LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006  (la 25-01-2017 Titlul legii a fost modificat de lit. a) a art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 prin înlocuirea denumirii "Ministerul Afacerilor Externe" cu denumirea "Ministerul pentru Românii de Pretutindeni")Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Sprijinirea activității românilor de pretutindeni se realizează prin acordarea de finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor, instituțiilor și altor persoane fizice și juridice reprezentative aparținând comunităților românești de pretutindeni din afara granițelor, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul 2Pot fi beneficiare ale finanțărilor nerambursabile asociațiile, fundațiile, organizațiile, instituțiile, persoanele fizice sau juridice românești din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.  +  Articolul 3(1) Este interzis ca finanțările nerambursabile acordate pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora să fie utilizate pentru activități generatoare de profit.(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicațiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producție, care desfășoară programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, doar dacă finanțarea este utilizată pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau acțiuni.  +  Articolul 4(1) Acordarea de finanțări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acțiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 4 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Procedura de elaborare a documentațiilor, de evaluare, selectare și aprobare a programelor, proiectelor sau acțiunilor, precum și derularea și utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 6 din prezenta lege. (la 25-01-2017, Alineatul (2) al Articolului 4 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )  +  Articolul 5Finanțările nerambursabile ale programelor, proiectelor sau acțiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora și se asigură anual, potrivit contractului de finanțare.  +  Articolul 6(1) Finanțările nerambursabile se aprobă ținându-se seama de următoarele criterii generale:a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparțin comunităților românești de pretutindeni de a-și păstra, dezvolta și exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică și religioasă;b) anvergura internațională, națională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acțiunilor;c) oportunitatea programelor, proiectelor sau acțiunilor în raport cu nevoile comunităților românești de pretutindeni;d) numărul, diversitatea și distribuția geografică a comunităților românești de pretutindeni;e) existența unor surse de finanțare proprii sau atrase ale solicitantului;f) capacitatea organizatorică și funcțională de realizare a programelor, proiectelor sau acțiunilor;g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acțiunilor, în scopul îmbunătățirii imaginii comunităților românești din țara de reședință și a coagulării organizațiilor acestora.(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedește prin:a) experiență în derularea programelor, proiectelor sau acțiunilor;b) calitatea activităților organizate;c) calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acțiunile;d) colaborările și parteneriatele cu alți finanțatori, autorități publice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale;e) asigurarea continuității programelor, proiectelor sau acțiunilor.  +  Articolul 7Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii de finanțări, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Finanțările anuale nerambursabile se acordă în tranșe, conform contractelor încheiate. Se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parțiale, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se acordă finanțarea.(2) Ultima tranșă a finanțării este de cel puțin 15% și se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative și a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acțiunii.(3) Decontarea sumelor finanțate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanțării nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau acțiunilor.  +  Articolul 9Sumele atribuite sub forma finanțărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfășurării programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru care au fost acordate.  +  Articolul 10(1) Ordonatorul de credite răspunde de operațiunile financiare privind fondurile destinate realizării programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau acțiuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora, elaborate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 10 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1) se face de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinațiile prevăzute în notele de fundamentare. (la 25-01-2017, Alineatul (2) al Articolului 10 a fost modificat de Litera b), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (3) Răspunderea privind utilizarea și justificarea sumelor pe destinațiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege revine Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, respectiv Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (3) al Articolului 10 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 )  +  Articolul 11(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanților finanțatorului, precum și organelor cu atribuții în materie.(2) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de acordare a finanțărilor nerambursabile se sancționează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă penalitățile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.  +  Articolul 12(1) Finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. (la 25-01-2017, Alineatul (1) al Articolului 12 a fost modificat de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) (2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea destinațiilor prevăzute în anexă.  +  Articolul 13Regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 iulie 2006.Nr. 321.  +  AnexăREPARTIZAREAsumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (la 25-01-2017, sintagma: Ministerului Afacerilor Externe a fost înlocuită de Litera a), Articolul XII ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2017 ) pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeniși a organizațiilor reprezentative ale acestora prinfinanțarea următoarelor programe, proiecte sau acțiuni coordonateori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeniI. Programe, proiecte sau acțiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni:a) editarea, publicarea, distribuirea și difuzarea publicațiilor destinate românilor de pretutindeni;b) realizarea, difuzarea și retransmisia de emisiuni și programe prin mass-media audiovizuale și prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituții sau organizații specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune;c) sprijinirea redacțiilor de radio și televiziune în limba română care realizează programe și emisiuni destinate românilor de pretutindeni;d) înființarea, dotarea și modernizarea unor posturi locale de radio și televiziune destinate românilor de pretutindeni;e) dotarea și întreținerea editurilor organizațiilor românilor de pretutindeni;f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea facultăților, școlilor, grădinițelor și cluburilor sportive ale românilor de pretutindeni;g) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bisericilor românilor de pretutindeni;h) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii și culturii române;i) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;j) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;k) proiecte educaționale pentru românii de pretutindeni;l) organizarea manifestărilor culturale, în țară și în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;m) organizarea și participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferințe, mese rotunde, congrese, reuniuni și altele asemenea, în țară și în străinătate;n) organizarea și participarea, în țară și în străinătate, la cursuri, schimburi de experiență, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecționare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;o) înființarea, recuperarea, restaurarea și întreținerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire și altele asemenea, protejarea și revitalizarea tradițiilor și obiceiurilor românești;p) efectuarea de studii și cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie și folclor, dialectologie și altele asemenea, precum și publicarea acestora;q) colaborarea cu alte instituții și organizații, din țară și din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;r) înființarea și dotarea centrelor educaționale interdisciplinare ale românilor de pretutindeni;s) finanțarea serviciilor de internet și de realizare a paginilor și website-urilor asociațiilor, fundațiilor, organizațiilor, instituțiilor, persoanelor fizice sau juridice românești din străinătate și din România, legal constituite, în condițiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;t) transmiterea fluxurilor de știri, difuzate de agențiile de presă românești, către organizațiile comunităților românești de pretutindeni;u) asistență pentru înființarea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni;v) promovarea și susținerea oportunităților de afaceri, în țară și în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;w) promovarea și susținerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoașterii și respectării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale;x) acoperirea, în cazuri excepționale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical și spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;y) donarea de bunuri și materiale diverse românilor de pretutindeni.II. Pentru finanțarea programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:a) editarea, achiziția și distribuirea de cărți, manuale, ziare, reviste și alte publicații, dicționare, albume, enciclopedii, hărți, casete video, casete audio, compact-discuri, broșuri, pliante, postere și alte tipărituri pentru documentare și pentru activități culturale;b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea și difuzarea de ziare, reviste, publicații și altele asemenea;c) realizarea și distribuirea de filme, fotografii, imagini și altele asemenea;d) achiziția și distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane și altele asemenea;e) achiziția și distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale și altele asemenea;f) achiziția, construcția, reparația, întreținerea și dotarea facultăților, școlilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;g) chirie, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor și website-urilor și alte asemenea cheltuieli privind funcționarea școlilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române, posturilor de radio și televiziune și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;h) servicii de contabilitate, traduceri, asistență juridică, servicii și asistență în domeniul tehnologiei informației;i) achiziție de software;j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acțiunilor prevăzute la pct. I;k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare și altele asemenea;l) achiziția de material didactic, mobilier școlar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat și tipărit, de înregistrare audio și video, de emisie radio și de televiziune, aparate telefonice, mașini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere și alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veșminte preoțești, autovehicule și alte bunuri, din țară și din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, școlilor, grădinițelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii și culturii române, posturilor de radio și de televiziune, centrelor educaționale și sediilor organizațiilor românilor de pretutindeni;m) achiziția de hârtie, rechizite, cerneluri și alte materiale tipografice;n) construcția, întreținerea și amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troițe și altele asemenea;o) realizarea și transmisia emisiunilor de radio și de televiziune, în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;p) săpături arheologice, studii, cercetări și altele asemenea;q) organizarea și participarea la simpozioane, festivaluri, conferințe, expoziții, colocvii, târguri, lansări de carte și alte asemenea manifestări, desfășurate în țară și în străinătate, pentru românii de pretutindeni;r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale;s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale și alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni;t) abonamente la publicații românești (ziare, reviste) și abonamente la fluxurile de știri, pentru românii de pretutindeni;u) vizite ale reprezentanților organizațiilor românilor de pretutindeni în România (transport, cazare, masă sau diurnă);v) tratații, reprezentare, deplasări interne și externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare și de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto și alte cheltuieli de transport și difuzare;w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donații și altele asemenea;x) onorarii, indemnizații, premii, burse, burse de studiu, burse de merit și alte asemenea cheltuieli.----