ORDIN nr. 1.622 din 29 decembrie 2016privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.622 din 29 decembrie 2016
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.051 din 28 decembrie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 7.724 din 28 decembrie 2016 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.274 din 28 decembrie 2016 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 282 se abrogă.2. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 358 se modifică și va avea următorul cuprins:*T**Font 7*┌───┬─────────┬───────┬────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────────────┬──────┬───────────┬──────┬──┬────────────┬────────────┬────────────┐│358│W42249001│L01XX32│BORTEZOMIBUM****│VELCADE│PULB. PT.│3,5 mg│JANSSEN-CILAG   │BELGIA│CUTIE x    │P-RF/R│ 1│1.965,672000│2.188,368000│2.147,192000││   │         │       │                │ 3,5 mg│SOL. INJ.│      │INTERNATIONAL NV│      │1 FLAC. x  │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │10 ML x    │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │3,5 MG     │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │PULB.      │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │PT. SOL.   │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │INJ.,      │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │INTRODUS   │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │ÎNTR-UN    │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │BLISTER    │      │  │            │            │            ││   │         │       │                │       │         │      │                │      │TRANSPARENT│      │  │            │            │            │└───┴─────────┴───────┴────────────────┴───────┴─────────┴──────┴────────────────┴──────┴───────────┴──────┴──┴────────────┴────────────┴────────────┘*ST*3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 296 și 490 se abrogă.4. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat“, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, poziția 14 se abrogă.5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 12, 13, 14, 15 și 16 se abrogă.6. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 78 se abrogă.7. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi si celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, poziția 56 se abrogă.8. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 6, 7, 8 și 9 se abrogă.9. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 19, 20, 21, 22 și 69 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, pozițiile 1, 2, 3, 4 și 47 se abrogă.11. La secțiunea P9 „Program național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, poziția 44 se abrogă.12. La secțiunea P10 „Program național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, pozițiile 10, 11, 12 și 13 se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2017.
  p. Ministrul sănătății,
  Monica Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Lukacs
  ----