ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 1999privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 iunie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Persoanele cu handicap, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt acele persoane care au un dezavantaj datorat unor deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le împiedica sau le limitează accesul normal şi în condiţii de egalitate la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor sociali, materiali şi culturali, necesitand măsuri de protecţie specială în vederea integrării lor sociale. (2) Protecţia specială cuprinde măsurile ce urmează a fi luate în temeiul acestei ordonanţe de urgenţă, pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integrare socială a acestei categorii de persoane. (3) Măsurile de protecţie specială se aplică pe baza încadrării în categorii de persoane cu handicap, în raport cu gradul de handicap stabilit în urma evaluării efectuate de către comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, potrivit criteriilor prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap se atesta, atât pentru adulti, cat şi pentru copii, potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, care stabilesc gradul de handicap - uşor, mediu, accentuat şi grav -, prin certificat emis de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti şi, respectiv, pentru copii, prevăzute la cap. V. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă prin copil se înţelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu are capacitate deplina de exerciţiu. (3) O dată cu eliberarea certificatelor de încadrare în grade de handicap, comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap au obligaţia de a elabora un program individual de recuperare şi integrare socială, care prevede acţiunile medicale, educative, profesionale şi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea şi integrarea sau reintegrarea socială a persoanei cu handicap. (4) Pentru elaborarea programului individual de recuperare şi integrare socială comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap se vor consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap şi, după caz, cu reprezentanţii legali ai acesteia, precum şi cu specialişti din diferite domenii, în funcţie de specificul fiecărui caz. (5) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi ale administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, pe baza dispoziţiilor legale în vigoare şi în limita resurselor pe care le au la dispoziţie, condiţiile necesare pentru realizarea programului individual de recuperare şi integrare socială pentru fiecare persoana cu handicap.  +  Articolul 3 (1) Realizarea măsurilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este organizată, coordonata şi controlată de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ al administraţiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului României. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu ministere şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.  +  Articolul 4Protecţia specială a persoanelor cu handicap se realizează prin acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă la domiciliu sau, după caz, în instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap.  +  Capitolul 2 Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap  +  Articolul 5Protecţia specială a persoanelor cu handicap, în forma institutionalizata, se realizează prin acordarea de servicii de asistenţa, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi de alte tipuri de servicii în cadrul instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate şi organizate ca instituţii de interes public, sub forma de centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţa, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupationala, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi sub alte forme specifice, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Actualele instituţii pentru asistenţa specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, se reorganizează ca instituţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap, potrivit anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 7 (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 6, au personalitate juridică şi se afla în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Finanţarea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa, se asigura din: contribuţiile proprii ale beneficiarilor de asistenţa socială sau ale intretinatorilor acestora, sume alocate de la bugetele autorităţilor administraţiei publice locale şi din alte venituri realizate în condiţiile legii. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate aloca sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap instituţiilor prevăzute în anexa, pe bază de convenţii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale. (4) Reorganizarea instituţiilor actuale prevăzute în anexa, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru fiecare tip de instituţie de protecţie specială a persoanelor cu handicap se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Predarea-preluarea patrimoniului şi a personalului între instituţiile actuale şi cele înfiinţate prin reorganizarea acestora se efectuează pe bază de protocol, în condiţiile prevăzute prin hotărârea Guvernului menţionată la alin. (4). Salarizarea personalului instituţiilor înfiinţate prin reorganizare se stabileşte potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 8Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap pot fi înfiinţate prin: a) hotărâre a Guvernului; b) hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, după caz; c) hotărâri ale unor organizaţii neguvernamentale sau care au ca obiect de activitate şi protecţia specială a persoanelor cu handicap; d) hotărâri ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.  +  Articolul 9 (1) Instituţiile prevăzute la art. 6 pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele menţionate la art. 8, prin contract de asociere. (2) Contractul de asociere se încheie între ordonatorii principali de credite, în cazul consiliilor judeţene, consiliilor locale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi al altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, şi reprezentanţii legali ai persoanelor juridice. (3) Contractul de asociere trebuie să prevadă resursele financiare reprezentând contribuţia fiecărei părţi la susţinerea cheltuielilor de investiţii şi de funcţionare ale instituţiei de protecţie specială care se înfiinţează prin asociere, durata asocierii, modul de administrare a patrimoniului instituţiei, precum şi alte clauze prevăzute în contractul de asociere. Contractul-cadru de asociere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, înfiinţate cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se afla în coordonarea metodologică a acestuia. (2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap îşi exercită atributia de coordonare metodologică prin: elaborarea de norme şi metodologii privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap; asigurarea instruirii şi perfecţionării profesionale a personalului de specialitate; verificarea respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale altor acte normative referitoare la activitatea acestora; sprijinirea dezvoltării acestor instituţii în conformitate cu strategia şi cu programele naţionale de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este autorizat sa controleze activitatea tuturor instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, sa informeze Guvernul şi, după caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate.  +  Capitolul 3 Accesibilitati pentru persoanele cu handicap  +  Articolul 11 (1) Clădirile instituţiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, locuintele construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun, telefoanele publice, precum şi căile de acces vor fi amenajate astfel încât să permită accesul neingradit al persoanelor cu handicap. (2) Lucrările de amenajare a acestora se vor face în etape, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, iar costurile lucrărilor vor fi suportate, după caz, din bugetele proprii ale ministerelor, ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi din bugetele autorităţilor publice locale.  +  Articolul 12Autorităţile prevăzute de lege vor elibera autorizaţia de construcţie pentru clădirile publice ce urmează a se construi, numai în condiţiile respectării prevederilor normativului în domeniu, care va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Fac excepţie de la aceasta prevedere construcţiile personale şi anexele acestora.  +  Articolul 13 (1) Toate lucrările de refacere, reparaţii, reconstrucţie sau consolidare a drumurilor publice, a instituţiilor publice, a celor culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, a magazinelor şi restaurantelor, a sediilor prestatorilor de servicii către populaţie vor fi proiectate şi executate astfel încât să respecte prevederile normativului menţionat la art. 12. (2) Până la data de 31 decembrie 2003 vor fi adaptate pentru a permite accesul neingradit al persoanelor cu handicap toate clădirile instituţiilor publice, ale celor culturale, sportive sau de petrecere a timpului liber, magazinele şi restaurantele, sediile prestatorilor de servicii către populaţie, precum şi căile publice de acces.  +  Articolul 14Montarea telefoanelor publice se va face numai cu respectarea prevederilor normativului prevăzut la art. 12. Până la data de 31 decembrie 2001 toate telefoanele publice vor fi amenajate, cu respectarea prevederilor acestui normativ.  +  Articolul 15 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă limbajul mimico-gestual se bucura de recunoaştere oficială din partea statului. (2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate instituţiile publice vor încadra, pentru relaţiile directe cu persoanele surde sau surdo-mute, traducatori ai limbajului mimico-gestual, autorizaţi potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în spaţiile de parcare de pe lângă instituţiile de interes public vor fi rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap. (2) Până la data de 31 decembrie 2002 toate spaţiile de parcare organizate vor avea rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional minimum 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de doua locuri pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport ale persoanelor cu handicap.  +  Articolul 17 (1) Toate societăţile sau regiile de transport în comun, urban sau interurban, au obligaţia de a achizitiona mijloace de transport special adaptate pentru accesul neingradit al persoanelor cu handicap. (2) În termen de maximum 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă producătorii de mijloace de transport în comun au obligaţia de a introduce în fabricaţie mijloace de transport în comun, special adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap. (3) Până la data de 31 decembrie 2010 toate mijloacele de transport în comun aflate în circulaţie vor fi adaptate accesului neingradit al persoanelor cu handicap. (4) Până la data de 31 decembrie 2005 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a monta sisteme de semnalizare sonora şi vizuala pentru persoanele cu handicap, la trecerile de pietoni, precum şi panouri de afisaj în mijloacele de transport şi pe drumurile publice.  +  Capitolul 4 Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap  +  Secţiunea I Drepturi de care beneficiază copiii cu handicap  +  Articolul 18 (1) În vederea asigurării integrării cu sanse egale în viaţa socială, copiii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) acces liber şi egal în orice instituţie de învăţământ obişnuit, în raport cu restantul funcţional şi potenţialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul învăţământului; b) pregătire şcolară la domiciliu a copiilor cu handicap, nedeplasabili, pe durata învăţământului obligatoriu prevăzut de lege. Pregătirea şcolară la domiciliul copiilor cu handicap, nedeplasabili, se va stabili potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi al Ministerului Finanţelor, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României; c) alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, în condiţiile şi în cuantumul prevăzute de lege, majorat cu 100%; d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%; e) locuri de odihnă gratuite în tabere, atât pentru copiii cu handicap, cat şi pentru copiii preşcolari, elevi sau studenţi ai persoanelor cu handicap, o dată pe an, conform convenţiilor încheiate între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi Ministerul Educaţiei Naţionale; f) un asistent personal pentru copiii cu handicap grav, ale cărui drepturi se stabilesc potrivit art. 32. (2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani; b) concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav, care necesita tratament pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea de către copii a vârstei de 18 ani; c) gratuitatea serviciilor hoteliere, în cazul insotirii în spital a copiilor cu handicap, pentru membrul familiei care îl însoţeşte.  +  Secţiunea a II-a Drepturi de care beneficiază adultii cu handicap  +  Articolul 19În vederea asigurării dreptului la securitate socială, precum şi a dreptului la ocrotirea sănătăţii şi la instruire, adultii cu handicap beneficiază de următoarele drepturi: a) adultii inapti de muncă din cauza handicapului, dacă nu au alte venituri cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 195.270 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special lunar; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul special lunar se stabileşte pe toată durata vieţii; b) nevazatorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 359.980 lei, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului grav; cei cu handicap accentuat beneficiază de un venit lunar în cuantum de 50% din venitul stabilit pentru cei cu handicap grav, pe toată durata handicapului; persoanele nevazatoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, cu pensia I.O.V.R. sau cu pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, vor opta pentru una dintre acestea sau pentru pensia socială. Nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii; c) un asistent personal pentru adultii cu handicap grav, ale cărui drepturi se stabilesc potrivit art. 32; d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru introducerea în ţara, o dată la 8 ani, la alegere, pentru motociclete, motorete sau autoturisme, adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap, pentru folosinţă proprie; e) scutirea de la plata taxelor de abonament pentru adultii cu handicap grav, deţinători de aparate radio şi de televizoare; de aceasta facilitate beneficiază şi persoanele care au în întreţinere persoane cu handicap; f) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de la plata taxelor de instalare şi de transfer al abonamentului telefonic, precum şi de la costul a 50 de impulsuri pentru abonamentul comun la 2 abonati, 100 de impulsuri pentru abonament - linie individuală şi 400 de impulsuri pentru nevăzători, atât pentru adultii cu handicap, cat şi pentru familiile acestora, dacă au domiciliul comun, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României; g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru adultii cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau pentru insotitorii acestora; h) gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial, în limita a 12 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap grav şi pentru asistenţii personali sau pentru insotitorii acestora şi în limita a 6 călătorii dus-întors pe an pentru adultii cu handicap accentuat şi pentru insotitorii acestora, în condiţiile stabilite de normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); adultii cu afecţiuni renale, care necesita hemodializa în alte localităţi decât cele de domiciliu, precum şi asistenţii personali ai acestora beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de hemodializa; i) pregătirea şcolară la domiciliu, la cerere, a adulţilor cu handicap, nedeplasabili, potrivit normelor ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi al Ministerului Finanţelor; j) acordarea asistenţei medicale în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap; k) acordarea unei camere în plus, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la solicitarea persoanelor cu handicap grav, precum şi a familiilor care au în întreţinere un copil cu handicap grav; l) stabilirea chiriei, în condiţiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, deţinute de stat sau de unităţile administrative ale acestuia, la tariful minim prevăzut de lege, iar pentru nevăzători, redus cu 50% .  +  Articolul 20 (1) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. c) şi e), art. 18 alin. (2) lit. c) şi art. 19 lit. a), b), e), f) şi h) se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. f) şi art. 19 lit. c) şi g) se suporta din bugetele locale. (3) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (1) lit. d) se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Drepturile acordate conform art. 18 alin. (2) lit. a) şi b) se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat. (5) Drepturile prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) se indexează sau se corecteaza la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile de asigurări sociale de stat pentru limita de vârsta. (6) Autorităţile administraţiei publice locale care nu dispun de resurse financiare necesare pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (2) vor primi, prin transfer de la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, sumele necesare pentru completarea veniturilor proprii, astfel încât să poată asigura plata integrală a acestor drepturi. Aceste transferuri se stabilesc pe bază de convenţie încheiată între Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi autorităţile administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a III-a Obligaţiile persoanelor cu handicap  +  Articolul 21Persoanele cu handicap au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, care funcţionează pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prevăzute la cap. V, aflate în subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, precum şi la reevaluarea periodică, potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3); b) să urmeze programul individual de recuperare şi integrare socială, stabilit de comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, sub supravegherea asistentilor sociali din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap sau ai organizaţiilor neguvernamentale autorizate, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care colaborează cu aceste inspectorate; c) să se încadreze în munca, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea şi posibilităţile fizice şi psihice ale acestora şi pe baza recomandărilor medicale; d) sa colaboreze cu asistenţii sociali şi cu inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi ai unităţilor prevăzute la art. 6.  +  Capitolul 5 Organizarea şi funcţionarea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap  +  Articolul 22 (1) Pentru încadrarea adulţilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, în raport cu gradul de handicap, se înfiinţează, la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, comisii de expertiza medicală a adulţilor cu handicap. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au următoarea componenta:- un preşedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialiştilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;- 2 membri, dintre care un specialist în expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, din cadrul cabinetelor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, desemnat de şeful oficiului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;- un membru cu statut de observator, desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap în judeţul sau în sectoarele municipiului Bucureşti;- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi şi cadru mediu.  +  Articolul 23 (1) Pentru încadrarea copiilor într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială, în raport cu gradul de handicap, se înfiinţează comisii de expertiza medicală a copiilor cu handicap judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au în componenta lor: - un preşedinte desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din rândul specialiştilor inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap;- 3 membri, dintre care un medic specialist pediatru, un medic specialist psihiatru şi un psiholog, desemnaţi de conducerile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;- un membru psihopedagog, desemnat de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti;- un membru desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de profesie medic;- un membru cu statut de observator, desemnat de organismele neguvernamentale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap în judeţul sau în sectoarele municipiului Bucureşti;- un secretar desemnat de conducerile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, care poate fi şi cadru mediu.  +  Articolul 24Preşedintele şi membrii comisiilor prevăzute la art. 22 şi 23 au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor de şedinţa nu poate depăşi cuantumul câştigului salarial mediu net pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, la data stabilirii dreptului.  +  Articolul 25Comisiile de expertiza medicală prezentate la art. 22 şi 23 funcţionează pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.  +  Articolul 26 (1) Comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap se afla în coordonarea Comisiei superioare de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, care va funcţiona pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap are în componenta sa doua secţiuni: secţiunea pentru adulti şi secţiunea pentru copii. Secţiunea pentru adulti este formată dintr-un preşedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, din câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Institutului Naţional de Expertiza şi de Recuperare a Capacităţii de Muncă, Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap şi Institutului de Medicina Legală, membri, şi un secretar, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Secţiunea pentru copii are în componenta sa un preşedinte, desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Departamentului pentru Protecţia Copilului şi Institutului Naţional de Studii şi Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, membri, şi un secretar desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (3) Preşedintele şi membrii comisiei prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa în condiţiile art. 24.  +  Articolul 27 (1) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, adulti şi copii, care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, se atesta prin certificat emis de comisiile prevăzute la art. 22 şi 23. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru. (2) Certificatele emise potrivit alin. (1) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, secţiunea pentru adulti sau, după caz, secţiunea pentru copii. Contestaţia va fi soluţionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării. (3) Deciziile emise de către Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.  +  Articolul 28Indemnizaţiile de şedinţa prevăzute la art. 24 şi la art. 26 alin. (3) se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.  +  Articolul 29Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor prevăzute la art. 22, 23 şi 26 se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30În cazul eliberării de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 1 alin. (3), membrii comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 22 şi 23, vor fi obligaţi, în condiţiile legii, la: restituirea indemnizaţiilor de şedinţa încasate pentru participare la activitatea comisiilor, excluderea definitivă din cadrul acestor comisii; suportarea sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, ca urmare a încadrării acestora cu nerespectarea dispoziţiilor legale.  +  Capitolul 6 Drepturile şi obligaţiile asistentului personal  +  Articolul 31 (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este persoana care supraveghează, acorda asistenţa şi îngrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav. (2) În cazul copilului sau adultului cu handicap, fără discernământ, asistentul personal nu poate fi angajat decât cu acordul familiei sau al susţinătorilor legali ai persoanei cu handicap. (3) Asistentul personal îşi desfăşoară activitatea pe baza contractului individual de muncă sau, după caz, a convenţiei civile încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială domiciliază persoana cu handicap.  +  Articolul 32 (1) Asistentul personal al persoanei cu handicap este salarizat sau, după caz, remunerat în raport cu dispoziţiile legale privind salarizarea asistentului social debutant din unităţile bugetare. (2) Condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap se stabilesc, în condiţiile legii, prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 33Asistentul personal are, în raport cu persoana cu handicap căreia îi acorda supraveghere, asistenţa şi îngrijire permanenta, următoarele obligaţii: a) de a presta persoanei cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă sau în convenţia civilă încheiată cu autorităţile publice prevăzute la art. 31 alin. (3); b) de a trata cu respect, buna-credinţa şi înţelegere persoana cu handicap şi de a nu abuza fizic sau moral de starea de incapacitate în care se găseşte aceasta; c) de a sesiza autorităţile publice locale şi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap despre orice modificare survenită în starea fizica, psihică sau socială a persoanei cu handicap, de natura sa modifice acordarea drepturilor sau a accesibilitatilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 34Încălcarea oricăreia dintre obligaţiile prevăzute la art. 33 şi a celor prevăzute în contractul individual de muncă sau în convenţia civilă atrage răspunderea juridică a asistentului personal, în condiţiile legii.  +  Capitolul 7 Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap  +  Articolul 35Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap şi realizarea de venituri de către acestea se fac în conformitate cu legislaţia generală a muncii, cu celelalte reglementări în vigoare, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta ordonanţă de urgenţă, în scopul integrării socioprofesionale a acestor persoane.  +  Articolul 36 (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în munca în condiţiile legii, de către persoane fizice sau juridice care angajează personal salariat, conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii fizice şi intelectuale de care dispun, pe baza unui contract individual de muncă. (2) Încadrarea în munca a persoanelor cu handicap se poate face prin crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, în scopul eliminării impedimentelor de orice fel, prin asigurarea înlesnirilor şi adaptarilor corespunzătoare. (3) Persoanele cu handicap pot fi angajate şi cu munca la domiciliu, caz în care persoana fizica sau juridică care le angajează are obligaţia de a asigura transportul la şi de la domiciliu al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate şi al produselor finite pe care le realizează.  +  Articolul 37Persoanele fizice sau juridice care angajează persoane cu handicap pot înfiinţa unităţi protejate, autorizate de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Modul de autorizare a acestor unităţi se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 38 (1) Unităţile protejate sunt unităţi special organizate şi amenajate potrivit cerinţelor persoanelor cu handicap, în vederea desfăşurării activităţii acestor persoane, cu eliminarea oricărui impediment. (2) Unităţile protejate vor fi sprijinite, atât la înfiinţare, cat şi pe parcursul desfăşurării activităţilor lor, de autorităţile administraţiei publice locale, de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap şi de organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 39Unităţile protejate pot fi: a) agenţi economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare şi de proprietate, care au cel puţin 50% din numărul de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; b) secţii, ateliere sau alte structuri fără personalitate juridică din cadrul agenţilor economici sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie şi cel puţin 50% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă; c) asociaţii familiale, asociaţii sau fundaţii fără scop lucrativ, constituite de cel puţin o persoană cu handicap, precum şi persoana cu handicap care este autorizata, potrivit legii, sa desfăşoare activităţi economice independente, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege.  +  Articolul 40La începutul fiecărui an calendaristic unităţile protejate au obligaţia să prezinte inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap o informare care va cuprinde datele necesare pentru a dovedi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate şi măsurile întreprinse pentru realizarea adaptarilor şi înlesnirilor necesare pentru desfăşurarea activităţii persoanelor cu handicap.  +  Articolul 41Unităţile protejate pot organiza cursuri de calificare la locul de muncă pentru persoanele cu handicap adulte, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.  +  Articolul 42 (1) Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi alţi agenţi economici, care au un număr de cel puţin 100 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap cu contract individual de muncă într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. (2) Persoanelor cu handicap angajate cu contract individual de muncă li se asigura toate adaptarile şi înlesnirile necesare pentru înlăturarea oricăror impedimente în activitatea pe care o desfăşoară.  +  Articolul 43Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi alţi agenţi economici, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la art. 42, au obligaţia de a plati lunar la Fondul de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap o sumă egala cu salariul minim brut pe economie inmultit cu numărul locurilor de muncă în care nu au încadrat persoane cu handicap, potrivit dispoziţiilor ordonanţei de urgenta.  +  Articolul 44Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual de muncă, beneficiază de următoarele drepturi de protecţie specială: a) pot ocupa, în condiţiile legii, conform pregătirii şi capacităţii fizice şi intelectuale, orice funcţie în cadrul organigramei angajatorilor. Angajatorii au obligaţia de a amenaja locul de muncă, astfel încât să fie eliminat orice impediment în desfăşurarea activităţii; b) scutire de impozit pe salariu, atât în cazul în care sunt angajate cu contract individual de muncă, cat şi în cazul în care sunt angajate cu convenţie de prestări de servicii; c) o perioadă de proba la angajare, plătită, de cel puţin 45 de zile lucrătoare; d) un preaviz plătit, de minimum 30 de zile lucrătoare, acordat la desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, pentru motive neimputabile acestora; e) posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, în condiţiile legii, în cazul în care beneficiază de o recomandare medicală în acest sens; f) pensionarea la cerere pentru limita de vârsta pentru:1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 15 ani bărbaţii şi de minimum 10 ani femeile;2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bărbaţii şi minimum 15 ani femeile;3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bărbaţii şi minimum 20 de ani femeile.Pentru vechimea în munca care depăşeşte vechimea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus.  +  Articolul 45 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie, la nivel central, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, şi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, comisii de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap. (2) Comisiile de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap coordonează activităţile de pregătire, formare, orientare profesională şi de încadrare în munca a persoanelor cu handicap. (3) Activităţile de pregătire, formare şi orientare profesională şi de încadrare în munca a persoanelor cu handicap se finanţează din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, în limita sumelor colectate în baza art. 43. (4) Componenta comisiilor de integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap şi regulamentul lor de organizare şi funcţionare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul 8 Parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap  +  Articolul 46În activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap întreţine relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap.  +  Articolul 47 (1) La nivel naţional se constituie, pe lângă Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Consiliul naţional. (2) În componenta Consiliului naţional intra reprezentanţi desemnaţi de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protecţia specială, persoanelor cu handicap, de ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai unor organizaţii patronale, caritabile sau profesionale, care sprijină financiar activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Consiliul naţional se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (4) Numărul reprezentanţilor în Consiliul naţional şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aproba prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.  +  Articolul 48Consiliul naţional are următoarele atribuţii: a) elaborează strategia naţionala de protecţie specială şi integrare socială a persoanelor cu handicap, aprobată de Guvern; b) emite avize consultative asupra proiectelor de acte normative în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; c) participa, împreună cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, la elaborarea politicilor şi a programelor care urmăresc îndeplinirea obiectivelor strategice din domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap; d) evalueaza periodic rezultatele activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi formulează propuneri Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap privind reactualizarea cadrului legislativ; e) analizează neregulile şi disfunctionalitatile apărute în activitatea instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care au atribuţii în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, şi propune Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap soluţii de inlaturare a acestora.  +  Articolul 49 (1) La nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti se constituie, pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, consilii consultative de dialog social judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru persoanele cu handicap, denumite în continuare consilii. (2) Consiliile sunt formate din reprezentanţi desemnaţi de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap, de prefecturi, de consilii judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de serviciile descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale care au legătură cu activitatea de protecţie specială a persoanelor cu handicap. (3) Dispoziţiile art. 47 alin. (4) sunt aplicabile şi consiliilor. (4) Consiliile se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.  +  Articolul 50Consiliile dezbat şi urmăresc realizarea politicilor şi a programelor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, intervenind pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa ale acestora.  +  Articolul 51Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap au dreptul, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, de a primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, în cazul în care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa, îngrijire sau recuperare a persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială.  +  Articolul 52 (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap poate participa, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protecţia specială a persoanelor cu handicap, la finanţarea unor proiecte comune privind realizarea strategiei şi a programelor de protecţie specială şi integrare socioprofesionala a persoanelor cu handicap. (2) Participarea la finanţarea acestor proiecte se face cu acordul părţilor. (3) Administrarea unităţilor finanţate în comun se face de către consiliile de administraţie, în care finantatorii vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea la proiect. (4) Modul de finanţare a proiectelor şi de administrare a unităţilor finanţate în comun se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul 9 Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap  +  Articolul 53 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap din următoarele surse: a) o cota de 3% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra câştigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice, de către agenţii economici, organizaţiile cooperatiste, organizaţiile economice străine cu sediul în România, de reprezentantele autorizate în România, potrivit legii, ale persoanelor juridice străine care angajează personal român şi de persoanele fizice care utilizează munca salariata, cu excepţia unităţilor protejate prevăzute la art. 37; b) penalităţi şi majorări datorate, potrivit legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap; c) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţara şi din străinătate, în condiţiile legii, cu respectarea destinaţiilor stabilite de donatori; d) sumele datorate de societăţile comerciale, regiile autonome, societăţi şi companii naţionale, de alţi agenţi economici, conform art. 43; e) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în situaţia în care, prin sursele prevăzute la lit. a), b), c) şi d), acesta nu este acoperitor. (2) Pentru urmărirea achitării obligaţiilor către Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap organizează şi efectuează, prin personal împuternicit din cadrul inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, prin ordin al secretarului de stat, controlul specializat al persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a) şi d). (3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 43 şi la art. 53 alin. (1) lit. a) şi d) se percep penalităţi şi majorări de întârziere, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru neplata impozitelor şi a taxelor cuvenite bugetului de stat.  +  Articolul 54 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) refuzul nejustificat de a pune la dispoziţie organelor de control prevăzute la art. 53 alin. (2) documentaţia şi datele necesare pentru verificarea achitării obligaţiilor către Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; b) eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap, cu încălcarea criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice sau juridice vinovate. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de personalul prevăzut la art. 53 alin. (2). Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi aplicarea amenzii contravenţionale se fac de către personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al secretarului de stat. (4) Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul statului. (5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 55 (1) Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, constituit şi utilizat pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru finanţarea programelor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, este gestionat şi administrat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi se aproba anual prin legea bugetului de stat. (2) Disponibilul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, înregistrat la finele anului, se vărsa la bugetul de stat în limita subventiei acordate. Sumele rămase după efectuarea acestei operaţiuni se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile din resursele proprii ale acestui fond sunt purtătoare de dobânda. (3) În cazul neachitarii la termen a cotei de 3%, precum şi a penalitatilor de întârziere potrivit legii, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap pot dispune poprirea sumelor respective din conturile unităţilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a) şi d), prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate să le execute fără acordul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităţilor băneşti în conturile bancare, se aplică procedura executării silite a debitorilor, potrivit legii. (4) Cheltuielile de gestionare şi administrare, precum şi cele ocazionate de plată drepturilor din acest fond se suporta din bugetul Fondului special de solidaritate pentru persoanele cu handicap.  +  Capitolul 10 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 56 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 1999, cu excepţia art. 20 alin. (2) şi a art. 22-30, care vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Până la sfârşitul anului 1999 cheltuielile reprezentând drepturile acordate, prevăzute la art. 20 alin. (2), se finanţează din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (3) Până la sfârşitul anului 1999 actualele comisii de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă de pe lângă cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, şi comisiile de diagnostic şi triaj judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru copii, vor continua sa elibereze certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.  +  Articolul 57 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 iunie 1992, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 126/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 24 iunie 1998, Legea nr. 57/1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 iunie 1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati se modifica în mod corespunzător anexei la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 58Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 59În termen de un an de la intrarea în vigoare a prevederilor art. 22-30 comisiile de expertiza a persoanelor cu handicap, atât cele pentru adulti, cat şi cele pentru copii, vor examina şi reevalua toate persoanele care beneficiază de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, care necesita protecţie specială în raport cu gradul de handicap.  +  Articolul 60Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretariatul de Stat pentruPersoanele cu HandicapGabriela Popescu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noicap. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de stat  +  Anexa 1                   LISTA cuprinzând instituţiile de interes public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care se înfiinţează prin reorganizare, potrivit art. 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă
    Denumirea instituţiei care se înfiinţează prin reorganizareDenumirea instituţiei care se reorganizează
       
    12
       
    1. Judeţul Alba
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Sebeş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Blaj
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital neuropsihici - localitatea Galda de Jos
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Gârbova
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru persoane cu handicap psihic sever Betesda - localitatea Alba Iulia
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Abrud
       
    2. Judeţul Arad
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni Tămand - localitatea Ineu - Tămand
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici nerecuperabili - localitatea Arad
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Lipova
       
    3. Judeţul Argeş
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier - localitatea Tigveni
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici adulţi - localitatea Piteşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici adulţi - localitatea Bascovele-Cotmeana
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap neuropsihic sever - localitatea Vultureşti
       
    4. Judeţul Bacău
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni cu secţie de bolnavi cronici - localitatea Bacău
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Răchitoasa
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici - localitatea Comăneşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital de neuropsihiatrie - localitatea Târgu Ocna
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital de neuropsihiatrie - localitatea Răcăciuni
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Ungureni
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Ghimeş-Făget
       
    5. Judeţul Bihor
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni cu secţie de spital - localitatea Ciutelec
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap neuropsihic sever - localitatea Cighid Ciutelec
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier - localitatea Cadea
       
    6. Judeţul Bistriţa-Năsăud
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici cu secţie de neuropsihiatrie infantilă - localitatea Beclean
       
    7. Judeţul Botoşani
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni cu secţie de boli cronice - localitatea Dorohoi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Agafton
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici nerecuperabili - localitatea Adăşeni
    Centru de recuperare şi reabilitare minori cu handicapCentru-cămin-spital de recuperare, pregătire socioprofesională - localitatea Ionăşeni
       
    8. Judeţul Braşov
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Braşov
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Timişu de Sus
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap "Barza Mică" - localitatea Timişu de Sus
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital Canaan - localitatea Şercaia
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru de zi "Casa Soarelui" - localitatea Stupini
       
    9. Judeţul Brăila
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Brăila
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bolnavi cronici neurolocomotori adulţi "Sfânta Maria" - localitatea Baldovineşti
       
    10. Judeţul Buzău
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici "Alecu Bagdat" - localitatea Râmnicu Sărat
       
    11. Judeţul Caraş-Severin
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin pentru bătrâni - localitatea Sacu
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Reşiţa
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru copii deficienţi neuropsihici - localitatea Oraviţa
       
    12. Judeţul Călăraşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni cu secţie de bolnavi cronici - localitatea Ciocăneşti
       
    13. Judeţul Cluj
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Cluj-Napoca
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Luna de Jos
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Citcău
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru minori - localitatea Recea-Cristur
       
    14. Judeţul Constanţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Poarta Albă
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital de boli neuropsihice - localitatea Techirghiol
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Negru Vodă
       
    15. Judeţul Dâmboviţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Pucioasa
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Gura Ocniţei-Ochiuri
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Săcuieni
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Moreni-Tuicani
       
    16. Judeţul Dolj
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru bolnavi cronici cu handicap sever - localitatea Craiova
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital minori deficienţi - localitatea Craiova
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier - localitatea Corlate
       
    17. Judeţul Galaţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Galaţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici adulţi - localitatea Galaţi
       
    18. Judeţul Giurgiu
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCentru de recuperare, pregătire şi integrare socioprofesională de bolnavi cronici adulţi - localitatea Cărpeniş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital adulţi deficienţi Tântava - localitatea Grădinari
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru-cămin-spital de recuperare, pregătire şi integrare socioprofesională pentru minori deficienţi - localitatea Grădinari
    Centru de îngrijire şi asistenţăCentru de recuperare pentru adulţi cu handicap sever Bolintin-Vale - localitatea Giurgiu
       
    19. Judeţul Gorj
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni Dobriţa - localitatea Runcu
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici adulţi - localitatea Suseni
    Centru-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru-pilot de recuperare, pregătire şi integrare socioprofesională pentru minori cu handicap sever - localitatea Bâlteni
       
    20. Judeţul Harghita
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Frumoasa
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Gheorgheni
       
    21. Judeţul Hunedoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Brad
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Geoagiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Petrila
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital - localitatea Branişca
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Hunedoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Baia de Criş
       
    22. Judeţul Ialomiţa
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici adulţi - localitatea Slobozia
       
    23. Judeţul Iaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Iaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru recuperarea şi pregătirea, integrarea socioprofesională pentru minori şi adulţi - localitatea Hârlău
       
    24. Judeţul Maramureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Poienile de sub Munte
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici adulţi - localitatea Sighetu Marmaţiei
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori deficienţi - localitatea Sighetu Marmaţiei
       
    25. Judeţul Mehedinţi
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru de recuperare şi integrare socioprofesională a tinerilor cu handicap - localitatea Burila Mare
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Ilovăţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici - localitatea Strehaia
       
    26. Judeţul Mureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Sighişoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Reghin
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Lunca
      Mureşului
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici cu secţie bătrâni - localitatea Târgu Mureş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de infirmi motori şi senzoriali - localitatea Glodeni
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru bolnavi neuropsihici adulţi bărbaţi - localitatea Călugăreni
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bolnavi cronici adulţi - localitatea Căpuşu de Câmpie
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital minori neuropsihici - localitatea Brâncovineşti
       
    27. Judeţul Neamţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăCentru de recuperare şi geriatrie - localitatea Oşlobeni
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital boli neuropsihice cronice - localitatea Războieni
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Roman
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Târgu-Neamţ
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici somatici - localitatea Bozienii de Sus
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital de copii cu handicap sever - localitatea Păstrăveni
    Centru-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru-pilot de asistenţă specială minori - localitatea Piatra-Neamţ
       
    28. Judeţul Olt
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Slatina
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bolnavi cronici Şopârliţa - localitatea Pârscoveni
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap - localitatea Cezieni
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bolnavi cronici - localitatea Fălcoiu
    Centru-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCentru-pilot de asistenţă specială minori - localitatea Caracal
       
    29. Judeţul Prahova
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Mislea
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital adulţi cronici neuropsihici - localitatea Călineşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital neuropsihici - localitatea Urlaţi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Lilieşti - Băicoi
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru deficienţi minori - localitatea Tătărăi
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier pentru deficienţi adulţi - localitatea Urlaţi
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier nr. 2 - localitatea Urlaţi
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru bolnavii cu sindrom Down - localitatea Câmpina
       
    30. Judeţul Satu Mare
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Carei
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici adulţi - localitatea Satu Mare
       
    31. Judeţul Sălaj
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Boghiş
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Crasna
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Jibou
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru copii cu handicap sever - localitatea Bădăcin-Pericei
       
    32. Judeţul Sibiu
    Centru de îngrijire şi asistenţă Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Biertani Cămin-spital de bolnavi cronici - localitatea Sibiu
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Sălişte
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Râu Vadului
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier - localitatea Dumbrăveni
    33. Judeţul Suceava
       
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Pojorâta
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Costina
    Centru de îngrijire şi asistenţăCentru de recuperare, pregătire şi integrare socioprofesională a bolnavilor cronici - localitatea Sasca Mică
    34. Judeţul Teleorman
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bolnavi cronici adulţi - localitatea Olteni
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital minori cu handicap sever - localitatea Videle
       
    35. Judeţul Timiş
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin pentru deficienţi "Podul cel Lung" - localitatea Timişoara
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni - localitatea Variaş
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Gavojdia
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital bătrâni bolnavi cronici somatici - localitatea Ciacova
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu deficienţe - localitatea Lugoj
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCentru de zi "Îngerii Speranţei" - localitatea Lugoj
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCentru de recuperare şi integrare socioprofesională a persoanelor adulte cu handicap "Pentru Voi" - localitatea Timişoara
       
    36. Judeţul Tulcea
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici somatici - localitatea Babadag
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital de bolnavi neuropsihici - localitatea Babadag
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru deficienţi neuropsihici - localitatea Horia
       
    37. Judeţul Vaslui
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bătrâni - localitatea Huşi
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru minori şi adulţi cu handicap sever - localitatea Huşi
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru adulţi cu handicap sever - localitatea Schinetea
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Giurcani
       
    38. Judeţul Vâlcea
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici - localitatea Păuşeşti-Măglaşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital pentru bolnavi cronici adulţi - localitatea Zătreni
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital pentru bolnavi cronici neuropsihici - localitatea Măciuca
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bătrâni bolnavi cronici - localitatea Lungeşti
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital pentru minori cu handicap sever - localitatea Băbeni
       
    39. Judeţul Vrancea
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de bolnavi cronici - localitatea Măicăneşti
    Centru de integrare prin terapie ocupaţionalăCămin-atelier - localitatea Odobeşti
       
    40. Municipiul Bucureşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni nr. 5 - Bucureşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin de bătrâni nr. 6 "Floarea Roşie" - Bucureşti
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatricăCămin-spital nr. 4 Plătăreşti - localitatea Plătăreşti, judeţul Călăraşi
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital adulţi nr. 1 Radu Vodă - Bucureşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital nr. 2 Episcop Radu - Bucureşti
    Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital de geriatrie şi gerontologie nr. 1 - Bucureşti
    Centru de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicapCămin-spital nr. 8 Balotului - Bucureşti
       
    41. Judeţul Ilfov
    Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Centru de îngrijire şi asistenţăCămin-spital nr. 7 Bălăceanca - localitatea Bălăceanca Cămin-spital nr. 6 Ciolpani - localitatea Ciolpani
  ------------