ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 29 iunie 1999privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 30 iunie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cadrele militare şi salariaţii civili din aparatul central, comandamentele de arma, inspectoratele generale, marile unităţi, unităţile şi formaţiunile din compunerea Ministerului de Interne, denumite generic unităţi ale Ministerului de Interne, care se disponibilizeaza ca urmare a restructurării acestuia, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Programul de restructurare a Ministerului de Interne vizează măsuri care se referă la transformarea sau la redimensionarea unităţilor acestuia, având drept urmare diminuarea numărului de funcţii prevăzute în statele de organizare în timp de pace.  +  Articolul 3Cadrele Ministerului de Interne, ale căror funcţii se reduc, vor fi încadrate, în limitele prevederilor statelor de organizare, în alte unităţi, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 4În sensul art. 1 se considera disponibilizaţi: a) ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii, trecuţi în rezerva în temeiul art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; b) salariaţii civili, ale căror contracte individuale de muncă sunt desfăcute din iniţiativa unităţii, în temeiul prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.  +  Capitolul 2 Ajutoare şi plati compensatorii acordate cadrelor militare şi salariaţilor civili disponibilizaţi din Ministerul de InterneA. Pentru cadrele militare (ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri)  +  Articolul 5 (1) În perioada de restructurare a Ministerului de Interne, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii pot fi trecuţi în rezerva, la propunerea comandantilor şi cu aprobarea esalonului superior, cu drept de pensie, înaintea implinirii vârstei prevăzute de lege, astfel: a) cu drept de pensie militară de serviciu cu vechime integrală, cadrele militare care au o vechime în serviciu de minimum 30 de ani bărbaţii şi 25 de ani femeile; b) cu drept de pensie militară de serviciu cu vechime incompleta, cadrele militare care au o vechime în serviciu de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în serviciul militar, şi vârsta de minimum 45 de ani împliniţi până la data de 31 decembrie 1998. (2) Cadrele militare care vor fi disponibilizate în condiţiile alin. (1) şi care au împlinit stagiul minim în grad sau împlinesc acest stagiu până la data de 31 decembrie 1999 vor fi înaintate în gradul următor şi trecute în rezerva cu aceeaşi dată. (3) Prevederile Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, şi ale Legii nr. 80/1995 se aplică şi în cazul cadrelor militare trecute în rezerva în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 6Cadrele militare trecute în rezerva, cu drept de pensie în condiţiile art. 5, beneficiază pentru activitatea depusa în Ministerul de Interne de ajutorul stabilit prin reglementările legale în vigoare referitoare la salarizarea personalului militar. În plus, pentru fiecare an rezultat ca diferenţa între vârsta de pensionare prevăzută de Decretul nr. 214/1977, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr. 80/1995, şi vârsta pe care o au la data trecerii în rezerva, se acordă o plata compensatorie, neimpozabila, egala cu doua solde lunare brute din ultima luna de activitate.  +  Articolul 7 (1) Cadrele militare cu o vechime în serviciu mai mica de 20 de ani, trecute în rezerva ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, vor beneficia de o plata compensatorie, neimpozabila, corespunzătoare vechimii în serviciu, al carei cuantum este de: a) 12 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime în serviciu mai mica de 7 ani; b) 15 solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime în serviciu cuprinsă între 7 şi 15 ani; c) 20 de solde lunare brute din ultima luna de activitate, pentru o vechime în serviciu mai mare de 15 ani. (2) Cadrele militare trecute în rezerva în condiţiile alin. (1) beneficiază şi de ajutorul lunar sau de alocaţia de sprijin, după caz, în cuantumul stabilit de actele normative în vigoare.  +  Articolul 8 (1) De drepturile prevăzute la art. 7 beneficiază şi cadrele militare disponibilizate, cu o vechime în serviciu de 20 de ani sau mai mult, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 pentru trecerea în rezerva cu drept de pensie. (2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este aceea stabilită conform art. 10, 13 şi 18 din Decretul nr. 214/1977, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii.B. Pentru salariaţii civili  +  Articolul 9Salariaţii civili cu o vechime în munca minima de 6 luni lucrate în ultimele 12 luni în unităţile Ministerului de Interne, ale căror funcţii se desfiinţează şi care nu vor fi încadraţi în alte unităţi ale Ministerului de Interne în termen de o luna de la data desfiinţării funcţiei, beneficiază de plati compensatorii.  +  Articolul 10 (1) Suma totală de bani, cu titlu de plată compensatorie, se stabileşte pentru fiecare salariat civil căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, corespunzătoare vechimii în munca, astfel: a) 6 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în munca mai mica de 5 ani; b) 9 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în munca între 5 şi 15 ani; c) 12 salarii medii nete pe unitate, pentru o vechime în munca mai mare de 15 ani. (2) Suma de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe economie, dacă beneficiarul are domiciliul într-un judeţ în care nivelul ratei somajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel naţional, înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care a avut loc disponibilizarea.  +  Articolul 11Salariaţii civili disponibilizaţi prin restructurarea Ministerului de Interne primesc ajutor de şomaj în condiţiile legii şi celelalte drepturi stabilite prin Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 3 Măsuri active de protecţie a cadrelor militare şi a salariaţilor civili disponibilizaţi din unităţile Ministerului de Interne  +  Articolul 12 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin măsuri active de protecţie se înţelege acele măsuri care au ca scop combaterea somajului şi sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru a dobândi statutul de persoana ocupată. (2) Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională va asigura gratuit: a) punerea la dispoziţie personalului disponibilizat a listei cuprinzând locurile de muncă vacante şi cursurile de calificare organizate contra cost; b) medierea în vederea angajării; c) consultanţa pentru iniţiere în afaceri şi orientare profesională.  +  Articolul 13Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, prin agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti, acorda asistenţa de specialitate structurilor Ministerului de Interne supuse restructurării, la solicitarea acestora, pe baza unui protocol încheiat între Ministerul de Interne şi Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională.  +  Articolul 14În vederea reconversiei profesionale, personalul disponibilizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate urma, gratuit, cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională organizate de Ministerul de Interne. Cheltuielile care decurg din aplicarea acestei prevederi vor fi suportate din bugetul Ministerului de Interne.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Drepturile care se cuvin personalului disponibilizat, ca plati compensatorii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se nasc de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului de muncă.  +  Articolul 16Cadrele militare şi salariaţii civili, disponibilizaţi în perioada de restructurare a Ministerului de Interne, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă o singură dată. Plăţile compensatorii se acordă în cel mult 60 de zile de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului de muncă.  +  Articolul 17Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pentru cadrele militare se suporta din fondurile destinate cu acest scop Ministerului de Interne, iar pentru salariaţii civili, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 18 (1) Sumele de bani cuvenite cadrelor militare şi, respectiv, salariaţilor civili se transfera, de către Ministerul de Interne şi, respectiv, de către Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, în conturi curente personale, speciale, purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, conform convenţiilor încheiate în acest scop. (2) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii virate în conturile curente personale şi pentru eventualele regularizări ulterioare, Ministerul de Interne, respectiv Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, va plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de 2% prevăzut în convenţie. (3) Pentru deschiderea de conturi şi pentru operaţiunile efectuate nu se percepe comision de la beneficiarii de plati compensatorii.  +  Articolul 19Cheltuielile privind restructurarea personalului din unităţile Ministerului de Interne, precum şi cele privind reconversia profesională, pentru anul 1999, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Perioada pentru care cadrele militare, trecute în rezerva în condiţiile art. 7, primesc ajutoare lunare sau alocaţii de sprijin, potrivit actelor normative în vigoare, constituie vechime în munca.  +  Articolul 21Cadrele militare şi salariaţii civili disponibilizaţi prin restructurarea unităţilor Ministerului de Interne beneficiază de următoarele facilităţi: a) scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care vor fi autorizaţi, potrivit legii, sa desfăşoare activităţii economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. Aceasta prevedere se aplică persoanelor care au obţinut autorizaţia de funcţionare în termen de 6 luni de la data trecerii în rezerva, respectiv a desfacerii contractului de muncă; b) credite în condiţiile prevăzute de Legea nr. 1/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22Personalul Ministerului de Interne, pensionat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, poate cumula pensia cu salariul obţinut, în cazul în care îşi continua activitatea ca angajat, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi cu scop lucrativ.  +  Articolul 23După împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, prevăzute de legislaţia în vigoare, cadrele militare pensionate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pot solicita Ministerului de Interne, o singură dată, recalcularea pensiei.  +  Articolul 24Cadrele militare disponibilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi rechemate în activitate în una dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, numai în raport cu nevoile acestora şi după restituirea integrală a sumelor primite drept plati compensatorii.  +  Articolul 25Posturile salariaţilor civili cărora li se desface contractul individual de muncă în procesul de restructurare, pe baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se desfiinţează şi nu pot fi reinfiintate timp de 18 luni.  +  Articolul 26 (1) Nu beneficiază de plati compensatorii, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cadrele militare şi salariaţii civili care la data disponibilizarii se afla în una dintre următoarele situaţii: a) cumulează pensia cu salariul; b) deţin acţiuni sau părţi sociale care reprezintă mai mult de 5% din totalul dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor la una sau mai multe societăţi comerciale; c) sunt autorizate sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. (2) Cadrele militare şi salariaţii civili, disponibilizaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, vor declara, pe proprie răspundere, că nu se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Nu beneficiază de plati compensatorii, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele care, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 16, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru munca depusa şi limita de vârsta sau la cerere.  +  Articolul 27Ministerul de Interne şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor emite în comun norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la personalul civil.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiu------------