LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 28 iunie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Guvernul, în întregul său, şi fiecare dintre membrii acestuia sunt obligaţi să îşi îndeplinească mandatul cu respectarea Constituţiei şi a legilor tarii, precum şi a programului de guvernare acceptat de Parlament.  +  Articolul 2 (1) Guvernul răspunde politic numai în faţa Parlamentului, ca urmare a votului de încredere acordat de către acesta cu prilejul investiturii. (2) Fiecare membru al Guvernului răspunde politic în mod solidar cu ceilalţi membri pentru activitatea Guvernului şi pentru actele acestuia.  +  Articolul 3 (1) Răspunderea politica a Guvernului consta în demiterea sa, ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament, prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, în condiţiile prevederilor art. 112 şi 113 din Constituţie. (2) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi sa răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori, în termen de cel mult 15 zile de la primirea lor. (3) Informaţiile şi documentele cerute în condiţiile art. 110 alin. (1) din Constituţie vor fi puse la dispoziţie de Guvern şi de celelalte organe ale administraţiei publice, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 4Pe lângă răspunderea politica, membrii Guvernului pot răspunde şi civil, contraventional, disciplinar sau penal, după caz, potrivit dreptului comun din aceste materii, în măsura în care prezenta lege nu cuprinde dispoziţii derogatorii.  +  Articolul 5În înţelesul prezentei legi, sunt membri ai Guvernului primul-ministru, miniştrii şi alţi membri stabiliţi prin lege organică, numiţi de Preşedintele României pe baza votului de încredere acordat de Parlament.  +  Capitolul 2 Răspunderea penală  +  Articolul 6 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi faptele săvârşite de membrii Guvernului în exerciţiul funcţiei lor şi care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni. (2) Pentru săvârşirea altor infracţiuni, în afară exerciţiului funcţiei lor, membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun. (3) Persoanele prevăzute la art. 5 răspund penal pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor, potrivit normelor de procedura stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 7Răspunderea penală este personală şi ea priveşte pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea funcţiei sale.  +  Articolul 8Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor, de la data depunerii jurământului şi până la încetarea funcţiei, în condiţiile prevăzute de Constituţie.  +  Capitolul 3 Procedura de urmărire penală şi de judecare  +  Articolul 9Numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul sa ceara urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor.  +  Articolul 10 (1) Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputaţilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanenta care, în cadrul competentei sale, a efectuat o ancheta privitoare la activitatea desfăşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de ancheta constituită în acest scop. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz. (3) După începerea urmăririi penale membrul Guvernului care este şi deputat sau senator poate fi reţinut, arestat, percheziţionat sau trimis în judecata numai cu încuviinţarea Camerei din care face parte, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Constituţie şi a regulilor de procedura cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 11 (1) La dezbaterile din cele două Camere ale Parlamentului prezenta celui în cauza este obligatorie. Lipsa nejustificată a membrului Guvernului nu împiedica desfăşurarea lucrărilor. (2) În situaţia în care cel în cauza se afla în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera Deputaţilor sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen. (3) Cel în cauza are dreptul să îşi expuna punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmărit penal, precum şi asupra cererii de ridicare a imunitatii parlamentare, atunci când este cazul.  +  Articolul 12Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului şi, după caz, de ridicare a imunitatii parlamentare se adoptă cu respectarea prevederilor art. 64 şi ale art. 74 alin. (2) din Constituţie. Votul este secret şi se exprima prin bile.  +  Articolul 13 (1) În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului, Preşedintele României, la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la săvârşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului, adresează ministrului justiţiei o cerere în acest scop, pentru a proceda potrivit legii. (2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri, iar componenta acesteia se aproba prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului de interne, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (3) Pe baza analizei sesizării, a probelor depuse în susţinerea acesteia, a declaraţiilor şi a probelor invocate de membrul Guvernului faţă de care se solicita urmărirea penală, comisia specială prevăzută la alin. (1) va prezenta Preşedintelui României un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării. (4) Dacă membrul Guvernului pentru care Preşedintele României a cerut urmărirea penală este şi deputat sau senator, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru va solicita Camerei competente sa declanseze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale. Dispoziţiile art. 10-12 se aplică în mod corespunzător. (5) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, cererea se adresează primului-ministru.  +  Articolul 14Dacă una dintre cele două Camere ale Parlamentului sau Preşedintele României a cerut urmărirea penală, dosarul cauzei se trimite, de îndată, ministrului justiţiei sau, după caz, primului-ministru, pentru a proceda potrivit legii.  +  Articolul 15Până la începerea urmăririi penale Camera Deputaţilor, Senatul sau Preşedintele României poate să retragă, motivat, cererea prin care a solicitat urmărirea penală împotriva membrilor Guvernului.  +  Articolul 16Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se efectuează de către Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, iar judecarea acestora, de către Curtea Suprema de Justiţie, potrivit legii.  +  Articolul 17În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului, Preşedintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcţie.  +  Articolul 18În cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata a unui membru al Guvernului, ministrul justiţiei sau, după caz, primul-ministru comunică Preşedintelui României data la care a fost sesizată Curtea Suprema de Justiţie, în vederea suspendării din funcţie a acestuia.  +  Articolul 19 (1) În caz de infracţiuni flagrante, persoanele prevăzute la art. 5 pot fi reţinute şi perchezitionate. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei din care face parte membrul Guvernului sau, după caz, pe Preşedintele României. (2) În situaţia în care cel în cauza este ministrul justiţiei, sesizarea prevăzută la alin. (1) se face de către primul-ministru.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 20 (1) Regulile de procedura prevăzute în prezenta lege se completează cu cele cuprinse în regulamentele celor două Camere ale Parlamentului şi în Codul de procedură penală, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel. (2) Punerea sub urmărire penală a foştilor membri ai Guvernului pentru infracţiunile săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se face potrivit normelor de procedura din prezenta lege.  +  Articolul 21 (1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoanele prevăzute la art. 5 sunt considerate nevinovate. (2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU-------------