HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare. (3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei Naţionale este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, formare profesională şi cercetare ştiinţifică universitară, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare.  +  Articolul 3În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare; b) de administrare, prin care alocă, se monitorizează şi se evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare; d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 4Ministerul Educaţiei Naţionale exercită în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare; b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă; c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; d) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; e) poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială; f) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; g) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor; h) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei naţionale; i) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi; j) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu; k) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; l) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; m) iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; n) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate; o) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; p) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate; q) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate; r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; s) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; ş) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat; t) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei Naţionale acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diverse forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.  +  Articolul 7 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene. (4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 8Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale; b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.  +  Articolul 9 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU. (2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013. (3) Din structura Ministerului Educaţiei Naţionale - OI POCU se transferă în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene Alba, Brăila, Călăraşi, Cluj, Dolj, Neamţ şi Timiş 20 de posturi cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. Predarea-preluarea posturilor menţionate anterior şi mutarea persoanelor se vor realiza în baza unui protocol între părţi. (4) OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional "Capital uman" din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel naţional.  +  Articolul 10 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale este sprijinit de organismele de nivel naţional în domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare, consiliile consultative şi colegiile prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b. (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii. (4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor. (5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei Naţionale, pot fi remuneraţi în condiţiile legii. (6) Prin ordin al ministrului educaţiei naţionale se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale se exercită de către ministrul educaţiei naţionale, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. (2) Ministrul educaţiei naţionale reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) Ministrul educaţiei naţionale poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii. (5) Ministrul educaţiei naţionale poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. (6) Ministrul educaţiei naţionale îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei Naţionale, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 14 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 15Se constituie, pe lângă ministrul educaţiei naţionale, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 497, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi funcţiile şi atribuţiile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) În vederea realizării unor activităţi necesare implementării Proiectului privind învăţământul secundar, finanţat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ministerul Educaţiei Naţionale are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, pentru Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, personalul necesar, conform procedurilor Băncii Mondiale. (6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază şi unităţile de învăţământ liceal, respectiv instituţiile de învăţământ superior, beneficiare de granturi, pentru implementarea activităţilor prevăzute în acordul de grant. (7) Finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) şi (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învăţământul secundar. (8) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (9) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei naţionale privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 18Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexele nr. 4a şi 4b. (3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. (4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  +  Articolul 20Ministerul Educaţiei Naţionale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7.  +  Articolul 21Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017.  +  Articolul 22În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei Naţionale a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educaţiei, formării profesionale şi cercetării ştiinţifice universitare, în care s-a folosit denumirea "Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice", se va citi "Ministerul Educaţiei Naţionale".  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b şi 5-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Pavel Năstase

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu

  Ministrul cercetării şi inovării,

  Şerban-Constantin Valeca

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul delegat pentru fonduri europene,

  Mihaela Virginia Toader
  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.Nr. 26.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei Naţionale*Font 8*    Numărul total de posturi - 497,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                                        ┌────────────┐                                        │ MINISTRU │                                        └─────┬──────┘                                              │                           ┌--------------┐ │ ┌──────────────┐                           | COLEGIUL |───┼──┤ CABINET │                           | MINISTERULUI | │ │ MINISTRU │                           └--------------┘ │ └──────────────┘                    ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────┐                    │ DIRECŢIA MANAGEMENT │ │ │ CORPUL │                    │ STRATEGIC ŞI POLITICI├──┼──┤ DE CONTROL │                    │ PUBLICE │ │ │ │                    └──────────────────────┘ │ └───────────────┘                           ┌───────────────┐ │ ┌──────────────┐                           │ BIROUL DE ├──┼──┤ SERVICIUL │                           │ COMUNICARE │ │ │ AUDIT INTERN │                           └───────────────┘ │ └──────────────┘                      ┌────────────────────┐ │                      │ COMP. INFORMAŢII ├──┤                      │ CLASIFICATE │ │                      └────────────────────┘ │    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐    │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │ │SECRETAR │ │SECRETAR │    │ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┼──┤ DE STAT ├───┤ DE STAT │    └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘                                              │ ┌──────────┐ ┌──────────────────┐                                              ├──┤ SECRETAR ├──┤ SECRETAR GENERAL │                                              │ │ GENERAL │ │ ADJUNCT │                                              │ └──────────┘ └──────────────────┘                                              │    ┌─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬───┴─┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐┌─┴┐ ┌─┴┐┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│A1│ │A2│ │B1││B2│ │C1││C2│ │D1 │ │E1 │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O │ │ p │└──┘ └──┘ └──┘└──┘ └──┘└──┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘A. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITARA1. DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI FINANCIAREA2. DIRECŢIA MANAGEMENTUL PROGRAMELOR UNIVERSITAREB. DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE ŞI MONITORIZARE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITARB1. DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂB2. DIRECŢIA ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢIIC. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PREUNIVERSITARC1. DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂC2. DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI REŢEA ŞCOLARĂD. DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENED1. DIRECŢIA AFACERI EUROPENEE. DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂE1. DIRECŢIA FINANCIAR CONTABILITATEF. DIRECŢIA JURIDICG. CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR*)H. DIRECŢIA ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢIII. DIRECŢIA PATRIMONIU ŞI INVESTIŢIIJ. DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIEIK. DIRECŢIA RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI PARTENERII SOCIALIL. DIRECŢIA MINORITĂŢIM. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ **)N. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE **)O. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE *)P. OI POCU *) Notă

  ──────────

  *) Funcţionează la nivel de direcţie

  **) Funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
   +  Anexa 2aConsilii şi colegii consultative la nivelnaţional ale Ministerului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului/colegiului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului │ ││ │Superior (C.N.S.P.I.S.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi │ ││ │Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior │ ││ │(C.N.F.I.S.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) │Buget de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2bConsilii consultative la nivel naţionalpartenere ale Ministerului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului │ ││ │Preuniversitar (C.N.F.I.P.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) │Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 3Instituţiile de învăţământ superior de statcare funcţionează în coordonareaMinisterului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din │ ││ │Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din│ ││ │Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Universitatea din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 6 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din │ ││ │Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 7 │Academia de Studii Economice din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 8 │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 9 │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 10 │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică │ ││ │"Ion Luca Caragiale" din Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 11 │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din │ ││ │Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 12 │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din │ ││ │Bucureşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 13 │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 14 │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 15 │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 16 │Universitatea "Transilvania" din Braşov │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 17 │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 18 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din │ ││ │Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 19 │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 20 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din │ ││ │Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 21 │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 22 │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 23 │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 24 │Universitatea Maritimă din Constanţa │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 25 │Universitatea din Craiova │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 26 │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 27 │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 28 │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 29 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion │ ││ │Ionescu de la Brad" din Iaşi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 30 │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 31 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore Popa" din Iaşi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 32 │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 33 │Universitatea din Oradea │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 34 │Universitatea din Petroşani │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 35 │Universitatea din Piteşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 36 │Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 37 │Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 38 │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 39 │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 40 │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 41 │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 42 │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 43 │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 44 │Universitatea de Arte din Târgu Mureş │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 45 │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 46 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a │ ││ │Banatului din Timişoara │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 47 │Universitatea de Vest din Timişoara │ Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 48 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din │ ││ │Timişoara │ Venituri proprii │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 4aInstituţiile şi unităţile care funcţionează însubordinea Ministerului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea instituţiei/unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al │ ││ │Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale │ ││ │Ministerului Educaţiei Naţionale în a căror subordine │ ││ │funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea │ ││ │extraşcolară şi cluburi sportive şcolare │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Comisia Naţională a României pentru UNESCO │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior │Venituri proprii şi ││ │şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul │Venituri proprii şi ││ │Educaţiei şi Formării Profesionale │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Agenţia de Credite şi Burse de Studii │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi│Venituri proprii şi ││ │Tehnic │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la │Venituri proprii şi ││ │Marea Neagră │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul │Venituri proprii şi ││ │Preuniversitar │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj- │ ││ │Napoca │ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara│ Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar │ Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 4bUnităţi aflate în coordonareaMinisterului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Autoritatea Naţională pentru Calificări │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică │Venituri proprii şi ││ │pentru Educaţie şi Cercetare │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 5Cluburi sportive studenţeşti*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea clubului sportiv │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi │Venituri proprii şi ││ │Sport" din Bucureşti │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Clubul Sportiv Universitar din Sibiu │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Clubul Sportiv Universitar din Oradea │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Clubul Sportiv Universitar din Piteşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19 │Clubul Sportiv Universitar din Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20 │Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21 │Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22 │Clubul Sportiv Universitar din Arad │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23 │Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24 │Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25 │Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26 │Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27 │Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din │Venituri proprii şi ││ │Timişoara" │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28 │Clubul Sportiv "Agronomia" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29 │Clubul Sportiv Universitar "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu│Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 6Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţificăcare funcţionează în subordineaMinisterului Educaţiei Naţionale*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea instituţiei/unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Institutul Limbii Române │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Centrul de Cercetări Biologice din Jibou │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘NOTE: a) Numărul maxim de posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.281. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.345.  +  Anexa 7Parcul auto al Ministerului Educaţiei Naţionalepentru activităţi specifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ │ Numărul ││crt.│ Activitatea │ Tipul mijlocului de transport │ maxim de││ │ │ │ bucăţi*)│├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1 │Proiectul privind învăţământul │Autoturism pentru unitatea centrală │ 3 ││ │rural/ROSE ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism de teren │ 3 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2 │Proiectul privind reabilitarea │Autoturism pentru unitatea centrală │ 2 ││ │infrastructurii şcolare ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea teritorială │ 7 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3 │Monitorizare şi inspecţie │Autoturism │ 15 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Microbuz │ 6 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4 │OI POCU │Autoturism pentru unitatea centrală │ 3 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea teritorială │ 8 │└────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┘------