ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 30 iunie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Fiecare banca va plati Fondului o contribuţie anuală în valoare de 0,8% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existenta în sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează utilizându-se cursul în lei al respectivei monede străine, publicat pentru acea data de către Banca Naţionala a României."2. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(5) Fondul este autorizat sa majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de o banca, până la nivelul de 1,6% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existenta în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond, rezultă ca aceasta s-a angajat în politici bancare riscante şi nesanatoase. Aceasta majorare nu va putea avea loc înainte de a se da dreptul băncii în cauza să-şi exprime opinia."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensaţiilor pentru depozitele garantate de acesta, fiecare banca plăteşte o contribuţie specială egala cu dublul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv. (2) Termenul de plată al contribuţiei speciale se stabileşte de Consiliul de administraţie al Fondului. (3) Contribuţiile speciale plătite de bănci în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Când Fondul a acumulat un nivel de resurse, care depăşeşte 30% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate în sistemul bancar la acea data, Consiliul de administraţie al Fondului poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor anuale. (2) În situaţiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contribuţiilor anuale va fi reluată."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai dacă resursele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale de plată a compensaţiilor pentru depozitele garantate. (2) Fondul poate contracta împrumuturi de la stat, de la bănci şi de la societăţi financiare. (3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze împrumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie în aceasta privinta în termen de 15 zile de la data cererii. (4) Se autorizeaza Banca Naţionala a României ca, în situaţia în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, resursele Fondului nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale de plată a compensaţiilor pentru depozitele garantate, sa acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, la cererea Fondului, o linie de credit în limita sumei de 2.000 miliarde lei. Creditele angajate de Fond în cadrul acestei linii de credit vor avea termen de rambursare de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani, urmând a fi restituite în 6 rate semestriale egale şi vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul ratei medii a dobânzii practicate în sistemul bancar pentru depozitele la vedere ale persoanelor juridice."6. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(1) Fondul are cont curent deschis la o banca din România."7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă şi executorie de începere a procedurii falimentului băncii."8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(1) În termen de 10 zile de la data desemnării sale de către tribunal, lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice care au constituite depozite garantate şi negarantate, suma totală a depozitelor fiecărui deponent şi a obligaţiilor acestuia faţă de banca."9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(1) Fondul verifica creanţele deponentilor în raport cu depozitele indisponibile şi le plăteşte într-un termen de 3 luni de la data prevăzută în hotărârea judecătorească pentru începerea procedurii falimentului băncii."10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Fondul se subroga în drepturile deponentilor pentru o sumă egala cu plăţile pe care le-a efectuat pentru depozitele garantate. În acest scop, Fondul înregistrează, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmează a le plati deponentilor, rezultată din situaţia transmisă de lichidatorul băncii conform art. 17 alin. (1)."  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abroga. (2) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:------------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. GuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator------------