ORDIN nr. 3 din 20 ianuarie 2017pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 31 ianuarie 2017    Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) și ale art. 11 lit. k) din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Nu se supun autorizării laboratoarele acreditate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 339/93, care efectuează încercări la foc în domeniul acreditat.(2) Regulamentul menționat la art. 1 nu se aplică laboratoarelor de încercări care emit rapoarte de încercare în domeniile reglementate de legislația Uniunii Europene de armonizare.  +  Articolul 3Prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 se duc la îndeplinire de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și de laboratoarele de încercări la foc care solicită autorizarea.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor și poligoanelor de încercări la foc și a celor de distrugere a muniției neexplodate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 5 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 20 ianuarie 2017.Nr. 3.  +  ANEXĂREGULAMENTde autorizare a laboratoarelor de încercări la foc