ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 30 iunie 1999pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi al pct. 3 din articolul unic al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale (aprobată şi modificată prin Legea nr. 86/1999),Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1*) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Creanţele constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume ce reprezintă resurse financiare publice, potrivit legii, sunt creanţe bugetare care se executa potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe."2. Articolul 6^1 **) va avea următorul cuprins:"Art. 6^1. - Plata obligaţiilor bugetare se face în lei."3. Articolul 10***) alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Cu toate acestea, Ministerul Finanţelor sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale, prin organele lor competente în soluţionarea obiectiunilor, pot dispune, la cererea plătitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea obligaţiei de plată la bugetul de stat sau, respectiv, la bugetele locale, până la soluţionarea primei cai de atac."4. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru plătitorii care au cont bancar, data plăţii este data la care băncile debiteaza contul plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin ştampila şi semnatura autorizata a acestora, cu condiţia creditarii contului bugetar corespunzător."─────────── Notă *) Art. 1 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 258/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 30 decembrie 1998. Notă **) Art. 6^1 a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă ***) Art. 10 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997.5. Articolul 12 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"În cazul în care obligaţia bugetară nu a fost achitată de debitor, la plata sumei datorate este obligat, în condiţiile legii: a) moştenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat; b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile persoanei juridice supuse reorganizării; c) asociaţii sau actionarii la societatea comercială debitoare, potrivit Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare."6. Articolul 13*) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Orice obligaţie bugetară neachitata la scadenta generează plata unor majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadentei obligaţiei bugetare, până la data realizării sumei datorate, inclusiv, potrivit prevederilor art. 2.Pentru obligaţiile bugetare datorate şi neachitate la scadenta de către persoanele fizice, reprezentând impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxa asupra mijloacelor de transport, se calculează majorări de întârziere pentru fiecare luna sau pentru fiecare fracţiune de luna de întârziere.În cazul constatării unor diferenţe de obligaţii bugetare, stabilite de organele competente, majorările de întârziere se calculează de la data scadentei obligaţiei bugetare la care s-a stabilit diferenţa până la data realizării acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 şi 2 aplicându-se în mod corespunzător.Când o obligaţie bugetară se stinge prin compensare, majorările de întârziere pentru neplata acestei obligaţii se calculează până la data la care compensarea a devenit posibila, potrivit legii.Cota majorărilor de întârziere se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu rata medie a dobânzii practicate pe piaţa interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 de puncte procentuale.Pentru obligaţiile bugetare prevăzute la alin. 2 cota majorărilor de întârziere se stabileşte în condiţiile alineatului precedent, corelata cu taxa oficială a scontului.Majorările de întârziere se calculează în lei atât pentru debitele stabilite în lei, cat şi pentru cele stabilite în valută.Pentru debitele datorate în valută calculul majorărilor de întârziere se efectuează prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere asupra debitului datorat în valută, transformat în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţionala a României din ziua scadentei debitului."7. Articolul 17 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"În cazul inscripţiei ipotecare, un exemplar al procesului-verbal întocmit de organul de executare, precum şi o copie certificată de pe încheierea instanţei sau de pe dispoziţia organului competent se vor transmite organului de executare în a cărui raza teritorială este situat imobilul, care, potrivit legii, are competenţa de a solicita efectuarea inscripţiei ipotecare în evidentele de publicitate imobiliară."8. Articolul 24**) va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Pentru creanţele bugetare administrate de către Ministerul Finanţelor, precum şi pentru cele gestionate de către instituţiile publice, constând în venituri stabilite prin lege, care constituie resurse ale bugetului de stat, sunt abilitate sa aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, prevăzută de prezenta ordonanţă, organele de specialitate ale direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile subordonate acestora, unităţile subordonate Direcţiei Generale a Vamilor numai pentru creanţele determinate în vama, precum şi alte organe sau persoane, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.Creanţele trezoreriei statului, astfel cum sunt definite de reglementările legale în materie, se executa silit de către organele de specialitate competente sa gestioneze bugetul trezoreriei statului.Serviciile de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor judeţene, după caz, sunt abilitate sa aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită în vederea realizării creanţelor aparţinând bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, după caz.Organele şi serviciile de specialitate prevăzute la alin. 1, 2 şi 3 sunt denumite în continuare organe de executare.Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizeaza şi se utilizează de instituţiile publice, provenite din venituri extrabugetare, precum şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale se executa prin împuterniciţi proprii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. Pentru creanţele bugetare prevăzute la alin. 3 şi 5 organele abilitate să efectueze procedura de executare silită vor aduce la îndeplinire şi măsurile asiguratorii.În cazul în care instituţiile publice transmit spre executare silită organelor prevăzute la alin. 1 debite reprezentând venituri extrabugetare, sumele realizate astfel se fac venit la bugetul de stat.Personalul organelor de executare, împuternicit să aplice măsurile de executare silită, îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat."9. Articolul 25 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"În cazul în care suma neachitata la scadenta din obligaţia bugetară a fost stabilită de organele competente ale Ministerului Finanţelor sau ale serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, organul de executare va întocmi pentru fiecare creanta câte un act distinct, denumit titlu executoriu, care va conţine: antetul organului emitent, numele şi prenumele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul acestuia, precum şi orice alte date de identificare; cuantumul şi natura sumelor datorate; temeiul legal al puterii executorii a titlului; data întocmirii titlului, ştampila şi semnatura organului de executare."10. Articolul 27***) alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Atunci când se constată că exista pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmaribile ale debitorului, organul de executare coordonator, precum şi serviciile de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor judeţene, după caz, pot proceda la indisponibilizarea şi la executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile."────────── Notă *) Art. 13 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997, prin Legea nr. 258/1998 şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 22/1999. Notă **) Art. 24 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă ***) Art. 27 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997.11. Articolul 29 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Organele de executare au obligaţia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum şi a bunurilor şi veniturilor lui urmaribile. În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare îi va confirma primirea în termen de 30 de zile."12. La articolul 31, înaintea alineatului 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Băncile au obligaţia ca în termen de 15 zile sa comunice titularii şi numerele conturilor deschise de persoanele juridice la organul fiscal în evidentele căruia sunt înregistrate acestea."13. Articolul 37*) va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Cheltuielile de executare silită a creanţelor bugetare se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al autorităţilor administraţiei publice locale sau al instituţiilor publice, după caz."14. Articolul 48 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare ori vor fi ridicate şi depozitate de către organul de executare. Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare şi când se constată că exista pericol de substituire sau de degradare, organul de executare silită poate aplica sigiliul asupra bunurilor."15. Articolul 49 alineatul 2 se abroga.16. Articolul 54 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Cu acordul organului de executare, debitorul poate proceda el însuşi la vânzarea bunurilor sechestrate, informandu-l în scris despre propunerile ce i s-au făcut, indicând numele şi adresa potenţialului cumpărător, precum şi termenul în care acesta din urma se oferă sa consemneze preţul propus."17. Articolul 56 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa plătească întregul preţ, imediat sau în cel mult 3 zile, în numerar sau cu ordin de plată. În caz contrar, procedura vânzării prin licitaţie se va relua în termen de 5 zile, cheltuielile efectuate cu vânzarea fiind în sarcina adjudecatarului, dispoziţiile art. 38 fiind aplicabile."18. Articolul 56 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Organul de executare va elibera fiecărui cumpărător, precum şi debitorului, un document care va cuprinde în mod obligatoriu: organul emitent, data vânzării, numele şi prenumele sau denumirea cumpărătorului şi debitorului, domiciliul sau sediul acestora, indicarea bunurilor cumpărate, a preţului plătit şi a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul."19. Articolul 57 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"În cazul în care bunurile mobile nu au fost valorificate prin nici una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, procedura de executare silită a acestora încetează; bunurile, atunci când este cazul, se restituie debitorului, iar creanta bugetară urmează a fi stinsă prin una dintre modalităţile prevăzute de prezenta ordonanţă."20. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Creditorii debitorului, alţii decât titularii drepturilor menţionate la art. 61, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la înscrierea somaţiei în evidentele de publicitate imobiliară, sa comunice în scris organului de executare titlurile pe care le au pentru imobilul prevăzut în somaţie."21. Articolul 66 alineatul 4 se abroga.22. Articolul 67 va avea următorul cuprins:"Art. 67. - Organul de executare va întocmi un proces-verbal de licitaţie, în care se vor consemna rezultatul acesteia, modul în care s-a desfăşurat, precum şi elementele prevăzute la art. 56 alin. 3.Procesul-verbal de licitaţie se va semna de organul de executare şi de cumpărător sau de reprezentantul împuternicit al acestuia şi se va preda cumpărătorului după achitarea integrală a preţului.Procesul-verbal de licitaţie constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, pe baza căruia se face înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară la organele competente în a căror rază teritorială este situat imobilul."23. După articolul 67 se introduce articolul 67^1 cu următorul cuprins:"Art. 67^1. - În condiţiile şi la termenele stabilite de organul de executare sau cu acordul acestuia şi, atunci când este cazul, cu acordul creditorului care participa la urmărire pentru realizarea unei alte creanţe decât cea bugetară, cumpărătorii pot sa plătească preţul în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din preţul de evaluare sau de adjudecare al imobilului, după caz, şi cu plata unei dobânzi stabilite la nivelul taxei oficiale a scontului.În cazul vânzării directe sau la licitaţie cumpărătorului i se va preda procesul-verbal după plata avansului din preţ, stabilit în condiţiile alineatului precedent, şi nu va putea instraina imobilul decât după plata în întregime a preţului, art. 67 alin. 1 şi 3 aplicându-se în mod corespunzător.Procesul-verbal în care s-a consemnat vânzarea cu plata în rate se va transmite organului de executare coordonator şi creditorului. Totodată un exemplar al aceluiaşi proces-verbal va fi trimis organelor competente pentru înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară a interdicţiei de înstrăinare a imobilului până la plata integrală a preţului.În cazul în care cumpărătorul, căruia i s-a încuviinţat plata preţului în rate, nu plăteşte restul de preţ în condiţiile şi la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate, procesul-verbal în care s-a consemnat vânzarea cu plata în rate constituind titlu executoriu."24. După articolul 68 se introduce articolul 68^1 cu următorul cuprins:"Art. 68^1. - În tot cursul executării silite asupra bunurilor imobile ale debitorului, persoana juridică, inclusiv în perioada în care poate avea loc reluarea procedurii de licitaţie, obligaţiile bugetare pot fi realizate, la propunerea debitorului şi cu acordul Ministerului Finanţelor, prin trecerea în proprietatea statului a bunurilor imobile supuse executării silite. În acest sens, organul de executare, va transmite un exemplar al dosarului de executare, împreună cu propunerile sale şi ale debitorului, direcţiei de specialitate din Ministerul Finanţelor, care va decide oportunitatea acestei măsuri şi va cere, după caz, organului de executare încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea statului a bunului imobil şi stingerea creanţei bugetare pentru care s-a început executarea silită."25. Articolul 70**) va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Suma realizată prin executare silită reprezintă suma de bani încasată prin poprire, precum şi suma diminuată, după caz, cu taxa pe valoarea adăugată, obţinută din valorificarea bunurilor debitorului prin modalităţile prevăzute de lege.────────── Notă *) Art. 37 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă **) Art. 70 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997.Suma de bani realizată prin executare silită se eliberează creditorului, prin modalităţile de plată admise de lege, până la acoperirea integrală a drepturilor sale.Dacă suma ce reprezintă atât creanta bugetară, cat şi cheltuielile de executare este mai mica decât suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 87, sau se restituie, la cerere, debitorului."26. Articolul 71*) alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins:"d) creanţele bugetare provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale;"27. Articolul 78 alineatul 3 se abroga.28. Articolul 82**) va avea următorul cuprins:"Art. 82. - La cererea temeinic justificată a debitorilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot acorda: a) amânări şi eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare; b) scutiri şi reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii; c) amânări, eşalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.Esalonarile la plata pot începe prin acordarea unui termen de graţie de până la 6 luni.Pentru creanţele reprezentând venituri bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale, înlesnirile la plata pot fi acordate, în condiţiile prezentei ordonanţe, numai de către acestea.Pentru creanţele bugetare pentru care s-au aprobat cereri de înlesniri la plata începând cu data comunicării aprobării, executarea silită nu va fi pornită sau nu va fi continuată, după caz.Prin ordin al ministrului finanţelor se vor stabili procedura, competentele de acordare a înlesnirilor la plata privind creanţele bugetare administrate de Ministerul Finanţelor, precum şi componenta comisiilor care vor analiza şi vor soluţiona cererile de înlesniri la plata. În cazul celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, procedura va fi stabilită de către acestea, cu avizul Ministerului Finanţelor.Pentru autorităţile administraţiei publice locale procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, elaborata de Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.Înlesnirile la plata pot fi acordate atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor organul de executare poate cere debitorului sa constituie garanţii corespunzătoare, potrivit legii."29. Articolul 83 va avea următorul cuprins:"Art. 83. - Pe perioada amânării sau eşalonării se datorează majorări. Cota majorărilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelata cu taxa oficială a scontului."30. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silită pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere prevăzute la art. 13, calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate."31. Articolul 85 se abroga.32. Articolul 92 se completează cu doua alineate cu următorul cuprins:"Creanţele bugetare faţă de debitorii societăţi comerciale, aflate în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, pot fi cesionate persoanelor juridice la valoarea nominală, pe baza convenţiei încheiate cu organul de executare.Atunci când plata sumelor datorate în baza convenţiei prevăzute la alineatul precedent se face în rate, persoana juridică va plati o dobânda stabilită la nivelul taxei oficiale a scontului, garantand îndeplinirea obligaţiei prin garanţii bancare."33. Articolul 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - În cazuri cum sunt calamitati naturale, stare de necesitate, precum şi în alte situaţii deosebite, la propunerea Ministerului Finanţelor, Guvernul poate aproba anularea unor categorii de obligaţii bugetare."34. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - În situaţiile în care cheltuielile de executare pot fi mai mari decât obligaţiile bugetare supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective."35. Articolul 100 litera c) va avea următorul cuprins:"c) pe perioada respectării amânării sau eşalonării plăţii obligaţiei bugetare acordate ca urmare a înlesnirilor la plata, dispuse prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori aprobate de organul competent;"36. Articolul 100 litera d) se abroga.37. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Organul de executare este în drept ca, pentru creanţele bugetare datorate de comercianţii, persoane fizice şi societăţi comerciale, sa ceara instanţelor judecătoreşti competente începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului, în condiţiile legii."38. Articolul 103***) va avea următorul cuprins:"Art. 103. - Cererile organelor prevăzute la art. 24 alin. 1 privind începerea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului se vor inainta instanţelor judecătoreşti numai cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sunt scutite de consemnarea vreunei cauţiuni."39. Articolul 105 va avea următorul cuprins:"Art. 105. - Ministerul Finanţelor şi organele sale teritoriale, organele administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice sunt scutite de taxe pentru cererile, acţiunile şi pentru orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creanţelor bugetare."────────── Notă *) Art. 71 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă **) Art. 82 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă ***) Art. 103 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997.40. Articolul 108*) va avea următorul cuprins:"Art. 108. - Creanţele bugetare, altele decât cele pentru care executarea silită se efectuează de către organele Ministerului Finanţelor prevăzute la art. 24, se executa prin împuterniciţi proprii ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ai organelor administraţiei publice centrale sau ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai instituţiilor publice, după caz."41. Articolul 110^1 **) va avea următorul cuprins:"Art. 110^1. - Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită vor fi utilizate de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, de direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de instituţiile publice, după caz, pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar necesare pentru desfăşurarea activităţii organelor de executare silită.Lista cuprinzând bunurile de natura celor menţionate la alineatul precedent va fi aprobată de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, de autoritatea administraţiei publice locale, precum şi de instituţia publică, după caz, iar procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţionarea bunurilor şi a serviciilor pentru instituţiile publice."42. Articolul 111 alineatul 2 litera a) va avea următorul cuprins:"a) altor organe, în scopul realizării unor obligaţii ce decurg din aplicarea unei legi;"  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Toţi plătitorii, persoane juridice sau fizice, române şi străine, cărora le revin, potrivit legii, obligaţii fiscale către bugetul de stat şi bugetele locale, trebuie să întocmească şi să depună declaraţii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaraţii de impozite şi taxe. (2) Declaraţiile de impozite şi taxe sunt documente prin care se declara: a) impozitele şi taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; b) bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale; c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, retine şi vărsa impozite şi taxe. (3) Declaraţia de impozite şi taxe se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie plătitorilor, în mod gratuit, de către Ministerul Finanţelor sau de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz. (4) Declaraţiile de impozite şi taxe se întocmesc şi se depun, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi prezentei ordonanţe, la unitatea subordonantă Ministerului Finanţelor, denumita în continuare organ fiscal competent, sau, după caz, la serviciul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărui raza teritorială plătitorul îşi are sediul sau domiciliul ori unde este luat în evidenta fiscală."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Plătitorul este obligat să depună o declaraţie de impozite şi taxe şi dacă în cursul anului fiscal se afla în una dintre următoarele situaţii: a) dizolvare, lichidare sau transformare, conform prevederilor legale; b) reorganizare prin divizare, fuziune prin absorbţie sau fuziune prin contopire, conform legii; c) încetarea activităţii, precum şi terminarea activităţii supuse impozitării sau taxarii; d) încetarea obligaţiei de a calcula, retine şi vira impozite şi taxe; e) modificări intervenite în baza de impozitare, în cazul reprezentanţilor firmelor străine cu activitate pe teritoriul României; f) modificări intervenite în baza de impozitare a impozitelor şi taxelor locale. (2) Declaraţia de impozite şi taxe se depune în termen de 15 zile de la data apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1). (3) Declaraţia de impozite şi taxe se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care plătitorul s-a aflat în una dintre situaţiile prevăzute la lit. c), d) şi e) ale alin. (1). (4) Declaraţia de impozite şi taxe se depune în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării prevăzute la lit. f)."3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Constatarea faptelor prevăzute la art. 13 şi 14 şi aplicarea penalitatilor şi amenzilor se efectuează de către organele fiscale competente sau de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, prin documente de constatare sau de verificare."  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe, prin impozite se înţelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi orice alte sume care constituie venituri de natura fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finanţelor sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice locale."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către Ministerul Finanţelor şi de unităţile sale teritoriale, prin aparatul fiscal şi prin organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal, precum şi de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.Angajaţii organelor de control fiscal, precum şi cei ai serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.Organizarea, competenţa teritorială şi atribuţiile aparatului fiscal se aproba de către ministrul finanţelor."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În exercitarea atribuţiilor ce le revin organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au dreptul:───────── Notă *) Art. 108 a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. Notă **) Art. 110^1 a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/1997. a) sa examineze orice înscrisuri, documente, registre sau evidente contabile ale contribuabililor, care pot fi relevante pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate şi pentru modul de respectare a obligaţiilor fiscale de către aceştia; b) să solicite contribuabililor informaţiile, justificările sau explicaţiile referitoare la declaraţiile sau la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicita răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitării; c) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal sau, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale. Solicitarea se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora şi locul intalnirii, precum şi scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru intalnire; d) să facă constatări faptice cu privire la natura activităţilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori a surselor impozabile; e) sa primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabila; f) sa retina, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise şi semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovadă referitoare la determinarea impozitelor datorate de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducerii direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, ori a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, perioada de reţinere poate fi prelungită până la 90 de zile; g) să între, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care exista bunuri impozabile ori în care se desfăşoară activităţi producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afară acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal sau, după caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu acordul contribuabilului."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligaţiilor fiscale ce revin contribuabililor şi al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt în drept să solicite informaţii de la:- persoane fizice sau juridice care deţin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor sau care au relaţii de afaceri cu aceştia;- organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţii publice sau de interes public;- instituţii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulaţia mărfurilor pe căile de comunicaţie de orice fel, evidenta populaţiei sau a bunurilor, exploatarea proprietăţilor şi altele asemenea. Persoanele, organele şi instituţiile menţionate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sa furnizeze informaţiile şi sa pună la dispoziţie organelor de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale actele, evidentele şi datele respective.Toate actele, datele şi informaţiile obţinute de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în modul prevăzut în prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului şi vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - În cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, să facă declaraţii sau să prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia sa exercite controlul fiscal în asa fel încât sa afecteze cat mai puţin desfăşurarea activităţilor curente ale contribuabililor.Pe întreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona cu profesionalism, dovedind corectitudine şi obiectivitate în relaţiile cu contribuabilii controlati şi cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu."7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În baza constatărilor efectuate ca urmare a acţiunilor de control, organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au dreptul: a) sa stabilească în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite, precum şi sa calculeze majorări de întârziere pentru neplata la termenele legale a impozitelor datorate; b) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile şi penalităţile prevăzute de legile fiscale; c) sa dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligaţiilor fiscale ce le revin."8. Articolul 11^1 va avea următorul cuprins:"Art. 11.^1 - Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului, acesta are dreptul: a) să fie informat în legătură cu acţiunea care urmează să se desfăşoare, prin transmiterea unui aviz de verificare; b) să fie înştiinţat în legătură cu drepturile şi obligaţiile sale, care rezultă din prezenta ordonanţă.Avizul de verificare va cuprinde:- baza legală a transmiterii lui şi a desfăşurării controlului fiscal;- perioada în care este programata să se desfăşoare acţiunea de control fiscal;- impozitele şi perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal.În cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum şi în cazul în care acţiunea de control fiscal se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.Contribuabilul confirma luarea la cunoştinţa despre drepturile şi obligaţiile sale, prin semnarea avizului de verificare.Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucrătoare, solicitare care se comunică, în scris, conducerii organului de control fiscal sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, la 5 zile de la primirea avizului de verificare şi de la semnarea acestuia.O noua solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Contribuabilii sunt obligaţi sa pună la dispoziţie organului de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale toate documentele tehnico-operative, contabile şi orice alte documente legale justificative, care stau la baza calculării corecte şi în cuantumul legal a impozitelor datorate.Documentele neprezentate cu rea-credinţa, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal sau, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia soluţionării eventualelor obiecţiuni, contestaţii şi plângeri împotriva actelor de control."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Contribuabilii care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea proprie, sunt obligaţi sa păstreze evidentele contabile, precum şi documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării şi înregistrării la organul fiscal, până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului organelor fiscale sau, după caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de a stabili diferenţe de impozite.Evidentele contabile şi documentele justificative se păstrează şi se arhiveaza într-un mod adecvat, care să permită desfăşurarea normală a controlului fiscal."11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Contribuabilii sau, după caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt obligaţi sa coopereze la desfăşurarea în condiţii optime a controlului fiscal, prin respectarea drepturilor organelor fiscale sau, după caz, a drepturilor serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale şi acordarea sprijinului necesar în exercitarea acestor drepturi."12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Controlul fiscal se desfăşoară la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal ori, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.Controlul fiscal se poate desfăşura şi în oricare alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urma având, în acest caz, obligaţia de a asigura condiţiile şi documentele necesare pentru derularea normală a acţiunii de control."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Perioada afectată efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele controlului şi nu poate fi mai mare de 3 luni."14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reşedinţa contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal ori, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit şi pentru fiecare perioada supusă impozitării.Prin excepţie de la prevederile alin. 1, conducătorul organului de control fiscal competent sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacă de la data încheierii controlului fiscal şi până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de prezenta ordonanţă apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale la data efectuării controlului, care influenţează sau modifica rezultatele acestuia."15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Dreptul organelor de control fiscal sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de a stabili diferenţe de impozite şi majorări de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum şi de a constata contravenţii şi a aplica amenzi şi penalităţi pentru faptele ale căror constatare şi sancţionare sunt, potrivit legii, de competenţa organelor de control fiscal sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru o perioadă impozabilă, se prescrie după cum urmează: a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectiva; b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de plată a impozitului, în cazul în care legea nu prevede obligaţia depunerii declaraţiei; c) în termen de 5 ani de la data comunicării, către contribuabil, a impozitului stabilit de organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile prevăzute de lege."16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia; c) la data efectuării de către contribuabil a unui act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat, inclusiv plata integrală sau parţială a acestuia; d) la data comunicării, către contribuabil, a unor diferenţe de impozit stabilite de organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a acţiunilor de control."17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Termenele de prescripţie prevăzute la art. 21 se suspenda: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) pe timpul cat contribuabilul se sustrage, cu rea-credinţa, de la efectuarea controlului fiscal; c) cat timp contribuabilul, ca urmare a dispoziţiilor organelor fiscale sau, după caz, a serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, remediaza deficientele sau indeparteaza cauzele care împiedica desfăşurarea controlului fiscal."18. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) nefurnizarea de către contribuabili sau de către persoana imputernicita legal sa îi reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de către organele de control fiscal sau, după caz, de către serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale; b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentanţilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal sau, după caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale la data, ora şi locul fixate, la solicitarea scrisă a acestuia; c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal sau, după caz, al serviciilor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în sediul sau de afaceri sau în orice alte locuri în care exista bunuri impozabile sau în care acesta desfăşoară activităţi producătoare de venituri, în vederea exercitării controlului fiscal; d) nefurnizarea de către persoanele, organele şi instituţiile prevăzute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale a actelor, evidentelor şi datelor solicitate; e) netinerea evidentelor contabile şi a documentelor justificative la sediul social declarat sau păstrarea acestora în condiţii improprii desfăşurării controlului fiscal.Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează după cum urmează:1. cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei;2. cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei; 3. cele de la lit. e), cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 şi 26."  +  Articolul 4Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se efectuează de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor."2. Articolul 35 alineatul (2) se abroga.3. Articolul 41 alineatul (3) se abroga.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, va propune Guvernului proiectul hotărârii pentru aprobarea procedurii şi competentelor de acordare a înlesnirilor la plata de către autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 6Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 64/1999 şi Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 246/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca-----------