REGLEMENTĂRI din 9 noiembrie 2007 (*actualizate*)contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial*)(actualizate până la data de 1 februarie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 846 din 10 decembrie 2007.

  ──────────
   +  Capitolul 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare, după caz, şi publicare a situaţiilor financiare anuale pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. (2) Prezentele reglementări sunt corelate cu prevederile reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, în mod corespunzător, respectiv adaptat la specificul activităţilor fără scop patrimonial şi activităţilor cu destinaţie specială desfăşurate, potrivit legii, de persoanele juridice fără scop patrimonial.----------Alin. (2), pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 939 din 12 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 august 2015. (3) Prezentele reglementări se aplică pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.2. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută. (2) Pentru necesităţile proprii de informare, persoanele juridice fără scop patrimonial pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o altă monedă.Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.  +  Capitolul 2 FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE3. - (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:- bilanţ,- contul rezultatului exerciţiului,- notele explicative la situaţiile financiare anuale. (2) Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:- bilanţ prescurtat,- contul prescurtat al rezultatului exerciţiului,- notele explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. (3) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar. (4) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.4. - Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial sunt supuse, potrivit legii, verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, după caz.5. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări nu se aplică de către persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică.6. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentelor reglementări.7. - Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, excedentului sau deficitului privind activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.8. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul pct. 7, trebuie prezentate informaţii suplimentare.9. - Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedeşte contrară obligaţiei prevăzute la pct. 7, trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 7. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a excedentului sau deficitului.10. - Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale.Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a balanţelor de verificare întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.11. - Autorităţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanţă cu prezentele reglementări.12. - Formatul bilanţului şi al contului rezultatului exerciţiului, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul. În cazuri excepţionale, sunt permise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie menţionată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor care au determinat-o.13. - În bilanţ şi în contul rezultatului exerciţiului, elementele prevăzute la pct. 19, 20 şi 34 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.14. - Formatul, succesiunea şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul rezultatului exerciţiului care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei persoane juridice fără scop patrimonial impune acest lucru. Astfel de adaptări trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Autorităţile de reglementare.15. - (1) Pentru fiecare element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. (2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.16. Un element de bilanţ şi de cont al rezultatului exerciţiului pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. 15 alin. (1).17. - Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale persoanei juridice fără scop patrimonial la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.18. - (1) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natură şi lichiditate, respectiv natură şi exigibilitate. (2) În înţelesul prezentelor reglementări: a) un activ reprezintă o resursă controlată de către persoana juridică fără scop patrimonial ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru aceasta şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil; b) o datorie reprezintă o obligaţie actuală a persoanei juridice fără scop patrimonial ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.  +  Secţiunea 2 FORMATUL BILANŢULUI19. - Formatul bilanţului este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizări necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţieII. Imobilizări corporale1. Terenuri şi construcţii2. Instalaţii tehnice şi maşini3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţieIII. Imobilizări financiare1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate3. Interese de participare4. Împrumuturi acordate entităţilor de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiţii deţinute ca imobilizări6. Alte împrumuturiB. Active circulanteI. Stocuri1. Materii prime şi materiale consumabile2. Producţia în curs de execuţie3. Produse finite şi mărfuri4. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanţe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)1. Creanţe comerciale2. Sume de încasat de la entităţile afiliate3. Sume de încasat de la entităţile de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanţeIII. Investiţii pe termen scurt1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate2. Alte investiţii pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate7. Sume datorate entităţilor de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate7. Sume datorate entităţilor de care unitatea este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeH. Provizioane1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avansJ. Capital şi rezerveI. CapitalII. Rezerve din reevaluareIII. Rezerve1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare4. Alte rezerveIV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar20. - Formatul bilanţului prescurtat este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizări necorporaleII. Imobilizări corporaleIII. Imobilizări financiareB. Active circulanteI. StocuriII. Creanţe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)III. Investiţii pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un anE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. ProvizioaneI. Venituri în avansJ. Capital şi rezerveI. CapitalII. Rezerve din reevaluareIII. RezerveIV. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea reportat(ă)V. Excedentul/profitul sau deficitul/pierderea exerciţiului financiar21. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.22. - Acţiunile deţinute la entităţile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.23. - Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie făcută distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relaţia cu entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.  +  Secţiunea 3 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ24. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate.25. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, în scopul desfăşurării activităţilor persoanei juridice fără scop patrimonial.26. - (1) Mişcările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu costul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedările şi transferurile în cursul exerciţiului financiar, iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare. (2) Dacă, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratată drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative. (3) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, mişcările diverselor elemente de imobilizări, prevăzute la alin. (1), se prezintă începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.27. - Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, aşa cum sunt definite de legislaţia naţională, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".28. - În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.29. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans". (2) Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, nu se încasează până la expirarea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate şi în notele explicative.30. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. (2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amortizări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării valorii activelor.31. Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.32. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.33. - (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanţului, dar care se referă la un exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans". (2) Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauză, se vor plăti numai în cursul exerciţiului financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative.  +  Secţiunea 4 FORMATUL CONTULUI REZULTATULUI EXERCIŢIULUI34. - Formatul contului rezultatului exerciţiului este următorul:I. Venituri din activităţile fără scop patrimonialII. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonialIII. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonialIV. Venituri din activităţile cu destinaţie specialăV. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specialăVI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specialăVII. Venituri din activităţile economiceVIII. Cheltuieli privind activităţile economiceIX. Rezultatul activităţilor economiceX. Venituri totaleXI. Cheltuieli totaleXII. Excedentul/profitul deficitul/pierderea exerciţiului financiar (X-XI; XI-X)  +  Secţiunea 5 PRINCIPII CONTABILE GENERALE35. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.36. - Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume că persoana juridică fără scop patrimonial îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.37. - Principiul permanenţei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.38. - Principiul prudenţei. Evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, în special: a) poate fi inclus numai excedentul/profitul realizat la data bilanţului; b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi deficitele/pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este deficit/pierdere sau excedent/profit.39. - Principiul independenţei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.40. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.41. - Principiul intangibilităţii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.42. - Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale persoanei juridice fără scop patrimonial faţă de aceeaşi entitate pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.43. - Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, şi a excedentului/profitului sau deficitului/pierderii.  +  Secţiunea 6 REGULI DE EVALUARE6.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE44. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor corporale se aplică prevederile subsecţiunii 6.2.5 din prezentele reglementări.6.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate45. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate; c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capital; d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziţie. (2) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.46. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică fără scop patrimonial le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.47. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. (3) În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabilă din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie. (4) Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise;- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricaţie;- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participă la aducerea stocurilor în forma şi locul final;- costurile de desfacere.48. - (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative. (2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării.6.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii49. - Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.6.1.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar50. - (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. (2) În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele: a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menţinându-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.51. - (1) La fiecare dată a bilanţului: a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a). c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei. d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justă trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective. (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.52. - Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată, faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.6.1.4. Evaluarea la data ieşirii din entitate53. - La data ieşirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.Evenimente ulterioare datei bilanţului54. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (2) Pot fi identificate două situaţii: a) entităţile obţin informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări; b) entităţile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare anuale, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În această situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate. (3) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului, care trebuie reflectat în situaţiile financiare anuale este rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului, care impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion. (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustări ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţă a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: a) natura evenimentului; şi b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.Corectarea erorilor contabile55. - (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare anuale ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare anuale pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare anuale.Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor. (3) În cazul corectării de erori care generează deficit contabil reportat, acesta trebuie acoperit înainte de efectuarea oricărei repartizări de excedent.În notele la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorilor constatate. (4) Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. (5) În cazul erorilor aferente exerciţiilor financiare prcedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informaţiilor comparative prezentate în situaţiile financiare. Informaţii comparative referitoare la poziţia financiară şi performanţa financiară, respectiv modificarea poziţiei financiare, sunt prezentate în notele explicative.6.2. ACTIVE IMOBILIZATE6.2.1. Reguli de evaluare de bază56. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 57 şi 58. (2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entităţii.57. - Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică se efectuează în mod sistematic, reducându-se valoarea contabilă a acestora. Valoarea contabilă a acestor active este valoarea care este pezentată în bilanţ, fiind reprezentată de costul de achiziţie, costul de producţie sau alte valori care substituie costul, diminuate cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum şi cu pierderile cumulate din depreciere.În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţă utilă, aceasta reprezentând: a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.58. - (1) Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilanţului. (2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă. (3) Ajustările de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul rezultatului exerciţiului şi prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul rezultatului exerciţiului. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustările respective.59. - Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.6.2.2. Imobilizări necorporaleRecunoaşterea imobilizărilor necorporale60. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în activităţile desfăşurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru scopuri administrative.61. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.62. - (1) În cadrul imobilizărilor necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, se cuprind:- cheltuielile de constituire;- cheltuielile de dezvoltare;- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;- alte imobilizări necorporale; şi- avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie. (2) În cadrul imobilizărilor necorporale privind activităţile economice, se cuprind imobilizările corporale de natura celor prevăzute la alin. (1) şi, în plus, fondul comercial.Active de natura cheltuielilor de constituire63. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni, cheltuieli de publicitate, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).64. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În această situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a excedentului/profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.65. - Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare66. - (1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. (2) Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor; b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă; c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă; d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.67. - (1) Cheltuielile de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial se amortizează într-o perioadă de cel mult cinci ani, cu aprobarea administratorului entităţii. (2) Cheltuielile de dezvoltare privind activităţile economice se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din excedente/profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a excedentului/profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. (4) Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare68. - (1) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, după caz. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea, se reflectă cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. (3) Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către persoanele juridice fără scop patrimonial care le deţin.Fondul comercial69. - (1) Fondul comercial, atunci când se recunoaşte, reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de persoana juridică fără scop patrimonial pentru activităţile economice. (2) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziţiei de către o entitate a acţiunilor altei entităţi - se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani; b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.Alte imobilizări necorporale, avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie70. - (1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale. (2) Programele informatice create, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de cinci ani, cu aprobarea administratorului entităţii. (3) Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale71. - Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, aşa cum sunt definite în prezentele reglementări.72. - Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.Cheltuieli ulterioare73. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli, atunci când sunt efectuate. (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului necorporal atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.Evaluarea la data bilanţului74. - Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.Cedarea75. - Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.76. - Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul rezultatului exerciţiului.6.2.3. Imobilizări corporaleRecunoaşterea imobilizărilor corporale77. - Imobilizările corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute pentru a fi utilizate în activităţile desfăşurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.78. - Imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.79. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.80. - (1) Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, stabilită potrivit legii. (2) La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing vor fi avute în vedere prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.Înregistrarea în contabilitate a amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional, de către locator/finanţator. Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării pe o bază consecventă cu politica normală de amortizare pentru bunuri similare. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) contract de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăţi sau serii de plăţi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită; b) leasing financiar este operaţiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului; c) leasing operaţional este operaţiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului financiar. (4) Un contract de leasing poate fi recunoscut ca leasing financiar dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei contractului de leasing; b) locatarul are opţiunea de a cumpăra bunul la un preţ estimat a fi suficient de mic în comparaţie cu valoarea justă la data la care opţiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea că opţiunea va fi exercitată; c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaţă economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat; d) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie; e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore.81. - În cadrul imobilizărilor corporale sunt evidenţiate în mod distinct imobilizările corporale în curs de execuţie.Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale82. - O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.Cheltuieli ulterioare83. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. (2) Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.84. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată. (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului investiţiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.85. - (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.Evaluarea la data bilanţului86. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.Amortizarea87. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale. (2) Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora.88. - (1) Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate. (2) Se supun, de asemenea, amortizării investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie, pe durata contractului de închiriere.La expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortizării corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractul de închiriere, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări.89. - (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial amortizează imobilizările corporale privind activităţile fără scop patrimonial utilizând ca regim de amortizare, amortizarea liniară. (2) Imobilizările corporale privind activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de persoanele juridice fără scop patrimonial se amortizează în continuare în conformitate cu reglementările valabile pentru agenţii economici. (3) Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială. (4) Terenurile nu se amortizează.Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Cedarea şi casarea90. - O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.91. - Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferenţă între veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuială, după caz, în contul rezultatului exerciţiului.Compensaţii de la terţi92. - (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.6.2.4. Imobilizări financiare93. - Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care persoana juridică fără scop patrimonial este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.94. - În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.95. - (1) La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi. (2) Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate şi alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, la imobilizări financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.Evaluarea iniţială96. - Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora.Evaluarea la data bilanţului97. - Imobilizările financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.6.2.5. Reevaluarea imobilizărilor corporale98. - (1) Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestor reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. (2) În cazul efectuării reevaluării imobilizărilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul rezultatului exerciţiului.99. - (1) Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanţului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional. (2) La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri: a) recalculată proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului şi valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţă.100. - (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării. (2) Elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru acel activ. (4) O grupă de imobilizări corporale cuprinde active de aceeaşi natură şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi. (5) Exemple de grupe de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc. (6) Reevaluările trebuie făcute cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanţului. (7) Dacă un activ dintr-o grupă de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu există o piaţă activă pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustările cumulate de valoare. (8) O piaţă activă este o piaţă unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători interesaţi; şi c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. (9) Dacă valoarea justă a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinată prin referinţă la o piaţă activă, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluată la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.101. - (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve". Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, entităţile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar; b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, la cedarea sau casarea activului. (4) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel:- ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. (5) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. (6) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul rezultatului exerciţiului. (7) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect. (8) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) şi (5), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.102. - Ajustările de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizării pentru acel exerciţiu financiar.103. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizărilor corporale reevaluate, următoarele informaţii: a) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate şi suma ajustărilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustărilor suplimentare de valoare.6.3. ACTIVE CIRCULANTE6.3.1. GeneralităţiRecunoaşterea activelor circulante104. - (1) Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când: a) este achiziţionat sau produs pentru a fi utilizat în activităţile desfăşurate de persoana juridică fără scop patrimonial şi se aşteaptă să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; b) este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restricţionată. (2) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intră într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. (3) Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.105. - În categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură; b) creanţe; c) investiţii pe termen scurt; d) casa şi conturi la bănci.Evaluarea activelor circulante106. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos. (2) Ajustările de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mică valoare de piaţă sau, în circumstanţe speciale, la o altă valoare minimă atribuibilă acestora la data bilanţului.107. - Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 106 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustările de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.108. - Dacă activele circulante fac obiectul ajustărilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.6.3.2. Stocuri109. - Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi utilizate pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie pentru a fi utilizate în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.110. - (1) În cadrul stocurilor privind activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială se cuprind: a) materiile prime, care participă direct la realizarea activităţilor fără scop patrimonial şi activităţilor cu destinaţie specială şi se regăsesc în bunurile materiale realizate integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată; b) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la realizarea activităţilor fără scop patrimonial şi activităţilor cu destinaţie specială fără a se regăsi, de regulă, în bunurile materiale realizate; c) materialele de natura obiectelor de inventar; d) animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji şi altele) crescute şi folosite pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru a fi valorificate în activităţile fără scop patrimonial, coloniile de albine, precum şi animalele pentru obţinerea de lână, lapte şi blană în vederea valorificării în activităţile fără scop patrimonial; e) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate activităţilor fără scop patrimonial şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte; (2) În cadrul stocurilor privind activităţile economice desfăşurate de persoanele juridice fără scop patrimonial, potrivit legii, se cuprind stocuri de natura celor prevăzute la alin. (1) şi, în plus, următoarele: a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii; b) produsele, şi anume:- semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (fază de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livrează terţilor;- produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrări ulterioare în cadrul entităţii putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;- rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile; c) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. (3) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.111. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure: a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se procedează astfel:- bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;- bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca ieşiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afara bilanţului;- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca ieşiri din gestiune atât la locurile de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirmă ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrări şi, respectiv, la ieşiri, atât în gestiune, cât şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.Costul stocurilor112. - (1) Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.113. - Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţă secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variază în mod semnificativ.114. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale. (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele. (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse. (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.115. - (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului poate fi folosită, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul. (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficienţei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:                                    Diferente de pret aferente                Soldul initial al intrarilor in cursul                diferentelor de + perioadei, cumulat de la                pret inceputul exercitiului                                    financiar pana la finele                                    perioadei de referintaCoeficient de = ------------------------------------------------ x 100repartizare*1) Valoarea intrarilor in                Soldul initial al cursul perioadei la pret de                stocurilor la pret + inregistrare, cumulat de la                de inregistrare inceputul exercitiului                                     financiar pana la finele                                     perioadei de referinta--------*1) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniţial al costului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfuri nu vor include TVA neexigibilă.Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite. (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculaţi la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în planul de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri. (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi să reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz. (7) Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cât şi asupra bunurilor rămase în stoc. (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizată metoda preţului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metodă. În această situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.116. - (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode: a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO. (2) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piaţă cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică. (6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecvenţă pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:- motivul schimbării metodei, şi- efectele sale asupra rezultatului. (7) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natură şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natură sau utilizare diferită, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.117. - (1) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric. (3) Inventarul intermitent constă în stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determină ca diferenţă între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii. (4) Producţia în curs de execuţie se determină prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.118. - (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabilă netă se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.6.3.3. Investiţii pe termen scurt119. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, altor investiţii pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.120. - Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui excedent într-un termen scurt.121. - (4) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 116.122. - (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustări pentru pierderi de valoare se anulează.6.3.4. Casa şi conturi la bănci123. - (1) Conturile la bănci cuprind: disponibilităţile în lei şi valută, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct. (3) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă. (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (5) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri din activităţile fără scop patrimonial, după caz.124. - (1) Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută. (2) Contabilitatea disponibilităţilor în valută aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, se ţine distinct (analitice distincte) pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice.125. - (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României. (2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.126. - La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.127. - În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.128. - Sumele depuse la bănci şi sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.129. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.130. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a altor reglementări emise în acest scop.6.4. TERŢI131. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entităţile afiliate, debitorii şi creditorii diverşi.132. - În contabilitatea furnizorilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate.133. - Avansurile acordate furnizorilor se înregistrează în contabilitate în cont distinct.134. - Operaţiunile privind cumpărările de bunuri, lucrări executate şi servicii prestate efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în contul efecte de plătit.135. - Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.136. - (1) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în valută. (2) Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei. (3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilităţii, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (4) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta. (5) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.137. - (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare. (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.138. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.139. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.140. - În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.141. - Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.142. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.143. - Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.144. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.145. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate, la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj etc. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.146. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate etc.147. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.148. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalcă în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.149. - Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.150. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare.151. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.152. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.153. - (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. (2) Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, care intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exerciţiu financiar.154. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din activităţi fără scop patrimonial aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.155. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări pentru depreciere.Contabilitatea angajamentelor şi a altor elemente extrabilanţiere156. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului.În această categorie se cuprind angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare, redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenţă, precum şi alte valori. (2) În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele şi datoriile contingente. (3) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii.Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un litigiu în instanţă (de ex. o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat este incert.Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare anuale, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare anuale a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare anuale aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. (4) O datorie contingentă este: a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:- nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată în notele explicative.În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă.Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie contingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare anuale aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).6.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN157. - (1) O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.6.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN158. - Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care entitatea este legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.159. - Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii.160. - (1) Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către entitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate. (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea.161. - Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.162. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative. (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.6.7. PROVIZIOANE163. - Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.164. - (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:- o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate, sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.Angajamentele entităţilor sunt prezentate, de regulă, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.165. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii.166. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor; c) acţiunile de restructurare; d) pensii şi obligaţii similare; e) impozite; f) alte provizioane. (2) Contabilitatea provizioanelor se ţine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. (3) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii; b) închiderea unor sedii ale entităţii; c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii. (4) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.167. - (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.168. - Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.169. - Câştigurile rezultate din cedarea preconizată a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.170. - Dacă se estimează că o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terţă parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur că va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.171. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut.172. - Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.6.8. SUBVENŢII173. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:- subvenţii guvernamentale;- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;- alte sume primite cu caracter de subvenţii.174. - (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziţioneze active imobilizate. (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.175. - Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.176. - Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.177. - (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve. (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul rezultatului exerciţiului pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.178. - (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă. (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă există, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. (3) În măsura în care suma rambursată depăşeşte venitul amânat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuială.6.9. CAPITAL ŞI REZERVE179. - (1) Ca pitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă totalitatea surselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia persoanei juridice fără scop patrimonial, după deducerea tuturor datoriilor. (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.6.9.1. Capital180. (1) Capitalul (aporturile de capital) reprezintă contribuţiile în numerar şi/sau în natură ale membrilor la constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial. (2) Capitalul (aporturile de capital) se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. (3) Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.181. - Operaţiunile ce se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea sau micşorarea capitalului sunt cele prevăzute de lege sau actele de constituire a persoanei juridice fără scop patrimonial.6.9.2. Rezerve din reevaluare182. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări. (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsecţiunii 6.2.5. "Reevaluarea imobilizărilor corporale" din prezentele reglementări.6.9.3. Alte rezerve183. - (1) Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul/profitul entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama excedentului/profitului pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale.6.9.4. Rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar, repartizarea rezultatului exerciţiului financiar184. - (1) Contabilitatea rezultatului reportat şi a rezultatului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială, potrivit legii, şi activităţile economice. (2) Contabilitatea repartizării rezultatului exerciţiului financiar se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice. (3) Rezultatul financiar privind activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează.6.10. VENITURI ŞI CHELTUIELI185. - (1) Contul rezultatului exerciţiului cuprinde veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, pe feluri de activităţi, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului financiar (excedent/profit sau deficit/pierdere). (2) În înţelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii; b) cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii.186. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.6.10.1. Venituri187. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. (3) Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. (4) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende. (5) Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situaţie veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (6) Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinată, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale. (7) Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fără scop patrimonial se ţine distinct pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii şi activităţi economice, iar în cadrul acestora pe feluri de venituri, după natura lor. (8) Veniturile din activităţile fără scop patrimonial cuprind:- venituri din cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;- venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;- venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare;- venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial;- venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri;- venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare;- venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică;- alte venituri din activităţile fără scop patrimonial, care cuprind:- venituri din cote-părţi primite potrivit statutului;- ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri;- venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare;- venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial;- venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare;- venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare;- venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;- veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit legislaţiei în vigoare;- alte venituri din activităţile fără scop patrimonial. (9) Veniturile cu destinaţie specială, cuprind venituri reglementate de legi speciale şi cuprind: venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment şi alte venituri cu destinaţie specială, potrivit legii. (10) Veniturile din activităţi economice cuprind: a) venituri din exploatare:- venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii;- venituri din variaţia stocurilor, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluând în calcul ajustările pentru depreciere reflectate;- venituri din producţia de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale;- venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea;- alte venituri din exploatarea curentă, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare.Variaţia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei, reprezintă o corecţie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul că fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor.Veniturile din producţia stocată se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul rezultatului exerciţiului, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor). b) venituri financiare:- venituri din imobilizări financiare;- venituri din investiţii pe termen scurt;- venituri din creanţe imobilizate;- venituri din investiţii financiare cedate;- venituri din diferenţe de curs valutar;- venituri din dobânzi;- venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare;- alte venituri financiare. c) venituri extraordinare (de exemplu, venituri rezultate din compensaţiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamităţi sau alte evenimente extraordinare).Cifra de afaceri netă privind activităţile economice, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor.Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului rezultatului exerciţiului, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite.Venituri din vânzări de bunuri privind activităţile economiceÎn contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi.Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor; b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor; şi c) veniturile şi, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacţie pot fi cuantificate.Venituri din prestarea de servicii privind activităţile economiceVeniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.Prestările nefacturate până la sfârşitul perioadei se evidenţiază în contul de "Lucrări şi servicii în curs de execuţie", pe seama veniturilor din producţia stocată.Venituri din dobânzi, redevenţe şi dividende privind activităţile economiceVeniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente; b) redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului; c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le încasa.Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora.Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifică menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.6.10.2. Cheltuieli188. - (1) Cheltuielile entităţii reprezintă valorile plătite sau de plătit, aferente activităţilor fără scop patrimonial, activităţilor cu destinaţie specială, potrivit legii şi activităţilor economice, pentru:- consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea;- cheltuieli cu personalul;- executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. (2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezulta sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entităţii. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. (3) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.189. - (1) Contabilitatea cheltuielilor privind activităţile fără scop patrimonial, activităţile cu destinaţie specială şi activităţile economice se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi păsărilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; ajutoare şi împrumuturi nerambursabile; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc.); b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură financiară şi altele; c) cheltuieli extraordinare (calamităţi şi alte evenimente extraordinare). (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizările şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.190. - (1) În cadrul categoriilor de cheltuieli după natura lor, conturile de cheltuieli se dezvoltă obligatoriu în analitice distincte pe feluri de activităţi, respectiv activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială potrivit legii, şi activităţi economice, iar în continuare se pot dezvolta în analitic în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial; (2) Conturile de venituri se pot dezvolta în conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entităţii; (3) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere.La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se ţine de către persoana juridică română, care răspunde potrivit legii.191. - (1) În contabilitate, excedentul/profitul sau deficitul/pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de rezultat. (3) Repartizarea excedentului/profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea excedentului/profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din excedentul/profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea excedentului/profitului" = 106 "Rezerve". Excedentul/profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor excedentului/profitului contabil se efectuează după adunarea generală care a aprobat repartizarea excedentului/profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii. Entităţile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea excedentului/profitului. (5) Deficitul/pierderea contabil(ă) reportat(ă) se acoperă din excedentul/profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital, potrivit hotărârii adunării generale, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă deficitul/pierderea contabil(ă) este la latitudinea adunării generale, respectiv a consiliului de administraţie. (6) Închiderea conturilor 121 şi 129 se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare în bilanţul întocmit pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.  +  Secţiunea 7 CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE192. - Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, dar sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre acestea.7.1. POLITICI CONTABILE193. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizărilor (alegerea metodei şi a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. (2) Conducerea fiecărei entităţi trebuie să stabilească politici contabile pentru operaţiunile derulate.Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi b) credibile în sensul că:- reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi rezultatul exerciţiului;- sunt neutre;- sunt prudente;- sunt complete sub toate aspectele semnificative.194. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii. (2) Entităţile trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinţa reală a rezultatelor activităţii entităţii. (3) Nu se consideră modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţiile produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.7.2. NOTE EXPLICATIVE7.2.1. Prevederi generale195. - (1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secţiune. (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.196. - Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină (valută), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţională.197. - În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii: a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 7; b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţă neglijabilă în înţelesul pct. 7.198. - Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.199. - Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cât ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) denumirea entităţii care face raportarea; b) faptul că situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).200. - (1) O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale: a) locul principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate; c) orice altă informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajută la prezentarea unei imagini fidele asupra entităţii. (2) Notele explicative prezintă natura şi scopul angajamentelor entităţii, care nu sunt incluse în bilanţ, şi impactul financiar al acelor angajamente asupra entităţii, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii.Relaţiile cu entităţile afiliate201. - (1) Dacă au existat tranzacţii între entităţile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor. (2) Se prezintă tranzacţiile încheiate cu entităţile legate, inclusiv suma acestor tranzacţii, natura relaţiei cu entitatea legată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţii raportoare, dacă asemenea tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţii individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu entitatea legată, asupra poziţiei financiare a entităţii raportoare.7.2.2. Informaţii referitoare la elementele de bilanţ202. - Notele explicative trebuie să cuprindă: a) duratele de viaţă utilă sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creşterile de valoare a imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă; d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.203. - Atunci când imobilizările necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii: a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizată; şi b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc).204. - (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informaţii: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizărilor corporale în curs. (2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluării.205. - (1) Se menţionează existenţa oricăror certificate de participare, valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă. (2) Prezentarea în notele explicative a informaţiilor de la alin. (1) la imobilizări financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entităţii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.206. - Se specifică toate situaţiile în care entitatea a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea şi valoarea acestora.207. - (1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ şi metodele de evaluare a stocurilor. (2) Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid să schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informaţii: a) motivul schimbării metodei; şi b) efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului financiar. (3) De asemenea, trebuie prezentată şi valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.208. - O entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificări ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o manieră corespunzătoare activităţii desfăşurate, iar sumele de încasat de la entităţile afiliate şi întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.209. - În notele explicative se menţionează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanţier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanţ prevăzut de prezentele reglementări.210. - (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informaţii: a) tipul valorilor mobiliare emise; b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită. (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de către acea entitate, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabilă a acestora.211. - În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informaţii: a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligaţii; b) natura juridică a obligaţiei şi efectul acesteia; c) dacă entitatea a depus o garanţie semnificativă cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.212. - (1) De asemenea, se prezintă informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a entităţii. (2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie făcută o prezentare detaliată. Valoarea totală a oricăror angajamente financiare, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţii. (3) Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate trebuie prezentate distinct.213. - Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferată la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative: a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar; b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar; c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri; d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.214. - Referitor la capitalul entităţii se oferă următoarele informaţii: a) dacă entitatea nu are capital autorizat, valoarea capitalului aportat; b) dacă, conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat, valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului aportat în momentul înfiinţării entităţii sau în momentul autorizării entităţii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat.În înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maximă a capitalului aportat potrivit statutului sau adunării generale.215. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.7.2.3. Informaţii referitoare la elementele din contul rezultatului exerciţiului216. - (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar, grupate după natura lor pe feluri de activităţi respectiv, activităţi fără scop patrimonial, activităţi cu destinaţie specială şi activităţi economice, precum şi informaţii privind constituirea şi utilizarea fondurilor privind activităţile fără scop patrimonial. (2) Se prezintă măsura în care calcularea excedentului/profitului sau deficitului/pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent. (3) În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a excedentului/profitului net pe destinaţii, astfel: a) sumele repartizate la rezerve; b) sumele repartizate pentru acoperirea deficitelor/pierderilor contabile din anii precedenţi; c) alte repartizări.  +  Secţiunea 8 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR217. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. (2) Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor. (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entităţii, performanţa sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanţi pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii despre aspecte privind mediul înconjurător şi angajaţii. (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.218. - Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţii; c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) existenţa de sucursale ale entităţii;219. - (1) Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale entităţii au obligaţia colectivă de a asigura ca situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională. (2) - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.  +  Secţiunea 9 VERIFICAREA SAU AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE220. - (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se verifică potrivit prevederilor legislaţiei în materie. (2) - Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori. (3) - Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.221. - (1) Situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial se pot audita de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. (2) Auditorii financiari îşi exprimă o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.222. - (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde: a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul financiar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. (2) Raportul se semnează de către auditori financiari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.  +  Secţiunea 10 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE223. - (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. (2) Situaţiile financiare anuale au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.224. - Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză, sunt supuse aprobării adunării generale, potrivit legislaţiei în vigoare.225. - Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 3 PREVEDERI FINALE226. - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate solicita entităţilor depunerea unor seturi de informaţii la unităţile sale teritoriale.  +  Capitolul 4 PLANUL DE CONTURI GENERAL227. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi. (2) Conturile pot avea funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P). (3) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.228. - Planul de conturi general este următorul:*Font 8*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Simbol──────────────────────────────────────                        Cont Denumirea contuluiClasa Grupa ────────────────────────                 Sintetic Analitic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              gr. I gr. II gr. I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 2 3 4 5 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1 CONTURI DE CAPITALURI       10 CAPITAL ŞI REZERVE              101 Capital              105 Rezerve din reevaluare                      1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor                              1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără                                        scop patrimonial                              1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile                                        economice                      1051 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri                              1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru                                        activităţile fără scop patrimonial                              1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru                                        activităţile economice                      1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor                              1052.01 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile                                        fără scop patrimonial                              1052.02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile                                        economice                      1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                        utilaje şi instalaţii de lucru)                              1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                        utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără                                        scop patrimonial                              1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini,                                        utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile                                        economice                      1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de                                        măsurare, control şi reglare                              1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de                                        măsurare, control şi reglare pentru activităţile fără scop                                        patrimonial                              1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de                                        măsurare, control şi reglare pentru activităţile economice                      1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport                              1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru                                        activităţile fără scop patrimonial                              1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru                                        activităţile economice                      1056 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor                              1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru                                        activităţile fără scop patrimonial                              1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru                                        activităţile economice                      1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale                              1057.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale pentru activităţile fără scop                                        patrimonial                              1057.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale pentru activităţile economice              106 Rezerve                      1061 Rezerve legale                      1063 Rezerve statutare sau contractuale                      1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din                                        reevaluare                      1068 Alte rezerve              107 Patrimoniul privat*1)                                        FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI                                        REZULTATUL REPORTAT              113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor                                        Reciproc (C.A.R.)              114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de                                        Ajutor Reciproc (C.A.R.)              115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari              116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial              117 Rezultatul reportat                      1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              1171.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              1171.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau                                        deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie                                        specială                      1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau                                        pierderea neacoperită privind activităţile economice                      1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor                                        contabile       12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR              121 Excedent/profit sau deficit/pierdere                      1211 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              1211.01 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              1211.02 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie                                        specială                      1212 Profit sau pierdere privind activităţile economice              129 Repartizarea excedentului/profitului                      1291 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              1291.01 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop                                        patrimonial                      1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice       13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII              131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii              132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru                                        investiţii              133 Donaţii pentru investiţii              134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor              138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii       15 PROVIZIOANE              151 Provizioane                      1511 Provizioane pentru litigii                      1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor                      1514 Provizioane pentru restructurare                      1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare                      1516 Provizioane pentru impozite                      1518 Alte provizioane       16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE              161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni                      1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de                                        stat                      1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de                                        bănci                      1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de                                        stat                      1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni              162 Credite bancare pe termen lung                      1621 Credite bancare pe termen lung                      1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţa                      1623 Credite externe guvernamentale                      1624 Credite bancare externe garantate de stat                      1625 Credite bancare externe garantate de bănci                      1626 Credite de la trezoreria statului                      1627 Credite bancare interne garantate de stat              166 Datorii care privesc imobilizările financiare                      1661 Datorii faţă de entităţile afiliate                      1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin                                        interese de participare              167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate              168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate                      1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni                      1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung                      1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate                      1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care                                        compania este legată prin interese de participare                      1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate              169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI       20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE              201 Cheltuieli de constituire                      2011 Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop                                        patrimonial                      2012 Cheltuieli de constituire privind activităţile economice              203 Cheltuieli de dezvoltare                      2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop                                        patrimonial                      2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice              205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi                                        active similare                      2051 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi                                        active similare privind activităţile fără scop patrimonial                      2052 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi                                        active similare privind activităţile economice              207 Fond comercial              208 Alte imobilizări necorporale                      2081 Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără                                        scop patrimonial                      2082 Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice       21 IMOBILIZĂRI CORPORALE              211 Terenuri şi amenajări de terenuri                      2111 Terenuri                              2111.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial                              2111.02 Terenuri pentru activităţile economice                      2112 Amenajări de terenuri                              2112.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop                                        patrimonial                              2112.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice              212 Construcţii                      2121 Construcţii                              2121.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial                              2121.02 Construcţii pentru activităţile economice              213 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi                                        plantaţii                      2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de                                        lucru)                              2131.01 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de                                        lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial                              2131.02 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de                                        lucru) pentru activităţile economice                      2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare                              2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare                                        pentru activităţile fără scop patrimonial                              2132.02 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare                                        pentru activităţile economice                      2133 Mijloace de transport                              2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop                                        patrimonial                              2133.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice                      2134 Animale şi plantaţii                              2134.01 Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop                                        patrimonial                              2134.02 Animale şi plantaţii pentru activităţile economice              214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a                                        valorilor umane şi materiale şi alte active corporale                      2141 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a                                        valorilor umane şi materiale şi alte active corporale                              2141.01 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie                                        a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale                                        pentru activităţile fără scop patrimonial                              2141.02 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie                                        a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale                                        pentru activităţile economice       23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI              231 Imobilizări corporale în curs de execuţie                      2311 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind                                        activităţile fără scop patrimonial                      2312 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind                                        activităţile economice              232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale              233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie                      2331 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind                                        activităţile fără scop patrimonial                      2332 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind                                        activităţile economice              234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale       26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE              261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate              263 Interese de participare              265 Alte titluri imobilizate              267 Creanţe imobilizate                      2671 Sume datorate de entităţile afiliate                      2672 Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate                      2673 Creanţe legate de interesele de participare                      2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de                                        participare                      2675 Împrumuturi acordate pe termen lung                      2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung                      2678 Alte creanţe imobilizate                      2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate              269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare                      2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la                                        entităţile afiliate                      2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare                      2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare       28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE              280 Amortizări privind imobilizările necorporale                      2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire                              2801.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                        activităţile fără scop patrimonial                              2801.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind                                        activităţile economice                      2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare                              2803.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile                                        fără scop patrimonial                              2803.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile                                        economice                      2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor şi activelor similare                              2805.01 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor şi activelor similare privind                                        activităţile fără scop patrimonial                              2805.02 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor                                        comerciale, drepturilor şi activelor similare privind                                        activităţile economice                      2807 Amortizarea fondului comercial                              2807.02 Amortizarea fondului comercial privind activităţile                                        economice                      2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale                              2808.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind                                        activităţile fără scop patrimonial                              2808.02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind                                        activităţile economice              281 Amortizări privind imobilizările corporale                      2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri                              2811.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile                                        fără scop patrimonial                              2811.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile                                        economice                      2812 Amortizarea construcţiilor                              2812.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              2812.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice                      2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi                                        instalaţii de lucru)                              2813.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi                                        instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              2813.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje şi                                        instalaţii de lucru) privind activităţile economice                      2814 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,                                        control şi reglare                              2814.01 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,                                        control şi reglare privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              2814.02 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare,                                        control şi reglare privind activităţile economice                      2815 Amortizarea mijloacelor de transport                              2815.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile                                        fără scop patrimonial                              2815.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile                                        economice                      2816 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor                              2816.01 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile                                        fără scop patrimonial                              2816.02 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile                                        economice                      2817 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale                              2817.01 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              2817.02 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,                                        echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale                                        şi altor active corporale privind activităţile economice       29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A                                        IMOBILIZĂRILOR              290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale              291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale              293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de                                        execuţie              296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor                                        financiare3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE       30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE              301 Materii prime              302 Materiale consumabile                      3021 Materiale auxiliare                      3022 Combustibili                      3023 Materiale pentru ambalat                      3024 Piese de schimb                      3025 Seminţe şi materiale de plantat                      3026 Furaje                      3028 Alte materiale consumabile              303 Materiale de natura obiectelor de inventar              308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale       33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE              331 Produse în curs de execuţie              332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie       34 PRODUSE              341 Semifabricate              345 Produse finite              346 Produse reziduale              348 Diferenţe de preţ la produse       35 STOCURI AFLATE LA TERŢI              351 Materii şi materiale aflate la terţi              354 Produse aflate la terţi              356 Animale aflate la terţi              357 Mărfuri aflate la terţi              358 Ambalaje aflate la terţi       36 ANIMALE              361 Animale şi păsări              368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări       37 MĂRFURI              371 Mărfuri              378 Diferenţe de preţ la mărfuri       38 AMBALAJE              381 Ambalaje              388 Diferenţe de preţ la ambalaje       39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN                                        CURS DE EXECUŢIE              391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime              392 Ajustări pentru deprecierea materialelor              393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs                                        de execuţie              394 Ajustări pentru deprecierea produselor              395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi              396 Ajustări pentru deprecierea animalelor              397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor              398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor4 CONTURI DE TERŢI       40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE              401 Furnizori              403 Efecte de plătit              404 Furnizori de imobilizări              405 Efecte de plătit pentru imobilizări              408 Furnizori - facturi nesosite              409 Furnizori - debitori                      4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura                                        stocurilor                      4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări                                        de lucrări       41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE              411 Clienţi                      4111 Clienţi                      4118 Clienţi incerţi sau în litigiu              413 Efecte de primit de la clienţi              418 Clienţi - facturi de întocmit              419 Clienţi - creditori       42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE              421 Personal - salarii datorate              422 Pensionari - pensii datorate              423 Personal - ajutoare materiale datorate              424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*)              425 Avansuri acordate personalului              426 Drepturi de personal neridicate              427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor              428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul                      4281 Alte datorii în legătură cu personalul                      4282 Alte creanţe în legătură cu personalul       43 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE              431 Asigurări sociale                      4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale                      4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale                      4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale                                        de sănătate                      4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale                                        de sănătate                      4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate*2)              437 Ajutor de şomaj                      4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj                      4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj                      4373 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru                                        plata creanţelor salariale              438 Alte datorii şi creanţe sociale                      4381 Alte datorii sociale                      4382 Alte creanţe sociale       44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE              441 Impozitul pe profit              442 Taxa pe valoarea adăugată                      4423 Taxa pe valoarea adăugată de plata                      4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat                      4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibila                      4427 Taxa pe valoarea adăugată colectata                      4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibila              444 Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte                                        drepturi              445 Subvenţii                      4451 Subvenţii guvernamentale                      4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii                      4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii              446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate              447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate              448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului                      4481 Alte datorii faţă de bugetul statului                      4482 Alte creanţe privind bugetul statului       45 GRUP ŞI ASOCIAŢI              451 Decontări între entităţile afiliate                      4511 Decontări între entităţile afiliate                      4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate              453 Decontări privind interesele de participare                      4531 Decontări privind interesele de participare                      4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de                                        participare              458 Decontări din operaţii în participaţie                      4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv                      4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ       46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI              461 Debitori diverşi              462 Creditori diverşi       47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE              471 Cheltuieli înregistrate în avans              472 Venituri înregistrate în avans              473 Decontări din operaţii în curs de clarificare       48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII              481 Decontări între unitate şi subunităţi              482 Decontări între subunităţi              489 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi                                        activităţile economice       49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR              491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi              495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări                                        în cadrul grupului şi cu asociaţii              496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori                                        diverşi5 CONTURI DE TREZORERIE       50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT              501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate              505 Obligaţiuni emise şi rascumparate              506 Obligaţiuni              508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate                      5081 Alte titluri de plasament                      5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament              509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt                      5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la                                        entităţile afiliate                      5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen                                        scurt       51 CONTURI LA BĂNCI              511 Valori de încasat                      5112 Cecuri de încasat                      5113 Efecte de încasat                      5114 Efecte remise spre scontare              512 Conturi curente la bănci                      5121 Conturi la bănci în lei                      5124 Conturi la bănci în valută                              5124.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              5124.02 Disponibil în valută privind activităţile economice                      5125 Sume în curs de decontare              518 Dobânzi                      5186 Dobânzi de plătit                      5187 Dobânzi de încasat              519 Credite bancare pe termen scurt                      5191 Credite bancare pe termen scurt                      5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la                                        scadenţa                      5193 Credite externe guvernamentale                      5194 Credite externe garantate de stat                      5195 Credite externe garantate de bănci                      5196 Credite de la trezoreria statului                      5197 Credite interne garantate de stat                      5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt       53 CASA              531 Casa                      5311 Casa în lei                      5314 Casa în valută                              5314.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial                              5314.02 Casa în valută privind activităţile economice              532 Alte valori                      5321 Timbre fiscale şi poştale                      5322 Bilete de tratament şi odihnă                      5323 Tichete şi bilete de călătorie                      5328 Alte valori       54 ACREDITIVE              541 Acreditive                      5411 Acreditive în lei                      5412 Acreditive în valută                              5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop                                        patrimonial                              5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice              542 Avansuri de trezorerie**)       55 DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ              550 Disponibil cu destinaţie specială                      5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al                                        artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment                              5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        literar                              5501.02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        cinematografic                              5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        teatral                              5501.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        muzical                              5501.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        folcloric                              5501.06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        artelor plastice                              5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        arhitecturii                              5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        de divertisment                      5509 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri                                        cu destinaţie specială                              5509.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu                                        destinaţie specială încasate în lei                              5509.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu                                        destinaţie specială încasate în valută       58 VIRAMENTE INTERNE              581 Viramente interne       59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A                                        CONTURILOR DE TREZORERIE              591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute                                        la entităţile afiliate              595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor                                        emise şi răscumpărate              596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor              598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe                                        termen scurt şi creanţe asimilate6 CONTURI DE CHELTUIELI***)       60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE              601 Cheltuieli cu materiile prime              602 Cheltuieli cu materialele consumabile                      6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare                      6022 Cheltuieli privind combustibilul                      6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                      6024 Cheltuielile privind piesele de schimb                      6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat                      6026 Cheltuieli privind furajele                      6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile              603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                        inventar              604 Cheltuieli privind materialele nestocate              605 Cheltuieli privind energia şi apa              606 Cheltuieli privind animalele şi păsările              607 Cheltuieli privind mărfurile              608 Cheltuieli privind ambalajele       61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI              611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile              612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi                                        chiriile              613 Cheltuieli cu primele de asigurare              614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările       62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI              621 Cheltuieli cu colaboratorii              622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile              623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate              624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal              625 Cheltuieli cu deplasări, detasări şi transferări              626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii              627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate              628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi       63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE              635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate       64 CHELTUIELI CU PERSONALUL              641 Cheltuieli cu salariile personalului              642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor              645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială                      6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale                      6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj                      6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de                                        sănătate                      6456 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru                                        plata creanţelor salariale                      6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială       65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE              654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi              655 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără                                        scop patrimonial                      6551 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară                      6552 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale              656 Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului              657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial                      6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial                      6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate                                        transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial              658 Alte cheltuieli de exploatare                      6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi                      6582 Donaţii şi subvenţii acordate                      6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de                                        capital                      6588 Alte cheltuieli de exploatare       66 CHELTUIELI FINANCIARE              663 Pierderi din creanţe imobilizate              664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate                      6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate                      6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate              665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar              666 Cheltuieli privind dobânzile              667 Cheltuieli privind sconturile acordate              668 Alte cheltuieli financiare       67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE              671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente                                        extraordinare       68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE                                        PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările,                                        provizioanele şi ajustările pentru depreciere                      6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor                      6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele                      6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru                                        deprecierea imobilizărilor                      6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru                                        deprecierea activelor circulante              686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările                                        pentru pierdere de valoare                      6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea                                        de valoare a imobilizărilor financiare                      6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea                                        de valoare a activelor circulante                      6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor                                        de rambursare a obligaţiunilor       69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT              691 Cheltuieli cu impozitul pe profit7 CONTURI DE VENITURI       70 CIFRA DE AFACERI NETĂ              701 Venituri din vânzarea produselor finite              702 Venituri din vânzarea semifabricatelor              703 Venituri din vânzarea produselor reziduale              704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate              705 Venituri din studii şi cercetări              706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii              707 Venituri din vânzarea mărfurilor              708 Venituri din activităţi diverse       71 VARIAŢIA STOCURILOR              711 Variaţia stocurilor       72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI              721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale              722 Venituri din producţia de imobilizări corporale       73 VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL              731 Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile                                        băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor                      7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale                                        membrilor                      7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale                                        membrilor şi simpatizanţilor              732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit                                        legislaţiei în vigoare              733 Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin                                        sponsorizare                      7331 Venituri din donaţii                      7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare              734 Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea                                        disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop                                        patrimonial                      7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea                                        disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop                                        patrimonial                      7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea                                        disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop                                        patrimonial              735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole              736 Resurse obţinute de la bugetul de stat şi /sau de la                                        bugetele locale şi subvenţii pentru venituri              737 Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social                                        sau profesional, potrivit statutului de organizare şi                                        funcţionare              738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate                                        în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial,                                        altele decât cele care sunt sau au fost folosite în                                        activitatea economica              739 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial                      7391 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului                      7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din                                        străinătate şi subvenţii pentru venituri                      7393 Venituri din despăgubiri de asigurare - pagube şi din                                        subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare                      7394 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din                                        activităţile fără scop patrimonial                      7395 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere                                        privind activitatea de exploatare                      7396 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare                      7397 Venituri obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau                                        din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive                      7398 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate, potrivit                                        legislaţiei în vigoare                      7399 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial       74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE              741 Venituri din subvenţii de exploatare                      7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de                                        afaceri****)                      7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi                                        materiale consumabile                      7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli                                        externe                      7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata                                        personalului                      7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi                                        protecţia socială                      7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli                                        de exploatare                      7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri                      7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobândă datorată       75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE              754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi              758 Alte venituri din exploatare                      7581 Venituri din despagubiri, amenzi şi penalităţi                      7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite                      7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital                      7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii                      7588 Alte venituri din exploatare       76 VENITURI FINANCIARE              761 Venituri din imobilizări financiare                      7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate                      7613 Venituri din interese de participare              762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt              763 Venituri din creanţe imobilizate              764 Venituri din investiţii financiare cedate                      7641 Venituri din imobilizări financiare cedate                      7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate              765 Venituri din diferenţe de curs valutar              766 Venituri din dobânzi              767 Venituri din sconturi obţinute              768 Alte venituri financiare       77 VENITURI EXTRAORDINARE              771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare                                        şi altele similare       78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU                                        DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE              781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere                                        privind activitatea de exploatare                      7812 Venituri din provizioane                      7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizărilor                      7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea                                        activelor circulante              786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare                      7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de                                        valoare a imobilizărilor financiare                      7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de                                        valoare a activelor circulante       79 VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ              791 Venituri cu destinaţie specială                      7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric,                                        al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment                              7911.01 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        literar                              7911.02 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        cinematografic                              7911.03 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        teatral                              7911.04 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        muzical                              7911.05 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        folcloric                              7911.06 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        artelor plastice                              7911.07 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        arhitecturii                              7911.08 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului                                        de divertisment                      7919 Alte venituri cu destinaţie specială8 CONTURI SPECIALE       80 CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI              801 Angajamente acordate                      8011 Giruri şi garanţii acordate                      8018 Alte angajamente acordate              802 Angajamente primite                      8021 Giruri şi garanţii primite                      8028 Alte angajamente primite              803 Alte conturi în afara bilanţului                      8031 Imobilizări corporale luate cu chirie                      8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare                      8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie                      8034 Debitori scoşi din activ, urmariţi în continuare                      8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă                      8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii                                        asimilate                      8037 Efecte scontate neajunse la scadenţa                      8038 Alte valori în afara bilanţului              805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte                                        asimilate, neajunse la scadenţa                      8051 Dobânzi de plătit                      8052 Dobânzi de încasat       89 BILANŢ              891 Bilanţ de deschidere              892 Bilanţ de inchidere9 CONTURI DE GESTIUNE*****)       90 DECONTĂRI INTERNE              901 Decontări interne privind cheltuielile              902 Decontări interne privind producţia obţinută              903 Decontări interne privind diferenţele de preţ       92 CONTURI DE CALCULAŢIE              921 Cheltuielile activităţii de bază              922 Cheltuielile activităţilor auxiliare              923 Cheltuieli indirecte de producţie              924 Cheltuieli generale de administraţie              925 Cheltuieli de desfacere       93 COSTUL PRODUCŢIEI              931 Costul producţiei obţinute              933 Costul producţiei în curs de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------*) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.**) În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri.***) Cheltuielile activităţilor fără scop patrimonial, cheltuielile activităţilor cu destinaţie specială şi cheltuielile activităţilor economice se evidenţiază din punct de vedere contabil distinct (analitice distincte în cadrul conturilor din clasa 6).****) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.*****) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională. Notă

  ──────────

  *1) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

  *2) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.

  ──────────
  ----------Planul de conturi general cuprins la pct. 228 a fost completat cu conturile 107 "Patrimoniul privat" şi 4318 "Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate" conform art. 13 din ORDINUL nr. 166 din 25 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2017.
   +  Capitolul 5 FUNCŢIUNEA CONTURILOR*2)--------*2) Funcţiunea conturilor nu este limitativă şi nu poate constitui singură bază pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.229. - Funcţiunea conturilor este următoarea:CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI"GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"Contul 101 "Capital"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa aporturilor de capital, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, în natură şi/sau în numerar, pentru constituirea patrimoniului social al persoanei juridice fără scop patrimonial, precum a şi majorării sau reducerii aporturilor, potrivit reglementărilor legale.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de aporturi.Contul 101 "Capital" este un cont de pasiv.Contul 101 "Capital" se creditează prin debitul conturilor:106 "Rezerve"- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.117 "Rezultatul reportat"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente utilizate ca surse de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor aportate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie aportate.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie aportate.301 "Materii prime"- cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.381 "Ambalaje"- cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele depuse ca aport în numerar.Contul 101 "Capital" se debitează prin creditul conturilor:117 "Rezultatul reportat"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea aporturilor de capital la patrimoniul social.Contul 105 "Rezerve din reevaluare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" este un cont de pasiv.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se creditează prin debitul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.Contul 105 "Rezerve din reevaluare" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.Contul 106 "Rezerve"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite.Contabilitatea rezervelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), pe conturile sintetice de gradul II, potrivit planului de conturi.Contul 106 "Rezerve" este un cont de pasiv.Contul 106 "Rezerve" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate.1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"- cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.Contul 106 "Rezerve" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu rezervele destinate majorării patrimoniului social, potrivit reglementărilor legale.1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, transferate la venituri cu ocazia cedării participaţiilor respective. Soldul creditor al contului reprezintă rezervele existente şi neutilizate.GRUPA 11 "FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT"Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), constituit în conformitate cu prevederile legale.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru C.A.R.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R." este un cont de pasiv.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R);- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).666 "Cheltuieli privind dobânzilor"- cu dobânzile calculate lunar la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform prevederilor legale.Contul 113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora;- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.462 "Creditori diverşi"- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (CAR), retraşi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi.531 "Casa"- cu sumele plătite reprezentând restituirea fondului social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR).Soldul creditor al contului reprezintă fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (CAR), existent.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), constituit în conformitate cu prevederile legale.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" este un cont de pasiv.Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se creditează prin debitul conturilor:1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).Contul 114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverşi"- cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite prin virament urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).Soldul creditor al contului reprezintă fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), neutilizat.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, constituit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare membru al asociaţiei de proprietari.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" este un cont de pasiv.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.Contul 115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari" se debitează prin creditul conturilor:461 "Debitori diverşi"- cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.462 "Creditori diverşi"- cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiei de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.Soldul creditor al contului reprezintă fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari, existent.Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), constituite în conformitate cu prevederile legale.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri.Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont de pasiv.Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.461 "Debitori diverşi"- cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.Contul 116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverşi"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.6XX "Cheltuieli ...."- la sfârşitul perioadei cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei ce se suportă din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului reprezentând cheltuieli cu pensiile şi alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii.Soldul creditor al contului reprezintă fondurile neutilizate.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizat de adunarea generală, respectiv a deficitului neacoperit.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont bifuncţional.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, utilizate ca sursă de majorare a capitalului, potrivit reglementărilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).106 "Rezerve"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate la rezerve potrivit dispoziţiilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentele realizate în exerciţiile financiare precedente, repartizate pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.Contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:101 "Capital"- cu deficitele realizate în exerciţiile financiare precedente, care reduc capitalul (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).106 "Rezerve"- cu rezervele utilizate pentru acoperirea deficitelor realizate în exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate.401 "Furnizori"- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare.431 "Asigurări sociale"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.437 "Ajutor de şomaj"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare.438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare.462 "Creditori diverşi"- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare.Soldul debitor al contului reprezintă deficitul neacoperit, iar soldul creditor, excedentul nerepartizat.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" este un cont bifuncţional.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"462 "Creditori diverşi"Alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.Contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori diverşi"Alte conturi în care urmează să se evidenţieze corectarea erorilor- cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.Soldul debitor al contului reprezintă rezultatul nefavorabil din corectarea erorilor contabile, iar soldul creditor, rezultatul favorabil din corectarea erorilor contabile.GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa excedentului sau a deficitului realizate în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont bifuncţional.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat.Clasa 7 "Conturi de venituri"- la sfârşitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, privind activităţile fără scop patrimonial.Contul 1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate.1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Clasa 6 "Conturi de cheltuieli"- la sfârşitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, privind activităţile fără scop patrimonial.Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, iar soldul debitor deficitele realizate.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţilor fără scop patrimonial"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa repartizării excedentului realizat în exerciţiul financiar curent, privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" este un cont de activ.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu rezervele constituite, potrivit prevederilor legale, din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (CAR)"- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar curent de casele de ajutor reciproc (C.A.R.), repartizat la fondul social al membrilor acestora, conform prevederilor legale.114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele destinate constituirii fondului pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele destinate constituirii altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, în conformitate cu prevederile legale.Contul 1291 "Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial" se creditează prin debitul contului:1211 "Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu excedentul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).Soldul debitor al contului reprezintă excedentul repartizat aferent anului în curs (exclusiv activităţile cu destinaţie specială).GRUPA 13 "SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII"Contul 131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"Contul 132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"Contul 133 "Donaţii pentru investiţii"Contul 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"Contul 138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, a împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, a donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de subvenţii, după destinaţie, grupate pe fiecare unitate finanţatoare.Conturile din această grupă sunt conturi de pasiv.Conturile din această grupă se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare"208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.445 "Subvenţii"- cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii, de primit (operaţiune prin conturile 131, 132, 138).Conturile din această grupă se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverşi"- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.512 "Conturi curente la bănci"- cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate.Soldul creditor al conturilor din această grupă reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri (venituri amânate).GRUPA 15 "PROVIZIOANE"Contul 151 "Provizioane"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa provizioanelor pentru litigii, pentru restructurare, pensii şi obligaţii similare, a provizioanelor pentru impozite, precum şi a altor provizioane, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv.Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"- cu valoarea provizioanelor constituite.Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" este un cont de pasiv.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.461 "Debitori diverşi"- cu suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligaţiuni.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma împrumuturilor primite din emisiuni de obligaţiuni.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni nerambursate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective creditate.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" este un cont de pasiv.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu suma creditelor pe termen lung primite.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu suma creditelor pe termen lung rambursate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de datorii.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" este un cont de pasiv.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se creditează prin debitul conturilor:451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu sumele de încasat de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu sumele de încasat de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" este un cont de pasiv.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea concesiunilor primite.212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.404 "Furnizori de imobilizări"- sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate.461 "Debitori diverşi"- cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea altor împrumuturi şi datorii asimilate în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se debitează prin creditul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.512 "Conturi curente la bănci"- cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate;- cu garanţiile de bună execuţie restituite terţilor.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi şi datorii asimilate nerestituite.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, precum şi celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective finanţate din împrumuturi şi datorii asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente dobânzilor datorate în valută, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate şi neplătite aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi valoarea de emisiune a acestora.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de împrumuturi.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" este un cont de activ.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se debitează prin creditul contului:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni.Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"- cu valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, amortizate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea primelor de rambursare a obligaţiunilor, neamortizate.CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI"GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"Contul 201 "Cheltuieli de constituire"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial).Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" este un cont de activ.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.462 "Creditori diverşi"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 201 "Cheltuieli de constituire" se creditează prin debitul contului:280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de lucrări sau obiective.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" este un cont de activ.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se debitează prin creditul conturilor:131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, efectuate pe cont propriu.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu.Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se creditează prin debitul conturilor:205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare existente.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aduse ca aport, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale etc.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" este un cont de activ.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea imobilizărilor necorporale reprezentând brevete, licenţe şi alte drepturi şi active similare aportate.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea concesiunilor primite.203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la terţi.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se creditează prin debitul conturilor:167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea bunurilor preluate în concesiune şi restituite, conform contractelor încheiate.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă concesiunile recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi alte drepturi şi active similare existente.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" este un cont de activ.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea altor imobilizări necorporale aportate.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuţie, recepţionate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.451 "Decontări între entităţile afiliate"- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu.Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE"Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.), distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de terenuri, respectiv pe feluri de amenajări de terenuri.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" este un cont de activ.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea imobilizărilor corporale reprezentând terenuri şi amenajări de terenuri aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea la cost de producţie a amenajărilor de terenuri realizate pe cont propriu.Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora..281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea terenurilor şi costul amenajărilor de terenuri existente.Contul 212 "Construcţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 212 "Construcţii" este un cont de activ.Contul 212 "Construcţii" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea construcţiilor aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea la cost de producţie a construcţiilor realizate pe cont propriu.Contul 212 "Construcţii" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea construcţiilor existente.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproducţie şi muncă şi plantaţiilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" este un cont de activ.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea la cost de producţie a instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor realizate pe cont propriu.Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor, existente.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" este un cont de activ.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale aportate.105 "Rezerve din reevaluare"- cu creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale;- cu valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipament de protecţie şi alte active corporale.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea la cost de producţie a altor active corporale realizate pe cont propriu.Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se creditează prin debitul conturilor:105 "Rezerve din reevaluare"- cu descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.281 "Amortizări privind imobilizările corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi a altor active corporale, existente.GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI"Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări corporale în curs de execuţie.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie aportate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie realizate pe cont propriu.Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca amenajări de terenuri.212 "Construcţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie de natura construcţiilor, recepţionate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie, recepţionate ca mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie şi alte active corporale.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări corporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale, nedecontate.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale în curs de execuţie.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie aportate.404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie.Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare în curs de execuţie, efectuate pe cont propriu.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuţie, recepţionate.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se debitează prin creditul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial, la sfârşitul exerciţiului financiar.791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale privind activităţile cu destinaţie specială, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, nedecontate.GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" este un cont de activ.Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a incorporării rezervelor în capitalul acestora.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.212 "Construcţii"- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata în numerar.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea acţiunilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului" se creditează prin debitul contului:664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute la entităţile afiliate.Contul 263 "Interese de participare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare, pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor asociate.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente.Contul 263 "Interese de participare" este un cont de activ.Contul 263 "Interese de participare" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.212 "Construcţii"- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata în numerar.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea participaţiilor primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor asociate la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.Contul 263 "Interese de participare" se creditează prin debitul contului:664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.Soldul debitor la contului reprezintă valoarea imobilizărilor financiare, deţinute ca interese de participare.Contul 265 "Alte titluri imobilizate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată.Contabilitatea analitică se ţine pe categorii şi feluri (valori) de titluri, grupate pe unităţi emitente, în capitalul social al altor entităţi, diferite de entităţile afiliate şi entităţile asociate.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" este un cont de activ.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:106 "Rezerve"- cu diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care fac obiectul participaţiei;- cu majorarea valorii participaţiilor deţinute în capitalul altor entităţi, ca urmare a încorporării rezervelor în capitalul acestora.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi a amenajărilor de terenuri care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.212 "Construcţii"- cu valoarea clădirilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie şi altor active corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora.269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea altor titluri imobilizate achiziţionate cu plata prin virament.531 "Casa"- cu valoarea altor titlurilor imobilizate achiziţionate cu plata în numerar.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al altor entităţi la care se deţin participaţii, prin încorporarea profitului.Contul 265 "Alte titluri imobilizate" se creditează prin debitul contului:664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu valoarea imobilizărilor financiare scoase din evidenţă.Soldul debitor al contului reprezintă alte titluri imobilizate existente.Contul 267 "Creanţe imobilizate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, precum şi a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entităţi la terţi, împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) etc., distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de creanţe grupate pe unităţi.Contul 267 "Creanţe imobilizate" este un cont de activ.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:472 "Venituri înregistrate în avans"- cu dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut sau, după caz, cu dobânzile calculate, aferente exerciţiului financiar curent, în situaţia în care dobânzile calculate conform contractelor de împrumut au fost înregistrate în cont în afara bilanţului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate reprezentând împrumuturi acordate altor entităţi.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar reprezentând împrumuturi acordate.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente creanţelor imobilizate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente creanţelor în valută, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.Contul 267 "Creanţe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele reprezentând împrumuturi restituite de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) prin compensarea cu fondul social al acestora;- cu sumele reprezentând dobânzile suportate de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la împrumuturile restituite prin compensarea cu fondul social al acestora.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, precum şi cu valoarea garanţiilor restituite de terţi.531 "Casa"- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, încasate în numerar.663 "Pierderi din creanţe imobilizate"- cu valoarea pierderilor din creanţe imobilizate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută sau evaluării acestora la cursul de la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate şi a altor creanţe imobilizate.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţile emitente de imobilizări financiare.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" este un cont de pasiv.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se creditează prin debitul conturilor:261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"265 "Alte titluri imobilizate"- cu sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite prin virament pentru imobilizările financiare achiziţionate.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar pentru imobilizările financiare achiziţionate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din lichidarea datoriilor în valută;- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE"Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări necorporale.Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" este un cont de pasivContul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu valoarea amortizării imobilizărilor necorporale.Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se debitează prin creditul conturilor:201 "Cheltuieli de constituire"203 "Cheltuieli de dezvoltare"205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă.Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii (feluri) de imobilizări corporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" este un cont de pasiv.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se creditează prin debitul conturilor:212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea amortizării investiţiilor efectuate de chiriaşi la imobilizările corporale primite cu chirie şi restituite proprietarului.681 "Cheltuielile de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale.Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" se debitează prin creditul conturilor:211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"212 "Construcţii"213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidenţă.Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale.GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR"Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări necorporale supuse deprecierii.Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" este un cont de pasiv.Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor necorporale.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale supuse deprecierii.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" este un cont de pasiv.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor corporale.Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări corporale şi necorporale în curs de execuţie, supuse deprecierii.Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv.Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie.Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie.Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de imobilizări financiare supuse pierderii de valoare.Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoarea a imobilizărilor financiare" este un cont de pasivContul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"- cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor privind pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor financiare.CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"Contul 301 "Materii prime"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ.Contul 301 "Materii prime" se debitează prin creditul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:101 "Capital"- cu valoarea stocurilor reprezentând materii prime aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime achiziţionate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţi legate prin interese de participare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate din avansuri de trezorerie.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materiilor prime reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea imobilizărilor. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:601 "Cheltuieli cu materiile prime"- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc, stabilită pe baza inventarului.Contul 301 "Materii prime" se creditează prin debitul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime aflate la terţi.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime livrate subunităţilor.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri ireversibile.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materiilor prime donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:601 "Cheltuieli cu materiile prime"- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime existente în stoc.Contul 302 "Materiale consumabile"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de materiale consumabile, grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 302 "Materiale consumabile" este un cont de activ.Contul 302 "Materiale consumabile" se debitează prin creditul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:101 "Capital"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale consumabile aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziţionate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi legate prin interese de participare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la subunităţi.532 "Alte valori"- cu valoarea carburanţilor procuraţi pe bază de bonuri valorice.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate din avansuri de trezorerie.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materialelor consumabile reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile reprezentând ajutoare din străinătate. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- la sfârşitul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc, stabilită pe baza inventarului.Contul 302 "Materiale consumabile" se creditează prin debitul conturilor: a) în situaţia aplicării inventarului permanent:351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile aflate la terţi.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor), precum şi a materialelor consumate pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile livrate subunităţilor.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri ireversibile.657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materialelor consumabile donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active. b) în situaţia aplicării inventarului intermitent:602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- la începutul perioadei, cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc la sfârşitul perioadei, stabilită pe baza inventarului.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor consumabile existente în stoc.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi uzurii materialelor de natura obiectelor de inventar.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe feluri sau grupe (categorii), grupate pe magazii (gestiuni), potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este un cont de activ.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea stocurilor reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar aportate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate.351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţi legate prin interese de participare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate din avansuri de trezorerie.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea imobilizărilor;- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar reprezentând ajutoare din străinătate.Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" se creditează prin debitul conturilor:351 "Materii şi materiale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar livrate subunităţilor.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constatate lipsă la inventar, precum şi pierderile din deprecieri ireversibile.657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial, reprezentând ajutoare din surse interne sau externe.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar donate.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" este un cont bifuncţional, rectificativ al valorii de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materiilor prime ieşite din gestiune.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materialelor consumabile ieşite din gestiune.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune.Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu diferenţe de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime achiziţionate.302 "Materiale consumabile"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziţionate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime ieşite din gestiune.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materialelor consumabile ieşite din gestiune.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materialelor de natura obiectelor de inventar ieşite din gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar existente în stoc.GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.Contabilitatea analitică a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terţi se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de materiale.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile şi a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.601 "Cheltuieli cu materiile prime"602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, constatate lipsă la inventar.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- scăderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi, distruse de calamităţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terţi.Contul 356 "Animale aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa animalelor şi păsărilor trimise la terţi.Contabilitatea analitică a animalelor şi păsărilor aflate la terţi se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe specii şi, după caz, pe categorii de vârstă.Contul 356 "Animale aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 356 "Animale aflate la terţi" se debitează prin creditul contului:361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aflate la terţi.Contul 356 "Animale aflate la terţi" se creditează prin debitul contului:361 "Animale şi păsări"- cu valoarea animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea animalelor şi păsărilor aflate la terţi.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.Contabilitatea analitică a ambalajelor aflate la terţi se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţi, iar în cadrul acestora, pe feluri sau grupe de ambalaje.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" este un cont de activ.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se debitează prin creditul contului:381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor aflate la terţi.Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi" se creditează prin debitul conturilor:381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea ambalajelor aflate în consignaţie la terţi, pentru care au fost emise documentele de vânzare.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor aflate la terţi.GRUPA 36 "ANIMALE"Contul 361 "Animale şi păsări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor, respectiv animalele născute şi cele tinere de orice fel (viţei, miei, purcei, mânji etc.), în vederea creşterii şi folosirii lor pentru muncă şi reproducţie, animalele şi păsările la îngrăşat pentru valorificare în activităţile fără scop patrimonial, coloniile de albine, precum şi animalele pentru obţinerea de lână, lapte şi blană în vederea valorificării în activităţile fără scop patrimonial.De asemenea, cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectivelor de animale şi păsări de natura stocurilor pentru reprezentaţie (spectacole), expunere (în parcuri şi grădini zoologice) etc.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe specii şi, după caz, pe categorii de vârstă.Contul 361 "Animale şi păsări" este un cont de activ.Contul 361 "Animale şi păsări" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aportate.356 "Animale aflate la terţi"- cu valoarea animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii), sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la subunităţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea animalelor şi păsărilor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea animalelor şi păsărilor primite cu titlu gratuit.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor obţinute pentru activităţile fără scop patrimonial, sporurile de greutate şi plusurile de inventar.Contul 361 "Animale şi păsări" se creditează prin debitul conturilor:356 "Animale aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor aflate la terţi.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor livrate subunităţilor.606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor ieşite din gestiune, constatate lipsă la inventariere sau trecute la imobilizări corporale.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor, în plus sau nefavorabile, respectiv în minus, sau favorabile, între preţul standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, respectiv costul de producţie.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" este un cont bifuncţional, rectificativ al valorii de înregistrare a animalelor şi păsărilor.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente valorii animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli.Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" se creditează prin debitul conturilor:361 "Animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate din avansuri de trezorerie.606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente valorii animalelor şi păsărilor incluse pe cheltuieli.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente animalelor şi păsărilor existente în stoc.GRUPA 38 "AMBALAJE"Contul 381 "Ambalaje"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.Contabilitatea analitică a ambalajelor se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi, după caz, pe magazii (gestiuni) şi în cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje, potrivit metodei de evidenţă a stocurilor prevăzută de lege, utilizată în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.Contul 381 "Ambalaje" este un cont de activ.Contul 381 "Ambalaje" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu valoarea stocurilor reprezentând ambalaje aportate.358 "Ambalaje aflate la terţi"- cu valoarea ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terţi.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate.401 "Furnizori"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate;- cu valoarea ambalajelor aduse de la terţi.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc.446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi legate prin interese de participare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de o subunitate de la altă subunitate.542 "Avansuri de trezorerie"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu valoarea ambalajelor reprezentând contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.Contul 381 "Ambalaje" se creditează prin debitul conturilor:358 "Ambalaje aflate la terţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor aflate la terţi.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).482 "Decontări între subunităţi"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor predate de o subunitate altei subunităţi.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor consumate şi lipsurile constatate la inventar.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea donaţiilor.671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare"- cu valoarea pierderilor din calamităţi şi a exproprierilor de active.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente ambalajelor.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" este un cont bifuncţional, rectificativ al valorii de înregistrare a ambalajelor.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli.Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se creditează prin debitul conturilor:381 "Ambalaje"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate.542 "Avansuri de trezorerie"- cu diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziţionate.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune.Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte conturile:391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"396 "Ajustări pentru deprecierea animalelor"398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor"Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii, de regulă la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, animale, ambalaje, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de unitate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de stocuri supuse deprecierii.Conturile din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" sunt conturi de pasiv.Conturile din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.Conturile din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor.Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 401 "Furnizori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate sau serviciile prestate.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul conturilor:1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terţi.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terţi.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terţi.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi;- cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor şi păsărilor intrate în gestiune, aduse de la terţi.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate;- cu valoarea ambalajelor aduse de la terţi.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate.408 "Furnizori - facturi nesosite"- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea avansurilor facturate;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.471 "Cheltuieli înregistrate în avans"- cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.532 "Alte valori"- cu valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.601 "Cheltuieli cu materiile prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.605 "Cheltuieli privind energia şi apa"- cu valoarea consumului de energie şi apă.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate, în cazul folosirii metodei inventarului intermitent.611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de asigurare.614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.621 "Cheltuieli cu colaboratorii"- cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate.622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) datorate terţilor.626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terţi.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.403 "Efecte de plătit"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.409 "Furnizori - debitori"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia de asigurări sociale datorată de colaboratori, potrivit legii;- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil;- cu sumele nete achitate colaboratorilor.531 "Casa"- cu sumele în numerar plătite furnizorilor;- cu sumele nete achitate colaboratorilor.541 "Acreditive"- cu sumele plătite furnizorilor din acreditive.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele plătite furnizorilor din avansuri de trezorerie.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor.Contul 403 "Efecte de plătit"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).Contabilitatea analitică se ţine pe categorii de efecte comerciale.Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv.Contul 403 "Efecte de plătit" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.Contul 403 "Efecte de plătit" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor comerciale de plătit în valută sau din evaluarea acestora la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.Contul 404 "Furnizori de imobilizări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii de imobilizări se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv.Contul 404 "Furnizori de imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu valoarea ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar.201 "Cheltuieli de constituire"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la terţi.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la terţi.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor şi amenajărilor de terenuri achiziţionate.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale achiziţionate.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate.232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate.234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente furnizorilor de imobilizări cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 404 "Furnizori de imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu datoriile aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise sau anulate.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu sumele reprezentând garanţiile de bună execuţie reţinute, conform contractelor încheiate.232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale, decontate.234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, decontate.405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar furnizorilor de imobilizări.541 "Acreditive"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din acreditive.542 "Avansuri de trezorerie"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din avansuri de trezorerie.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinaţie specială.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări, stabilite pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii de efecte comerciale.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se creditează prin debitul conturilor:404 "Furnizori de imobilizări"- cu valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării soldului în valută la închiderea exerciţiului financiar.Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale, la scadenţa acestora.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrările executate şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" este un cont de pasiv.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime achiziţionate de la terţi.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile achiziţionate de la terţi.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la terţi.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor achiziţionate de la terţi.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor achiziţionate.604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"- cu valoarea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli.605 "Cheltuieli privind energia şi apa"- cu valoarea consumului de energie şi apă.611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"- cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi.612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"- cu cheltuielile cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile datorate terţilor.613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"- cu valoarea primelor de asigurare datorate terţilor conform contractelor de asigurare.614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"- cu valoarea studiilor şi cercetărilor executate de terţi.622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"- cu valoarea comisioanelor şi onorariilor datorate terţilor.623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"- cu cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate datorate terţilor.624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"- cu cheltuielile pentru transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal datorate terţilor.625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"- cu cheltuielile reprezentând deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul) datorate terţilor.626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"- cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate terţilor.628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"- cu sumele datorate pentru alte servicii prestate de terţi.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea facturilor primite, în cazul în care acestea au fost evidenţiate ca facturi nesosite.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.Contul 409 "Furnizori - debitori"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare furnizor - debitor. Furnizorii - debitori se grupează în furnizori interni şi furnizori externi.Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.Contul 409 "Furnizori - debitori" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"- cu valoarea avansurilor facturate;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate la furnizori.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la închiderea exerciţiului financiar, aferente avansurilor acordate furnizorilor.Contul 409 "Furnizori - debitori" se creditează prin debitul conturilor:381 "Ambalaje"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc.401 "Furnizori"- cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia;- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor.608 "Cheltuieli privind ambalajele"- cu valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, degradate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente avansurilor în valută acordate furnizorilor, la închiderea exerciţiului financiar sau la decontarea acestora.Soldul debitor al contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 421 "Personal - salarii datorate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată a salariilor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 421 "Personal - salarii datorate" este un cont de pasiv.Contul 421 "Personal - salarii datorate" se creditează prin debitul contului:641 "Cheltuieli cu salariile personalului"- cu salariile şi alte drepturi cuvenite personalului.Contul 421 "Personal - salarii datorate" se debitează prin creditul conturilor:425 "Avansuri acordate personalului"- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial;- cu garanţiile reţinute personalului.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;- cu contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate.437 "Ajutor de şomaj"- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.Soldul creditor al contului reprezintă drepturile salariale datorate.Contul 422 "Pensionari - pensii datorate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu pensionarii pentru pensiile şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii.Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" este un cont de pasiv.Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se creditează prin debitul contului:645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu pensiile şi alte drepturi cuvenite pensionarilor, potrivit legii.Contul 422 "Pensionari - pensii datorate" se debitează prin creditul conturilor:426 "Drepturi de personal neridicate"- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor"- cu sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi"- cu sumele reţinute pensionarilor reprezentând impozitul pe venitul din pensie, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele achitate pensionarilor reprezentând pensii şi alte drepturi cuvenite, potrivit legii.Soldul creditor al contului reprezintă pensiile şi alte drepturi datorate pensionarilor.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul statelor de plată privind acordarea ajutoarelor, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este un cont de pasiv.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se creditează prin debitul conturilor:431 "Asigurări sociale"- cu sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială.Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se debitează prin creditul conturilor:425 "Avansuri acordate personalului"- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.426 "Drepturi de personal neridicate"- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.431 "Asigurări sociale"- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;- cu contribuţia personalului la asigurările sociale de sănătate.437 "Ajutor de şomaj"- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.Soldul creditor al contului reprezintă ajutoare materiale datorate.Contul 425 "Avansuri acordate personalului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.Contabilitatea analitică se ţine cu ajutorul listelor de plată, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele achitate personalului, reprezentând avansuri din salarii şi alte drepturi salariale.Contul 425 "Avansuri acordate personalului" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"- cu sumele reţinute pe statele de salarii reprezentând avansuri acordate.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute pe statele de plată pentru ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate.Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa drepturilor de personal, pensiilor şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare salariat sau pensionar.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" este un cont de pasiv.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"- cu salariile şi alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plată.422 "Pensionari - pensii datorate"- cu pensiile şi alte drepturi neridicate în termenul legal de plată.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu ajutoarele materiale neridicate în termenul legal de plată.Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu drepturile de personal neridicate, aferente exerciţiilor financiare anterioare, prescrise.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele achitate personalului.Soldul creditor al contului reprezintă drepturi de personal şi alte drepturi neridicate.Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, pensii şi alte drepturi, datorate terţilor.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare terţ.Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" este un cont de pasiv.Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute personalului, datorate terţilor, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate şi alte obligaţii faţă de terţi.422 "Pensionari- pensii datorate"- cu sumele reţinute pensionarilor, datorate terţilor.Contul 427 "Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.Soldul creditor al contului reprezintă sumele reţinute, datorate terţilor.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" este un cont bifuncţional.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"- cu sumele reţinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial;- cu garanţiile reţinute personalului.422 "Pensionari - pensii datorate"- cu sumele reţinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reţinute din ajutoare materiale pentru stingerea debitelor datorate persoanei juridice fără scop patrimonial.438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele datorate personalului.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele încasate de la personal reprezentând sume datorate de acesta.641 "Cheltuieli cu salariile personalului"- cu sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exerciţiului financiar care urmează să se închidă, inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar.Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele prescrise sau anulate reprezentând alte datorii în legătură cu personalul, aferente exerciţiilor financiare anterioare.438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta.531 "Casa"- cu sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta;- cu sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă.532 "Alte valori"- cu valoarea biletelor de tratament şi odihnă, a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului.542 "Avansuri de trezorerie"- cu avansurile de trezorerie nejustificate.Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 431 "Asigurări sociale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia persoanei juridice fără scop patrimonial şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.Contul 431 "Asigurări sociale" este un cont de pasiv.Contul 431 "Asigurări sociale" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu contribuţia de asigurări sociale datorată de colaboratori, potrivit legii;- cu contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de colaboratori, potrivit legii.421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu contribuţia personalului la asigurările sociale;- cu contribuţia personalului pentru asigurările sociale de sănătate.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu contribuţia angajatorului la asigurările sociale;- cu sumele reprezentând contribuţii privind concediile şi alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;- cu contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate;- cu contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator, potrivit legii.Contul 431 "Asigurări sociale" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sume datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.Contul 437 "Ajutor de şomaj"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator şi de personal şi fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, potrivit legii.Contul 437 "Ajutor de şomaj" este un cont de pasiv.Contul 437 "Ajutor de şomaj" se creditează prin debitul conturilor:421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu contribuţia datorată de personal pentru ajutorul de şomaj.645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"- cu contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj;- cu contribuţia unităţii la constituirea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.Contul 437 "Ajutor de şomaj" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu sumele anulate reprezentând datorii privind ajutorul de şomaj, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi plata acestora.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" este un cont bifuncţional.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se creditează prin debitul conturilor:428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la asigurările sociale reflectate ca alte creanţe sociale.Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, aferente exerciţiilor financiare anterioare.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele datorate personalului.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând alte datorii sociale, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi din alte drepturi, datorate bugetului statului.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" este un cont de pasiv.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" se creditează prin debitul conturilor:401 "Furnizori"- cu sumele reţinute reprezentând impozit datorat de către colaboratorii unităţii pentru plăţile efectuate către aceştia.421 "Personal - salarii datorate"423 "Personal - ajutoare materiale datorate"- cu sumele reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, reţinute din drepturile băneşti cuvenite personalului, potrivit legii.422 "Pensionari - pensii datorate"- cu sumele reţinute pensionarilor reprezentând impozit pe venitul din pensie, potrivit legii.Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând impozitul pe venituri de natura salariilor, aferent exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului.Contul 445 "Subvenţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de subvenţii.Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ.Contul 445 "Subvenţii" se debitează prin creditul conturilor:131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu valoarea subvenţiilor pentru investiţii, de primit.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare;- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadelor viitoare.736 "Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri"- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadei;- cu valoarea subvenţiilor pentru evenimente extraordinare şi altele similare, aferente perioadei.Contul 445 "Subvenţii" se creditează prin debitul contului:512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea subvenţiilor încasate.Soldul debitor al contului reprezintă subvenţiile de primit.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate cum sunt: impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, alte impozite şi taxe.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru bugetul statului şi bugetele locale, iar în cadrul acestora, pe feluri de impozite.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul conturilor:213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"381 "Ambalaje"- cu valoarea taxelor vamale aferente aprovizionărilor din import.635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu valoarea altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, cum sunt: impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum şi alte impozite şi taxe, datorate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz.Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu sumele anulate reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor şi vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de fonduri speciale, taxe şi vărsăminte asimilate.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" este un cont de pasiv.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se creditează prin debitul contului:635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"- cu datoriile şi vărsămintele de efectuat, conform prevederilor legale, către alte organisme publice.Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu sumele anulate reprezentând fonduri speciale-taxe şi vărsăminte asimilate, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate organismelor publice.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de datorii şi creanţe.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" este un cont bifuncţional.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate bugetului.Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate bugetului reprezentând alte datorii.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"791 "Venituri cu destinaţie specială"- cu sumele cuvenite entităţii, datorate de bugetul de stat, altele decât impozite şi taxe;- cu sumele anulate reprezentând alte datorii cu bugetul statului, aferente exerciţiului financiar curent.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de entitate bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la bugetul de stat.GRUPA 45 "GRUP ŞI ASOCIAŢI"Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa operaţiilor între entităţile afiliate.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" este un cont bifuncţional.Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" se debitează prin creditul conturilor:166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"- cu sumele de încasat de la entităţile afiliate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate entităţilor afiliate.531 "Casa"- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile afiliate.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate;- cu dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"- cu veniturile rezultate din cedarea către entităţile afiliate a activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile afiliate;- cu diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (cont 7399);- cu diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (cont 7399).Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţile afiliate.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile afiliate.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile afiliate.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi afiliate.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi afiliate.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţile afiliate.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţile afiliate.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţile afiliate.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţile afiliate.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţile afiliate.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi afiliate.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţile afiliate.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor achiziţionate de la entităţile afiliate.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi afiliate.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi afiliate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la entităţile afiliate.531 "Casa"- cu sumele încasate reprezentând decontări între entităţile afiliate.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu valoarea debitelor scăzute din evidenţă.655 "Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânzile datorate, aferente împrumuturilor primite de la entităţile afiliate.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora;- cu diferenţele nefavorabile aferente soldului decontărilor cu entităţile afiliate, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă creanţele entităţii, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate.Contul 453 "Decontări privind interesele de participare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind interesele de participare.Contabilitatea analitică se ţine pe unităţi şi pe feluri de decontări.Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" este un cont bifuncţional.Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" se debitează prin creditul conturilor:166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"- cu sumele de încasat de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate entităţilor legate prin interese de participare.531 "Casa"- cu sumele achitate reprezentând decontări între entităţile legate prin interese de participare.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente împrumuturilor acordate;- cu dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"- cu veniturile rezultate din cedarea către entităţile legate prin interese de participare a activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor datorate de entităţile legate prin interese de participare;- cu diferenţele favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora (cont 7399);- cu diferenţele favorabile aferente soldului decontărilor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar (cont 7399).Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" se creditează prin debitul conturilor:203 "Cheltuieli de dezvoltare"- cu valoarea lucrărilor şi proiectelor de dezvoltare achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"- cu valoarea brevetelor, licenţelor şi altor drepturi şi active similare achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.208 "Alte imobilizări necorporale"- cu valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare.211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"- cu valoarea terenurilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.212 "Construcţii"- cu valoarea construcţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii"- cu valoarea instalaţiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"- cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie"- cu valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.301 "Materii prime"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime primite de la entităţi legate prin interese de participare.302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumabile primite de la entităţi legate prin interese de participare.303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la entităţi legate prin interese de participare.308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi materialelor de natura obiectelor de inventar achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.361 "Animale şi păsări"- cu valoarea la preţ de înregistrare a animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente animalelor şi păsărilor primite de la entităţi legate prin interese de participare.381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a ambalajelor primite de la entităţi legate prin interese de participare.388 "Diferenţe de preţ la ambalaje"- cu diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziţionate de la entităţi legate prin interese de participare.512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu valoarea debitelor scăzute din evidenţă.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma încasării creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar.666 "Cheltuieli privind dobânzile"- cu dobânzile datorate, aferente împrumuturilor primite de la entităţile legate prin interese de participare.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor faţă de entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora;- cu diferenţele nefavorabile aferente decontărilor cu entităţi legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă creanţele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI"Contul 461 "Debitori diverşi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenite din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare debitor.Contul 461 "Debitori diverşi" este un cont de activ.Contul 461 "Debitori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele datorate de membrii persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"- cu rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu suma împrumuturilor de primit din emisiuni de obligaţiuni.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu sumele de încasat reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu valoarea veniturilor înregistrate în avans.501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"- cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.506 "Obligaţiuni"- cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"- cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi;- cu dividendele de încasat aferente titlurilor imobilizate sau celor pe termen scurt.738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"- cu valoarea imobilizărilor corporale constatate lipsă sau deteriorate, imputate terţilor;- cu valoarea imobilizărilor corporale cedate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial, reactivate;- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creanţelor în valută privind activităţile fără scop patrimonial, la închiderea exerciţiului financiar;- cu diferenţele favorabile aferente creanţelor privind activităţile fără scop patrimonial cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia evaluării acestora la închiderea exerciţiului financiar (cont 7399);- cu valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor privind activităţile fără scop patrimonial, datorate de terţi;- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate;- cu diferenţa favorabilă dintre preţul de cesiune şi preţul de achiziţie a investiţiilor pe termen scurt achiziţionate din disponibilităţi rezultate din activităţile fără scop patrimonial, cedate.Contul 461 "Debitori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"- cu valoarea debitelor membrilor asociaţiilor de proprietari, scăzute din evidenţă prin compensarea cu fondul de rulment al acestora, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar de la debitori.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială.654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"- cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a debitorilor.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării creanţelor în valută sau la sfârşitul exerciţiului financiar.667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"- cu valoarea sconturilor acordate debitorilor.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente creanţelor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate entităţii de către debitori.Contul 462 "Creditori diverşi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi provenind din alte operaţii, alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.Contabilitatea analitică se ţine pe fiecare creditor.Contul 462 "Creditori diverşi" este un cont de pasiv.Contul 462 "Creditori diverşi" se creditează prin debitul conturilor:113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele reprezentând fondul social neridicat de membrii caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), retraşi.114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele reprezentând ajutor în caz de deces, neridicate de urmaşii legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"- cu sumele reprezentând fondul de rulment neridicat de membrii asociaţiilor de proprietari, în situaţia restituirii fondului de rulment în conformitate cu prevederile legale.116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"- cu rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, aferente anilor precedenţi.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"133 "Donaţii pentru investiţii"134 "Plusuri de inventar de natura imobilizărilor"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu partea din subvenţia pentru investiţii de restituit.201 "Cheltuieli de constituire"- cu cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu partea din subvenţii aferente veniturilor, de restituit.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite;- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, necuvenite;- cu sumele încasate în numerar pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite.655 "Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial"- cu cheltuielile reprezentând cotizaţii şi contribuţii datorate, potrivit statutului.657 "Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial"- cu sumele datorate de unitatea primitoare altor persoane juridice fără scop patrimonial.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu sumele datorate terţilor reprezentând despăgubiri şi penalităţi;- cu sumele datorate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) reprezentând restituiri de cotizaţii şi contribuţii, potrivit legii.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau din evaluare la închiderea exerciţiului financiar.668 "Alte cheltuieli financiare"- cu diferenţele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la sfârşitul exerciţiului financiar.Contul 462 "Creditori diverşi" se debitează prin creditul conturilor:1171 "Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiilor financiare anterioare.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.531 "Casa"- cu sumele achitate în numerar creditorilor.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării datoriilor în valută sau cu ocazia evaluării la sfârşitul exerciţiului financiar;- cu sumele anulate reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, aferente exerciţiului financiar curent;- cu valoarea sconturilor obţinute de la creditori diverşi;- cu diferenţele favorabile aferente creditorilor diverşi cu decontare în funcţie de cursul unei valute, la decontarea acestora sau la închiderea exerciţiului financiar.Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.GRUPA 47 "CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans care urmează a se suporta eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile viitoare.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de cheltuieli.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:401 "Furnizori"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor:605 "Cheltuieli privind energia şi apa"- cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"613 "Cheltuielile cu primele de asigurare"614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"621 "Cheltuieli cu colaboratorii"622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"658 "Alte cheltuieli de exploatare"666 "Cheltuieli privind dobânzile"668 "Alte cheltuieli financiare"- cu sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.Soldul debitor al contului reprezintă cheltuielile efectuate în avans.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de venituri.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" este un cont de pasiv.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul conturilor:267 "Creanţe imobilizate"- cu dobânzile calculate la împrumuturile acordate membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), conform contractelor de împrumut sau, după caz, cu dobânzile calculate, aferente exerciţiului financiar curent, în situaţia în care dobânzile calculate conform contractelor de împrumut au fost înregistrate în cont în afara bilanţului.445 "Subvenţii"- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare;- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, aferente perioadelor viitoare.461 "Debitori diverşi"- cu valoarea veniturilor înregistrate în avans.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare.531 "Casa"- cu sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare.Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:462 "Creditori diverşi"- cu partea din subvenţii aferente veniturilor, de restituit.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în avans, restituite;- cu partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituite.531 "Casa"- cu sumele încasate în avans, restituite.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare"734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial"- cu veniturile înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs.736 "Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de bugetele locale şi subvenţii pentru venituri"- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu veniturile încasate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs;- cu valoarea subvenţiilor pentru venituri din străinătate, înregistrate anterior ca venituri în avans.Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unităţii.531 "Casa"- cu sumele restituite în numerar, necuvenite unităţii.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;- cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unităţii.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.531 "Casa"- cu sumele încasate în numerar, necuvenite unităţii.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.Conturile din grupele 60 - 65- cu sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli.Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.Contabilitatea analitică se ţine pe subunităţi fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie şi pe feluri de decontări.Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" este un cont bifuncţional.Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"361 "Animale şi păsări"381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor livrate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţilor).302 "Materiale consumabile"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materialelor consumate pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea subunităţilor).512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele de încasat pentru acoperirea cheltuielilor proprii privind activităţile fără scop patrimonial.Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"361 "Animale şi păsări"381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunităţi de la unitate (în contabilitatea subunităţilor).512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.531 "Casa"- cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.550 "Disponibil cu destinaţie specială"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"621 "Cheltuieli cu colaboratorii"623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal"625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi"635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială"656 "Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului"- cu cheltuielile reprezentând cote-părţi datorate potrivit statutului.658 "Alte cheltuieli de exploatare"- cu cheltuielile decontate de subunităţi pentru realizarea activităţilor fără scop patrimonial prevăzute în bugetul unităţii (în contabilitatea unităţii).Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică.Contul 482 "Decontări între subunităţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.Contabilitatea analitică se ţine pe subunităţi fără personalitate juridică, cu contabilitate proprie şi pe feluri de decontări.Contul 482 "Decontări între subunităţi" este un cont bifuncţional.Contul 482 "Decontări între subunităţi" se debitează prin creditul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"361 "Animale şi păsări"381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor predate de o subunitate altei subunităţi.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.Contul 482 "Decontări între subunităţi" se creditează prin debitul conturilor:301 "Materii prime"302 "Materiale consumabile"303 "Materiale de natura obiectelor de inventar"361 "Animale şi păsări"381 "Ambalaje"- cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, animalelor şi păsărilor, şi ambalajelor primite de o subunitate de la altă subunitate.512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.531 "Casa"- cu sumele primite în numerar în cadrul decontărilor reciproce.Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la alte subunităţi, iar soldul creditor sumele datorate pentru operaţiuni faţă de subunităţi ale aceleiaşi entităţi.Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa raporturilor de decontare între activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) şi activităţile economice, desfăşurate în cadrul unităţii, privind cota de cheltuieli comune ce se repartizează la finele lunii.Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" este un cont de activ.Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" se debitează prin creditul conturilor:Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile fără scop patrimonial)- la finele lunii, cu cheltuielile repartizate asupra activităţilor economice.Contul 489 "Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice" se creditează prin debitul conturilor:Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile economice)- la finele lunii, cu cheltuielile repartizate asupra activităţilor economice.La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold.GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor evidenţiate în conturile de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de creanţe supuse deprecierii.Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" este un cont de pasiv.Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" se creditează prin debitul contului:686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare"- cu valoarea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară, constatate în cadrul conturilor de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii privind activităţile fără scop patrimonial.Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea ajustărilor pentru depreciere de natură financiară din conturile de decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii privind activităţile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor debitori diverşi, potrivit dispoziţiilor legale.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de creanţe supuse deprecierii.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" este un cont de pasiv.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" se creditează prin debitul contului:681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"- cu valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi privind activităţile fără scop patrimonial.Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" se debitează prin creditul contului:739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor din conturile de debitori diverşi privind activităţile fără scop patrimonial, diminuate sau anulate.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi.CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate, cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt.Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ.Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se debitează prin creditul conturilor:509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate.Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori diverşi"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu diferenţele nefavorabile dintre valoarea contabilă a acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate şi preţul lor de cesiune.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii şi feluri (valori) de obligaţiuni.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor:509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"- cu sumele datorate pentru investiţii pe termen scurt cumpărate.512 "Conturi curente la bănci"- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate din contul de disponibil.531 "Casa"- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate achitate în numerar.Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se creditează prin debitul contului:161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, anulate.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate, neanulate.Contul 506 "Obligaţiuni"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii şi feluri (valori) de obligaţiuni, grupate pe unităţile emitente.Contul 506 "Obligaţiuni" este un cont de activ.Contul 506 "Obligaţiuni" se debitează prin creditul conturilor:509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate.Contul 506 "Obligaţiuni" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori diverşi"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- cu diferenţele nefavorabile dintre valoarea contabilă a obligaţiunilor deţinute şi preţul lor de cesiune.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente.Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, cumpărate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe categorii şi feluri (valori), grupate pe unităţile emitente.Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de activ.Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se debitează prin creditul conturilor:509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar.Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se creditează prin debitul conturilor:461 "Debitori diverşi"512 "Conturi curente la bănci"531 "Casa"- cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare"- cu diferenţele nefavorabile dintre valoarea contabilă a altor investiţii pe termen scurt şi preţul lor de cesiune.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozite pe termen scurt în valută, la închiderea exerciţiului financiar sau lichidarea lor.Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor titluri de investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, existente.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, cumpărate.Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe unităţile emitente.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor:501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"- cu valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate.505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate"- cu sumele datorate pentru investiţii pe termen scurt cumpărate.506 "Obligaţiuni"- cu valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate.508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"- cu valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate.665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se debitează prin creditul conturilor:512 "Conturi curente la bănci"- cu sumele achitate din contul de disponibil pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.531 "Casa"- cu sumele plătite în numerar pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării datoriilor în valută, reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt, la cursul de închidere a exerciţiului financiar sau în urma achitării acestora.Soldul creditor al contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"Contul 512 "Conturi curente la bănci"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi în valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.Contabilitatea analitică se ţine pe conturile curente deschise la bănci, iar pentru disponibilităţile în valută se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial.Contul 512 "Conturi curente la bănci" este un cont bifuncţional.Contul 512 "Conturi curente la bănci" se debitează prin creditul conturilor:101 "Capital"- cu sumele depuse ca aport în contul de disponibil.113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.);- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând depuneri ale membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.) la fondul social al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"- cu sumele încasate de la terţi sau comunicate de terţi pe bază de documente neapărute încă în extrasele de cont, reprezentând depuneri la fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari.116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând contribuţii ale membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial pentru constituirea altor fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), în conformitate cu prevederile legale.161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu suma împrumuturilor primite din emisiuni de obligaţiuni.162 "Credite bancare pe termen lung"- cu suma creditelor pe termen lung primite.166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"- cu sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu sumele încasate reprezentând împrumuturi şi datorii asimilate.267 "Creanţe imobilizate"- cu valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente, precum şi cu valoarea garanţiilor restituite de terţi.428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul"- cu sumele încasate de la personal reprezentând sume datorate de acesta.438 "Alte datorii şi creanţe sociale"- cu sumele încasate de la asigurările sociale reflectate ca alte creanţe sociale.445 "Subvenţii"- cu valoarea subvenţiilor încasate.448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului"- cu sumele încasate de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus.451 "Decontări între entităţile afiliate"- cu sumele încasate de la entităţile afiliate.453 "Decontări privind interesele de participare"- cu sumele încasate de la entităţile legate prin interese de participare.461 "Debitori diverşi"- cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.462 "Creditori diverşi"- cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite;- cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operaţiuni care se efectuează în contul terţilor, potrivit dispoziţiilor legale.472 "Venituri înregistrate în avans"- cu sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile financiare următoare.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.481 "Decontări între unitate şi subunităţi"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.482 "Decontări între subunităţi"- cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate"- cu preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate, cedate.506 "Obligaţiuni"- cu preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute.508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"- cu preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt.518 "Dobânzi"- cu dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.519 "Credite bancare pe termen scurt"- cu creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte.581 "Viramente interne"- cu sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.731 "Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti ale membrilor şi simpatizanţilor.732 "Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare.733 "Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând donaţii şi sponsorizări primite.734 "Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activitatea fără scop patrimonial"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând dobânzi şi dividende obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial.735 "Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole"- cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole.736 "Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri"- cu sumele primite de la buget în contul de disponibil.737 "Venituri din acţiuni ocazionale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare şi funcţionare"- cu sumele încasate în contul de disponibil.738 "Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial, altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică"- cu sumele încasate în contul de disponibil.739 "Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri din activităţile fără scop patrimonial;- cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută, în cursul exerciţiului financiar;- la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută.Contul 512 "Conturi curente la bănci" se creditează prin debitul conturilor:101 "Capital"- cu sumele virate, potrivit legii, la încetarea activităţii.113 "Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele virate la alte case de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând fondul social al membrilor transferaţi.114 "Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.)"- cu sumele plătite prin virament urmaşilor legali ai membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.), reprezentând ajutor în caz de deces al membrilor caselor de ajutor reciproc (C.A.R.).115 "Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari"- cu sumele plătite prin virament, reprezentând restituirea fondului de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari în conformitate cu prevederile legale.116 "Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial"- cu sumele neutilizate din alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial (exclusiv activităţile cu destinaţie specială), restituite membrilor persoanei juridice fără scop patrimonial în conformitate cu prevederile legale.131 "Subvenţii guvernamentale pentru investiţii"132 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii"138 "Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii"- cu partea din subvenţia pentru investiţii restituită.161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"- cu suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate.162 "Credite bancare pe termen lung"- cu suma creditelor pe termen lung rambursate.166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"- cu sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare.167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"- cu suma altor împrumuturi şi datorii asimilate rambursate;- cu garanţiile de bună execuţie restituite terţilor.168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"- cu suma dobânzilor plătite, aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate.201 "Cheltuieli de constituire"- cu sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial.261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului"263 "Interese de participare"- cu valoarea imobilizărilor financiare achiziţionate cu plata prin virament.265 "Alte titluri imobilizate"- cu va