HOTĂRÂRE nr. 15 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 16 ianuarie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 și art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 5 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului de la Ministerul Fondurilor Europene. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este autoritatea pentru: coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, coordonarea fondurilor alocate prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021 și pentru programele de cooperare teritorială, dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, coordonarea altor mecanisme/instrumente/programe finanțate din fonduri externe nerambursabile, disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice locale, dialogul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, gestiunea funcției publice, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele pe care le gestionează.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, împreună cu ministerele de resort, realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are sediul în municipiul București, Bulevardul Libertății nr. 16, latura nord, sectorul 5 și își desfășoară activitatea în spații din sediile de la următoarele adrese din București: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, Bulevardul Libertății nr. 16, (Tronsoanele I, V și VI) latura nord, sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 14, (Tronsoanele V și VI) latura sud, sectorul 5 și Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene exercită în domeniile sale de activitate, următoarele funcții:a) de planificare strategică;b) de reglementare și avizare;c) de reprezentare;d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;e) de administrare;f) de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;g) de monitorizare și control;h) de coordonare;i) de certificare pentru Programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.  +  Articolul 4(1) Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programul „Inițiativa pentru întreprinderi mici și mijlocii“, Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative“ 2007-2013, Programul operațional „Capacitate administrativă“ 2014-2020, Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014-2020, Programul operațional Infrastructura mare 2014-2020, Programul operațional sectorial „Transport“, Programul operațional sectorial „Mediu“ și Programul operațional „Asistență tehnică“, pentru Programul ISPA. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene exercită funcțiile de autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanțate din ENI-CBC, pentru:a) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;b) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia;c) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013;d) Autoritatea comună de management și Secretariatul tehnic comun pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“;e) Autoritatea națională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;f) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013;g) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul operațional „Sud-Estul Europei“;h) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul de cooperare interregională INTERREG IV C;i) Autoritatea națională pentru Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II;j) Autoritatea națională pentru Programul ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale;k) Autoritatea națională și persoana națională de contact pentru Programul operațional INTERACT II 2007-2013;l) Autoritatea națională și Punctul central național pentru Programul Rețeaua europeană de cunoștințe în urbanism;m) Punctul național de contact pentru Programul operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013;n) Sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/ partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România- Ucraina 2007-2013, Programului operațional „Sud-Estul Europei“, Programului de cooperare interregională INTERREG IV C, Programului pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, Programului ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale, Programului operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013 și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013“, Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Programului operațional „Sud-Estul Europei“;o) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria;p) Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria;q) Autoritatea de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;r) Autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;s) Autoritatea de management pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;ș) Autoritatea de management pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;t) Autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;ț) Autoritatea națională pentru Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;u) Autoritatea națională pentru Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;v) Autoritatea națională pentru Programul Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;w) Autoritatea națională pentru Programul transnațional „Dunărea“ 2014-2020;x) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;y) Autoritatea națională pentru Programul operațional URBACT III;z) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare INTERACT III 2014-2020;aa) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare ESPON 2020;bb) Punctul național de contact aferent Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020, Punctul național URBACT aferent programului URBACT III, Punctul național de contact aferent programului INTERREG EUROPE, Persoana națională de contact aferentă programului INTERACT III 2014-2020, Punct de contact și reprezentant al României în cadrul Grupului Director al Ariei Prioritare 10 „Ameliorarea Capacității administrative și cooperării instituționale“ a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;cc) Punctul de contact în materie de control responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, a Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, a Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020 și a Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020;dd) Sistem național de control de prim nivel responsabil cu verificarea și validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020, Programului de cooperare interregională INTERREG EUROPE, Programului operațional URBACT III, Programului de cooperare ESPON 2020 și de beneficiarii de asistență tehnică în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria, Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programului operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020, Programului Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, Programului transnațional „Dunărea“ 2014-2020;ee) Unitatea de certificare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;ff) Punctul național de contact pentru romi responsabil cu monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;gg) Punctul național de contact pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește funcția de punct național de contact potrivit Memorandumului de înțelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, a Memorandumului de înțelegere pentru Programul de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, potrivit Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, precum și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și a Memorandumului de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 și pentru programele de înfrățire instituțională și de asistență tehnică cu statele care beneficiază de finanțări nerambursabile din partea Uniunii Europene.(4) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește funcția de operator de program potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și ale anexei B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește funcția de coordonator național al asistenței în raport cu Uniunea Europeană, potrivit prevederilor memorandumurilor/acordurilor de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană, privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție.(6) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România are rol de donator de asistență tehnică.(7) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Fondul frontierelor externe și Programul de cooperare elvețiano-român și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020.(8) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își desfășoară activitatea agențiile de implementare pentru programele PHARE -Coeziune economică și socială și PHARE - Cooperare transfrontalieră și Facilitatea de tranziție.(9) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește atribuția de Organism intermediar pentru implementarea programelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, prin unitățile din subordine prevăzute la anexa nr. 2.  +  Articolul 5Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are următoarele atribuții:1. realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;2. elaborează strategii, politici, programe și planuri pentru domeniile sale de activitate;3. elaborează și coordonează, împreună cu ministerele de resort, implementarea de strategii și politici în domeniul reformei administrativ-teritoriale și în domeniul fiscal-bugetar local;4. elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale, cu finanțare internă și/sau externă, precum și indicatorii de performanță ai serviciilor publice comunitare de utilități publice;5. colaborează cu ministerul de resort și aplică măsurile necesare în domeniul său de activitate pentru implementarea sistemului e-guvernare;6. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz;7. îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative europene în domeniile sale de competență;8. monitorizează respectarea regimului general al autonomiei locale și principiului descentralizării serviciilor publice; dezvoltă parteneriatul cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale;9. coordonează procesul de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare, regionalizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării;10. coordonează procesul de elaborare a standardelor de calitate și a standardelor de cost pentru serviciile publice descentralizate;11. elaborează, coordonează și implementează, împreună cu ministerele de resort, politicile fiscal-bugetare locale;12. sprijină autoritățile administrației publice locale prin promovarea de măsuri privind creșterea capacității administrativ-financiare și eficientizarea serviciilor publice prestate cetățeanului;13. dezvoltă sistemul de echilibrare financiară a unităților administrativ-teritoriale în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a acestora, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de investiții publice;14. reglementează și monitorizează serviciile comunitare de utilități publice;15. promovează proiecte de hotărâri ale Guvernului privind atestarea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale; reglementează, monitorizează și implementează măsurile pentru înființarea, sprijinirea și dezvoltarea parcurilor industriale și îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în materia ajutoarelor de stat;16. asigură fundamentarea politicilor de dezvoltare națională, regională și locală prin elaborarea de analize teritoriale și utilizarea instrumentelor de monitorizare și analiză a stării teritoriului;17. participă cu expertiza în domeniul urbanismului și arhitecturii la realizarea activităților necesare pentru realizarea proiectelor în parteneriat public privat sau proiecte integrate de regenerare și dezvoltare urbană, de utilitate publică din competența Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;18. elaborează cadrul instituțional și legal pentru crearea și consolidarea regiunilor administrativ-teritoriale și dezvoltă politici regionale în vederea diminuării decalajelor economice și financiare dintre acestea;19. realizează promovarea unor programe naționale care să finanțeze activități și acțiuni necesare asigurării dezvoltării durabile, echilibrate a teritoriului național, întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale, protejarea și promovarea patrimoniului național, precum și creșterea calității locuirii în cadrul așezărilor umane;20. gestionează domeniul cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale;21. gestionează domeniul amenajării teritoriului, urbanism, mobilitate urbană și arhitectură, domeniul lucrărilor publice, domeniul construcțiilor, gestiunii și dezvoltării imobiliar-edilitare;22. asigură, prin structurile de specialitate, disciplina și calitatea în construcții și amenajarea teritoriului, autorizarea execuției lucrărilor de construcții și avizarea documentațiilor tehnico-economice, conform legii;23. gestionează domeniul locuirii, locuințelor și al clădirilor de locuit, al reabilitării termice și al eficienței termice a clădirilor;24. îndeplinește atribuțiile prevăzute pentru Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;25. gestionează, potrivit competențelor sale, instrumentele de preaderare PHARE și ISPA;26. coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea și funcționarea cadrului legislativ, instituțional și procedural pentru implementarea, gestionarea și controlul instrumentelor structurale 2007-2013 și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;27. coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare și evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020, a programelor finanțate prin fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 și prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2009-2014, prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021;28. îndeplinește rolul de organism de coordonare responsabil cu desemnarea entităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 și asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate și în ceea ce privește coordonarea și monitorizarea activităților organismelor desemnate, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului; 29. asigură coordonarea metodologică și monitorizează participarea României la programele și inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;30. asigură coordonarea gestionării proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;31. elaborează cadrul normativ național și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum și a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;32. inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaționale, norme, instrucțiuni și metodologii specifice în domeniile sale de activitate;33. emite avizele și aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;34. organizează sistemul de elaborare, avizare și aprobare a reglementărilor tehnice și economice pentru domeniile sale de activitate, precum și documentarea specialiștilor, în condițiile legii;35. emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului și avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare;36. avizează documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism, conform legii;37. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare;38. coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente și participă la elaborarea programelor pentru educarea populației privind comportarea în caz de seisme;39. dezvoltă un sistem de echilibrare financiară în strânsă corelare cu standardele de cost, cu indicatorii de performanță și capacitatea administrativ-financiară a unităților administrativ-teritoriale, centrat pe obiectivul asigurării unui pachet minim obligatoriu de servicii și investiții publice;40. sprijină dezvoltarea capacității financiare prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale și bugetare la nivelul administrației publice locale;41. îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale și în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;42. avizează acordurile și convențiile de cooperare pe care autoritățile administrației publice locale le încheie cu autorități ale administrației publice locale din alte țări;43. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, formarea și perfecționarea pregătirii profesionale specializate în administrația publică;44. colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea dezvoltării de sisteme de monitorizare și analiză a modului de formare și de execuție a bugetelor locale, în scopul creșterii capacității administrative și financiare a autorităților administrației publice locale;45. elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistența financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE și ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2004-2009 și 2009-2014 și Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și norvegian 2014-2021;46. emite ordine și instrucțiuni, potrivit competențelor sale, privind procesul de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, instrumentelor de preaderare PHARE și ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziție, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014, a Programului de cooperare elvețiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 și Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;47. asigură în numele statului român și al Guvernului României, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;48. reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și cu organizații similare din alte state, precum și cu organisme internaționale în domeniile sale de activitate;49. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;50. inițiază și negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente și ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;51. reprezintă interesele autorităților administrației publice locale în Guvern;52. asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;53. emite avize și aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri europene, din fonduri speciale și din credite garantate de stat, precum și pentru lucrările de interes național care sunt finanțate din alte surse;54. asigură președinția și secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe, evaluează și propune spre avizare Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes național și locuințe studiile de fezabilitate aferente investițiilor publice de interes național din competența de aprobare a Guvernului;55. organizează și asigură funcționarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții: verificatori de proiecte, experți tehnici, precum și auditori energetici pentru clădiri;56. îndeplinește rolul de autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcții;57. asigură organizarea și funcționarea Comisiei naționale de inginerie seismică;58. asigură organizarea și funcționarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrările de interes național, potrivit legii;59. asigură organizarea și funcționarea Consiliului tehnic permanent pentru construcții;60. îndeplinește rolul de autoritate de recunoaștere și desemnare pe plan național, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformității produselor pentru construcții;61. asigură organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;62. asigură Secretariatul Centrului Național pentru Așezări Umane (CNAU-HABITAT);63. asigură organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Dezvoltare Teritorială, în vederea fundamentării tehnice a emiterii avizului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru documentații de amenajare a teritoriului și urbanism;64. asigură Secretariatul Comitetului de amenajare a spațiului maritim;65. îndeplinește rolul de autoritate națională responsabilă cu elaborarea, coordonarea și implementarea politicii în domeniul polilor de creștere și al polilor de dezvoltare urbană;66. participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acționare, pe plan central și local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului național de management al situațiilor de urgență;67. îndeplinește rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008, cu modificările și completările ulterioare;68. numește reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și ai ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale și în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, în condițiile legii, și asigură participarea reprezentanților ministerului în Comitetul pentru finanțe publice locale și în Comisia de autorizare a împrumuturilor locale;69. propune Guvernului nominalizarea reprezentanților acestuia și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale în comitetele și/sau comisiile constituite la nivelul Consiliului Europei;70. coordonează și asigură președinția Comitetului interministerial privind Strategia națională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030;71. desemnează reprezentanții ministerului în Consiliul Economic și Social și în comisiile de specialitate ale acestuia și asigură participarea la lucrările acestora;72. desemnează și asigură participarea reprezentanților ministerului în comisiile, comitetele și consiliile din care face parte conform legii;73. îndeplinește funcția de autoritate administrativă de înfrățire instituțională, responsabilă cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică;74. închiriază/concesionează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare; sumele obținute din chirii/redevențe constituie venituri la bugetul de stat;75. poate închiria/concesiona sau primi în administrare, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității proprii, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată;76. inițiază, finanțează și/sau gestionează/implementează, în condițiile legii, programe și proiecte de dezvoltare de interes național, regional și local în domeniile pentru care are competență, conform legii;77. elaborează prioritățile, criteriile de eligibilitate și procedurile necesare finanțării, implementării, monitorizării și controlului programelor și proiectelor din domeniile sale de activitate;78. asigură, în condițiile legii, managementul fondurilor publice europene și naționale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;79. programează, coordonează, monitorizează și controlează utilizarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană;80. asigură îndeplinirea funcției de autoritate de certificare, potrivit art. 126 și 137 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 și Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020;81. contribuie la coordonarea activității birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră;82. avizează statutul și regulamentul de organizare și funcționare ale agențiilor de dezvoltare regională în calitatea lor de organism intermediar, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, secretariatelor tehnice comune/Infopoint/ punctelor de contact și ale altor organisme de interes public care desfășoară activități în domeniile sale de activitate;83. coordonează și/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric și procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR 2007-2013, POR 2014-2020, POIIMM, PO DCA 2007-2013, POCA 2014-2020 și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC;84. coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR 2014-2020, elaborarea POIIMM, elaborarea POCA 2014-2020, precum și a programelor finanțate în cadrul FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI-CBC și IPA-CBC;85. coordonează și participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind elaborarea Programului operațional „Infrastructură mare“, Programului operațional „Capital uman“, Programului operațional „Competitivitate“, Programului operațional „Asistență tehnică“;86. coordonează și/sau participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;87. asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor europene pe care le gestionează;88. coordonează elaborarea și implementarea Planului de comunicare și a Planului multianual de evaluare pentru toate programele europene pe care le gestionează;89. asigură, după caz, președinția, secretariatul sau participarea în comitetele și în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;90. gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;91. coordonează activitatea specifică legată de închiderea programelor care au beneficiat de asistență din partea Uniunii Europene prin PHARE - Coeziune economică și socială și PHARE - Cooperare transfrontalieră;92. organizează și finanțează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecții și baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional și local, precum și pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în infrastructura națională de date spațiale pentru asigurarea interoperabilității și compatibilității informațiilor la nivel național, regional, local și în perspectiva europeană, precum și pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;93. organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniilor sale de activitate și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale;94. asigură monitorizarea derulării investițiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanțează;95. avizează și urmărește realizarea programelor și proiectelor de infrastructură, construcții și lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;96. exercită activități de audit intern și control la nivelul programelor pentru care îndeplinește rolul de autoritate de management, autoritate comună de management, autoritate națională, punct național de contact, punct național/persoană națională de contact;97. colaborează/cooperează cu:– structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene și asigură comunicarea cu acestea;– instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, în condițiile prevăzute de lege;– structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice care asigură funcția de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și pentru Mecanismul financiar norvegian;– Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile art. 23 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017;– inspectorii guvernamentali în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor acestora prevăzute de art. 12 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, pe domeniile de competență;– instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene;98. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat și a resurselor din credite interne și externe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;99. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele de reformă și restructurare a administrației publice centrale și locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene și cu legislația internă, și asigură realizarea strategiilor și programelor în domeniul său de activitate;100. efectuează controale privind gestionarea și utilizarea fondurilor din cadrul programelor prevăzute la art. 4 în vederea implementării corecte și eficiente a acestora;101. solicită informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate, în condițiile legii;102. asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislației Uniunii Europene și Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competență, prin activități specifice, în condițiile legii;103. finanțează, în condițiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română ale standardelor și, după caz, ale anexelor naționale pentru aplicarea eurocodurilor din domeniul construcțiilor;104. susține și mediază constituirea de parteneriate/ platforme de colaborare la nivel central și local în domeniile sale de activitate;105. inițiază, împreună cu instituțiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;106. realizează cercetări sociologice, cantitative și calitative, prin intermediul unor instituții specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare și a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;107. contractează, în condițiile legii, servicii specializate, în vederea obținerii documentelor, studiilor, colectării datelor și informațiilor necesare realizării atribuțiilor sale, precum și servicii de consultanță, inclusiv servicii de evaluare, prognoză și statistică;108. editează, direct sau prin unitățile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicații de specialitate și de informare specifice domeniilor sale de activitate;109. organizează și sprijină, în condițiile legii, activități și manifestări pentru promovarea și susținerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în țară, cât și în străinătate, prin expoziții, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii și alte asemenea activități;110. monitorizează și evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;111. asigură organizarea și funcționarea Centrului operativ pentru situații de urgență;112. facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;113. asigură derularea dialogului social și a relației cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;114. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul și parteneriatul social cu confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național;115. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;116. cooperează cu Autoritatea de certificare și plată și cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, FEAD, respectiv fonduri de cooperare teritorială europeană;117. îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor de cooperare teritorială europeană și fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013;118. îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, cu modificările ulterioare;119. îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități;120. primește fondurile de la Comisia Europeană pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, Programul operațional comun „Bazinul Mării Negre“ 2014-2020;121. gestionează legătura cu instituțiile naționale și internaționale și cu unitățile de management de program din țările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum și pe parcursul implementării programelor;122. organizează, coordonează și implementează sistemul informațional specific domeniului fondurilor europene și emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaționale, inclusiv sistemul informațional național dedicat implementării fondurilor europene;123. îndeplinește atribuțiile aferente implementării Strategiei naționale anticorupție 2016-2020 la nivelul structurii proprii;124. elaborează strategia de comunicare, coordonează și monitorizează sistemul de comunicare internă și externă de la nivelul structurilor aflate în subordinea ministerului, potrivit competențelor sale;125. elaborează poziția României cu privire la propunerile de politici și reglementări europene în domeniul instrumentelor structurale și fondurilor europene și de coeziune, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene, în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene; 126. stabilește, în condițiile legii, împreună cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, sistemul de date, informații și raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării și/sau analizei Guvernului, după caz.  +  Articolul 6(1) Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorități sau instituții publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorități sau societăți comerciale autorizate, în condițiile legii.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate solicita, pe bază de protocol, informații necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, informații privind datele înregistrate în Registrul comerțului computerizat, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și cartea funciară.(3) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.  +  Articolul 7În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.  +  Articolul 8În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este autorizat:a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate în domeniile de activitate; c) să încheie protocoale/acorduri de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuțiilor sale, potrivit legii;e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și europene în domeniile sale de activitate;g) să aplice sancțiuni prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului se aprobă, în condițiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și al unităților subordonate prevăzute în anexa nr. 2 este de 2104, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.(4) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și personalul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(6) În cadrul structurii organizatorice pot fi înființate, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației și fondurilor europene, direcții în cadrul direcțiilor generale, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a fi modificată anexa nr. 1.  +  Articolul 10(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de șapte, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.(2) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene trimis în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.  +  Articolul 11(1) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot delega atribuții privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot înființa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, structura care, din punct de vedere organizațional, corespunde necesităților îndeplinirii acestui obiectiv.(2) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și/sau al unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului.(3) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene privind înființarea UMP/UCP.(4) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.(5) Pentru implementarea proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate înființa unități de implementare a proiectului, cu personal angajat în afara organigramei, în condițiile legii.(6) Componența, numărul de persoane, regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (5), precum și încadrarea și salarizarea personalului aferent se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene în condițiile legii.(7) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se organizează și funcționează Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice 4 „Îmbunătățirea mediului înconjurător“, respectiv Organismul intermediar cu verificare financiară a cererilor de plată pentru implementarea ariei tematice 6 „Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor“ și pentru asistența prin intermediul Facilitații de Pregătire a Proiectului pentru Obiectivul 1 al ariei tematice 4, din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(8) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene îndeplinește rolul de Autoritate delegată în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Fondul pentru Frontierele Externe din cadrul „Programului general, Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii“ și Autoritate delegată FSI în vederea gestionării asistenței financiare nerambursabile acordate României prin Fondul de Securitate Internă 2014-2020 - componenta pentru cooperare polițienească și componenta pentru frontiere și vize.(9) Structura organizatorică, numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene privind înființarea UIP.(10) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are în subordine unitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(3) Conducătorii unităților prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiți și eliberați în/din funcție prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în condițiile legii.  +  Articolul 13(1) Unitățile subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene își desfășoară activitatea în spațiile din cadrul sediilor organismelor intermediare regionale sau în locațiile închiriate, în condițiile legii.(2) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene poate redistribui prin ordin, între organisme intermediare și aparatul propriu, posturile repartizate, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.(3) Structurile de specialitate din cadrul unităților subordonate, care au corespondent la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, se află în coordonarea metodologică a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului, pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ministerului.(4) Pentru buna desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor din cadrul unităților subordonate, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asigură, prin structurile de specialitate, participarea unui reprezentant din aparatul propriu ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 14(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se asigură de către ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(2) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene funcționează ministrul delegat pentru fonduri europene care coordonează activitatea programelor și fondurilor europene.(3) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pe domeniul de competență aferent acestuia, precum și persoanelor din subordine.(4) În fața autorităților jurisdicționale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(5) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene poate delega această calitate, în condițiile legii, ministrului delegat pentru fonduri europene pe domeniul de competență al acestuia, cu excepția cheltuielilor de funcționare, sau altor persoane.(6) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene este președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.(8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene pot fi delegate atribuții.(9) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene este ajutat în activitatea sa de 7 secretari de stat și 4 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizii ale prim-ministrului, precum și de secretarul general și de 3 secretari generali adjuncți, numiți în condițiile legii.(2) Ministrul delegat răspunde de activitatea din domeniul programelor și fondurilor europene. (3) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(4) Secretarul general și, respectiv, secretarii generali adjuncți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene au atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene ori încredințate de ministru, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(5) Secretarul general și secretarii generali adjuncți asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(6) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului. Componența și regulamentul de funcționare ale colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(7) Atribuțiile direcțiilor, serviciilor, birourilor și ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(8) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.(9) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine și instrucțiuni în domeniul pentru care a fost învestit.(10) Cu excepția cheltuielilor generale de funcționare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate îndeplini atribuțiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza și în limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.  +  Articolul 16(1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Institutul Național de Administrație își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici își păstrează sediul, iar atribuțiile, posturile și structura organizatorică se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație.(4) Conducătorii instituțiilor publice și ai organelor de specialitate prevăzute la alin. (2) și (3) sunt numiți și revocați în/din funcție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 17(1) Instituțiile care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sunt prevăzute în anexa nr. 4.(2) Agenția Națională pentru Locuințe și Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A. își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.(3) Conducătorii instituțiilor prevăzute la alin. (1) sunt numiți și revocați în/din funcție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 18(1) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate închiria spații pentru necesități proprii, în condițiile legii.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate închiria unor operatori economici sau poate da în folosință gratuită unor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele, proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii.(3) Chiriile stabilite și încasate ca urmare a închirierii spațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se virează integral la bugetul de stat.  +  Articolul 19(1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, un număr de 130 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și, respectiv, de la Ministerul Fondurilor Europene.(3) Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.(4) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și persoanele care au atribuții în domeniul de activitate al acestuia pot folosi mijloacele de transport din parcul auto al instituției, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 20Ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene numește și eliberează din funcție personalul instituției alcătuit din funcționari publici și personal angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 21Pentru realizarea obiectivelor și atribuțiilor sale generale și specifice, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate colabora cu specialiști în diverse domenii de activitate, în condițiile legii.  +  Articolul 22Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Fondurilor Europene, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termenul prevăzut de art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017.  +  Articolul 23Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  București, 12 ianuarie 2017.Nr. 15.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚI
  care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
  1. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;2. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;3. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;4. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;5. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;6. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;7. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;8. Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea București-Ilfov.
   +  Anexa nr. 3
  INSTITUȚIILE PUBLICE ȘI ORGANELE DE SPECIALITATE
  ale administrației publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
  1. Agenția Națională a Funcționarilor Publici;2. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;3. Inspectoratul de Stat în Construcții;4. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;5. Institutul Național de Administrație.
   +  Anexa nr. 4
  UNITĂȚILE
  care funcționează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
  1. Agenția Națională pentru Locuințe2. Compania Națională de Investiții „C.N.I.“ - S.A.
  ----