ORDIN nr. 6.153 din 21 decembrie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2017    În temeiul art. 158 și art. 192 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 44, art. 45 și art. 46 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituțiile de învățământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 3 septembrie 2015.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, de către instituțiile de învățământ superior care au dreptul de a organiza studii universitare de doctorat, potrivit legii, de către agențiile de asigurare a calității abilitate să desfășoare evaluări pe teritoriul României, potrivit legii, precum și de către Consiliul Național al Cercetării Științifice și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
    Mircea Dumitru
    București, 21 decembrie 2016.Nr. 6.153.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii