HOTĂRÂRE nr. 477 din 15 iunie 1999privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 28 iunie 1999  În temeiul art. 14 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-------------- Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscaleOrdonanţa de urgenta:  +  Articolul 1 (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor.Norme metodologice:1.1. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligaţia sa emita bonuri fiscale la livrarea de bunuri sau la prestarea de servicii, pe care să le predea clienţilor.1.2. Bonurile fiscale vor fi emise de către utilizatori numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obţinut avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.1.3. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale vor afişa la intrarea în unităţile de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, precum şi la locul unde sunt amplasate aparatele anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita şi păstra bonurile fiscale până la ieşirea din unitate.Anunţurile trebuie să fie scrise cu litere de tipar având înălţimea minima de 3 cm.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 1 (3) În cazul în care agenţii economici efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cat şi cu ridicată, aceştia au obligaţia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amănuntul şi facturi fiscale pentru vânzările cu ridicată.Norme metodologice:1.4. Activităţile de vânzare cu amănuntul şi, respectiv, cu ridicată vor fi organizate în spaţii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar în contabilitate operaţiunile vor fi reflectate corespunzător.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 1 (4) În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defectiunii sa anunţe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentanţii legali ai acestuia în teritoriu. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege orice agent economic producător, importator sau comerciant, autorizat în condiţiile prevăzute la art. 5.Norme metodologice:1.5. Utilizatorul va consemna în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal prezentată în anexa nr. 1 data şi ora la care a anuntat defectarea acestuia.1.6. Distribuitorul autorizat sau reprezentantul legal al acestuia în teritoriu are obligaţia ca, în termen de 72 de ore de la anunţarea de către utilizator a defectării aparatului, sa îl repuna în funcţiune prin unitatea de service acreditata de care aparţine utilizatorul aparatului.1.7. Utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2 vor anunta unitatea de service acreditata în cazul defectării aparatului şi vor consemna în cartea de intervenţii data şi ora anunţării. Unitatea de service are obligaţia de a repune în funcţiune aparatul în termen de 72 de ore de la anuntare.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 1 (5) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici utilizatori sunt obligaţi sa înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate şi sa emita facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni.Norme metodologice:1.8. Până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, tranzacţiile efectuate se înregistrează într-un registru, denumit în continuare registru special, care se va completa fără ştersături sau fără spaţii neutilizate, iar pentru clienţi se vor emite facturi fiscale. Registrul special va fi conform modelului prezentat în anexa nr. 2.1.9. Registrul special va avea paginile numerotate, va fi sigilat şi stampilat de către organul fiscal la care utilizatorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, cu precizarea numărului de pagini conţinut de acesta.1.10. La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate certifica în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionarii aparatului, sub semnatura şi parafa.1.11. În situaţia întreruperii curentului electric în momentul emiterii unui bon, acesta va fi păstrat de către utilizator împreună cu raportul fiscal de închidere zilnica.Pentru tranzacţiile efectuate în perioada întreruperii curentului electric utilizatorii vor aplica prevederile pct. 1.8.În registrul special, înainte de înregistrarea tranzacţiilor, se vor nota data şi ora întreruperii curentului electric, iar în final, data şi ora la care aparatul începe sa funcţioneze, sub semnatura şi ştampila utilizatorului.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 2 (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1): a) agenţii economici care realizează venituri totale anuale de până la 100 milioane lei;Norme metodologice:2.1. Agenţii economici care realizează venituri totale anuale de până la 100 milioane lei nu sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.2.2. Dacă în cursul anului agenţii economici prevăzuţi la pct. 2.1 realizează venituri totale egale sau mai mari de 100 milioane lei, ei sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale de la data de întâi a lunii următoare celei în care au depăşit plafonul.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 3 (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare şi afisajul client.Norme metodologice:3.1. Aparate de marcat electronice fiscale pot fi: a) case de marcat electronice cu structura închisă, izolate.Acestea au hardware dedicat, set fix de funcţii, baza de date proprie şi funcţionează izolat (nu pot fi cuplate într-o reţea). Modulul fiscal este integrat în hardware propriu, iar programul de aplicaţie şi cel de control din modulul fiscal sunt plasate într-o memorie fixa; b) case de marcat electronice cu structura închisă, integrabile într-o reţea. În plus faţă de categoria anterioară, acestea dispun de o interfata de reţea prin care se asigura cooperarea cu un program de aplicaţie extern. Interfatarea furnizează un set limitat de comenzi de modificare sau de completare a bazei de date interne şi de citire a unor categorii de date, asigurând securitatea comunicării, impusa de aceasta clasa de aparate; c) case de marcat electronice computerizate. Acestea sunt realizate pe o structura de calculator standard, în care este inclus un modul fiscal cu hardware şi program de control proprii, care se interfateaza cu programul de aplicaţie al aparatului de marcat electronic fiscal, care ruleaza pe calculatorul standard printr-un set limitat de comenzi de interfatare adecvat acestei categorii de aplicaţii. Eventuala comunicare pentru integrarea într-o reţea este controlată de programul de aplicaţie în limitele acceptabile pentru aceasta clasa de aplicaţii; d) aparate/terminale cu funcţii de case de marcat electronice. Dispozitive, identificabile ca structura şi program aplicativ, care includ un modul fiscal. Interfatarea aplicatiei cu modulul fiscal conferă acestora şi funcţii de casa de marcat, în afară altor funcţii specifice; e) imprimante fiscale. Dispozitive care includ un modul fiscal, memorie fiscală şi periferice, controlabile de către acesta. Acestea nu au program de aplicaţie propriu şi se interfateaza ca periferice cu un sistem de calcul, cu structura hardware şi program aplicativ identificabil, împreună cu care formează ansamblul aparatului de marcat electronic fiscal.3.2. Constructiv, aparatele de marcat electronice fiscale pot fi realizate:- unitar (carcasa unica care include ansamblul);- modular (sisteme de module functionale, la care se asigura integritatea şi continuitatea legăturii cu modulul fiscal şi cu perifericele controlate de acesta).Un aparat de marcat electronic fiscal instalat într-un punct de desfacere de bunuri sau de prestare de servicii trebuie: a) sa conţină:- un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfatare, prin intermediul căruia controlează:- o memorie fiscală de tip (E)PROM;- un dispozitiv de afisaj client special, cu caractere de minimum 7 mm, cu numărul minim de caractere suficient pentru afişarea valorii maxime pentru totalul de bon şi care asigura o buna lizibilitate pentru client în orice condiţii de lumina ambianta. Sunt exceptate aparatele utilizate în alimentaţia publică, unde plata se face la masa, şi în activitatea hoteliera;- un dispozitiv de imprimare care să asigure tipărirea simultană a bonurilor şi a unei role-jurnal, prevăzut cu senzori pentru ambele role utilizate pentru emiterea documentelor respective, cu minimum 18 caractere/linie document, având caractere de minimum 2,5 mm înălţime;- un afisaj operator;- o tastatura pentru accesarea funcţiilor aparatului;- un sistem pentru stabilirea regimului de lucru; b) să poată funcţiona autonom, oferind local un set minimal de funcţii de casa de marcat, interfatandu-se cu modulul fiscal pentru execuţia lor; c) să asigure securitatea procesului de culegere de date prin efectuarea de verificări înainte de a afecta ansamblul datelor stocate; d) să asigure continuitatea memoriei RAM şi a ceasului de timp real, astfel încât să fie permise reluarea unei operaţiuni întrerupte de căderea tensiunii de alimentare şi finalizarea corecta a acesteia; e) sa controleze dispozitivul propriu de imprimare (minimum dublu - bon/raport şi rola-jurnal) şi afisajul client exclusiv prin intermediul modulului fiscal, respectiv prin comenzile de interfatare oferite de acesta; f) sa înregistreze pe termen lung în memoria fiscală din modulul fiscal datele la nivelul zilei de lucru şi modificarea parametrilor şi a evenimentelor care au implicaţii în interpretarea datelor stocate; g) să asigure inviolabilitatea accesului neautorizat prin:- sigilare şi prin elemente fizice de securizare a accesului la operaţiuni privilegiate, accesibile doar personalului de service;- existenta unor regimuri de lucru protejate, accesibila numai printr-un bloc de chei sau parole de minimum 4 cifre;- asigurarea continuităţii şi integrităţii legăturilor implicate în fluxul de date şi emiterea de documente pe dispozitivul propriu de imprimare;- controlul comunicatiei prin interfete; h) sa verifice:- conexiunile cu dispozitivul propriu de imprimare şi cu afisajul client;- prezenta şi corectitudinea funcţionarii memoriei fiscale;- tensiunea de alimentare şi bateria de sustinere, implicate în continuitatea memoriei de date şi a ceasului de timp real;- integritatea şi coerenta datelor stocate şi a documentelor emise, blocand funcţionarea atunci când se depisteaza situaţii anormale; i) să asigure proceduri de recuperare, în caz de anomalii de funcţionare nedeterminate de defectarea aparatului.Programul aparatelor de marcat electronice fiscale este responsabil pentru asigurarea functionalitatii aparatelor de marcat electronice fiscale în conformitate cu specificaţiile de utilizare. Acesta este compus din programul de control al aparatelor de marcat electronice fiscale (localizat în modulul fiscal) şi din programul de aplicaţie al aparatelor de marcat electronice fiscale. Prin cooperarea acestora se asigura functionalitatea de ansamblu şi protecţia fluxului de date şi a emiterii de documente cu caracter fiscal. Partajarea fizica şi modul de comunicaţie între cele doua componente depind de varianta constructivă a aparatelor de marcat electronice fiscale.3.3. Modulul fiscal este un subansamblu hardware-software din aparatele de marcat electronice fiscale cu resurse de procesare, de stocare de date, de program, de ceas de timp real şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii datelor proprii, care izoleaza secţiunea critica din aparatul de marcat electronic fiscal, responsabilă pentru siguranţa gestionării datelor şi documentelor cu caracter fiscal, oferind un set limitat de comenzi de interfatare cu restul aplicatiei aparatului de marcat electronic fiscal. El capteaza toate datele trimise spre dispozitivul propriu de imprimare al aparatelor de marcat electronice fiscale, gestionand independent şi asigurând sinteza acestor date pe termen scurt (zi în totalizatoare şi în contoare distincte pe categorii de operaţiuni permise) şi pe termen lung (durata de utilizare a memoriei fiscale inglobate), controlează datele afişate pentru client şi asigura integritatea şi protecţia datelor colectate şi a documentelor emise.Modulul fiscal va asigura stocarea datelor şi funcţionarea ceasului de timp real minimum 1.440 de ore în absenta tensiunii de alimentare.Capacitatea registrelor interne trebuie să fie de minimum 7 cifre la introducere, de minimum 8 cifre la totalizatoarele de bon, de minimum 10 cifre la totalizatoarele zilnice şi suficienta pentru a prezenta bilanţul întregului conţinut al memoriei fiscale la totalizatoarele de bilanţ.Datele de sinteza stocate în memoria fiscală sunt inviolabile şi se păstrează pe timp nelimitat.Funcţionarea sa este asigurata de programul de control al aparatului, care este localizat în memoria fixa din acest modul. Acest program va asigura şi funcţiile de autodiagnoza.Modulul fiscal poate folosi aceleaşi resurse hardware cu restul aplicatiei aparatului, numai în cazul în care acesta are structura închisă.Fiecare aparat de marcat electronic fiscal are propriul sau modul fiscal.Modulul fiscal va conţine elemente de control pentru restrictionarea operaţiunilor permise numai personalului de service, elemente de detectie a caderii tensiunii de alimentare şi pentru controlul bateriei de sustinere şi elemente de securizare.3.4. Partea de aplicaţie a aparatelor de marcat electronice fiscale din ansamblul aparatelor de marcat electronice fiscale, implementata sau nu, pe aceeaşi structura hardware ca modulul fiscal, în funcţie de varianta constructivă, şi controlată de programul de aplicaţie al aparatului, trebuie: a) sa devină activa automat după cuplarea tensiunii; b) să permită numai setul de comenzi de tastatura şi de interfata de comunicaţie din specificaţiile de utilizare şi sa nu permită execuţia de comenzi care necesita comunicarea cu modulul fiscal, fără a coopera cu acesta; c) sa acceseze modulul fiscal prin comenzile de interfatare ale acestuia, pentru a comunică cu dispozitivul propriu de imprimare din aparat, cu afisajul şi cu memoria fiscală; d) sa acceseze modulul fiscal pentru: citirea cotelor curente de taxa pe valoarea adăugată, a datei şi orei locale întreţinute de ceasul de tip real al acestuia, a indicatorilor de stare şi, optional, pentru citirea valorii unor totalizatoare şi contoare zilnice; e) să asigure continuitatea propriei memorii de date; f) sa gestioneze baza de date pentru articole şi să asigure asocierea articol-cota de taxa pe valoarea adăugată şi posibilitatea modificării acestei asocieri doar după o operaţiune de închidere zilnica; g) să asigure sinteza la nivelul zilei de lucru a datelor gestionate prin alte comenzi decât cele specifice setului minimal impus de comenzi şi să permită raportarea acestora la nivel de tip de comanda; h) sa controleze comunicatia cu alte periferice auxiliare şi/sau cu alta reţea.3.5. Optional, la aparatele de marcat electronice fiscale pot fi cuplate dispozitive ca: balante electronice, cititoare de coduri de bare, cititoare de cărţi de credit etc.Comunicatia aparatului de marcat electronic fiscal cu perifericele specifice domeniului şi cu dispozitivul de imprimare propriu (cu excepţia cazului în care acesta are caracter fiscal) trebuie: a) să permită introducerea unica de articol fără a interveni asupra informaţiilor legate de sistemul de taxare; b) sa nu permită tipărirea prin alte mijloace decât prin intermediul modulului fiscal a documentelor pe dispozitivul de imprimare propriu; c) sa nu permită modificarea directa prin comenzi de interfata a conţinutului memoriei de date din modulul fiscal.Când aparatul de marcat electronic fiscal are posibilităţi de cuplare într-o reţea, interfata trebuie: a) pentru baza de date:- să permită doar completarea acesteia în cursul unei zile de lucru deschise;- să permită modificarea articolelor din baza de date proprie doar după un raport fiscal de închidere zilnica; b) sa nu permită scrierea/ştergerea memoriei operationale a modulului fiscal.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 3 (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele funcţii esenţiale: a) conservarea datelor prin acumulari progresive; b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnica, rapoarte fiscale periodice; c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnica şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor; d) blocarea automată a funcţionarii aparatului atunci când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client; e) asigurarea continuităţii funcţionarii şi înregistrării datelor, coerentei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.Norme metodologice:3.6. Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să asigure prin comenzi de la tastatura, în mod cumulativ, minimum următoarele funcţii: a) în regim de programare:1. fiscalizarea memoriei fiscale. Prin operaţiunea de fiscalizare, în sensul ordonanţei de urgenta, se înţelege identificarea memoriei fiscale şi a utilizatorului prin datele înscrise în aceasta, şi anume: seria fiscală a aparatului, denumirea, adresa şi codul fiscal ale utilizatorului, data şi ora la care se activează memoria;2. programarea antetului bonului fiscal;3. programarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată (minimum4 niveluri de cota);4. programarea asocierii articol-cota de taxa pe valoarea adăugată;5. programarea datei; b) în regim de înregistrare:1. înregistrarea livrării de bunuri sau prestării de servicii concomitent cu calculul taxei pe valoarea adăugată aferente, cu specificarea nivelului de cota de taxa pe valoarea adăugată pentru fiecare operaţiune sau a faptului ca operaţiunea nu este supusă taxarii;2. imprimarea bonurilor fiscale conform prevederilor ordonanţei de urgenta;3. posibilitatea de corectie a erorilor numai înainte de emiterea bonului fiscal. Corectarea unei erori sau anularea unei vânzări se evidenţiază pe bon şi se poate efectua numai cu condiţia ca valoarea totală a acestuia sa nu devină negativa;4. semnalizarea printr-un mesaj de atenţionare atunci când capacitatea memoriei fiscale scade sub minimum 60 de inchideri zilnice;5. transmiterea mesajelor în limba română; c) în regim de raportare:1. emiterea raportului nefiscal "X" care reprezintă o vizualizare a valorilor curente cumulate în totalizatoarele zilnice, de la ultimul raport fiscal de închidere zilnica până în momentul tipăririi acestuia;2. emiterea raportului fiscal "Z" de închidere zilnica pe baza totalizatoarelor zilnice din memoria de date proprie, însoţit de înscrierea datelor cu caracter fiscal care caracterizează sintetic ziua de lucru, în memoria fiscală ca operaţiune indivizibilă, urmat de operaţiunea efectivă de golire zilnica (ştergerea totalizatoarelor şi a contoarelor zilnice). Atunci când capacitatea de înregistrare libera a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de golire zilnica, utilizatorul trebuie să fie avertizat despre acest lucru printr-un mesaj explicit;3. emiterea de rapoarte fiscale periodice pe anumite perioade sau pe întreaga perioadă de utilizare a memoriei fiscale prin obţinerea datelor de raportare pentru perioada solicitată din memoria fiscală şi prin calcularea totalurilor pentru perioada raportată.3.7. Funcţii interzise aparatelor de marcat electronice fiscale: a) înregistrarea tranzacţiilor doar valoric, fără identificarea bunurilor sau a serviciilor, ca şi a celor care nu au specificată cota de taxa pe valoarea adăugată asociata sau faptul că nu sunt taxabile ori înregistrarea de vânzări înainte de programarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată; b) funcţionarea aparatului în condiţiile deconectarii dispozitivului de imprimare sau a afisajului client ori a memoriei fiscale; c) emiterea de bonuri cu valori totale negative; d) modificarea cotelor de taxa pe valoarea adăugată fără obţinerea în prealabil a raportului fiscal de golire zilnica; e) înregistrarea returului de marfa; f) corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal; g) initializarea contorului Z pentru raportul fiscal de închidere zilnica şi a totalizatoarelor generale, întreţinute pe toată durata de utilizare a unei memorii fiscale; h) emiterea de copii de pe bonul fiscal; i) schimbarea datei şi a orei în alte condiţii decât cele prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme metodologice; j) ştergerea totalului general de vânzări; k) programarea ceasului de timp real din modulul fiscal cu o dată calendaristică anterioară celei a ultimei înregistrări din memoria fiscală, atunci când memoria fiscală este activata.3.8. Aparatul trebuie să se blocheze automat, dacă: a) nu este conectata memoria fiscală; b) nu este conectat sistemul de imprimare sau afisajul client; c) lipsesc rolele de hârtie; d) capacitatea memoriei fiscale s-a umplut; e) se produce o eroare de înregistrare în memoria fiscală, moment din care să se poată efectua numai citirea acesteia.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 3 (3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulari progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.Norme metodologice:3.9. Memoria fiscală este un dispozitiv de tip memorie fixa unic inscriptibila, care asigura arhivarea secventiala a datelor cu caracter fiscal şi garantează protecţia acestora împotriva pierderii, modificărilor şi stergerilor. Ea face parte din modulul fiscal, putând fi accesata numai prin intermediul programului de control propriu al acestuia. Fiecare locatie de memorie poate fi accesata o singură dată pentru înscriere şi ori de câte ori este nevoie pentru citire.Cerinţele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesibilitatea şi securitatea dubla.Memoria fiscală trebuie să asigure păstrarea nealterata a datelor pe perioada de utilizare şi minimum 10 ani după umplere.3.10. Securitatea memoriei fiscale se asigura prin: a) posibilitatea acesteia de a retine datele stocate pe termen lung în absenta tensiunii de alimentare şi prin includerea în structura de date a unor elemente de control al integrităţii datelor stocate; b) inglobarea într-un material opac care împiedica dezasamblarea fără distrugerea memoriei şi care să nu permită denaturarea sau ştergerea datelor stocate; c) fixarea memoriei în interiorul aparatului astfel încât sa nu permită scoaterea acesteia fără distrugerea sigiliului.3.11. Sigilarea memoriei fiscale se face de către distribuitorul autorizat sau de către unitatea de service acreditata, în cazul utilizatorilor prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, în prezenta organului fiscal teritorial, conform prevederilor pct. 3.16.3.12. Memoria fiscală devine activa numai în urma fiscalizarii, operaţiune care se executa de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 3 (4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul şi seria aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c).Norme metodologice:3.13. Datele care trebuie să fie înregistrate şi stocate în memoria fiscală sunt: a) denumirea, adresa şi codul fiscal ale emitentului; b) logotipul şi seria fiscală ale aparatului; c) data (ziua/luna/anul) şi ora emiterii raportului fiscal de închidere zilnica; d) numărul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnica, progresiv numerotat; e) numărul bonurilor fiscale emise zilnic; f) nivelul cotelor de taxa pe valoarea adăugată; g) valoarea totală zilnica a operaţiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; h) valoarea totală zilnica a operaţiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; i) valoarea totală zilnica a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; j) valoarea totală zilnica a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată; k) valoarea totală a operaţiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cumulat de la data punerii în funcţiune a aparatului; l) valoarea totală a operaţiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota, cumulat de la data punerii în funcţiune a aparatului; m) valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, cumulat de la data punerii în funcţiune a aparatului; n) valoarea totală a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, cumulat de la data punerii în funcţiune a aparatului; o) semnalizarea evenimentului reset de ştergere a memoriei de date din modulul fiscal (facuta atunci când se întrerupe continuitatea stocării datelor în memoria de date din modulul fiscal şi când se reinitializeaza aceasta memorie în condiţii de avarii).De asemenea, în memoria fiscală trebuie să se înregistreze data când se modifica cota de taxa pe valoarea adăugată sau orice eveniment de natura să permită modificarea interpretării datelor.Memoria fiscală trebuie să aibă o capacitate pentru a putea stoca minimum:- 30 de înregistrări de modificare de cote de taxa pe valoarea adăugată;- 1.830 de înregistrări de închidere zilnica;- 200 de înregistrări de semnalizare a evenimentului reset.Programul de control din modulul fiscal trebuie să atenţioneze utilizatorul atunci când capacitatea disponibilă a memoriei fiscale scade sub minimum 60 de înregistrări de închidere zilnica.Fiecare înregistrare este identificabila cu data calendaristică şi cu valoarea contorului Z, iar evenimentul reset este însoţit şi de ora.Înregistrarea datelor trebuie să fie completată cu indicatori care să permită asigurarea mecanismului de control al integrităţii datelor înregistrate.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 3 (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor.Norme metodologice:3.14. Prin construcţie, carcasa aparatului de marcat electronic fiscal nu trebuie să permită accesul la componentele aparatului, în urma sigilării acestuia, cu excepţia suporturilor pentru rolele de hârtie. Sigiliul fiscal se aplică într-o zona care să permită verificarea vizuala a integrităţii acestuia.3.15. Pe carcasa aparatului trebuie să fie aplicată vizibil o eticheta care să indice distribuitorul, dacă este cazul, unitatea de service acreditata, marca şi seria aparatului, numărul avizului eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.3.16. Sigilarea aparatelor de marcat electronice fiscale se efectuează de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile de service pentru utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, intocmindu-se cu aceasta ocazie un proces-verbal semnat de către aceştia.3.17. Reprezentantul organului fiscal teritorial este obligat ca, înainte de sigilare, sa verifice dacă pentru aparatele de marcat electronice fiscale a fost obţinut avizul de distribuţie şi de utilizare, eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.3.18. Sigiliul fiscal va avea amprenta de forma unei elipse cu axele de 8 mm şi 6 mm, cu inscripţia literelor M şi F, sub care sunt înscrise doua caractere alfabetice reprezentând judeţul sau municipiul Bucureşti şi doua caractere numerice reprezentând numărul de ordine atribuit fiecărui sigiliu de către Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Sigiliul fiscal se păstrează de către distribuitorul autorizat.3.19. Înlăturarea sigiliului fiscal se efectuează numai de către tehnicianul unităţii de service acreditate de care aparţine utilizatorul aparatului, cu ocazia operaţiunilor de întreţinere sau de reparare a acestuia, cu obligaţia ca la finalizarea operaţiunilor respective să aplice sigiliul de identificare şi sa completeze cartea de intervenţii a aparatului.Sigiliul de identificare a tehnicianului unităţii de service acreditate va avea inscripţionat un simbol caracteristic al unităţii de service, constând în doua caractere alfabetice şi trei caractere numerice, reprezentând numărul de identificare a tehnicianului, atribuite de către Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.3.20. Sigiliile fiscale şi sigiliile de identificare a tehnicienilor de service vor fi asigurate de către distribuitorii autorizaţi.Confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service se va efectua de către Monetaria Statului, la comanda distribuitorilor, vizata de către Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.3.21. Prevederile pct. 3.20 se aplică şi utilizatorilor prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, după obţinerea avizului privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale conform modelului prezentat în anexa nr. 4.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 4 (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea, adresa şi codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul şi seria aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantităţile; preţurile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală; valoarea taxei pe valoarea adăugată, precum şi alte taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.Norme metodologice:4.1. Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia efectuării livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii, şi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea.Tipărirea bonului fiscal se va efectua în următoarea structura: antet, conţinut şi parte finala.În bonul fiscal se vor înscrie cel puţin următoarele date: a) antet: denumirea, adresa şi codul fiscal ale agentului economic emitent. Spaţiul destinat antetului trebuie să cuprindă minimum 3 randuri, fiecare rând având minimum 18 caractere. Codul fiscal va fi înscris întotdeauna pe ultimul rând; b) conţinut: data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal, numărul de ordine al acestuia, denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, preţul (tariful) unitar, cantitatea, valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxa, valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.Datele înscrise pe bon trebuie să fie lizibile şi univoce.Tipărirea datei se va face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.Valorile se vor calcula intern cu minimum doua zecimale şi vor fi rotunjite la întreg, pornindu-se de la a doua zecimala, conform următoarei reguli:< 5 - rotunjire la inferior;> sau = 5 - rotunjire la superior; c) partea finala: logotipul şi seria fiscală ale aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune - numărul aparatului de marcat electronic fiscal.4.2 Logotipul şi seria fiscală servesc la identificarea fiscală a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal.Logotipul este asocierea stilizata într-un singur semn grafic a literelor R şi L, realizată respectându-se raportul dimensional redat în anexa nr. 5.Seria fiscală a aparatului este formată din două caractere alfabetice şi din 10 caractere numerice.Cele doua caractere alfabetice ale seriei fiscale reprezintă judeţul sau municipiul Bucureşti, după caz, unde utilizatorul îşi are stabilit sediul activităţii economice.Primele 4 caractere numerice din seria fiscală a aparatului reprezintă numărul avizului de distribuţie şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale sau al avizului de utilizare, în cazul utilizatorilor prevăzuţi la pct. 5.7.Următoarele 6 caractere reprezintă numărul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti.O dată cu intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti au obligaţia sa întocmească Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe bază de cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 7, atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ sau în municipiul Bucureşti, care are obligaţia ca în termen de 15 zile sa comunice utilizatorului numărul de ordine atribuit pentru fiecare aparat.4.3. Orice corectie efectuată în cadrul bonului înainte de emiterea acestuia trebuie să fie evidenţiată distinct pe bon.Dacă aparatul permite reduceri/majorări de sume, acestea vor fi explicitate în bonul fiscal.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 4 (2) Rola-jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal, conţine toate datele din acesta şi se păstrează în arhiva agenţilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.Norme metodologice:4.4. Rola-jurnal este documentul de control pe care se înscriu toate informaţiile din bonurile fiscale şi raportul fiscal de închidere zilnica.Datele înscrise pe rola-jurnal trebuie să se menţină lizibile pe perioada de arhivare prevăzută în ordonanţa de urgenţă.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 4 (3) Raportul fiscal de închidere zilnica este documentul care conţine: denumirea, adresa şi codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul şi seria aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totală a operaţiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.Norme metodologice:4.5. Raportul fiscal de închidere zilnica (raportul Z) este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt (zi de lucru), care conţine în mod detaliat date care se vor inregistra în memoria fiscală ca date de sinteza pe termen lung, o dată cu emiterea acestui raport.Comanda de închidere zilnica a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal va fi unica.În raportul Z se înscriu următoarele date: a) denumirea, adresa şi codul fiscal ale utilizatorului aparatului; b) numărul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator, şi care se înregistrează în contorul Z; c) data emiterii raportului Z, ora, ziua, luna şi anul; d) valoarea totală zilnica a operaţiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; e) valoarea totală zilnica a operaţiunilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, defalcata pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; f) valoarea totală zilnica a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată; g) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată; h) numărul avariilor care determina ştergerea memoriei RAM şi ora producerii acestora. În cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligaţia de a reintroduce datele înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei RAM; i) numărul bonurilor fiscale emise în ziua raportată; j) logotipul şi seria fiscală ale aparatului.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 4 (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani.Norme metodologice:4.6. Agenţii economici sunt obligaţi să asigure arhivarea şi păstrarea registrului special şi a raportului fiscal de închidere zilnica pe o perioadă de 10 ani.Datele înscrise în documentele menţionate la alineatul precedent trebuie să rămână lizibile pe perioada de păstrare, utilizându-se consumabile care au garantată perioada de păstrare impusa.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 4 (5) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, sunt obligaţi sa predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioadă de 10 ani.Norme metodologice:4.7. În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, utilizatorul trebuie să anunţe distribuitorul autorizat sau reprezentanţii legali ai acestuia, în teritoriu.Distribuitorul este obligat ca prin sistemul de service acreditat să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anuntare, înlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute şi repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal. Înlocuirea, sigilarea şi activarea memoriei fiscale se vor efectua la sediul utilizatorului de către tehnicianul unităţii de service acreditate, în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial de care aparţine utilizatorul.Utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, în momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, vor anunta unităţile de service acreditate, care au obligaţia ca, în termen de maximum 72 de ore de la anuntare, sa înlocuiască memoria fiscală defecta sau umpluta şi sa repuna în funcţiune aparatul de marcat electronic fiscal. Înlocuirea, sigilarea şi activarea memoriei fiscale se vor efectua la sediul utilizatorului de către tehnicianul unităţii de service acreditate, în prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial de care aparţine utilizatorul.Înainte de înlocuirea memoriei fiscale se va efectua citirea acesteia, iar rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală va fi predată reprezentantului organului fiscal teritorial.Pentru a nu fi afectată perioada obligatorie de repunere în funcţiune a aparatului, utilizatorul va anunta reprezentantul organului fiscal teritorial, prin prezentare la sediul acestuia şi prin solicitarea în scris a prezentei acestuia.Operaţiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenţii a aparatului de către tehnicianul de service şi confirmată de reprezentantul organului fiscal teritorial.De asemenea, în situaţia înlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal în perioada de garanţie, memoria fiscală a aparatului înlocuit va fi predată reprezentantului organului fiscal teritorial, iar pentru aparatul nou se va urma procedura normală de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale.Pentru tranzacţiile efectuate în perioada de înlocuire a memoriei fiscale utilizatorii vor aplica prevederile pct. 1.8.4.8. Reprezentantul organului fiscal teritorial va prelua memoria fiscală înlocuită, pe baza unui proces-verbal întocmit în trei exemplare, care se semnează de acesta, de utilizator şi de tehnicianul unităţii de service. Originalul procesului-verbal este preluat de către reprezentantul organului fiscal teritorial, iar copiile revin utilizatorului şi tehnicianului unităţii de service acreditate.4.9. Originalul procesului-verbal şi rola pe care sunt înregistrate datele din memoria fiscală se păstrează la organul fiscal teritorial de care aparţine utilizatorul, pe o perioadă de 10 ani.4.10. Organul fiscal teritorial preda memoria fiscală înlocuită direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, în vederea păstrării.4.11. Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti sunt obligate sa organizeze şi să asigure păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale pe o perioadă de 10 ani.Evidenta primirii memoriilor fiscale înlocuite se va tine într-un registru de evidenta, care va conţine următoarele date: numărul de ordine, data primirii, numărul procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, seria fiscală a aparatului şi datele de identificare a utilizatorului, conform anexei nr. 8.Pe fiecare memorie fiscală primită spre păstrare va fi aplicată o eticheta cuprinzând numărul de ordine din registrul de evidenta a acestora şi datele de identificare a utilizatorului.Memoriile fiscale vor fi păstrate pe ani, în funcţie de numărul de ordine din registrul de evidenta.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 5 (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizaţi şi a unităţilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz.Norme metodologice:5.1. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale este formată din 7 membri, în următoarea structura:     preşedinţe - reprezentant al Ministerului Finanţelor;    vicepreşedinte - reprezentant al Ministerului Industriei şi                                Comerţului;    membri - 2 reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor -                                Direcţia generală legislaţie impozite indirecte;    membru - reprezentant al Ministerului Industriei şi                                Comerţului;    membru - reprezentant al Ministerului Finanţelor -                                Garda Financiară Centrala;    membru - reprezentant al Oficiului pentru Protecţia                                Consumatorului;    secretar - reprezentant al Ministerului Finanţelor.Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor.Numirea şi revocarea membrilor Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale se efectuează de către instituţiile care i-au desemnat.În scopul îndeplinirii de către Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale a atribuţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice, se va înfiinţa în cadrul Direcţiei generale legislaţie impozite indirecte din Ministerul Finanţelor un secretariat tehnic.5.2. Atribuţiile Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale sunt următoarele: a) analizează documentele prevăzute la pct. 5.19 şi 5.20, depuse de agenţii economici, în scopul verificării îndeplinirii condiţiilor impuse de ordonanţa de urgenţă şi de prezentele norme metodologice; b) emite avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, şi avizul privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul utilizatorilor prevăzuţi la pct. 5.7, conform modelului prezentat în anexa nr. 4; c) transmite către distribuitori sau utilizatori elementele necesare pentru realizarea sigiliilor fiscale şi a celor de identificare a tehnicienilor de service; d) înregistrează legitimatiile tehnicienilor de service din unităţile de service acreditate; e) formulează propuneri privind perfecţionarea cadrului legislativ existent în domeniu; f) informează conducerile instituţiilor reprezentate în comisie despre problemele apărute în activitatea de avizare; g) anulează avizele privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale agenţilor economici care nu respecta condiţiile care au stat la baza acordării acestora (service, consumabile, piese de schimb etc.); h) acreditează unităţile de comercializare sau de service, altele decât cele pentru care distribuitorul autorizat a obţinut acreditarea în momentul eliberării avizului; i) acreditează unităţile de service, la solicitarea utilizatorilor prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2; j) anulează acreditarea unităţilor de comercializare pentru care distribuitorul autorizat a anulat contractele încheiate; k) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României lista cuprinzând agenţii economici avizaţi sa distribuie aparate de marcat electronice fiscale, precum şi agenţii cărora li s-a anulat avizarea.5.3. Membrii Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale au următoarele atribuţii şi competente: a) preşedintele comisiei:- coordonează activitatea comisiei;- reprezintă comisia în relaţiile cu terţii;- convoacă comisia în şedinţe de lucru;- semnează avizele eliberate de comisie, în baza proceselor-verbale încheiate în şedinţele de lucru, precum şi alte acte emise de către comisie;- propune ordinea de zi şi temele de lucru ale comisiei între şedinţe;- se pronunţa, prin vot, asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri; b) vicepreşedintele comisiei:- participa la şedinţele de lucru ale comisiei;- îl suplineste pe preşedinte şi îi preia atribuţiile în lipsa acestuia;- se pronunţa, prin vot, asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri; c) membrii:- participa la dezbaterile din cadrul şedinţelor de lucru;- se pronunţa, prin vot, asupra problemelor în legătură cu care comisia trebuie să ia hotărâri; d) secretarul:- contrasemnează avizele emise de către comisie;- pregăteşte documentaţia de avizare, pe care o prezintă în şedinţele de lucru.5.4. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale se întruneşte la sediul Ministerului Finanţelor bilunar, în şedinţe ordinare, şi, în mod extraordinar, la solicitarea preşedintelui comisiei sau a cel puţin 5 membri ai acesteia, ori de câte ori este necesar.5.5. Hotărârile comisiei se iau cu votul majorităţii simple din numărul total al membrilor comisiei, în şedinţele de lucru, la care este obligatorie prezenta preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a secretarului.În cadrul fiecărei şedinţe de lucru se încheie un proces-verbal, în care se consemnează dezbaterile şi care se semnează de către toţi membrii prezenţi ai comisiei.5.6. Sunt admişi la avizare agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: a) deţin avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal (anexa nr. 3); b) au prevăzut în obiectul lor de activitate comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi a tehnicii de calcul; c) nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat; d) dispun de spaţiu adecvat de desfacere; e) dispun de reţea de service proprie sau asigura service prin unităţi specializate de service, pe bază de contract, care asigura asistenţa tehnica şi întreţinerea aparatelor de marcat electronice fiscale cu personal tehnic specializat în domeniu, pentru care trebuie să depună documentele prevăzute la pct. 5.33; f) asigura piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de funcţionare a aparatelor de marcat electronice fiscale, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; g) asigura materialele consumabile care corespund prevederilor prezentelor norme metodologice.5.7. Agenţii economici care, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenta, au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale pot fi admişi la avizarea pentru utilizarea acestor aparate direct sau prin distribuitori.În cazul solicitării avizării în mod direct, utilizatorii sunt obligaţi sa îndeplinească următoarele condiţii:- să deţină avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal, eliberat de persoana juridică notificată în acest sens de Ministerul Industriei şi Comerţului;- sa dispună de service, asigurat de unităţi de service, pe bază de contract, sau de unităţi proprii de service, pentru efectuarea asistenţei tehnice şi a întreţinerii aparatelor de marcat electronice fiscale cu personal tehnic specializat în domeniu, pentru care trebuie să depună documentele prevăzute la pct. 5.32;- să aibă asigurate piese de schimb pe perioada de garanţie şi postgaranţie, pe perioada normală de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994;- să aibă asigurate materiale consumabile, care corespund prevederilor prezentelor norme metodologice.5.8. Agenţii economici care solicită emiterea avizului tehnic menţionat la pct. 5.6 lit. a) trebuie să depună la persoana juridică notificată în acest sens de către Ministerul Industriei şi Comerţului următoarele: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, care trebuie să conţină şi obligaţia asumată de distribuitor ca aparatul de marcat electronic fiscal prezentat la avizare este în concordanta cu prevederile legale în vigoare şi ca aparatele de marcat electronice fiscale care se vor produce sau se vor importa vor fi identice cu cel avizat; b) un aparat-martor pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală goala cu (E)PROM accesibil; c) certificatul de calitate al aparatului de marcat electronic fiscal, emis de producător; d) certificatul de origine al aparatului de marcat electronic fiscal supus expertizarii, emis de autoritatea din ţara de origine a producătorului; e) rapoartele de testare privind parametrii de funcţionare, obţinute de producător la omologarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba română, în cazul celor provenite din import; f) manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original, precum şi manualul de utilizare, în limba română, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import; g) modelele documentelor listate de aparatul de marcat electronic fiscal, în limba română.5.9. Pentru obţinerea avizului tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7. trebuie să depună la persoana juridică notificată de cătreMinisterul Industriei şi Comerţului următoarele: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic; b) aparatul-martor pentru efectuarea testelor şi o memorie fiscală goala cu (E)PROM accesibil; c) certificatul de calitate al aparatului de marcat electronic fiscal, emis de producător.Certificatul de calitate va fi însoţit de copii de pe buletinele de verificare la omologarea produsului; d) certificatul de origine al aparatului de marcat electronic fiscal supus expertizarii, emis de autoritatea din ţara de origine a producătorului; e) rapoartele de testare privind parametrii de funcţionare, obţinute de producător la omologarea aparatului de marcat electronic fiscal, traduse în limba română, în cazul celor provenite din import; f) manualele de utilizare, programare şi documentaţia de service, în original, precum şi manualul de utilizare, în limba română, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, provenite din import; g) modelele documentelor listate de aparatul de marcat electronic fiscal, în limba română.5.10. Persoana juridică notificată sa elibereze avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal va verifica modul în care acesta asigura: a) cerinţele generale prevăzute la pct. 5.11; b) programarea aparatului de marcat electronic fiscal; c) funcţiile obligatorii; d) imposibilitatea accesului la funcţiile interzise; e) testarea memoriei fiscale; f) funcţionarea în cadrul unui sistem de gestiune, unde este cazul; g) inaccesibilitatea la componentele aparatului de marcat electronic fiscal şi programul de operare; h) posibilitatea iesirii din situaţiile de până.5.11. Cerinţele generale sunt: a) semnalizarea cuplarii de alimentare pe documente, dacă a apărut o întrerupere de tensiune în cursul emiterii acestora; b) asigurarea continuităţii memoriei de date şi a ceasului de timp real, precum şi a reluării operaţiunilor întrerupte de caderi de tensiune şi a finalizarii corecte a acestora; c) tensiunea de alimentare. Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să fie adaptat pentru alimentarea cu energie electrica din reţeaua de curent alternativ cu o frecventa nominală de 50 Hz şi cu o tensiune nominală de 220 V; d) rezistenta la condiţiile de mediu. Aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să opereze corect şi sigur în condiţiile specificate mai jos:1. temperatura mediului înconjurător în limite de +5-+40 grade c;2. umiditate relativă a aerului fără condens între 40-80% .5.12. Testarea programării parametrilorTestarea consta în programarea parametrilor, în listarea documentelor şi în verificarea respectării prevederilor prezentelor norme metodologice.5.13. Testarea funcţiilor obligatoriiTestarea se efectuează prin apelarea funcţiilor obligatorii prevăzute la pct. 3.6 şi prin verificarea rezultatelor obţinute.5.14. Imposibilitatea accesului la funcţiile interziseProgramul corespunde cerinţelor, dacă nu permite accesul la funcţiile interzise.5.15. Testarea memoriei fiscaleTestarea memoriei fiscale consta în activarea acesteia şi în efectuarea programului de înregistrare, pe baza instrucţiunilor de folosire a aparatului de marcat electronic fiscal. Se vor verifica rezultatele înregistrărilor cu prevederile prezentelor norme metodologice. De asemenea, se vor face încercări de schimbare a înregistrărilor din memoria fiscală sau de ştergere a acestora. Memoria fiscală va corespunde numai dacă satisface prevederile referitoare la securitatea datelor înregistrate.5.16. Testarea operarii în cadrul unui sistem de gestiuneTestarea se efectuează prin simularea funcţionarii terminalului aparatului de marcat electronic fiscal într-o configuratie identică cu cea prevăzută pentru utilizarea tipului respectiv, prin verificarea programului de operare a sistemului care trebuie să corespundă cerinţelor unei case de marcat electronice fiscale şi prin listarea documentelor în concordanta cu prevederile ordonanţei de urgenta.Modulul fiscal al terminalului aparatului de marcat electronic fiscal trebuie să fie instalat astfel încât sa nu permită accesul la el fără înlăturarea sigiliului.Setul integral de comenzi al interfetelor de comunicaţie trebuie specificat detaliat. El nu trebuie să permită comenzi care ar necesita cooperarea cu modulul fiscal fără a coopera cu acesta şi afectarea datelor înregistrate în modulul fiscal în alt mod decât prin procedurile normale de lucru.Trebuie asigurata autonomia de funcţionare a terminalului aparatului de marcat electronic fiscal pentru realizarea funcţiilor obligatorii.5.17. Verificarea posibilităţilor de inlaturare a situaţiilor de până consta în provocarea unor situaţii de întrerupere a funcţionarii aparatului de marcat electronic fiscal şi de blocare a operarii acestuia, conform prevederilor pct. 3.9, precum şi în urmărirea comportării aparatului, în sensul neafectarii datelor stocate şi asigurării continuităţii înregistrărilor.5.18. După efectuarea testelor şi a verificărilor, dacă aparatul de marcat electronic fiscal corespunde tuturor cerinţelor, se eliberează "Avizul tehnic privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal".Avizul tehnic va fi emis în termen de maximum 15 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 5.6.Modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat tehnic va fi inseriat de către persoana juridică notificată de către Ministerul Industriei şi Comerţului, aplicându-i-se o eticheta cuprinzând numărul seriei, data şi numărul avizului tehnic, care va fi asigurata de către persoana juridică notificată. Eticheta va fi aplicată astfel încât sa nu poată fi înlocuită.5.19. În vederea obţinerii avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil vor prezenta Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale următoarele documente: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului privind distribuţia şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină: datele de identificare a distribuitorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia, obligaţia furnizarii cu caracter de continuitate a pieselor de schimb, a materialelor consumabile şi asigurarea de service; b) avizul tehnic; c) copia de pe certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale; d) copia de pe certificatul de înregistrare fiscală; e) copia de pe statutul societăţii comerciale; f) adeverinta emisă de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că nu are datorii fiscale restante faţă de bugetul de stat; g) prezentarea reţelei de distribuţie şi amplasarea acesteia în teritoriu, dacă este cazul; h) copiile de pe contractele ferme încheiate cu societăţile comerciale care efectuează vânzarea către utilizatori, dacă este cazul; i) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial pentru societăţile comerciale care efectuează vânzarea, din care să rezulte că nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat; j) prezentarea reţelei de service: amplasarea în teritoriu, modul de asigurare de service, descrierea posibilităţii de repunere în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte în termenul prevăzut de ordonanţa de urgenţă, precum şi documentele prevăzute la pct. 5.32; k) copiile de pe contractele ferme încheiate cu unităţile de service.5.20. În vederea obţinerii avizului de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, care au obţinut avizul tehnic favorabil, vor prezenta Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, direct sau prin distribuitori, următoarele documente: a) cererea prin care solicită eliberarea avizului de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, care trebuie să conţină: datele de identificare a utilizatorului, tipul aparatului şi denumirea comercială a acestuia; b) avizul tehnic; c) copia de pe certificatul de înmatriculare a societăţii comerciale; d) copia de pe certificatul de înregistrare fiscală; e) copia de pe statutul societăţii comerciale; f) prezentarea unităţii de service care asigura service şi repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte în termen de 72 de ore, precum şi documentele prevăzute la pct. 5.32; g) copia de pe contractul ferm încheiat cu unitatea de service.5.21. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale analizează documentaţia depusa şi, în termen de 15 zile de la data depunerii acesteia, se pronunţa asupra aprobării sau respingerii solicitării.Hotărârea comisiei va fi adusă la cunoştinţa solicitantului.Avizul privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, precum şi avizul de utilizare vor fi eliberate numai după confecţionarea sigiliilor fiscale şi a sigiliilor de identificare a tehnicienilor de service.5.22. Distribuitorul autorizat are obligaţia sa păstreze ca model de referinţa aparatul de marcat electronic fiscal care a fost supus verificării în vederea obţinerii avizului tehnic şi sa îl prezinte Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, la solicitarea acesteia, ori de câte ori este necesar.5.23. Distribuitorul autorizat este obligat sa anunţe Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în termen de 7 zile, orice modificare intervenita în reţeaua de comercializare sau de service.De asemenea, distribuitorul trebuie să comunice Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în termen de 7 zile, orice modificare intervenita faţă de avizul iniţial cu privire la sigiliile de identificare şi la legitimatiile tehnicienilor de service.În acest scop va fi depusa fişa prevăzută la pct. 5.32 lit. d).5.24. În cazul distribuirii de aparate de marcat electronice fiscale cu modificări de structura, software sau cu parametri tehnici diferiţi faţă de modelul aparatului de marcat electronic fiscal avizat, este necesară o noua avizare în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.În cazul întreruperii activităţii de distribuire a aparatelor de marcat electronice fiscale, distribuitorii rămân răspunzători în continuare pentru toate obligaţiile ce le revin, conform prevederilor ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice, pentru aparatele livrate.În situaţia de faliment, distribuitorul autorizat este obligat sa cedeze dreptul de distribuire şi obligaţiile ce decurg din avizarea iniţială unui alt agent economic, caz în care este obligatorie reavizarea în condiţiile procedurii stabilite prin prezentele norme metodologice.5.25. Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, după obţinerea avizului, distribuitorul autorizat trebuie: a) să livreze numai aparate de marcat electronice fiscale conforme cu modelul avizat; b) sa emita certificate de garanţie pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite; c) să asigure instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la beneficiar prin personalul din reţeaua de service acreditata, precum şi service în perioada de garanţie şi postgaranţie; d) să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reţeaua de service acreditata sa verifice integrarea corecta a aparatului în sistem; e) sa furnizeze, o dată cu aparatul de marcat electronic fiscal, manualul de utilizare, în limba română.5.26. Înstrăinarea aparatelor de marcat electronice fiscale de către utilizator se poate face numai după predarea la organul fiscal teritorial a memoriei fiscale, conform procedurii cuprinse în prezentele norme metodologice, şi numai prin distribuitorii autorizaţi.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 5 (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care conţine istoria aparatului, denumita carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa păstreze în condiţii optime cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator şi la intervenţiile service.Norme metodologice:5.27. Distribuitorul autorizat are obligaţia sa furnizeze cartea de intervenţii pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal în momentul livrării. Aceasta este o brosura cu pagini numerotate, care se completează în momentul vânzării către utilizator cu datele prevăzute la paginile 2-5 din anexa nr. 1.Pentru agenţii economici prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, cartea de intervenţii se tipareste de către aceştia şi se completează de către unitatea de service acreditata.5.28. La instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, tehnicianul acreditat al unităţii de service va nota în cartea de intervenţii datele sale de identificare, ultimul număr al raportului de închidere zilnica rezultat la sfârşitul operaţiunilor de proba şi de iniţiere a operatorului care va utiliza aparatul.5.29. Bonurile emise în timpul operaţiunilor de proba şi de iniţiere, precum şi rapoartele de închidere zilnica emise în faza de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal vor purta inscripţia "proba" şi vor fi păstrate de utilizator.5.30. După instalarea aparatului de marcat electronic fiscal se va întocmi "Declaraţia de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale" conform modelului prezentat în anexa nr. 10, în patru exemplare, respectiv trei pentru utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7 alin. 2, semnată de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi de tehnicianul care a efectuat instalarea.Originalul declaraţiei trebuie depus de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal la organul fiscal de care aparţine, a doua zi după instalarea aparatului, în vederea luării în evidenta a acestuia, o copie rămâne la utilizator şi doua copii, la unitatea de service.Unitatea de service va trimite o copie de pe declaraţia de instalare distribuitorului sau reprezentantului legal al acestuia în teritoriu, dacă este cazul.O dată cu declaraţia, utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal va prezenta organului fiscal cartea de intervenţii a aparatului şi registrul special.Organul fiscal va înscrie în cartea de intervenţii numărul de pagini şi va aplica ştampila, iar în ceea ce priveşte registrul special, pe ultima pagina va scrie "Acest registru conţine un număr de ... pagini", îl va sigila şi ştampila.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 5 (4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garanţie, postgaranţie şi piese de schimb. (5) Distribuitorii sunt obligaţi ca prin sistemul de service acreditat să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anunţarea defectării aparatului de către agentul economic, repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau înlocuirea acestuia.Norme metodologice:5.31. Agenţii economici care solicită avizarea pentru distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să aibă reţea de service repartizata în teritoriu. Fiecare unitate de service trebuie să dispună de personal tehnic specializat, care să asigure repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte în termen de maximum 72 de ore de la solicitare.Unităţile care fac parte din reţeaua de service trebuie să aibă menţionat în mod expres în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale.Personalul tehnic al unităţilor de service trebuie să fie specializat în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale şi să aibă experienta.5.32. În vederea acreditării unităţilor de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale şi a personalului tehnic al acestora, distribuitorii, respectiv utilizatorii prevăzuţi la pct. 5.7, indiferent de modul de solicitare, vor depune la Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale următoarele documente: a) copie de pe certificatul de înmatriculare a unităţii de service; b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală; c) copie de pe statutul unităţii de service; d) fişa de personal pentru fiecare tehnician angajat al unităţii respective, pentru care se solicita acreditarea, care va cuprinde următoarele date: numele şi prenumele, adresa, seria şi numărul buletinului de identitate, cazierul, studiile, specializarea în domeniu şi vechimea în specialitate; e) dovada privind deţinerea spaţiului în care se desfăşoară activitatea de service; f) prezentarea zonei în care îşi va desfăşura activitatea unitatea de service.5.33. Distribuitorul este obligat sa anunţe Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale orice modificare ce intervine în structura unităţilor de service şi să depună la aceasta documentele prevăzute la pct. 5.32 pentru obţinerea acreditării noilor unităţi de service, dacă este cazul.5.34. Pe lângă celelalte obligaţii prevăzute de prezentele norme metodologice, unităţile de service acreditate trebuie să asigure, prin personalul lor tehnic, şi: a) instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizator, completarea datelor referitoare la acesta în cartea de intervenţii a aparatului şi semnarea declaraţiei de instalare; b) efectuarea a cel puţin unei verificări anuale a aparatului de marcat electronic fiscal; c) intervenţia prompta şi gratuita, la cererea organelor de control; d) repunerea în funcţiune a aparatului de marcat electronic fiscal în timp de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului.5.35. Personalul tehnic care asigura asistenţa şi întreţinerea aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să consemneze în cartea de intervenţii din dotarea aparatului următoarele: a) data şi ora solicitării intervenţiei din partea utilizatorului; b) data şi ora începerii intervenţiei; c) observaţii asupra stării sigiliului, descrierea sumară a defectiunii constatate; d) numărul ultimului bon fiscal şi al raportului fiscal de închidere zilnica înainte de începerea intervenţiei; e) ultimul număr al raportului fiscal de închidere zilnica rezultat după efectuarea intervenţiei; f) data şi ora finalizarii intervenţiei, semnatura tehnicianului şi parafa sa; g) eventualele resetari din timpul intervenţiei.În momentul instalării aparatului de marcat electronic fiscal tehnicianul trebuie să consemneze în cartea de intervenţii ultimul număr al bonului fiscal şi al raportului de închidere zilnica, emise la finalul operaţiunilor de proba, instruirea operatorului şi integritatea sigiliului.5.36. Distribuitorul are obligaţia de a asigura piesele de schimb pentru perioada de garanţie şi postgaranţie pe perioada normală de funcţionare a aparatului de marcat electronic fiscal, conform Legii nr. 15/1994.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 12În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 9 lit. f), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale, organele de control vor dispune şi retragerea definitivă a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.Norme metodologice:12.1. Organele de control prevăzute la art. 11 alin. 1 din ordonanţa de urgenţă, în cazul în care, pentru a doua oara, vor constata la acelaşi utilizator ca aparatul de marcat electronic fiscal este defect şi ca acesta nu a fost reparat sau înlocuit în termen de 72 de ore de către distribuitorul autorizat, prin reţeaua sa de service acreditata, vor întocmi un proces-verbal de constatare, în patru exemplare, în care vor propune Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale retragerea definitivă a avizului eliberat distribuitorului în cauza. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantul organului de control şi de utilizatorul aparatului de marcat electronic fiscal.Utilizatorul este obligat să aibă confirmarea scrisă privind anunţarea defectării aparatului de marcat electronic fiscal (telex, fax etc.).12.2. În termen de 3 zile de la data întocmirii procesului-verbal, organele de control vor transmite originalul procesului-verbal Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, o copie distribuitorului şi o copie agentului economic în a cărui unitate s-a constatat ca aparatul de marcat electronic fiscal este defect.12.3. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie să se întrunească în şedinţa extraordinară, în termen de 3 zile de la primirea procesului-verbal, în vederea analizarii celor constatate de către organele de control şi a emiterii deciziei de retragere definitivă a avizului privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale distribuitorului în cauza. Decizia va fi întocmită în trei exemplare.12.4. Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale va transmite originalul şi o copie de pe decizia de retragere definitivă a avizului organului de control care a întocmit procesul-verbal, în termen de 24 de ore de la data emiterii acesteia.12.5. În termen de 24 de ore de la data primirii deciziei de retragere definitivă a avizului, organul de control va inmana originalul deciziei distribuitorului în cauza, care va semna pe copia care rămâne la organul de control.12.6. De la data primirii deciziei de retragere definitivă a avizului, distribuitorului i se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Aparatele de marcat electronice fiscale deţinute în stoc la acea data pot fi livrate numai unui alt distribuitor avizat. Distribuitorul care preia stocul de aparate de marcat electronice fiscale trebuie să se adreseze Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea obţinerii avizului pentru comercializarea acestora, dacă este cazul.12.7. Distribuitorii cărora le-a fost retras avizul de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru toate obligaţiile ce le revin, conform prevederilor ordonanţei de urgenta, pentru aparatele livrate până la data comunicării retragerii avizului.Ordonanţa de urgenta:  +  Articolul 13Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage suspendarea activităţii unităţii până în momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.Norme metodologice:13.1. Suspendarea activităţii utilizatorului are la baza procesul-verbal încheiat de o echipa de control, formată din: a) 2 inspectori din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz; b) un comisar al Gărzii Financiare.13.2. Echipa de control este numita de către directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, la sesizarea organelor de control abilitate.13.3. Procesul-verbal se semnează de către membrii echipei de control şi de către reprezentanţii legali ai utilizatorului şi se depune în termen de 24 de ore la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti.13.4. În termen de 3 zile de la depunere, procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti - în calitate de preşedinte al acesteia - comisarul-şef al Secţiei Gărzii Financiare şi din directorul direcţiei controlului financiar fiscal, în calitate de membri.13.5. Pe baza analizei procesului-verbal de control, aceasta comisie hotărăşte, prin decizie, în termen de 24 de ore, suspendarea activităţii unităţii agentului economic în cauza, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă şi în prezentele norme metodologice.13.6. Decizia comisiei, prin care se precizează data de începere a suspendării activităţii în unitatea respectiva, se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite spre înştiinţare agentului economic în cauza, în termen de 3 zile. Data începerii suspendării activităţii nu poate depăşi 3 zile de la data emiterii deciziei.13.7. Pe toată durata de suspendare a activităţii unitatea va fi sigilată. Sigilarea se efectuează în baza deciziei de suspendare a activităţii de către echipa de control constituită conform prevederilor pct. 13.1. Concomitent, se afişează la loc vizibil motivul sigilarii, respectiv "Unitate închisă pentru nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale". Anunţul va fi scris cu litere de tipar având înălţimea minima de 10 cm.13.8. Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii unităţii respective organele de control abilitate de lege vor urmări respectarea acestei sancţiuni.13.9. După achiziţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi îndeplinirea condiţiilor de instalare şi fiscalizare, agentul economic în cauza informează în scris direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, despre aceasta situaţie, transmitand copiile de pe documentele de achizitionare a aparatelor de marcat electronice fiscale şi de pe documentele care atesta plata contravalorii acestora.În cazul agenţilor economici prevăzuţi la pct. 5.7, utilizatorul informează în scris direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, după caz, despre îndeplinirea condiţiilor de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, transmitand copia de pe avizul de utilizare.13.10. Comisia prevăzută la pct. 13.4 decide, în termen de 3 zile de la primirea acestor documente, ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii unităţii agentului economic în cauza.13.11. Decizia de ridicare a sancţiunii de suspendare a activităţii unităţii agentului economic se întocmeşte în trei exemplare semnate de preşedintele comisiei, din care originalul se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei şi o copie echipei de control.13.12. Desigilarea unităţii se face de către echipa de control prevăzută la pct. 13.1, în baza deciziei de ridicare a sancţiunii de suspendare a activităţii, moment în care se instaleaza şi se pune în funcţiune aparatul de marcat electronic fiscal în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1─────────la normele metodologice────────────────────────CARTEA DE INTERVENŢII DIN DOTARE
     
    CARTE DE INTERVENŢII PENTRU APARATE DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE  (pag. 1)
  ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐│ APARATE DE MARCAT │ │ DISTRIBUITORUL ││ ELECTRONICE FISCALE │ │ ││ │ │ ││ [] Casă de marcat electronică cu structură│ │Denumirea .............................. ││ închisă │ │........................................ ││ [] Casă de marcat electronică cu structură│ │ ││ închisă integrabilă într-o reţea │ │Adresa ................................. ││ [] Casă de marcat electronică computerizat│ │ ││ [] Aparate/terminale cu funcţii de case d│ │Codul fiscal ........................... ││ marcat electronice │ │ ││ [] Imprimante fiscale │ │Se completează numai în cazul aparatelor ││ │ │achiziţionate prin distribuitori autorizaţi.││ │ │ ││ MODEL ........................... │ │ ││ │ │ ││ AVIZ DE DISTRIBUŢIE/UTILIZARE │ │ ││ Nr. .............. din .......... │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ (pag. 2) │ │ pag. 3) │└───────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐│ UTILIZATOR │ │ UNITATE SERVICE ││ Denumirea ............................... │ │ Denumirea ........................... ││ Adresa .................................. │ │ Adresa .............................. ││ Codul fiscal ............................ │ │ Codul fiscal ........................ ││ Data livrării aparatului ................ │ │ ││ │ │ ││ Locul de instalare a aparatului ......... │ │ ││ Adresa .................................. │ │ ││ Data .................................... │ │ ││ │ │ ││ (pag. 4) │ │ (pag. 5) │└───────────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────?
     
    DATE PRIVIND IDENTIFICAREA TEHNICIANULUI ACREDITAT
             
    Numele şi prenumeleDenumirea unităţii de serviceNumărul legitimaţiei/Sigiliul de identificareAdresa tehnicianuluiData începerii activităţii
    Data încetării activităţii
    Codul fiscal
             
       
             
       
             
       
     
    (pag. 6
  NOTĂRILE TEHNICIANULUI DE SERVICEInstalarea aparatului Comunicarea defectării aparatului Comunicarea necesităţii înlocuirii memoriei fiscaleData ...... Ora ...... Data ...... Ora ..... Data ...... Ora .... Începerea intervenţiei Date privind intervenţia Situaţia înainte Integritatea sigiliului de intervenţieData ...... Ora ...... Da Nu Numărul ultimului Defectul constatat bon fiscal ......... Numărul ultimului raport de închidere zilnică ......... Perioada de probă Finalizarea intervenţiei Bon Raport Z Bon Raport Z Numărul iniţial ............................ Numărul iniţial .......................... Numărul final .............................. Numărul final ............................ Data ...... Ora ...... Resetare Instruirea operatorului Integritatea sigiliului după intervenţie şi probă Da Da Da Nu Nu Nu Semnătura şi parafa tehnicianului...................................... Semnătura reprezentantului Semnătura şi ştampila utilizatorului organului fiscal*) pentru funcţionarea normală a aparatului...................................... ........................................ (pag. 7, 8, ....)___________ *) Reprezentantul organului fiscal teritorial semnează numai la instalarea aparatuluide marcat electronic fiscal şi la înlocuirea memoriei fiscale.
   +  Anexa 2─────────la normele metodologice─────────────────────────Societatea Comercială .....................Adresa ....................................Codul fiscal ..............................REGISTRU SPECIAL
     
    Nr. pagină ......
                     
    Nr. crt.Numărul/Data facturiiSpecificaţieValoarea facturii
    Total, inclusiv T.V.Adin care:
    cu cota standard de T.V.Acu cota redusă de T.V.Ascutit cu drept de deducerescutit fără drept de deducerevaloarea altor taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a T.V.A.
    012345678
                     
   +  Anexa 3────────la normele metodologice────────────────────────Persoana juridică notificatăde Ministerul Industriei şi ComerţuluiDenumirea ...............................Adresa ...................................Codul fiscal .............................                    AVIZ TEHNIC                   Nr. .... din .....privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, a fost verificat din punct de vedere tehnic aparatul de marcat electronic fiscal ..., model ........, configuratie .............,destinaţie ..., pentru Societatea Comercială .., adresa.., codul fiscal ..., telefon/telex/fax ......, în calitate de distribuitor/utilizator.    Aparatul verificat se avizează/nu se avizează din punct de vedere tehnic, întrucât corespunde/nu corespunde condiţiilor impuse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 şi de normele metodologice de aplicare.               Conducătorul persoanei juridice abilitate,                  ...................................                        (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 4───────la normele metodologice───────────────────────     COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUŢIEI ŞI UTILIZĂRII    APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE                      AVIZ                   Nr. .... din ....privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, se avizează utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale ...., model..., configuratie ...., avizul tehnic nr./data ......, destinaţie ...............    de către     Societatea Comercială ............., adresa ....., codul fiscal .....,telefon/fax/telex ................    Distribuitor*)    Societatea Comercială ......, adresa.........., codul fiscal ........,telefon/fax/telex ................    Service pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate va fi asigurat prin următoarele unităţi:    1. Societatea Comercială ......., adresa ......., codul fiscal ......,telefon/fax/telex ......., zona pentru care se asigura service .......    2. Societatea Comercială ......, adresa ......, codul fiscal ........,telefon/fax/telex ......., zona pentru care se asigura service .......    3. .....................................................    Preşedintele Comisiei de avizare Secretarul Comisiei de avizare      a distribuţiei şi utilizării a distribuţiei şi utilizării    aparatelor de marcat electronice aparatelor de marcat electronice               fiscale, fiscale,     ............................ .............................        (semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)──────────- Notă *) Se completează în cazul în care agenţii economici prevăzuţi la pct. 5.7 solicita avizarea prin distribuitori care nu deţin avizul de distribuţie şi de utilizare pentru modelul aparatului de marcat electronic fiscal respectiv.  +  Anexa 5────────la normele metodologice────────────────────────               LOGOTIPUL  +  Anexa 6────────la normele metodologice────────────────────────MINISTERUL FINANŢELORDIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STATA JUDEŢULUI ....../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIREGISTRUL DE EVIDENTAa aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
                       
    Nr. crt.UtilizatorulMarca aparatuluiModelul aparatuluiSeria aparatuluiNumărul avizului distribuţie şi de utilizare*)Numărul de ordineOrganul fiscal teritorial
    DenumireaAdresa/ Locul de instalareCodul fiscal
    0123456789
                       
  ─────────── Notă *) În cazul agenţilor economici prevăzuţi la pct. 5.7 se va înscrie numărul avizului de utilizare.
   +  Anexa 7────────la normele metodologice────────────────────────                   CEREREde atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale, instalate în judeţ/municipiul Bucureşti    Societatea Comercială ..., adresa ...., codul fiscal ..., reprezentată legal prin ., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .. nr. .., eliberat de la data de ..., în calitate de.., declaram ca am achiziţionat la data de ...... un număr de .... aparate de marcat electronice fiscale, având următoarele elemente de identificare:    1. marca .., modelul .., seria aparatului .., numărul şi data avizului de distribuţie şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale*) ...;    2. marca .., modelul .., seria aparatului .., numărul şi data avizului de distribuţie şi de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale*) .....;    3. ...    Prin prezenta solicitam atribuirea numărului de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti pentru fiecare aparat achiziţionat, în vederea instalării şi fiscalizarii acestuia.                   Conducătorul unităţii solicitante,                   .................................                     (semnatura şi ştampila)────────── Notă *) În cazul agenţilor economici prevăzuţi la pct. 5.7 se vor înscrie numărul şi data avizului de utilizare.  +  Anexa 8────────-la normele metodologice────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICEŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STATA JUDEŢULUI ....../MUNICIPIULUI BUCUREŞTIREGISTRUL DE EVIDENTA A MEMORIILOR FISCALE ÎNLOCUITE
                 
    Numărul de ordineData primirii memoriei fiscale înlocuiteNumărul şi data procesului-verbal de predare-primireSeria fiscală a aparatuluiDatele de identificare a utilizatorului
    DenumireaAdresa/Punctul de lucruCodul fiscal
    0123456
   +  Anexa 9────────la normele metodologice────────────────────────    COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUŢIEI ŞI UTILIZĂRII    APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE                   AVIZ                 Nr. .... din ..... privind distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale    În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, se avizează distribuirea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale .........., model ..........................., configuratie ....., avizul tehnic nr./data ......, destinaţie ..............    de către    Societatea Comercială ............, adresa ......, codul fiscal .......,telefon/fax/telex .......,    prin următoarea reţea de distribuţie*):    1. Societatea Comercială.........., adresa ......., codul fiscal ......,telefon/fax/telex .............    2. Societatea Comercială.........., adresa ......., codul fiscal ......,telefon/fax/telex ......    3. ................................    Service pentru aparatele de marcat electronice fiscale distribuite utilizatorilor va fi asigurat prin următoarele unităţi:    1. Societatea Comercială ........., adresa ......., codul fiscal ......,telefon/fax/telex ......., zona pentru care se asigura service .............    2. Societatea Comercială.........., adresa ......., codul fiscal ......, telefon/fax/telex ......, zona pentru care se asigura service .....    3. ...............................    Preşedintele Comisiei de avizare Secretarul Comisiei de avizare    a distribuţiei şi utilizării a distribuţiei şi utilizării            aparatelor aparatelor    de marcat electronice fiscale, de marcat electronice fiscale,    ............................. ..............................      (semnatura şi ştampila) (semnatura şi ştampila)──────── Notă *) Dacă este cazul.  +  Anexa 10────────-la normele metodologice────────────────────────            DECLARAŢIE DE INSTALAREa aparatelor de marcat electronice fiscale                                                    Organul fiscal teritorial                                                    ..................                                                    Data .............    Subsemnatul ...., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ....nr. ..., eliberat de .... la data de ..., în calitate de ..... la Societatea Comercială ....., adresa ....., codul fiscal ....., declar că am instalat la data de ..... un număr de ..... aparate de marcat electronice fiscale, avândurmătoarele elemente de identificare: marca ........., modelul .,,,,,......,seria fiscală a aparatului ........, nr./data avizului Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale*) .....,data achiziţionării aparatului ...... .    Instalarea a fost efectuată de tehnicianul .., având legitimatia nr. ..,numărul de identificare .... de la unitatea de service ...., adresa ......., codul fiscal ...... .    Asistenţa tehnica va fi asigurata de unitatea de service .., adresa ...,codul fiscal ......., telefon/fax ..... .    Societatea Comercială Unitatea de service    .................... ........................        Semnatura ....... Semnatura ....───────────────- Notă *) În cazul agenţilor economici prevăzuţi la pct. 5.7 se vor înscrie numărul şi data avizului de utilizare.  +  Anexa 11────────-la normele metodologice───────────────────────LEGITIMATIAtehnicianului abilitat să asigure asistenţa tehnică ┌────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ LEGITIMAŢIE ││ ││ ││ ││ ││ ││ (coperta) ││ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────┐│ SOCIETATEA DE SERVICE ││ ││ Denumirea ............................................ ││ ││ Adresa ............................................... ││ ││ Codul fiscal ......................... ││ ││ Titularul prezentei legitimaţii este abilitat să ││asigure asistenţa tehnică a aparatelor de marcat ││electronice fiscale în baza avizului de distribuţie ││şi de utilizare nr./data*) ...................... ││_________ (pag. 1) ││ *) În cazul agenţilor economici prevăzuţi la pct. 5.7││se vor înscrie numărul şi data avizului de utilizare. │└────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────┐│ LEGITIMAŢIE NR. ........... ││ Numele ............................................. ││ Prenumele .......................................... ││ Numărul de identificare ............. ││ Buletinul/Cartea de identitate. ┌────────────┐ ││ seria ............ nr. ............... │ │ ││ Data eliberării ...................... │ │ ││ │ FOTOGRAFIA │ ││ │TITULARULUI │ ││ Semnătura titularului │ │ ││ │ │ ││ └────────────┘ ││ Director general, ││ ..................... ││ (semnătura şi ştampila) ││ ││ (Pag. 2) │└────────────────────────────────────────────────────────?  --------------