METODOLOGIE ŞI CRITERII din 22 decembrie 2016privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2017  Notă

  ──────────

  Aprobate de Ordinul nr. 6.161 din 22 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 9 ianuarie 2017

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017. (2) Gradaţia de merit se acordă personalului didactic definit la art. 88 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.  +  Articolul 2 (1) Numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare şi a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2017, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post. (2) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit. (3) Personalul didactic beneficiar al gradaţiei de merit, detaşat în alt judeţ/municipiul Bucureşti, îşi păstrează gradaţia de merit, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit pretransferate/transferate în alt judeţ/municipiul Bucureşti îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care s-au pretransferat/transferat. (5) La solicitarea unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradaţiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris în alt judeţ/municipiul Bucureşti în timpul anului şcolar, inspectoratul şcolar îi acordă gradaţie de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 3Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradaţia de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.  +  Articolul 4 (1) Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. (2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. (3) Personalul didactic titular menţinut în activitate, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în condiţiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de gradaţie de merit pe perioada menţinerii ca titular în învăţământul preuniversitar până la încheierea perioadei de acordare a gradaţiei de merit.  +  Capitolul II Înscrierea la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 5 (1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa: a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi performanţe deosebite în:(i) inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016;(ii) prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune; b) personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, şi calificativul "Foarte bine" în fiecare an şcolar din perioada evaluată. (2) Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control depun calificativele primite în urma evaluării activităţii pe perioada în care au ocupat aceste funcţii şi sunt evaluate numai pentru activitatea desfăşurată în funcţia respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2011-31 august 2016. (3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate. (4) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016, are întreruperi în activitate este evaluat pentru perioada efectiv lucrată în intervalul respectiv.  +  Capitolul III Criterii pentru acordarea gradaţiei de merit  +  Articolul 6 (1) Inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016. Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat; fişa se elaborează de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru personalul didactic de predare şi de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, palatele şi cluburile copiilor, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar. (2) Criteriile generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - maximum 70 de puncte: a) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă/grupă, în rezultate ale elevilor la clasă/grupă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ; b) iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea manualelor digitale, a platformelor electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice disciplinei, existente în unitatea de învăţământ; c) iniţierea şi aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare, precum şi producerea şi/sau utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea educaţională de profil; d) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor şi a premiilor speciale la faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti/interjudeţeană/naţională/internaţională, desfăşurate în coordonarea şi/sau cu finanţarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile şcolare şi extraşcolare, fazele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, incluse în programul de activităţi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, certificate de conducerea inspectoratului şcolar; f) rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, certificate de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; g) rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare; h) iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale; i) iniţierea şi aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progresul în învăţare al fiecărui copil, inclusiv al celor aflaţi în risc de abandon şcolar şi al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 10 puncte: a) elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale şcolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după caz; cărţi în domeniul educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe şcolare pentru discipline opţionale noi, însoţite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul şcolar; b) elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, specialităţii şi managementului educaţional, înregistrate cu ISBN/ISSN; c) realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; d) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în activităţile de formare continuă a personalului din învăţământ, activitatea în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitatea în organismele de conducere ale organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional, participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe naţionale şi/sau internaţionale, dovedite prin documente oficiale ale manifestării, contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei, atestată prin publicaţii înregistrate cu ISBN/ISSN; e) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, membru în comisia naţională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul de specialitate şi inspectorul şcolar general; f) activitatea desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ şi în comisiile naţionale de specialitate/control-monitorizare; g) relevanţa participării la programe de dezvoltare profesională asupra îmbunătăţirii rezultatelor învăţării preşcolarilor/elevilor din medii dezavantajate, ale celor cu cerinţe educaţionale speciale şi cu alte dificultăţi de învăţare, ale preşcolarilor/elevilor talentaţi şi/sau capabili de performanţe; h) elaborarea/susţinerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preşcolari/elevi aparţinând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile.3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte - maximum 15 puncte: a) performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive incluse în calendarul activităţilor educative naţionale/regionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, materializate prin obţinerea premiilor I, II, III şi a premiilor speciale; b) organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional, naţional sau regional/interjudeţean; organizarea de spectacole, expoziţii, concerte la nivel internaţional, naţional ori regional/interjudeţean incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, certificate prin diplome sau adeverinţe; c) activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare avizate de inspectoratul şcolar; d) activitate dovedită în cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară; e) participare la proiecte europene/internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară, progresul şcolar, dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor, educaţia civică, educaţia complementară, formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor, dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice; f) rezultatele obţinute în centrele de excelenţă, certificate de inspectorul de specialitate, sau cu elevi cu cerinţe educaţionale speciale, certificate de centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sau de directorul centrului de excelenţă/inspectorul şcolar/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; g) iniţierea şi organizarea unor activităţi extraşcolare relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii; h) coordonarea unor activităţi de schimb de experienţă cu alte şcoli, reţele sau proiecte interşcolare.4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - maximum 5 puncte: a) atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ, centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare; b) realizarea de proiecte şi programe extracurriculare, cu finanţare extrabugetară, având drept obiectiv creşterea calităţii procesului de învăţământ şi a dezvoltării instituţionale; c) existenţa unui progres în privinţa dotării spaţiilor şcolare, a achiziţionării mijloacelor de învăţământ şi a auxiliarelor curriculare, conform nevoilor comunităţii şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională; d) realizarea de parteneriate instituţionale cu unităţi/instituţii în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite şi/sau implicarea în activităţi din cadrul acestora; e) promovarea educaţiei de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.  +  Articolul 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice ţinând seama de punctajele maxime pentru criteriile prevăzute la art. 6, cu excepţia personalului de conducere, îndrumare şi control, pentru care punctajele maxime ale criteriilor sunt următoarele:1. criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă - maximum 20 de puncte;2. criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială - maximum 30 de puncte;3. criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte - maximum 10 puncte;4. criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională - maximum 40 de puncte.Documentele doveditoare se referă la propria activitate. (2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi: a) educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar; b) învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar; c) profesori; d) maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor; f) cadre didactice din învăţământul special; g) personal de conducere, îndrumare şi control; h) personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor prezentei metodologii. (4) Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar. În cadrul criteriilor şi punctajelor maxime prevăzute la art. 6 şi la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili şi alte subcriterii şi/sau activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secţii bilingve francofone). (5) Pentru personalul didactic şi personalul de conducere din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ţinând seama de punctajele maxime ale criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (6) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar. (7) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar hotărăşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/funcţii de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline de învăţământ, raportat la numărul total de gradaţii, conform art. 2 alin. (1), şi poate hotărî un punctaj minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal. (8) Numărul de locuri repartizate pe posturi şi discipline se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Consiliul de administraţie aprobă lista candidaţilor întocmită pe posturi şi discipline, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe discipline/funcţii de conducere, de îndrumare şi control, domenii de activitate. (9) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului şcolar general.  +  Capitolul IV Procedura de acordare a gradaţiei de merit  +  Articolul 8 (1) Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, în următoarea componenţă: a) preşedinte - un inspector şcolar general adjunct/ directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ. (2) Pentru Palatul Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componenţă: a) preşedinte - un inspector din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b) secretar - un inspector din Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; c) membri - inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ. (3) Situaţiile în care nu se pot aplica prevederile alin. (1) lit. a) se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (4) Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.  +  Articolul 9 (1) Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii de învăţământ/conexe/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obţinerii gradaţiei de merit în alt judeţ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaşează în alt judeţ îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit pentru anul respectiv la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti în care a revenit sau s-a detaşat. Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi de învăţământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. (2) Dosarul cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină şi consemnate în opis: a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; c) adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; d) adeverinţă de vechime; e) fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; g) declaraţia pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform anexei nr. 4; h) documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ la care candidatul depune dosarul, privind:(i) performanţele deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare;(ii) progresul constant, la nivel de unitate, în privinţa indicatorilor de reducere a abandonului şcolar, a absenteismului şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii;(iii) reducerea constantă sau inexistenţa cazurilor de violenţă şcolară, de discriminare sau segregare şcolară şi de încălcare a drepturilor copilului/elevului;(iv) îndeplinirea ţintelor şi obiectivelor stabilite în proiectul de dezvoltare instituţională/planul de acţiune şcolară şi în planul operaţional sau cuprinse în planul de desegregare şcolară. (3) Candidatul are obligaţia să respecte ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiţia mai sus menţionată nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării şi punctării. În cazul în care în dosarele candidaţilor există documente justificative eronate/false, dosarul nu se evaluează. Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare. (4) Candidatul îşi prezintă raportul de activitate în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fişei de evaluare şi documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra rezultatelor candidatului, consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (5) Directorul/Delegatul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ/conexe depune la registratura inspectoratului şcolar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese prezentarea listei candidaţilor, certificată "conform cu originalul", şi declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 5. Pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, certificarea documentelor se face de către conducerea inspectoratului şcolar. (6) Consiliul consultativ al disciplinei verifică existenţa documentelor enumerate la alin. (2), respectarea prevederilor alin. (3), a termenelor de obţinere a avizelor conform celor prevăzute în anexa nr. 1. În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură. (7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit. Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Modelul raportului motivat este prevăzut în anexa nr. 3. (8) În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit. (9) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice conform graficului prevăzut în anexa nr. 1. (10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.  +  Articolul 10 (1) Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au drept de contestaţie asupra punctajului acordat, la inspectoratul şcolar, în conformitate cu graficul prevăzut în anexa nr. 1. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general/ordin de serviciu, este formată din: a) preşedinte - inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor - director în Direcţia generală învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor - un reprezentant al Direcţiei generale buget-finanţe din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului şcolar, inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele; pentru Palatul Naţional al Copiilor - inspectori din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridic din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, alţii decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor.Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (2) În perioada depunerii contestaţiilor, comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar poate hotărî ca gradaţiile de merit rămase neutilizate ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite discipline/categorii de personal să fie redistribuite pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la alte discipline/categorii de personal didactic, respectiv didactic auxiliar. La redistribuire se au în vedere punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie, gradaţiile acordându-se în ordinea descrescătoare a acestora, iar consiliul de administraţie aprobă eventuala redistribuire. (3) Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform anexei nr. 3 şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii. La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat. (4) Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi la Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu adresa de înaintare, conţine anexele cuprinzând: a) numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti/Palatului Naţional al Copiilor, conform situaţiei prevăzute situaţiei prevăzute în anexa nr. 6; b) observaţiile liderilor de sindicat desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 12 (1) Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. (2) În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2017, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13 (1) Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2017, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs. (3) În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/ inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit cu un alt inspector şcolar, cu informarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, respectiv ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţiilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.  +  Articolul 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii. (2) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului. (3) Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1la metodologieGRAFICULdesfăşurării concursului pentru acordareagradaţiilor de merit - sesiunea 2017    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară dela nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şia punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ                                                 Perioada: 13-20 februarie 2017    2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi apunctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline de învăţământ decătre inspectoratul şcolar, în teritoriu                                                 Perioada: 22-28 februarie 2017    3. Întocmirea şi depunerea de către candidaţi a dosarelor şi obţinereaavizelor la nivelul unităţii de învăţământ                                                    Perioada: 1-17 martie 2017    4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privindactivitatea candidatului respectiv la secretariatul/registraturainspectoratului şcolar                                                   Perioada: 20-31 martie 2017    5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordoneazădisciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportuluireferitor la activitatea candidatului în specialitate                                                  Perioada: 3-25 aprilie 2017    6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia deevaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit                                             Perioada: 27 aprilie-17 mai 2017    7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, decătre consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar                                                     Perioada: 18-19 mai 2017    8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării laavizierul inspectoratului şcolar                                                          Termen: 19 mai 2017    9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilireanumărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite                                                    Zilele: 19 şi 22 mai 2017    10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii                                                     Perioada: 23-25 mai 2017    11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul deadministraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectorateleşcolare                                                          Termen: 26 mai 2017    12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţificea listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat învederea acordării gradaţiei de merit                                                     Perioada: 30-31 mai 2017    13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetăriiştiinţifice                                                       Termen: 21 august 2017NOTĂ:Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectând graficul.  +  Anexa 2la metodologie    Afişată astăzi, ......... Nr. .............TABEL NOMINALcuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordarea gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţieal inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar alMunicipiului Bucureşti din data de .............*Font 8*┌────┬───────────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┐│Nr. │ Numele şi │ Funcţia didactică, │Specialitatea│Vechimea în│Unitatea de│Punctaj │Punctaj ││crt.│ prenumele │de conducere, îndrumare│ │învăţământ │învăţământ │ auto │evaluare││ │ │ şi control/didactică │ │ │ │evaluare│ ││ │ │ auxiliară │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┘      Comisia de evaluare a dosarelor    pentru obţinerea gradaţiilor de merit                                          Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar                                        judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti         Preşedinte, Preşedinte,    ........................ ........................           Membri: Membri:    ........................ ........................    ........................ ........................  +  Anexa 3la metodologieRAPORT MOTIVATprivind analiza dosarului candidatului ...........,specialitatea ............../personal didactic deconducere/personal didactic de îndrumare şicontrol/personal didactic auxiliarSesiunea .................*Font 9*┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┐│ Criteriu │ Subcriteriu │ Punctaj │Documente│Pagina│ Punctaj │Justificare│Observaţii││ │ │autoevaluare│ │ │ │ acordare │ ││ │ │ │ │ │ │ punctaj │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│1..... │1..... │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ │2..... │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│2...... │1..... │ │ │ │ │ │ ││ ├─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ │2..... │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ ..... │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ Total │ │x │ │ │x │ │ │└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele membrului consiliului consultativ/│ Semnătură ││ preşedintelui comisiei de evaluare/preşedintelui │ ││ comisiei de soluţionare a contestaţiilor │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤│ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘                                                                         Data ..........  +  Anexa 4la metodologieDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ................, domiciliat(ă) în ............, str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ....., judeţul/sectorul .............., legitimat(ă) cu ........ seria ..... nr. ....., CNP ............., încadrat(ă) la .............. pe funcţia de .........., declar pe propria răspundere că documentele depuse la dosar îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate/certificate activităţile desfăşurate.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.    Data .............                                Semnătura .............  +  Anexa 5la metodologieDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERESubsemnatul/Subsemnata, ...................., director la ................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în copie în dosarul de înscriere la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit al candidatului ..................... au fost certificate în data de ......................, prin confruntare cu originalul.Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform legii.    Data .............                                Semnătura .............  +  Anexa 6la metodologieSituaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2017 -personal didactic de predare, de conducere,de îndrumare şi control*Font 7*┌───────┬────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│Judeţul│Nr. total de│ 16% din nr. │Nr. gradaţiilor│ Nr. gradaţii acordate în: │Nr. de gradaţii │ Nr. de gradaţii │ Nr. de gradaţii ││ │ posturi │ total de │de merit pentru│ │ieşite din plată│ rezultate pentru │ce vor fi acordate││ │didactice de│ posturi │ personalul │ │ ca urmare a │ personalul │ în sesiunea 2017 ││ │predare, de │ didactice │ didactic de ├──────┬──────┬──────┬──────┤ pensionării, │didactic de predare,│pentru personalul ││ │ conducere, │ de predare, │ predare, de │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ decesului, │ de conducere, │ didactic de ││ │de îndrumare│de conducere,│ conducere, │ │ │ │ │renunţării şi a │ de îndrumare şi │ predare, de ││ │ şi control │de îndrumare │ îndrumare şi │ │ │ │ │altor situaţii │ control │ conducere, de ││ │ EDUSAL │ şi control │control aflate │ │ │ │ │ în perioada │ │ îndrumare şi ││ │1 oct. 2016 │ │ în plată │ │ │ │ │ 2013-2016 │ │ control │├───────┼────────────┼─────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───────┴────────────┴─────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2017- personal didactic auxiliar*Font 7*┌───────┬────────────┬───────────┬───────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────────┐│Judeţul│Nr. total de│16% din nr.│Nr. gradaţiilor│ Nr. gradaţii acordate în: │Nr. de gradaţii │Nr. de gradaţii │ Nr. de gradaţii ││ │ posturi │ total de │de merit aflate│ │ieşite din plată│rezultate pentru│ce vor fi acordate││ │ didactice │ posturi │în plată pentru├──────┬──────┬──────┬──────┤ ca urmare a │ personalul │ în sesiunea 2017 ││ │ auxiliare │ didactice │ personalul │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ pensionării, │ didactic │ pentru personalul││ │ EDUSAL │ auxiliare │ didactic │ │ │ │ │ decesului, │ auxiliar │ didactic auxiliar││ │1 oct. 2016 │ │ auxiliar │ │ │ │ │renunţării şi a │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ altor situaţii │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ în perioada │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013-2016 │ │ │├───────┼────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────────┼────────────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │└───────┴────────────┴───────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────────┴────────────────┴──────────────────┘Pentru fiecare categorie de personal:col. 2 = col. 1*16%col. 3 = col. 4 + col. 5 + col. 6 + col. 7 - col. 8col. 9 = col. 2 - col. 3col. 10 <= col. 9--------