HOTĂRÂRE nr. 20 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 17 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Apelor şi Pădurilor îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecţia, conservarea şi refacerea capitalului natural din domeniul apelor şi pădurilor. (3) Ministerul Apelor şi Pădurilor realizează politica la nivel naţional în domeniile gospodăririi apelor, silvic şi cinegetic cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. (4) Ministerul Apelor şi Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier şi cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale. (5) Ministerul Apelor şi Pădurilor asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020. (6) Ministerul Apelor şi Pădurilor este desemnat ca autoritate de implementare a Fondului de solidaritate a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Ministerul Apelor şi Pădurilor preia de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor toate unităţile de management a proiectului/unităţile de implementare a proiectului aferente domeniului ape şi păduri, indiferent de programul de finanţare.  +  Articolul 2Ministerul Apelor şi Pădurilor are sediul principal în municipiul Bucureşti, bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 31 şi/sau în alte sedii secundare, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Apelor şi Pădurilor se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului, Apelor şi Pădurilor este parte, în ceea ce priveşte domeniul ape şi păduri.  +  Articolul 4Ministerul Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii: a) de strategie şi planificare; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat; e) de gestionare a fondurilor provenind din credite externe, fonduri rambursabile şi nerambursabile destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii; f) de monitorizare, inspecţie şi control; g) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate; h) de administrare.  +  Articolul 5Ministerul Apelor şi Pădurilor exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general: a) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate; b) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent; c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre acestea; d) participă, cu experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate; e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii; f) asigură, în funcţie de necesităţi, finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate; g) finanţează, în condiţiile legii, versiunile în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate; h) susţine şi promovează constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate; i) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate; j) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate; k) poate contracta servicii specializate, în condiţiile legii, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informaţiilor şi raportărilor, necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă tehnică, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică; l) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate; m) organizează şi sprijină activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi; n) dezvoltă, monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate; o) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate; p) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa; q) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; r) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice; s) asigură transparenţa şi accesul publicului la informaţiile domeniului său de activitate, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind domeniul său de activitate; ş) desfăşoară activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; t) poate contracta, în condiţiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională, de traduceri, documentare şi arhivare de documente; ţ) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii la nivel naţional şi internaţional cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii; u) emite dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii; v) solicită informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; w) efectuează acte de control şi inspecţie, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale, europene şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, în domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii; x) organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condiţiile legii.  +  Articolul 6În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Apelor şi Pădurilor îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:I. în exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:1. elaborează documente de politică publică, în domeniile sale de activitate;2. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează: a) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor; c) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; d) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune în domeniul forestier; e) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; f) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură; g) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;3. asigură elaborarea de cercetări, studii, evaluări de risc şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;II. în exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă;3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;4. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniul său de competenţă;5. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în domeniile sale de activitate;III. în exercitarea funcţiei de reprezentare, reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;IV. în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. asigură realizarea acţiunilor necesare îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;3. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;4. asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competenţă, precum şi implementarea acesteia;5. asigură implementarea tratatelor internaţionale, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competenţă;6. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;7. propune şi recomandă autorităţilor ori instituţiilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor obiectivelor din domeniul apelor şi pădurilor în celelalte politici sectoriale;8. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi cu cerinţele legislaţiei europene şi cu obligaţiile internaţionale asumate de România în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;9. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;10. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;11. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;12. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;13. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;14. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;15. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;16. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;17. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;18. coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a bazinelor hidrografice;19. coordonează activităţile de protecţie şi reabilitare a mediului marin al Mării Negre şi de elaborare a programelor de măsuri necesare;20. atestă persoanele juridice care întocmesc studiile de gospodărire a apelor, hidrologie şi hidrogeologie;21. asigură baza metodologică a studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, precum şi a documentaţiilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi a altor lucrări hidrotehnice;22. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente, a documentaţiilor de proiectare a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru proiectele barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor noi;23. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare-alarmare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;24. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;25. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;26. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare, a hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii;27. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;28. aprobă lista definitivă a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor deţinute de deţinătorii cu orice titlu;29. certifică personalul de conducere şi coordonare din domeniul activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor şi digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi controlează activitatea acestuia;30. elaborează lista de specificaţii tehnice şi asigură adoptarea la nivel naţional de metode standardizate şi de metodologii şi ghiduri tehnice pentru analiza şi monitorizarea integrată a stării apelor;31. elaborează, coordonează şi monitorizează aplicarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în ape de suprafaţă;32. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;33. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii organismelor din mediul acvatic de apă dulce şi marin, al peştilor şi crustaceelor;34. colaborează cu instituţiile abilitate pentru realizarea activităţilor legate de funcţionarea Sistemului Naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare, cu modificările ulterioare;35. coordonează activitatea comitetelor de bazin;36. îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional/coordonator de arie prioritară 5 "gestionarea riscurilor de mediu" în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniile ape şi păduri la care România este parte;37. asigură plata contribuţiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate la care România este parte, a contribuţiilor voluntare;38. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;39. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;40. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;41. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului propriu, pe baza unui program aprobat anual;42. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;43. elaborează strategii specifice diferitelor domenii ale sectorului forestier şi cinegetic într-o concepţie unitară, prin corelarea acestora cu obiectivele Strategiei naţionale pentru gospodărirea durabilă a pădurilor;44. exercită atribuţiile autorităţii de reglementare în domeniul silviculturii în activităţile de formare profesională specifice acestui domeniu;45. asigură evidenţa rapoartelor statistice din domeniul forestier;46. exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier naţional;47. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 19 şi 21 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;48. aprobă solicitările de schimbare a categoriei de folosinţă silvică pentru terenurile forestiere, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;49. aprobă solicitările de modificare a prevederilor amenajamentelor silvice, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;50. realizează continuu şi actualizează periodic elaborarea inventarului forestier naţional, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;51. aprobă sau avizează, după caz, solicitările de scoatere definitivă sau ocupare temporară din circuitul silvic a unor terenuri, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;52. atestă unităţile specializate pentru activitatea de amenajare a pădurilor, ocoalele silvice şi structurile de rang superior, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;53. atestă persoane juridice pentru lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor;54. autorizează confecţionarea şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, conform prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;55. coordonează tehnic acţiunile de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;56. elaborează Programul naţional de împădurire conform prevederilor art. 88 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;57. autorizează ocoalele silvice prin înscrierea în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice, ţinut la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit legii;58. coordonează şi organizează în condiţiile legii cursuri de instruire pentru domeniile de activitate;V. în exercitarea funcţiei de gestionare a fondurilor externe nerambursabile sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate:1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, fonduri rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate, cu excepţia celor finanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii;3. avizează şi urmăreşte realizarea investiţiilor din domeniile sale de activitate, finanţate din veniturile cu destinaţie specială, din bugetul de stat şi din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanţarea în condiţiile legii a programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate;5. contribuie şi monitorizează finanţarea politicilor, strategiilor şi planurilor naţionale din domeniile sale de activitate,6. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;7. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;8. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică competentă, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;VI. în exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate sub autoritatea, coordonarea sau în subordinea sa;4. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;5. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;6. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun;7. organizează periodic acţiuni tematice de verificare a stării tehnice şi funcţionale a barajelor, digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, iazurilor de decantare din industria extractivă, haldelor de depozitare industriale, precum şi a altor lucrări hidrotehnice, indiferent de deţinător şi stabileşte măsurile ce se impun;8. organizează periodic exerciţii de simulare a producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice domeniului de activitate cu implicarea tuturor componentelor abilitate ale Sistemului Naţional al Situaţiilor de Urgenţă, în vederea verificării funcţionării fluxului informaţional-decizional şi a capacităţii de răspuns;VII. în exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;2. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;3. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;VIII. în exercitarea funcţiei de administrare:1. închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;2. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;4. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile Ministerului Apelor şi Pădurilor sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa ori prin alte autorităţi, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Apelor şi Pădurilor poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. (3) Ministerul Apelor şi Pădurilor îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Apelor şi Pădurilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Apelor şi Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Apelor şi Pădurilor este de 238 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (3) În structura organizatorică a Ministerului Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. (4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Apelor şi Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor. (5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor, în condiţiile legii. (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Apelor şi Pădurilor are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor, în limita numărului maxim de posturi, se aprobă structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii şi numărul de posturi din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu excepţia numărului de posturi aferent Gărzilor Forestiere. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie, prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor conform legislaţiei aplicabile în cazul fiecărei unităţi. (4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 11 (1) În subordinea şi/sau în structura Ministerului Apelor şi Pădurilor se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, pentru implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor. (3) Ministrul apelor şi pădurilor numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului de proiect. (4) Pentru UMP/UIP finanţate din fonduri nerambursabile, numărul de personal se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor, condiţionat de cuprinderea în buget a acestor sume cu destinaţia cheltuieli de personal.  +  Articolul 12 (1) Pe lângă Ministerul Apelor şi Pădurilor funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); b) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB); c) Comisia naţională pentru siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor (CONSIDIG); d) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; e) Comisia tehnico-economică; f) Consiliul interministerial al apelor; g) Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură; h) Consiliul Naţional de Vânătoare; i) Consiliul Naţional pentru Silvicultură; j) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor. (2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remuneraţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Apelor şi Pădurilor sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat. (3) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor.  +  Articolul 13 (1) Conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor se asigură de către ministrul apelor şi pădurilor. (2) Ministrul apelor şi pădurilor reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine. (3) În faţa instanţelor de judecată, Ministerul Apelor şi Pădurilor poate fi reprezentat şi prin structurile teritoriale din subordine, pe baza împuternicirilor acordate, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor. (4) Ministrul apelor şi pădurilor este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul apelor şi pădurilor emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual. (6) Prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 14 (1) Ministrul Apelor şi Pădurilor este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi 1 subsecretar de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Ministrul Apelor şi Pădurilor poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi. (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Apelor şi Pădurilor au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Apelor şi Pădurilor, ori încredinţate de ministrul apelor şi pădurilor. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Apelor şi Pădurilor. (5) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor.  +  Articolul 15 (1) Pe lângă ministrul apelor şi pădurilor funcţionează ca entitate consultativă Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Apelor şi Pădurilor are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, mijloacele de transport sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Apelor şi Pădurilor, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor hidrometeorologice periculoase, în caz de alte urgenţe de gospodărire a apelor, precum şi pentru inspecţiile silvice se utilizează un număr de 15 autovehicule.  +  Articolul 17În cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Patrimoniul Ministerului Apelor şi Pădurilor se constituie prin preluarea bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcţii se aprobă prin ordin al ministrului apelor şi pădurilor, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Apelor şi Pădurilor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul apelor şi pădurilor,

  Adriana Petcu

  Viceprim-ministru, ministrul mediului,

  Daniel Constantin

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,

  administraţiei publice şi fondurilor europene,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Viorel Ştefan

  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

  Lia-Olguţa Vasilescu
  Bucureşti, 12 ianuarie 2017.Nr. 20.  +  Anexa 1*Font 7*                                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                        a Ministerului Apelor şi Pădurilor                                                                                                   ┌──────────────────────────────┐                                                                                                   │Numărul maxim de posturi: 238 │                                                                                                   │ (exclusiv demnitarii şi │                                              ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ │posturile aferente cabinetului│         ┌───────────────────────┐ ┌───────┤ MINISTRU ├┐ │ INTEGRITATE ŞI │ │ ministrului). │         │COLEGIUL MINISTERULUI*)├─┐ │ │ ││ ┌─┤ ANTICORUPŢIE*) │ └──────────────────────────────┘         └───────────────────────┘ │ │ └──┬───────┬────────┘└─┤ └────────────────┘         ┌───────────────────────┐ ├──┘ │ │ │ ┌────────────────┐         │CONSILIUL CONSULTATIV*)├─┘ ┌────────┴───┐ │ └─┤ CORP CONTROL*) │         └───────────────────────┘ │ CABINET │ │ └────────────────┘                                        │ MINISTRU │ │                                        └────────────┘ │                                                         │                     ┌───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┐               ┌─────┴──────────┐ │ ┌───────────┐ ┌─────┴──────────┐               │SECRETAR DE STAT│ │ │SUBSECRETAR│ │SECRETAR DE STAT│               └───┬────────────┘ ├────┤ DE STAT │ └─────┬──────────┘                   │ │ └───────────┘ ┌───┴──────┐               ┌───┴──────┐ │ │CABINET SS│               │CABINET SS│ │ └──────────┘               └──────────┘ │                                                         │                                ┌────────────────────────┤                                │ ┌───────┴────────┐                                │ │SECRETAR GENERAL├─────────────────────────────────────────────────┐                                │ └───────┬────────┘ │                                │ │ │                                │ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │                                │ │SECRETAR GENERAL├──┴───┤SECRETAR GENERAL│ │                                │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │                                │ └────────────────┘ └────────────────┘ │                                │ │     ┌───────────┬──────────┬───┴─────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┐ ┌─────────┴──┬───────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴──────┐┌───┴─────┐┌───┴────┐┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴─────┐ ┌────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴─────┐┌────┴──────┐ │ DIRECŢIA ││GESTIUNEA││DIRECŢIA││ AUDIT │ │DIRECŢIA│ │UNITATEA │ │INSPECŢIA│ │DIRECŢIA│ │DIRECŢIA│ │SERVICIUL ││ DIRECŢIA │ │ DE ││ ŞI ││AFACERI ││ PUBLIC │ │GENERALĂ│ │ DE │ │DE STAT A│ │GENERALĂ│ │JURIDICĂ│ │ECONOMICO-││ GENERALĂ │ │COMUNICARE││PROTECŢIA││EUROPENE││INTERN*)│ │ PĂDURI │ │POLITICI │ │ APELOR*)│ │ APE │ │ │ │FINANCIAR ││INVESTIŢII,│ │ ŞI ││INFORMA- ││ ŞI ││ │ │ │ │PUBLICE*)│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ACHIZIŢII │ │ RESURSE ││ŢIILOR ││RELAŢII ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ŞI │ │ UMANE ││CLASIFI- ││INTERNA-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOGISTICĂ │ │ ││CATE*) ││ŢIONALE ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ └──────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘ └───┬────┘ └─────────┘ └─────────┘ └───┬────┘ └────────┘ └──────────┘└───────────┘                                                  │ │                 ┌────────────────┬───────────────┼────────┐ │             ┌───┴────────┐┌──────┴─────┐┌────────┴───┐┌───┴─────┐ ┌────────────┐ │ ┌────────────┐             │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │             │MANAGEMENTUL││ PĂDURI ŞI ││POLITICI ŞI ││ CONTROL │ │MANAGEMENTUL│ │ │MANAGEMENTUL│             │ RESURSELOR ││ DEZVOLTARE ││STRATEGII ÎN││SILVIC ŞI│ │RISCULUI LA ├─┴─┤ RESURSELOR │             │ CINEGETICE ││ FORESTIERĂ ││SILVICULTURĂ││CINEGETIC│ │INUNDAŢII ŞI│ │ DE APĂ │             └────────────┘└────────────┘└────────────┘└─────────┘ │ SIGURANŢA │ │ │                                                                            │ BARAJELOR │ │ │                                                                            └────────────┘ └────────────┘    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │*) Se organizează conform ligislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.│    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 21. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii ││crt.│ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Gărzi forestiere │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Unităţi de management al proiectului (UMP) │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Unităţi de implementare a proiectului (UIP) │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 573, din care:- gărzi forestiere - 573 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1│Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii ││crt.│ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I. Unităţi finanţate din venituri proprii │├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Administraţia Naţională "Apele Române" │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3Mijloacele de transport pentru activităţi specifice ale Ministerului Apelor şi Pădurilor*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Ministerul Apelor şi Pădurilor - aparat propriu │Tipul mijlocului│ Numărul maxim ││crt.│ │ de transport │aprobat (bucăţi)│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 1│Parc auto demnitari, înalţi funcţionari publici şi │ │ ││ │asimilaţi acestora*) │ autoturism │ 7 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 2│Parc auto comun*) │ autoturism │ 2 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ 3│Parc auto pentru activităţi de inspecţii şi │ │ ││ │control, situaţii de urgenţă, transport marfă, │ autoturism │ ││ │persoane, delegaţii**) │ microbuz │ 15 │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, în baza permisului de conducere, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.3. Cotele privind consumul lunar de carburant sunt aprobate de către ordonatorul principal de credite cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. Notă

  ──────────

  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  ----