HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)mandat - poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;b)mandat general - poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotărâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, precum şi celelalte ministere şi organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organele de specialitate, în domeniile specifice sectoarelor lor de activitate. (2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, asigură consultarea autorităţilor administrative autonome pentru pregătirea mandatelor şi a mandatelor generale pe temele aflate în aria de competenţă a acestora. Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, poate încheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficientă în domeniul afacerilor europene şi promovarea unor poziţii coerente ale României la nivelul Uniunii Europene. (3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale: a) Guvernul României; b) Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare; c) grupurile de lucru ale Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, îndeplineşte următoarele funcţii: a) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi promovare a poziţiilor naţionale care vor fi promovate de autorităţile române în negocierile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi structurilor de lucru ale acestora; b) transmite poziţiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană; c) conduce reuniunile şi asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta; d) monitorizează şi informează instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva poziţiilor naţionale promovate la nivelul instituţiilor Uniunii Europene; e) colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene; f) sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene - CFM, prin corelarea fundamentărilor şi soluţiilor tehnice ale Consiliului cu direcţiile de politică externă şi de politică generală europeană şi naţională; g) coordonează procesul de pregătire şi exercitare a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care România o va deţine în primul semestru al anului 2019. (2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, prezintă periodic spre aprobare prim-ministrului: a) propuneri privind priorităţile politice naţionale ale României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientările şi priorităţile politice generale definite de Consiliul European, la priorităţile preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativă sau de strategie politică ale Comisiei Europene, precum şi la priorităţile Parlamentului European; b) propuneri sau opţiuni pentru soluţionarea aspectelor divergente nesoluţionate la nivelul Comitetului de coordonare; c) informări privind priorităţile preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi relevanţa acestora pentru România; d) informări cu privire la îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană; e) propuneri de măsuri destinate exercitării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019; f) rapoarte de monitorizare privind implementarea de către România a angajamentelor asumate în contextul Semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru creştere şi ocupare); g) propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor şi avizelor adoptate de către instituţiile Uniunii Europene; h) propuneri de politici, programe naţionale, planuri de acţiune şi măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României; i) propuneri pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de comunicare în domeniul afacerilor europene şi a sistemului informatic şi de comunicaţii aferent; j) orice alte propuneri, măsuri sau informări care necesită aprobarea prim-ministrului, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Externe elaborează documentele necesare participării la Consiliul European, pe baza contribuţiilor ministerelor, ale organelor şi instituţiilor de specialitate, în funcţie de agendă, şi informează cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană.  +  Articolul 6 (1) În scopul coordonării interinstituţionale a procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în problematica afacerilor europene funcţionează Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică, condus, sub îndrumarea prim-ministrului, de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe. (2) Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea interinstituţională a procesului de elaborare a poziţiilor României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene; b) desemnează, cu acordul instituţiilor vizate, instituţia responsabilă de elaborarea şi susţinerea mandatelor sau mandatelor generale; c) stabileşte lista mandatelor generale ale României care vor fi elaborate în cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene; d) discută şi agreează proiecte de mandate generale, care sunt transmise pentru aprobare la nivelul Guvernului; e) pregăteşte mandatele de negociere la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre, denumit în continuare Coreper, şi al Consiliului Uniunii Europene; f) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru; g) urmăreşte şi poate solicita îndeplinirea de către ministerul, respectiv organul de specialitate care elaborează mandatele generale, a obligaţiei de a informa şi consulta, după caz, autorităţile locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu; h) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate în legătură cu respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia UE şi monitorizează îndeplinirea respectivelor obligaţii; i) analizează listele anuale ale proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene pentru care cele două Camere ale Parlamentului vor declanşa procedura de examinare parlamentară şi urmăreşte conţinutul avizelor motivate ale celor două Camere; j) urmăreşte îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene şi agreează conţinutul planurilor de acţiune, programelor naţionale şi rapoartelor de monitorizare aferente; k) prezintă, printr-o notă de informare adresată prim-ministrului de către ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, opţiunile de poziţionare pe teme europene, inclusiv proiecte de mandat sau mandat general, pentru care există poziţii divergente ale ministerelor responsabile în vederea adoptării unei decizii la nivelul prim-ministrului. (3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate, cu funcţii de secretar de stat sau alte funcţii cu rang de secretar de stat, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene. Aceştia vor fi însoţiţi la reuniunile Comitetului de coordonare de către funcţionari din structurile responsabile de gestionarea afacerilor europene. (4) Comitetul de coordonare este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe sau, în absenţa acestuia, de persoana cu funcţie de conducere desemnată de acesta. (5) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeana pot fi invitaţi să participe la reuniunile Comitetului de coordonare. (6) Comitetul de coordonare se reuneşte săptămânal, ca regulă generală la sediul Guvernului. (7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi independenţi sau reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizaţii neguvernamentale active în domeniile gestionate. (8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează de structura aflată sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe şi sunt transmise spre informare prim-ministrului, precum şi tuturor ministerelor şi organelor de specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii, observaţii asupra conţinutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezintă acceptarea tacită a conţinutului raportului.  +  Articolul 7 (1) În scopul facilitării procesului de decizie în cadrul Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene şi pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experţi, care: a) pregătesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de către Comitetul de coordonare a atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2); b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general şi de mandat care urmează a fi susţinute de către reprezentanţii României la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competentelor de executare de către Comisie, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 182/2011; c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergenţă între ministere şi/sau alte organe de specialitate. (2) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a secretarilor de stat responsabili pentru afaceri europene din ministerele de linie, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregătire ale Consiliului Uniunii Europene actualizată şi publicată periodic de Secretariatul General al Consiliului. (3) Grupurile de lucru sunt alcătuite, în funcţie de tematica abordată, din reprezentanţii ministerelor şi ai altor instituţii publice, un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi expertul din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană care gestionează domeniul respectiv. (4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv al instituţiei de specialitate a administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau al structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, în funcţie de obiectivul şi tematica acestuia. (5) Modalitatea de lucru este stabilită de comun acord între membrii grupului, la iniţiativa coordonatorului acestuia sau a structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi independenţi sau reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizaţii active în domeniile gestionate.  +  Articolul 8Elaborarea, adoptarea şi susţinerea poziţiei naţionale a României în cadrul instituţiilor europene şi al structurilor de lucru ale acestora se realizează prin mandate sau, după caz, mandate generale, elaborate şi adoptate în condiţiile prezentei hotărâri şi cu respectarea prevederilor legale în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul sau de către organul de specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbătut subiectul, inclusiv pe baza contribuţiilor ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de tematica abordată. (2) În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, poate informa sau consulta, după caz, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu. (3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi în contradicţie cu poziţia aprobată prin acestea, cu informarea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conţin următoarele elemente: a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011; b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european şi a altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv; c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu; d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011; e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere; f) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia; g) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.  +  Articolul 10 (1) Mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, aprobat de prim-ministru şi promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene. (2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, şi avizate de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratatele Uniunii Europene sau prin decizie interguvernamentală, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (5) Mandatele pentru negocierea la nivelul formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene şi aprobate de prim-ministru. (6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesoluţionate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicată de către ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ministerului sau, după caz, organului de specialitate responsabil, care va proceda în consecinţă. (7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemnează în raportul săptămânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda căruia este inclusă tema respectivă, ca punct aprobat fără dezbatere. (8) În situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Coreper poate susţine o nouă poziţie, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către conducerea instituţiei respective şi ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (9) În situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate susţine o nouă poziţie, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către prim-ministru şi ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 11 (1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori ale comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participă reprezentanţi desemnaţi de ministere, respectiv de către organele de specialitate sau reprezentanţi din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcţie de tipul reuniunii. (2) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper I. (3) La reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene participă ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv. (4) În situaţia în care, din motive obiective, miniştrii sau miniştrii delegaţi nu pot participa la reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, aceştia supun spre aprobare prim-ministrului, motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană ori a reprezentantului permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană. (5) Din delegaţia României poate face parte şi un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dacă există o solicitare expresă în acest sens a structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a şefului de delegaţie.  +  Articolul 12 (1) Rapoartele participării reprezentanţilor desemnaţi de ministere, respectiv de către organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Rapoartele participării experţilor din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentală sau reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate şi ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (3) Rapoartele participării la reuniunile Coreper sunt redactate şi transmise de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor şi organelor de specialitate cu atribuţii în domeniile abordate. (4) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante şi se prezintă spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestora. După aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea de punct naţional de contact cu Uniunea Europeană, asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor informatice şi de comunicaţii conectate la instituţiile Uniunii Europene, conform cerinţelor directivelor tehnice şi de securitate ale acestora. (2) Diseminarea în plan naţional a informaţiilor din domeniul afacerilor europene se asigură prin sisteme informatice şi de comunicaţii organizate şi administrate de Ministerul Afacerilor Externe. (3) În vederea asigurării implementării cerinţelor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor UE clasificate gestionate în format electronic, Ministerul Afacerilor Externe cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora. (4) Gestionarea la nivel naţional a afacerilor europene se bazează pe un sistem de comunicare care asigură schimbul operativ de informaţii între structurile desemnate în acest sens din ministere şi organele de specialitate. (5) Structurile desemnate sunt reprezentate, după caz, de puncte de contact care se stabilesc pe niveluri decizionale corespunzătoare, în conformitate cu reglementările ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate. (6) Fluxurile informaţionale, între punctele de contact, se asigură în format electronic prin sistemul informatic şi de comunicaţii EXTRANET RO şi în format letric prin intermediul Componentelor Sistemului Naţional de Registre - CSNR, corespunzător nivelului de clasificare al documentelor gestionate. (7) Ministerul Afacerilor Externe coordonează Autoritatea Operaţională a Sistemului Informatic şi de Comunicaţii EXTRANET RO - AOSIC EXTRANET RO, formată din reprezentanţi desemnaţi ai instituţiilor conectate la sistem şi destinată implementării cerinţelor tehnice şi de securitate conform cadrului normativ naţional şi standardelor de securitate ale Uniunii Europene.  +  Articolul 14 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013. (2) Trimiterile la Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 existente în actele normative în vigoare se vor considera făcute la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  Ana Birchall

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Secretarul general al Guvernului,

  Mihai Busuioc
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 34.-----