) │248│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) │249│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) │250│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 11.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) │251│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe │ │ │ ││ │(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 │ │ │ ││ │ + 625 + 626 + 627 + 628) │252│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte │ │ │ ││ │asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și │ │ │ ││ │contribuții datorate în baza unor acte normative speciale │ │ │ ││ │(ct. 635 + 6586)*9) │253│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător │ │ │ ││ │(ct. 652) │254│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale │ │ │ ││ │(ct. 655) │255│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente │ │ │ ││ │similare (ct. 6587) │256│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)│257│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de │ │ │ ││ │entitățile radiate din Registrul general și care mai au în│ │ │ ││ │derulare contracte de leasing (ct. 666)*7) │258│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261) │259│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 6812) │260│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Venituri (ct. 7812) │261│ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ ││(rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259) │262│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: │ │ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤263│ │ ││ │- Profit (rd. 236 - 262) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Pierdere (rd. 262 - 236) │264│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 12.│Venituri din interese de participare │ │ │ ││ │(ct. 7611 + 7612 + 7613) │265│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate │266│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 13.│Venituri din dobânzi (ct. 766)*7) │267│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate │268│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 14.│Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda │ │ │ ││ │datorată (ct. 7418) │269│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 15.│Alte venituri financiare │ │ │ ││ │(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) │270│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, venituri din alte imobilizări financiare │ │ │ ││ │(ct. 7615) │271│ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) │272│ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 16.│Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și │ │ │ ││ │investițiile financiare deținute ca active circulante │ │ │ ││ │(rd. 274 - 275) │273│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Cheltuieli (ct. 686) │274│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Venituri (ct. 786) │275│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 17.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)*7) │276│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate│277│ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │Alte cheltuieli financiare │ │ │ ││ │(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) │278│ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 273 + 276 + 278) │279│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤280│ │ ││ │- Profit (rd. 272 - 279) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Pierdere (rd. 279 - 272) │281│ │ │├────┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) │282│ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) │283│ │ │├────┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 18.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤284│ │ ││ │- Profit (rd. 282 - 283) │ │ │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ │- Pierdere (rd. 283 - 282) │285│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 19.│Impozitul pe profit (ct. 691) │286│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼─────────────────┤│ 20.│Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus │ │ │ ││ │(ct. 698) │287│ │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────