DECIZIE nr. 82 din 25 mai 1999referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 30 iunie 1999    Lucian Mihai - preşedinteCostica Bulai - judecătorConstantin Doldur - judecătorIoan Muraru - judecătorNicolae Popa - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorPaula C. Pantea - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol se afla soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Asociaţia familială "Lion" din Suceava în Dosarul nr. 8.610/1998 al Tribunalului Iaşi.La apelul nominal răspunde Dumitru Pintilie, asociat unic la Societatea Comercială "Dacia" - S.R.L. din Pascani, lipsind Asociaţia familială "Lion" din Suceava, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Societăţii Comerciale "Dacia" - S.R.L. din Pascani, solicita respingerea excepţiei invocate.De asemenea, reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curţii, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constata următoarele:Prin Încheierea din 9 februarie 1999, pronunţată în Dosarul nr. 8.610/1998, Tribunalul Iaşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Asociaţia familială "Lion" din Suceava, cu ocazia judecării apelului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 2.992 din 23 iunie 1998, pronunţată de Judecătoria Pascani, în contradictoriu cu Societatea Comercială "Dacia" - S.R.L. din Pascani.În motivarea excepţiei se susţine ca Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neconstitutionala, deoarece perceperea de taxe de timbru pentru cererea formulată în justiţie împiedica liberul acces la justiţie. De asemenea, se considera ca această lege încalcă şi prevederile art. 16 din Constituţie privind egalitatea în drepturi, prin aceea ca, pentru a putea fi aplicată, trebuie completată cu legea răspunderii ministeriale, care să instituie răspunderea pentru modul în care sunt gestionati banii publici.Instanţa, exprimandu-şi opinia asupra excepţiei, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, arata ca aceasta este "... vadit nefondata, întrucât, astfel cum s-a statuat prin mai multe decizii, accesul liber la justiţie, drept înscris în art. 21 din Constituţie, nu presupune gratuitatea acestuia, deoarece justiţia este un serviciu public al statului ...". În ceea ce priveşte neadoptarea până în prezent a legii răspunderii ministeriale, "Tribunalul considera că nu exista o legătură nemijlocită între administrarea justiţiei şi problema răspunderii membrilor autorităţilor administrative centrale pentru gestionarea bugetului de stat, nici o dispoziţie legală în vigoare neconditionand plata taxelor judiciare de timbru de răspunderea ministerială".Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, au fost solicitate punctele de vedere ale preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.Guvernul, în punctul sau de vedere, se referă la jurisprudenta Curţii Constituţionale şi considera ca excepţia de neconstituţionalitate este nefondata, deoarece accesul la justiţie nu înseamnă gratuitatea justiţiei.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise, depuse de autoarea excepţiei, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, retine următoarele:Potrivit art. 144 lit. c) din Constituţie şi art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea a fost legal sesizată şi este competenţa să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Asupra constituţionalităţii unor prevederi legale prin care s-au instituit taxe de timbru pentru introducerea unor cereri în justiţie Curtea Constituţională a statuat în mod constant ca accesul liber la justiţie nu înseamnă ca acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit. În acest sens Curtea s-a pronunţat prin mai multe decizii, ca de exemplu: Decizia nr. 7 din 2 martie 1993, rămasă definitivă prin Decizia nr. 39 din 7 iulie 1993, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 27 iulie 1993, şi Decizia nr. 18 din 29 ianuarie 1997, rămasă definitivă prin Decizia nr. 164 din 4 iunie 1997, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 iulie 1997.De altfel, în cauza, având în vedere caracterul modic al sumei stabilite ca taxa de timbru pentru exercitarea caii de atac, nu s-ar putea susţine ca prin cuantumul fixat s-a determinat îngrădirea accesului liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie. De asemenea, Curtea constata că nu a fost încălcat nici art. 53 alin. (2) din Constituţie, conform căruia "Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justa a sarcinilor fiscale".Deoarece în raport cu situaţia de fapt din speta nu au intervenit noi elemente care să justifice reconsiderarea jurisprudenţei Curţii în acest domeniu, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă.În legătură cu motivul referitor la neadoptarea până în prezent a legii răspunderii ministeriale, care să instituie răspunderea pentru modul în care sunt gestionati banii publici, Curtea constata ca nici aceasta sustinere nu poate fi reţinută, deoarece nu vizează o problemă de constituţionalitate, ci una de legiferare, care excede însă competentei instanţei constituţionale, fiind un atribut exclusiv al Parlamentului, potrivit art. 58 alin. (1) din Constituţie. De altfel aceasta critica nu are nici o legătură cu problema ce face obiectul litigiului.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridicată de Asociaţia familială "Lion" din Suceava în Dosarul nr. 8.610/1998 al Tribunalului Iaşi.Definitivă.Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 mai 1999.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,LUCIAN MIHAIMagistrat-asistent,Doina Suliman---------