HOTĂRÂRE nr. 14 din 12 ianuarie 2017privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) și art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În scopul asigurării, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității, se înființează Institutul Național de Criminologie, denumit în continuare Institutul, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Justiției.  +  Articolul 2Institutul are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se realizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3(1) Institutul se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.(2) Institutul poate primi donații, sponsorizări și poate accesa alte surse de finanțare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 4Personalul Institutului este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționari publici și personal contractual.  +  Capitolul II Atribuțiile Institutului Național de Criminologie  +  Articolul 5(1) În realizarea scopului său prevăzut la art. 1, Institutul îndeplinește următoarele atribuții principale:a) organizează activități de cercetare și evaluare a criminalității din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de manifestare;b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele și evoluția criminalității, pe care le prezintă Ministerului Justiției în vederea luării unei decizii corecte, argumentate științific, de politică penală și penitenciară;c) participă la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în domeniul prevenirii și controlului criminalității;d) organizează manifestări științifice interne și internaționale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar;e) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;f) pune la dispoziție instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, baze de date statistice și documentare elaborate de Institut;g) accesează mecanisme de finanțare în domeniul cercetării și derulează proiecte, în condițiile legii.(2) Temele de cercetare ale Institutului sunt supuse aprobării Ministerului Justiției.  +  Articolul 6Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 5, Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituții și autorități publice, cu instituții similare din țară și străinătate sau cu instituții de învățământ superior, precum și cu alte persoane juridice, de drept public sau privat, în condițiile legii.  +  Capitolul III Conducerea și organizarea Institutului Național de Criminologie  +  Articolul 7(1) Institutul este condus de un director, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, care este numit și revocat din funcție prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii. Funcția de director al Institutului este corespunzătoare unei funcții de director direcție de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiției.(2) Directorul conduce activitatea Institutului, îl reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.  +  Articolul 8Directorul Institutului este ordonator terțiar de credite, calitate care poate fi delegată în condițiile legii.  +  Articolul 9În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul Institutului emite decizii și instrucțiuni cu caracter intern și răspunde în fața ministrului justiției de întreaga activitate a instituției.  +  Articolul 10(1) Institutul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în servicii, birouri sau compartimente.(2) Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor prevăzute la alin. (1), precum și organigrama Institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie, aprobat prin ordin al ministrului justiției.(3) Statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului justiției.(4) Șefii de servicii și șefii de birouri, precum și personalul de execuție sunt numiți și eliberați din funcție, în condițiile legii, de către directorul Institutului.(5) Atribuțiile și sarcinile personalului se stabilesc prin fișa postului, aprobată de directorul Institutului, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie. Pentru funcția de director al institutului, fișa postului se aprobă de ministrul justiției.  +  Articolul 11(1) Institutul funcționează cu un număr de 20 de posturi.(2) Patrimoniul inițial al Institutului, necesar pentru perioada de operaționalizare a instituției, reprezentat de echipamente și sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum și orice alte active necesare, se asigură prin transferuri din patrimoniul Ministerului Justiției. Modalitățile de predare-primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. Prin protocol încheiat între Ministerul Justiției și Institutul Național de Criminologie va fi stabilit modul de decontare a cheltuielilor comune de funcționare.  +  Articolul 12Salarizarea personalului din cadrul Institutului se face potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 13(1) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Institutului, se aplică în mod corespunzător reglementările specifice referitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, examenul de promovare, evaluarea profesională, răspunderea disciplinară și concedii, aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiției.(2) Dispozițiile privind examenul de capacitate din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului.(3) Soluționarea acțiunilor în materie disciplinară exercitate împotriva personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului se realizează de comisia de disciplină constituită la nivelul Ministerului Justiției.(4) Comisia de disciplină pentru funcționarii publici din Ministerul Justiției este competentă să desfășoare procedura disciplinară pentru funcționarii publici din cadrul Institutului.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 14Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie, precum și organigrama se aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 15Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.2. La capitolul III „Conducerea Ministerului“, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și colegiul de conducere al Ministerului3. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Ministrul este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a Ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general și de un secretar general adjunct.4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct coordonează buna funcționare a compartimentelor administrative ale Ministerului și a activităților cu caracter funcțional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii compartimentelor administrative din Minister și unitățile subordonate. De asemenea, îndeplinesc și celelalte atribuții prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general adjunct coordonează Programul național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ și Programul «Cartierul pentru Justiție - complex urbanistic destinat sediilor unor instituții aparținând sistemului judiciar».(4) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.5. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții și rezoluții scrise.6. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Pe lângă ministru funcționează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri și conducătorii compartimentelor administrative.7. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, și compus din 403 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale Direcției de implementare a proiectelor finanțate din împrumuturi externe (DIPFIE) și Direcției Naționale de Probațiune (DNP).8. După articolul 36^2 se introduce un nou articol, articolul 36^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^3Institutul Național de Criminologie funcționează în subordinea Ministerului Justiției, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiției.9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.10. La anexa nr. 3 punctul III, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:4. Institutul Național de Criminologie - 20.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Florin Iordache
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 14.  +  ANEXĂ*1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)*1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției
  Numărul maxim de posturi: 403 (exclusiv demnitarii, posturile aferente
  cabinetului ministrului, DIPFIE și DNP)
  -----