ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 1999privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 30 iunie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mircea Fronescu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Andrei PlesuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolarGuvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania,dorind sa consolideze relaţiile dintre cele doua tari şi să contribuie la o mai buna înţelegere reciprocă,convinse ca o mai buna cunoaştere a limbii şi culturii germane în România va reprezenta o contribuţie valoroasa la consolidarea pe mai departe a relaţiilor culturale dintre cele doua tari,în scopul realizării, prin secţii speciale/şcoli germane în sistemul de învăţământ din România, a unei amplificari a relaţiilor culturale dintre cele doua tari şi în vederea promovării învăţării limbii germane şi a cunoaşterii reciproce a istoriei şi culturii lor,intentionand sa realizeze o amplificare a colaborării în domeniul şcolar, stabilită între cele doua tari prin Tratatul privind cooperarea prieteneasca şi parteneriatul în Europa din 21 aprilie 1992,pe baza Acordului dintre Guvernului României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea culturală din 16 mai 1995,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiectul prezentului acord este colaborarea în domeniul şcolar între cele doua părţi contractante, cu privire la şcolile din România în care elevii pot obţine şi diplome germane.  +  Articolul 2Guvernul României creează, de comun acord cu Guvernul Republicii Federale Germania, în cadrul anumitor şcoli din România, inclusiv în şcolile cu limba de predare germană, premisele necesare pentru obţinerea diplomelor germane, având în vedere următoarele modele:A. asigurarea predării mai aprofundate a limbii germane, în scopul de a capacita elevii să îşi însuşească cunoştinţe de limba germană, care să le permită să obţină treapta a II-a a diplomei germane de limba (diploma de limba II) a Conferintei permanente a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania ("Kulturministerkonferenz"). Diploma germană de limba II atesta cunoştinţele necesare de limba germană pentru un studiu de învăţământ superior în Republica Federala Germania;B. asigurarea predării mai aprofundate a limbii germane şi a disciplinelor de specialitate în limba germană, în scopul de a da elevilor posibilitatea să obţină - în afară dreptului de acces în învăţământul superior din România - şi cunoştinţele de limba germană şi cele de specialitate în limba germană, în vederea obţinerii diplomei de acces general la învăţământul superior german.  +  Articolul 3Guvernul României se obliga: (1) Sa asigure spaţiile necesare şi condiţiile organizatorice şi sa adopte măsuri corespunzătoare pentru ca predarea limbii germane şi a disciplinelor de specialitate în limba germană să se desfăşoare în condiţii optime în secţiile speciale/şcolile germane. (2) Sa angajeze cadrele didactice germane şi române necesare şi sa numească un cadru didactic german în funcţia de conducător al secţiei speciale germane. (3) Sa asigure ca predarea limbii germane şi predarea disciplinelor de specialitate în limba germană, care conduc la obţinerea diplomei de limba II, respectiv la obţinerea diplomei de acces general la învăţământul superior german, să fie organizate de autorităţile şcolare din România, în conformitate cu reglementările dintre cele doua părţi contractante, privitoare la aceste diplome. (4) Sa asigure ca, o dată cu obţinerea diplomei de acces general la învăţământul superior german, elevii secţiei speciale germane să obţină o diploma românească, menita sa ateste absolvirea liceului şi dreptul de a studia în institutele de învăţământ superior din România.  +  Articolul 4 (1) Partea germană se declara de acord sa colaboreze cu partea română la înfiinţarea de secţii speciale germane şi sa sprijine, în limita posibilităţilor, secţiile speciale/şcolile germane din punct de vedere pedagogic şi material. (2) Sprijinul acordat de partea germană poate consta, printre altele, în: a) mijlocirea unui conducător al secţiei speciale germane; b) mijlocirea şi trimiterea de cadre didactice; c) asistenţa pedagogica în elaborarea programelor şcolare necesare; d) numirea unui cadru didactic însărcinat cu conducerea examenului; e) punerea la dispoziţie a unor manuale şcolare şi a unor materiale didactice, precum şi colaborarea în vederea elaborării unor manuale; f) invitarea profesorilor români la cursuri de perfecţionare; g) folosirea posibilităţilor pe care le oferă radioul şi televiziunea pentru cunoaşterea şi răspândirea limbii germane; h) antrenarea elevilor secţiilor speciale/şcolilor germane în schimburile de elevi români şi germani.  +  Articolul 5Detaliile privind mijlocirea, respectiv trimiterea de cadre didactice germane la şcoli din România, sunt reglementate în Convenţia cu privire la trimiterea de profesori germani la şcoli române, încheiată la 4 octombrie 1991 între cele doua guverne.  +  Articolul 6Detaliile privind statutul juridic al conducătorului secţiei speciale germane faţă de domeniul de responsabilitate a directorului şcolii şi cele privind cadrele didactice germane sunt reglementate prin Statutul cadrelor didactice germane, anexat la acest acord.  +  Articolul 7Elevii cu cetăţenie germană sunt absolviti de examenul de admitere la secţia specială/şcoala germană şi nu plătesc taxe de şcolarizare.  +  Articolul 8 (1) Secţia specială germană cuprinde cel puţin clasele liceale. După punerea de acord a programelor şcolare aceasta forma poate fi extinsă şi la celelalte clase. (2) Limbile de predare la secţiile speciale/şcolile germane sunt limba germană şi limba română. (3) Numărul de ore saptamanale afectate predării limbii germane şi predării în limba germană a disciplinelor de specialitate, pentru fiecare clasa, este fixat în planurile de învăţământ. (4) Predarea disciplinelor de specialitate în limba germană cuprinde, cel puţin, matematica, doua discipline din domeniul stiintelor naturii (fizica, chimia, biologia), precum şi o proporţie corespunzătoare din istorie. (5) Pentru disciplinele predate în limba germană - în cazul modelului B - sunt valabile programele şi liniile directoare germane. Asupra acestora se va conveni între cele doua părţi contractante. În secţia specială germană predarea se orienteaza şi după conţinuturile şi metodele de lucru care sunt valabile în Republica Federala Germania pentru clasele corespunzătoare. (6) Predarea în limba română se face de către cadre didactice române cu calificare corespunzătoare.  +  Articolul 9 (1) Pentru examenul în vederea obţinerii diplomei germane de limba II şi pentru examenul de acces general la învăţământul superior german se aplică regulamentele de examen în vigoare ale Conferintei permanente a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania. (2) Examenul pentru diploma germană de limba II se va desfăşura sub conducerea unui cadru didactic german îndreptăţit sa examineze. (3) La examenul de acces general la învăţământul superior german, conducătorul Comisiei de examen va fi un delegat al Conferintei permanente a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania. Un delegat al Ministerului Învăţământului din România este membru al Comisiei de examen. (4) La examenul de acces general la învăţământul superior german, limba română, ca disciplina obligatorie, ocupa poziţia limbii statului, în sensul prevederilor cuprinse în Regulamentul de examen. (5) Diploma de acces general la învăţământul superior german, obţinută de absolvenţii secţiilor speciale/şcolilor germane, indreptateste accesul la învăţământul superior în România şi în Republica Federala Germania.  +  Articolul 10 (1) Prezentul acord intră în vigoare în ziua în care părţile contractante şi-au notificat reciproc faptul ca sunt îndeplinite condiţiile legale interne necesare pentru intrarea în vigoare. Ca zi a intrării în vigoare va fi considerată ziua în care a fost primită ultima notificare. (2) Acest acord este valabil pentru o durată de 10 ani, după care valabilitatea se prelungeşte tacit cu câte 5 ani, dacă acordul nu va fi denunţat, în scris, de una dintre părţile contractante cel târziu cu 2 ani înainte de expirarea fiecărei durate de valabilitate. (3) În cazul denunţării, prevederile prezentului acord se vor aplica până la sfârşitul anului şcolar care a început în cadrul duratei de valabilitate. (4) Anexa este parte integrantă a acordului şi intră în vigoare o dată cu acesta.Încheiat la Bucureşti la 15 martie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limba germană şi în limba română, ambele texte fiind în mod egal autentice.Pentru Guvernul României, Ministrul învăţământului, Liviu Maior Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,Ambasadorul Republicii Federale Germania,Anton Rossbach  +  Anexă-------la acord--------STATUTULcadrelor didactice germane care activează în secţii speciale/şcoli germane din RomâniaA. Scopul statutului cadrelor didacticeScopul prezentului statut este de a asigura o colaborare strânsă între şcolile româneşti cu secţii speciale germane şi cadrele didactice germane care funcţionează în aceste şcoli, prin stabilirea clara a condiţiilor de muncă şi a responsabilităţilor reciproce.B. Prevederi generale1. Din însărcinarea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania, Oficiul Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate mijloceste cadre didactice germane pentru predarea limbii germane şi pentru predarea disciplinelor de specialitate în limba germană.2. În baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, cadrele didactice germane încheie cu Ministerul Învăţământului din România, respectiv cu acordul ministerului, un contract de muncă cu autorităţile competente. Contractul de muncă are, pentru început, o durată de 3 ani, pentru cadrele didactice din serviciul pentru străinătate, iar pentru cele din program, pentru început, o durată de un an.Înainte de a încheia un contract de muncă cu un cadru didactic german, Oficiul Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate trimite documentele pentru depunerea candidaturii conducătorului secţiei speciale germane al şcolii respective, care îi propune directorului şcolii angajarea. Încheierea contractului de muncă presupune acordul Ministerului Învăţământului din România.Premisa încheierii contractului de muncă este, în cazul cadrelor didactice din serviciul pentru străinătate, eliberarea temporară din serviciu a cadrului didactic de către organele germane de resort.3. Cu un an înainte de expirarea contractului de muncă, respectiv cat mai devreme posibil, la propunerea conducătorului secţiei speciale germane şi de comun acord cu directorul şcolii, Ministerul Învăţământului din România poate prelungi contractul unui cadru didactic din serviciul pentru străinătate, pentru început, cu un an, apoi cu alţi 2 ani, iar în cazuri foarte întemeiate, şi peste acest termen. În cazul cadrelor didactice din program, contractul de muncă poate fi prelungit de fiecare data cu câte un an, până la durata totală contractuală de 6 ani.Pentru a intră în vigoare, prelungirea necesita acordul Oficiului Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate şi, în cazul cadrelor didactice din serviciul pentru străinătate, prelungirea eliberării temporare din partea organelor de resort germane.Dacă nu se solicita o prelungire sau nu se obţine acordul, relaţia de muncă se încheie o dată cu expirarea contractului de muncă.4. În situaţia în care organul competent plăteşte, pe baza contractului de muncă, o retributie lunară, aceasta va fi stabilită în concordanta cu prevederile legislaţiei româneşti în domeniu.5. Ministerul Afacerilor Externe poate rechema un cadru didactic german sau pe conducătorul secţiei speciale germane, prin înştiinţarea Ministerului Învăţământului din România, dacă considera ca exista motive care împiedica asigurarea unei colaborări fructuoase pe mai departe.6. În cazul expirării contractelor de muncă sau în cazul plecării înainte de termen a unui cadru didactic, Oficiul Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate se straduieste sa mijloceasca, în limita posibilităţilor, un alt cadru didactic.7. Cadrele didactice germane intra, în activitatea lor, sub incidenţa prevederilor cuprinse în contractele de muncă, precum şi a legilor, hotărârilor, statutelor şi liniilor directoare valabile în România.8. Îndatoririle de serviciu ale cadrelor didactice sunt conforme cu reglementările pentru cadrele didactice germane din serviciul pentru străinătate, respectiv pentru cadrele didactice din program.9. Cadrele didactice germane pot fi vizitate la ore de către conducătorul secţiei speciale germane, de către reprezentanţi ai Oficiului Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate, de către împuternicitul Conferintei permanente a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania, precum şi de reprezentanţii organelor române de resort.Împuternicitul Conferintei permanente a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania poate întocmi, din însărcinarea organelor germane de resort, o evaluare a activităţii cadrului didactic german.10. În probleme de serviciu conducătorul secţiei speciale germane şi cadrele didactice germane pot purta corespondenta cu factorii institutionali din România şi, respectiv, din Republica Federala Germania, numai respectând calea oficială.C. Conducătorul secţiei speciale germane (denumit în continuare CSSG)1. Ministerul Afacerilor Externe propune Ministerului Învăţământului din România un pedagog calificat pentru funcţia de conducător al secţiei speciale germane.Acesta se angajează sa invete, cat mai repede cu putinta, limba română. El trebuie să fie, pe cat posibil, familiarizat cu sistemul de învăţământ românesc. Dacă Ministerul Învăţământului din România confirma propunerea, CSSG este considerat numit.2. CSSG este, după directorul şcolii, superiorul cadrelor didactice germane. Toate îndrumările privind actul pedagogic sunt elaborate, de comun acord cu directorul şcolii. Pentru aceasta este absolut necesară atât o colaborare strânsă între directorul şcolii şi conducătorul secţiei speciale germane, cat şi o informare reciprocă continua cu privire la toate problemele secţiei speciale germane.3. Durata activităţii CSSG este de cel puţin 3 ani şi de cel mult 8 ani.4. Membrii colectivului de cadre didactice germane, ai colectivului de cadre didactice româneşti şi conducerea şcolii se straduiesc sa realizeze o colaborare bazată pe deplina încredere. Diferenţele de opinie şi plângerile, care ar putea decurge din acestea, vor fi rezolvate, pe cat posibil, în şcoala, prin contribuţia activa a directorului şi a CSSG. Numai dacă nu pot fi astfel inlaturate, vor fi prezentate organelor competente române şi germane.D. Îndatoririle şi competentele CSSGCSSG, împreună cu cadrele didactice germane, răspunde, în limita prevederilor în vigoare ale tarii, de îndeplinirea obiectivelor de predare şi de educaţie ale secţiei speciale germane. În aceste condiţii, predarea limbii şi literaturii germane şi orele de specialitate în limba germană constituie elemente-cheie ale muncii acestora.În situaţia unor examene, CSSG preia însărcinările prevăzute de reglementările în vigoare.1. Scopurile şi conţinutul predării a) CSSG este însărcinat cu coordonarea metodico-didactica şi de specialitate a predării, precum şi a îndatoririlor ce decurg din aceasta. El se îngrijeşte de coordonarea necesară dintre secţia specială germană şi şcoala, în ansamblu. b) În munca cu programele şcolare, precum şi în condiţiile supravegherii îndeplinirii tuturor prevederilor programelor şcolare pentru toate disciplinele se vor avea în vedere obiectivele germane ale învăţării şi reglementările române în vigoare. Programele şcolare pentru studiile care se finalizează cu diplome germane presupun aprobarea acestora în Comisia-federatie-landuri pentru munca şcolară în străinătate.2. Cadrele didactice a) Cadrele didactice germane vor fi vizitate regulat la ore de către CSSG, cel puţin în primul an şi înainte de prelungirea contractului. CSSG va face o descriere a activităţii, care va fi prezentată directorului şcolii spre contrasemnare. Aceasta descriere va fi înaintată, spre ştiinţa, Ministerului Învăţământului din România, înainte de a se lua o hotărâre cu privire la prelungirea contractului. b) CSSG este responsabil pentru integrarea cadrelor didactice nou venite în domeniul respectiv de activitate. c) CSSG informează cadrele didactice germane despre reglementările în vigoare din România, care sunt esenţiale pentru şederea şi pentru activitatea lor de predare, şi asigura respectarea acestora. d) În cazul unor neajunsuri grave, CSSG invita cadrul didactic respectiv, după o analiza temeinica, să îşi schimbe atitudinea. Dacă acest deziderat nu este îndeplinit, cazul va fi adus la cunoştinţa directorului şcolii. În cazuri foarte grave, CSSG poate interzice temporar continuarea activităţii unui cadru didactic în consens cu reprezentanta competenţa germană în străinătate, cu Oficiul Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate şi cu Ministerul Învăţământului din România. Cadrul didactic în cauza va fi audiat în prealabil. e) De comun acord cu directorul şcolii, CSSG poate invoi un cadru didactic, pentru motive personale temeinice, pentru o durată de până la 3 zile, asigurând continuitatea procesului de învăţământ.3. Organizarea şcolară a) De comun acord cu directorul şcolii, CSSG poate, în cazuri deosebite, sa dispună suspendarea cursurilor unei clase sau grupe. b) CSSG reprezintă, împreună cu directorul şcolii, secţia respectiva în relaţiile cu elevii, cu părinţii şi cu publicul. De asemenea, el poate sfatui, la nevoie, reprezentanţii elevilor sau comitetele de părinţi, în conformitate cu reglementările în vigoare din România. c) CSSG se ocupa, în înţelegere cu directorul şcolii, de organizarea predării, de repartizarea spaţiilor, de organizarea supravegherilor şi a suplinirilor. d) CSSG răspunde, de asemenea, de legătură cu forurile competente germane (reprezentanta în străinătate, Oficiul Federal Administrativ - Centrala pentru munca şcolară în străinătate, Conferinţa permanenta a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania). e) CSSG poate delega unele sarcini altor cadre didactice germane, cu excepţia stabilirii normelor didactice şi a descrierii activităţii unui cadru didactic. Dreptul de decizie şi responsabilitatea lui vor rămâne nestirbite în aceasta situaţie. El va comunică directorului şcolii delegarea respectiva de sarcini.E. Rezilierea contractului de muncă înainte de termen Rezilierea contractului de muncă, de comun acord, este posibila.Dacă exista motive pedagogice majore pentru o reziliere, înainte de termen, a unui contract de muncă pentru un cadru didactic german, Ministerul Învăţământului din România va comunică motivele respective CSSG şi va solicita ca atât acesta, cat şi cadrul didactic în cauza să îşi exprime punctul de vedere cu privire la cele semnalate. După o atenţionare şi în situaţia în care încercările de conciliere, cu participarea reprezentantei germane în străinătate, precum şi a CSSG, nu au dat rezultate, Ministerul Învăţământului din România poate rezilia un contract de muncă înainte de termen.Acelaşi lucru este valabil şi pentru rezilierea, înainte de termen, a contractului de muncă pentru CSSG. Ministerul Învăţământului din România se straduieste, din timp, sa realizeze un consens cu reprezentanta germană în străinătate, precum şi cu forurile competente germane.Motive pentru o reziliere, înainte de termen, pot fi, între altele:1. neîndeplinirea indicaţiilor conducerii şcolii şi nerespectarea prevederilor corespunzătoare din România;2. deficiente grave în domeniul pedagogic;3. acţiuni ce contravin prevederilor contractului de muncă.F. Alte dispoziţii1. Ministerul Învăţământului din România nu va formula obiecţii în cazul în care, pentru decizii interne ale secţiei speciale germane, se va aplica regulamentul de şedinţa stabilit de Conferinţa permanenta a ministrilor învăţământului şi culturii din landurile Republicii Federale Germania, pentru şcolile germane din străinătate, în măsura în care aplicarea acestora nu are ca urmare efecte ce contravin prevederilor în vigoare din România.2. Ministerul Învăţământului din România nu va formula obiecţii în cazul în care cadrele didactice germane aleg o reprezentare a cadrelor didactice. Activitatea acestei reprezentari trebuie să fie conformă cu legile şi cu reglementările române.3. Părerile divergenţe în aplicarea prezentului statut se vor aplana pe cale diplomatică între Ambasada Republicii Federale Germania la Bucureşti şi Ministerul Învăţământului din România.-------------