ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 30 iunie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice de asistenţa medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenta."2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Cabinetele medicale pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, cu autorizarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum şi activităţi de învăţământ şi cercetare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei Naţionale."3. Articolul 9 se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Cheltuielile efectuate pentru investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare infiintarii şi funcţionarii cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3), se scad din veniturile realizate în primii 5 ani de la începerea activităţii."4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, special amenajate şi autorizate legal, cu aceasta destinaţie. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuita, închiriate, concesionate sau vândute, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile menţionate la alin. (3) vor putea fi concesionate fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. (5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5). (7) Condiţiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) obiect de activitate unic - furnizarea de servicii medicale cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici; c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale. (2) Dispoziţiile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7, 8 şi 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică."  +  Articolul 2Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, se vor supune dispoziţiilor art. 14 în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------