ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017    În temeiul prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și ale Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România,ministrul educației naționale și cercetării științifice adoptă prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice își propune ca politică educațională asigurarea echității în educație, în ceea ce privește accesul egal la toate formele de învățământ, dar și în ceea ce privește calitatea educației pentru toți copiii, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației.(2) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ preuniversitar din România vor promova cu prioritate principiile școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea socio-etno-culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și fără excludere generate de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socioeconomic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației.  +  Articolul 2(1) În învățământul preuniversitar este interzisă segregarea școlară pe criteriul etnic, al dizabilității sau al cerințelor educaționale speciale, pe criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de rezidență și al performanțelor școlare ale beneficiarilor primari ai educației, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și ale prevederilor prezentului ordin.(2) Prevenirea și eliminarea fenomenelor de segregare școlară constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.  +  Articolul 3Segregarea este o formă gravă de discriminare și are drept consecință accesul inegal al copiilor la o educație de calitate, încălcarea exercitării în condiții de egalitate a dreptului la educație, precum și a demnității umane.  +  Articolul 4(1) Constituie segregare școlară pe criteriul etnic separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând unui grup etnic în unitățile de învățământ preuniversitar/grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/altele, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor aparținând grupului etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar/grupă/clasă/clădire/ ultimele două bănci/altele este disproporționat în raport cu procentul pe care copiii aparținând grupului etnic respectiv îl reprezintă în totalul populației de vârstă corespunzătoare unui ciclu de educație în respectiva unitate administrativ-teritorială.(2) Nu constituie segregare școlară pe criteriul etnic situația în care se constituie grupe/clase/unități de învățământ preuniversitar formate preponderent sau doar cu antepreșcolari, preșcolari sau elevi aparținând unui grup etnic, în scopul predării în limba maternă a acelui grup etnic sau în sistem bilingv.  +  Articolul 5(1) Constituie segregare școlară pe criteriul dizabilității și/sau al cerințelor educaționale speciale separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învățământul de masă, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale dintr-o grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unități de învățământ preuniversitar de masă este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeași unitate de învățământ preuniversitar de masă, de același nivel.(2) Constituirea de grupe cu antepreșcolari sau preșcolari ori clase cu elevi cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale într-o unitate de învățământ preuniversitar de masă reprezintă segregare școlară și este interzisă.(3) Nu constituie segregare școlară înființarea și funcționarea, în condițiile legii, a unităților de învățământ special.(4) Prin excepție de la alin. (1) și (2), în situații temeinic justificate, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, constituirea de grupe sau clase cu antepreșcolari, preșcolari sau elevi cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale întro unitate de învățământ de masă nu reprezintă segregare școlară.  +  Articolul 6(1) Constituie segregare școlară pe criteriul statutului socioeconomic al părinților/familiilor separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socioeconomic în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învățământul de masă, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socioeconomic dintr-o grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unități de învățământ preuniversitar de masă este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor care provin din familii cu același nivel socioeconomic dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeași unitate de învățământ preuniversitar de masă, de același nivel. Evaluarea statutului socioeconomic al părinților/familiilor antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor se va face în baza unuia sau a mai multor indicatori cuprinși în metodologia de monitorizare a segregării școlare pe criteriul statutului socioeconomic al părinților/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al părinților, nivelul veniturilor familiilor, altele).  +  Articolul 7(1) Constituie segregare școlară pe criteriul performanțelor școlare separarea fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe/clase în funcție de performanțele școlare ale antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor, astfel încât procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu un anumit nivel al performanțelor școlare, la constituirea unei grupe sau clase, este disproporționat în raport cu procentul antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor cu același nivel al performanțelor școlare din alte grupe/clase, de același nivel.(2) Constituie segregare școlară pe criteriul performanțelor școlare și separarea fizică a copiilor în clasa pregătitoare în funcție de frecventarea sau nefrecventarea unui ciclu de educație timpurie.(3) Prevederile prezentului ordin nu aduc nicio modificare Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional de stat. După parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat și repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în licee, constituirea claselor de liceu se va face prin mixarea elevilor repartizați unui liceu, astfel încât să fie evitată orice segregare școlară pe criteriul performanțelor școlare.  +  Articolul 8(1) Constituie segregare școlară pe criteriul mediului de rezidență separarea fizică a elevilor din învățământul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un anumit mediu de rezidență este disproporționat în raport cu procentul elevilor care provin din același mediu de rezidență dintr-o altă clasă, de același nivel.  +  Articolul 9Metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.  +  Capitolul II Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională  +  Articolul 10(1) În coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se înființează Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională având ca mandat coordonarea implementării Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar.(2) Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională va fi constituită din specialiști din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, mediul academic, organizații neguvernamentale și alte instituții relevante.(3) Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.(4) Pentru îndeplinirea mandatului său, Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională exercită următoarele atribuții:a) avizează, în urma consultării cu organizațiile neguvernamentale de profil, metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară;b) coordonează realizarea unui raport anual privind segregarea școlară și calitatea serviciilor educaționale din România, în conformitate cu prevederile Planului de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar din România. În exercitarea acestei atribuții, Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională poate face propuneri pentru îmbunătățirea sistemului de indicatori care sunt urmăriți anual prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare școlară;c) elaborează strategii și/sau norme metodologice privind desegregarea școlară și incluziunea educațională în conformitate cu nevoile specifice identificate în cadrul raportului anual privind segregarea școlară și calitatea serviciilor educaționale din România;d) monitorizează, la nivel național, implementarea măsurilor corective pentru prevenirea și eliminarea tuturor formelor de segregare școlară, pe toate criteriile enunțate în prezentul ordin-cadru, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu alte organisme aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și cu alți parteneri educaționali;e) poate acorda asistență tehnică comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare școlară, în mod direct sau prin intermediul inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București;f) acordă asistență tehnică inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE)/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare școlară;g) colaborează cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în domeniul monitorizării, prevenirii și eliminării oricăror forme de segregare școlară;h) analizează acte normative elaborate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, în conformitate cu Planul de acțiune pentru desegregare școlară și creșterea calității educaționale în unitățile de învățământ preuniversitar, în domeniul prevenirii și eliminării oricăror forme de segregare școlară;i) propune ministrului educației naționale și cercetării științifice aplicarea sancțiunilor corespunzătoare prevăzute în prezentul ordin în cazurile identificate de segregare școlară.(5) Ministrul educației naționale și cercetării științifice are obligația de a pune în aplicare recomandarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională.  +  Capitolul III Rolul inspectoratului școlar județean/al Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru prevenirea și eliminarea oricărei forme de segregare școlară  +  Articolul 11Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București exercită următoarele atribuții în domeniul prevenirii, eliminării sau sancționării oricărei forme de segregare școlară:a) monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare școlară (pe toate criteriile) în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul lor/municipiul București prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliți prin metodologiile de monitorizare a segregării școlare, centralizarea lor la nivelul județului/municipiului București și raportarea lor către Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională;b) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, ca la constituirea grupelor/claselor de început de nivel de studii (grupa de antepreșcolari sau preșcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) să se asigure mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripției școlare să fie reflectată în fiecare grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.;c) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor între clădirile aceleiași unități de învățământ preuniversitar (acolo unde unitatea de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea didactică în mai multe clădiri);d) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor și cadrelor didactice pe clase (acolo unde există mai multe clase pe același an de studiu);e) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor în ultimele două bănci (acolo unde este menținută aranjarea spațială a claselor pe șiruri de bănci);f) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale etc. în spațiul școlar și în activitățile didactice curiculare și extracurriculare;g) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale etc. în structurile de conducere sau organismele consultative ale unităților de învățământ preuniversitar (de exemplu, consiliile de administrație ale unității de învățământ preuniversitar, comitetele de părinți etc.);h) sprijină și monitorizează procesul de atragere a resurselor umane necesare în procesele de incluziune educațională, în colaborare cu CJRAE/CMBRAE, după caz (cum ar fi mediatorul școlar, consilierul școlar, cadre didactice aparținând grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadrul didactic de sprijin, logopedul, asistentul personal sau însoțitorul copilului sau elevului cu dizabilități etc.);i) sprijină, în colaborare cu Casa Corpului Didactic, diversificarea ofertei de formare și formarea managerilor școlari și a cadrelor didactice (cu prioritate a acelora din unitățile de învățământ preuniversitar în care au fost semnalate sau identificate forme de segregare școlară) în domenii legate de desegregarea școlară, abordări incluzive în educație, calitatea educației în contexte incluzive etc.;j) acordă asistență tehnică comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare școlară;k) oferă asistență tehnică și sprijin metodologic, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, unităților de învățământ preuniversitar în care au fost semnalate sau identificate forme de segregare școlară pentru elaborarea și implementarea sistematică a măsurilor de desegregare și urmărirea progresului privind incluziunea educațională (de exemplu, adoptarea unor planuri de desegregare, implementarea și monitorizarea impactului acestor planuri de desegregare etc.);l) oferă asistență tehnică și sprijin unităților de învățământ preuniversitar pentru atragerea de fonduri pentru proiecte având ca obiectiv desegregarea școlară și incluziunea educațională;m) monitorizează modalitatea de constituire a circumscripțiilor școlare astfel încât să se evite generarea sau conservarea unor forme de segregare (de exemplu, la constituirea circumscripțiilor școlare nu trebuie să fie conservate fenomenele de segregare rezidențială, acolo unde este posibil acest lucru);n) acordă o atenție specială pentru dezvoltarea calității educației, în special în cazul acelor unități de învățământ preuniversitar unde au fost semnalate sau identificate forme de segregare școlară;o) acordă o atenție specială pentru orientarea copiilor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități cu prioritate către învățământul de masă și repartizarea pe grupe/clase a acestora în mod cât mai echitabil, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;p) stabilește parteneriate cu organizațiile neguvernamentale, autoritățile centrale, județene și locale, cu alte organizații specializate etc. în domeniul desegregării școlare și incluziunii educaționale;q) aplică sancțiunile corespunzătoare prevăzute în prezentul ordin în cazurile identificate de segregare școlară  +  Capitolul IV Rolul comisiei școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în domeniul prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară  +  Articolul 12Comisia școlară pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității exercită următoarele atribuții în domeniul prevenirii, eliminării sau sancționării oricărei forme de segregare școlară:a) monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare școlară (pe toate criteriile) în unitatea de învățământ preuniversitar unde este constituită, prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliți prin metodologiile de monitorizare a segregării școlare, centralizarea lor la nivelul unității școlare și raportarea lor către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;b) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, ca la constituirea grupelor/claselor de început de nivel de studii (grupa de antepreșcolari sau preșcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) să se asigure mixarea elevilor astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripției școlare să fie reflectată în fiecare grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.;c) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor între clădirile aceleiași unități de învățământ preuniversitar (acolo unde unitatea de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea didactică în mai multe clădiri);d) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor și cadrelor didactice pe clase (acolo unde există mai multe clase pe același an de studiu);e) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, modalitatea de repartizare a elevilor în ultimele două bănci (acolo unde este menținută aranjarea spațială a claselor pe șiruri de bănci);f) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale etc. în spațiul școlar și în activitățile didactice curiculare și extracurriculare;g) verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, reflectarea diversității sociale, etnice, culturale etc. în structurile de conducere sau organismele consultative ale unităților de învățământ preuniversitar (de exemplu, consiliile de administrație ale unității de învățământ preuniversitar, comitetele de părinți etc.);h) identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele de incluziune educațională și recomandă directorului unității școlare de învățământ preuniversitar angajarea acestor resurse umane (de exemplu mediator școlar, consilier școlar, cadre didactice aparținând grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de sprijin etc.);i) identifică nevoile de formare a managerilor școlari și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ preuniversitar în domenii legate de desegregarea școlară, abordări incluzive în educație, calitatea educației în contexte incluzive etc. și le comunică unității de învățământ preuniversitar;j) elaborează și coordonează implementarea planului de desegregare școlară și incluziune educațională în momentul în care identifică o situație de segregare școlară;k) raportează inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București progresul realizat în cadrul implementării planului de desegregare școlară și incluziune educațională;l) elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea școlară și incluziunea educațională;m) elaborează planul de acomodare rezonabilă și accesibilizare a unității de învățământ preuniversitar de masă pentru incluziunea educațională a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu dizabilități;n) elaborează și coordonează implementarea unor campanii de conștientizare și comunicare în circumscripția sa școlară pentru părinți, copii/elevi, autorități locale și județene pentru promovarea educației incluzive de calitate, pentru promovarea interculturalității sau pentru acțiuni de desegregare școlară;o) propune conducerii unității școlare de învățământ preuniversitar parteneriate cu organizațiile neguvernamentale, autoritățile centrale, județene și locale, cu alte organizații specializate etc. în domeniul desegregării școlare și incluziunii educaționale;p) propune Comisiei de evaluare și asigurare a calității de la nivelul unității de învățământ preuniversitar programe, măsuri și activități de îmbunătățire a calității în domeniul desegregării școlare și incluziunii educaționale.  +  Capitolul V Dispoziții finale și sancțiuni  +  Articolul 13Segregarea școlară are consecințe educaționale și sociale negative, cum ar fi:a) dificultăți în a atrage elevii în sistemul de educație - grad ridicat de neșcolarizare;b) incapacitatea de a menține elevii în sistemul de educație - grad ridicat de abandon școlar;c) incapacitatea de a atrage și a menține profesorii calificați în școlile respective, fapt care afectează calitatea educației;d) incapacitatea de a pregăti elevii la standarde necesare pentru trecerea la forme superioare de școlarizare;e) menținerea prejudecăților și stereotipurilor, deopotrivă la nivelul populației majoritare și la cel al grupurilor vulnerabile la segregare școlară;f) contribuția la formarea unor reprezentări negative privind capacitatea școlii de a genera progres social și echitate.  +  Articolul 14(1) Unitatea de învățământ preuniversitar are obligația să monitorizeze anual fiecare formă de segregare școlară, în conformitate cu metodologia de monitorizare specifică fiecărui criteriu, fiecare metodologie de monitorizare aprobată devenind parte componentă a prezentului ordin, ca anexă a sa.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar are obligația, atunci când identifică o formă de segregare școlară, să adopte și să implementeze, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară, măsurile de remediere prevăzute în metodologia respectivă, metodologia de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și metodologia de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară adoptată devenind parte a prezentului ordin, ca anexă a sa.(3) Unitatea de învățământ preuniversitar are obligația să raporteze inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București situațiile identificate la nivelul unității de învățământ preuniversitar, iar în cazurile în care a identificat o formă de segregare școlară, să raporteze măsurile de remediere adoptate și progresul privind implementarea acestor măsuri.  +  Articolul 15(1) Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București are obligația să monitorizeze anual și să centralizeze la nivelul județului situațiile de segregare școlară și progresul privind implementarea măsurilor de desegregare, în conformitate cu metodologiile specifice fiecărui criteriu de segregare școlară, și să înainteze Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională raportul anual la nivelul județului.(2) Inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București are obligația să includă în activitățile specifice de inspecție școlară verificarea situațiilor raportate de către unitățile de învățământ preuniversitar în raportarea anuală privind situațiile de segregare școlară, precum și a măsurilor de remediere adoptate și progresul unității de învățământ preuniversitar privind implementarea acestor măsuri.  +  Articolul 16Comisia Națională pentru Desegregare și Incluziune Educațională este obligată să realizeze centralizarea situațiilor de segregare școlară, precum și progresul privind implementarea măsurilor de remediere la nivel național și să înainteze ministrului educației naționale și cercetării științifice raportul anual la nivel național. Raportul anual la nivel național devine capitol al raportului anual privind starea sistemului de educație din România.  +  Articolul 17(1) ARACIP va evalua, cu prioritate, în timpul vizitelor de evaluare externă în vederea acreditării și evaluării externe periodice respectarea prevederilor prezentului ordin și a metodologiilor subsecvente, consemnând cele constatate în rapoartele de evaluare externă.(2) La solicitarea Comisiei Naționale pentru Desegregare și Incluziune Educațională, ARACIP, respectiv Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și inspectoratul școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București vor realiza activități de evaluare externă și control, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ preuniversitar, în care au fost identificate forme de segregare școlară.  +  Articolul 18Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul ordin de către personalul unităților de învățământ preuniversitar, al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București sau de către personalul de conducere și de execuție, de îndrumare sau de control al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice atrage răspunderea disciplinară și patrimonială, în conformitate cu art. 280 și următoarele din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19Raportarea eronată, cu rea-credință, a indicatorilor urmăriți pentru identificarea oricărei forme de segregare școlară sau raportarea eronată, cu rea-credință, a măsurilor de remediere adoptate sau a progresului privind implementarea acestor măsuri atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 20Refuzul unității de învățământ preuniversitar de a monitoriza formele de segregare școlară, de a raporta datele necesare pentru monitorizarea oricăror forme de segregare școlară sau progresul privind implementarea măsurilor de desegregare ori refuzul de a elabora sau a implementa un plan de desegregare în situația în care în respectiva unitate de învățământ preuniversitar au fost identificate forme de segregare școlară atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 21Nerespectarea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal în procesele de colectare, procesare și comunicare a acestora, prevăzute în metodologiile de monitorizare a tuturor formelor de segregare școlară, atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 22Prin grupe de antepreșcolari se înțelege acele grupe constituite în creșe sau, după caz, în grădinițe sau centre de zi, în conformitate cu art. 27 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar prezentul ordin nu aduce nicio modificare în privința mecanismelor și soluțiilor de finanțare a educației antepreșcolare, așa cum sunt ele reglementate în art. 8 din Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. El intră în vigoare în momentul adoptării metodologiei de monitorizare a segregării școlare pentru toate criteriile de segregare școlară enunțate în prezentul ordin și a metodologiei de prevenire și intervenție în situațiile de segregare școlară.  +  Articolul 24La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.540/2007 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 11 octombrie 2007.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Mircea Dumitru
    București, 21 decembrie 2016.Nr. 6.134.----