LEGE nr. 107 din 16 iunie 1999pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 29 iunie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 81 din 25 august 1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, emisă în temeiul art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe terenurile degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de impadurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu."2. La articolul 2, partea introductivă şi litera g) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sunt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei ordonanţe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acţiunea distructiva a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin impadurire, şi anume:"............................................................................."g) terenurile sărăturate sau puternic acide;"3. La articolul 2, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:"k) terenuri neproductive."4. La articolul 3, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Fac obiectul impaduririi, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2, următoarele categorii de terenuri degradate, în funcţie de natura proprietăţii:"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Terenurile degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin impadurire, se constituie în perimetre de ameliorare."6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Procedura de identificare a terenurilor degradate destinate impaduririi"7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi formată din: a) primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în calitate de preşedinte al comisiei; b) reprezentantul direcţiei agricole; c) reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, în calitate de secretar; d) reprezentantul oficiului judeţean de studii pedologice şi agrochimice; e) reprezentantul inspectoratului silvic teritorial; f) reprezentantul agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului; g) reprezentantul direcţiei silvice sau ocolului silvic; h) reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare; i) specialişti din unităţile şi subunitatile de cercetare şi proiectare în domeniile de îmbunătăţiri funciare pentru agricultura, silvicultura, împăduriri de terenuri degradate, cercetări agrochimice şi pedologice şi altele, după caz. (2) Documentaţia întocmită de comisia prevăzută la alin. (1) se avizează conform prevederilor art. 82 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată."8. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Inventarierea terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranţa obiectivelor social-economice, se va încheia în termen de 90 de zile de la data constatării fenomenului. (3) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligaţie permanenta, care nu se va încheia decât după finalizarea acţiunilor de ameliorare a acestora."9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru cazurile existente, termenul curge de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanţe."10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Terenurile degradate constituite în perimetre şi propuse a fi ameliorate prin impadurire vor fi scoase din evidenta terenurilor cu folosinţe agricole productive sau a terenurilor neproductive, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe."11. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Terenurile degradate, prevăzute la art. 3, vor fi împădurite de deţinătorii lor legali, prin unităţi specializate. Materialul biologic se asigura de Regia Naţionala a Pădurilor, pe baza contractuală, sau de alţi producători, iar lucrarea se va executa cu asistenţa tehnica gratuita a personalului silvic de specialitate."12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. b), constituite în perimetre de ameliorare prin impadurire, se pot transmite, cu acordul părţilor, fără plata, în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Transmiterea se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile în care suprafaţa terenului este, de regula, de minimum 5 hectare, în cazul trupurilor izolate, şi, indiferent de suprafaţa, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În cazul donarii terenurilor degradate proprietate privată, către stat, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin impadurire, actele de donaţie, înregistrarea în evidentele funciare şi în registrele de inscriptiuni imobiliare sunt scutite de taxele aferente, iar onorariul notarial se suporta de Regia Naţionala a Pădurilor."14. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în numele statului, poate mandata Regia Naţionala a Pădurilor sa cumpere de la persoane fizice terenuri degradate în vederea impaduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Sursele de finanţare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice ale lucrărilor de ameliorare prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru impadurirea terenurilor degradate şi cele legate de lucrările de ameliorare, de întreţinerea şi paza respectivelor lucrări, până la recepţia definitivă, sunt următoarele: a) fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; b) alocaţii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, art. 75 şi 94 din Legea nr. 26/1996; c) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d) sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele; e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung; f) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare; g) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996 din fondul forestier administrat de Regia Naţionala a Pădurilor; h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competenţa, la cererea unităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului; i) alte surse legale. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de ameliorare a terenurilor degradate, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru impadurirea în anul următor a terenurilor degradate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4)."16. Articolele 13 şi 14 se abroga.17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Împiedicarea sub orice formă de către persoanele fizice a executării programelor de impadurire aprobate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii."18. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi 15^2 cu următorul cuprins:"Art. 15^1 . - Distrugerea plantaţiilor silvice înfiinţate în perimetrele de ameliorare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.Art. 15^2 . - Pasunatul în terenurile degradate împădurite, constituite în perimetrele de ameliorare potrivit prezentei ordonanţe, este strict interzis, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit legii."19. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27."20. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazurile în care persoanele fizice şi juridice, care deţin terenuri degradate proprietate privată, nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgenta, pentru utilitate publică, a terenurilor respective. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Naţionala a Pădurilor."21. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Terenurile degradate preluate de Regia Naţionala a Pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 10, 11 şi la art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier naţional, proprietate publică a statului, şi se supun regimului silvic."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - După încheierea stării de masiv, deţinătorii de terenuri degradate, împădurite în condiţiile prezentei ordonanţe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuiala proprie, lucrările de îngrijire, paza şi protecţie în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetaţie forestieră."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va prezenta anual Guvernului situaţia identificarii şi impaduririi terenurilor degradate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA---------------