ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 1999pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnica destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se ratifica Amendamentul din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnica, în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999, ratificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Se aprobă plata în valută pe teritoriul României a bunurilor şi serviciilor necesare proiectului, finanţate din avans şi contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.  +  Articolul 3Se aprobă scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru bunurile şi serviciile din import necesare pentru realizarea proiectului.  +  Articolul 4Taxa pe valoarea adăugată, aferentă bunurilor şi serviciilor din ţara necesare pentru realizarea proiectului, precum şi spezele şi comisioanele bancare reprezintă contribuţia României la realizarea proiectului şi vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, în bugetul de stat pe anul 1999.  +  Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă, pe parcursul derulării avansului din împrumut, în raport cu condiţiile concrete ale derulării scrisorii de acord, amendamente la conţinutul acesteia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura avansului, pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1 1. Anexa I paragraful 1 se completează cu următoarele:"i) Înfiinţarea şi încadrarea cu personal a unităţii de management a proiectului (UMP), inclusiv acoperirea cheltuielilor de auditare pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. j) Implementarea unui sistem adecvat de management financiar pentru elaborarea de rapoarte de management, acceptabile B.I.R.D., pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. k) Achiziţionarea de echipamente pentru Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.)"2. Anexa I paragraful 2 se modifica şi va avea următorul conţinut:"2. Cheltuielile care vor fi finanţate din avans sunt:
    CategoriaSumele din avans (în dolari S.U.A.)%  din cheltuielile care urmează să fie finanţate
    (1)Servicii de consultanţă internaţionale120.000 100% din cheltuielile externe
      Consilieri juridici300.000   
      Sector financiar250.000   
    Consilieri300.000   
      Onorariu de angajare a băncii de investiţii60.000   
    TAROM25.000   
      Onorariu de angajare a băncii de investiţii25.000   
    Pachet de privatizare150.000   
      Proiectare consorţii    
      Expertizarea a 5 firme de contabilitate    
      Avocat pe probleme fiscale    
      Analiza sectorului de utilităţi publice    
    (2)Servicii ale experţilor locali   100% din cheltuielile locale
      Consultanţă locală pentru TAROM50.000   
      Consultanţă locală pentru pachetul-pilot100.000   
      Firma locală de expertiză20.000   
      Consultanţă locală pe probleme fiscale20.000   
    (3)Bunuri40.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte achiziţii locale
    (4)Cheltuieli de funcţionare40.000 100%
      TOTAL:1.500.000   
  Pentru scopurile acestui paragraf, termenii: a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte tari decât cea a beneficiarului de bunuri sau de servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte tari decât cea a beneficiarului; b) cheltuieli locale înseamnă cheltuielile care nu sunt cheltuieli externe; şi c) cheltuieli de funcţionare înseamnă cheltuieli de auditare, salarii ale personalului UMP (altele decât salariile funcţionarilor publici care deja primesc un salariu de la angajatorul lor public) şi cheltuielile cu asigurarea vehiculelor, combustibilului şi întreţinerii, cu echipament de birou şi alte materiale şi furnituri utilizate de personalul UMP în realizarea Proiectului pentru dezvoltarea instituţională a sectorului privat."3. Anexa I paragraful 5 se completează cu următorul text:"Bunurile vor fi achiziţionate: a) în concordanta cu prevederile secţiunii I a Ghidului pentru achiziţii din împrumuturi B.I.R.D. şi credite AID, publicat de către B.I.R.D. în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996 şi în septembrie 1997 (Ghidul pentru achiziţii); şi b) în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare în concordanta cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghidul pentru achiziţii. Procedurile de analiza stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru achiziţii se vor aplica la astfel de contracte, cu condiţia ca termenul oferte, din acest paragraf 4, să se citească cotaţii."4. Anexa III, în paragrafele 5 a) şi 5 d) a), expresia o jumătate de procent (1/2 din 1 procent) se înlocuieşte cu expresia trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent). ------------