ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 27 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2017  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, care prevede înfiinţarea instituţiei ministrului delegat pentru afaceri europene, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căreia în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene,ţinând cont că activitatea de reprezentare juridică desfăşurată de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este o activitate care ţine de organizarea şi coordonarea, la nivel naţional, a domeniului afacerilor europene,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii derulate de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de reprezentare a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,reţinându-se că în cazul neadoptării măsurilor propuse nu se poate asigura în mod corespunzător activitatea de reprezentare juridică a statului român înaintea instanţelor UE mai sus menţionate, cu consecinţa pronunţării unor decizii nefavorabile României, şi că acest aspect vizează interesul public, constituind o situaţie de urgenţă şi extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. (2) În Ministerul Afacerilor Externe, un subsecretar de stat, denumit în continuare Agentul guvernamental, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, asigură reprezentarea juridică în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.  +  Articolul 2 (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene. (2) Agentul guvernamental îşi desfăşoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene. (3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene. (4) Agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a poziţiilor naţionale şi, alături de structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, întocmeşte actele şi realizează faptele necesare reprezentării juridice. (5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, aflată în subordinea sa, atribuţiile privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.  +  Articolul 3 (1) Personalul din structurile specializate în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, este personal de specialitate juridică şi personal administrativ. (2) Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în structurile din subordinea Agentului guvernamental se consideră vechime în specialitate juridică. (3) Personalul încadrat în structurile specializate în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) În activitatea de reprezentare juridică, Agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituţional specializat, denumit în continuare Grupul de lucru contencios UE, care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. (2) Toate ministerele şi, după caz, alte autorităţi sau instituţii publice sunt reprezentate în Grupul de lucru contencios UE de cel puţin 2 reprezentanţi: un director general sau un director şi un reprezentant cu funcţie de execuţie. (3) Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, prin structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, participă la lucrările Grupului de lucru contencios UE.  +  Articolul 5 (1) În scopul reprezentării juridice, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită, la cererea şi în termenul stabilit de Agentul guvernamental, precum şi de structura specializată în contenciosul UE, toate actele, datele şi informaţiile solicitate. (2) Autorităţile şi instituţiile publice care furnizează acte, date şi informaţii Agentului guvernamental şi structurii specializate în contenciosul UE îşi asumă răspunderea pentru caracterul complet şi corect al acestora.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 12^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor externe,

  Teodor-Viorel Meleşcanu

  Ministrul delegat pentru afaceri europene,

  Ana Birchall

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 27 ianuarie 2017.Nr. 11.-----