HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013 (*actualizată*)privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar(actualizată până la data de 20 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 104 alin. (2)-(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ. (2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază. (3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural. (4) Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. (5) Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4). (6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 2 (1) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 2.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (4) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 3, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1. (5) Unităţilor de învăţământ care au în componenţă şi clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar sume aferente coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 3. (6) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi din învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi profesional. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat la care studiază elevii.  +  Articolul 3 (1) Costul standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4. (2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5.----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017. (4) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 6, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.  +  Capitolul II Modalitatea de alocare a finanţării de bază  +  Articolul 4 (1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 şi 5. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Pentru anul 2013, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unităţile de învăţământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 2 şi 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Pentru anul 2013, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar. (4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 2 şi 5. (5) Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, şi le supun aprobării autorităţilor deliberative. (2) Ordonatorul principal de credite şi directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preşcolar. (3) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităţilor de învăţământ, verificate şi validate de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. (4) În cazuri excepţionale, inclusiv cele prevăzute la art. 4 alin. (5), atunci când sumele calculate nu asigură plata drepturilor salariale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu asigură plata cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4) la unele unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate judeţului/municipiului Bucureşti prin legea bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti cu această destinaţie.--------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 344 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013. (5) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului şcolar.--------------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 344 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013. (6) Redistribuirea sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.--------------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 344 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013. (7) Aprobarea redistribuirii sumelor între unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4), se va face numai după verificarea de către inspectoratul şcolar a modului de angajare şi utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preşcolar, şi după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preşcolari. În urma verificării, inspectoratul şcolar împreună cu ordonatorii de credite, pe responsabilitatea acestora, stabilesc sumele ce pot fi redistribuite.--------------Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 344 din 4 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 349 din 13 iunie 2013.  +  Articolul 6Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele proprii ale acestora.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, finanţarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei naţionale,

  Remus Pricopie

  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

  Mihnea Cosmin Costoiu

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 27 februarie 2013.Nr. 72.  +  Anexa 1METODOLOGIA DE CALCULpentru determinarea costului standard per elev/preşcolar,pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cusalariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale înbani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora  +  Capitolul I Costul standard per elev/preşcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora  +  Articolul 1 (1) Prin cost standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se înţelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea unui elev/preşcolar pe parcursul unui an calendaristic. (2) Costul standard per elev/preşcolar se calculează anual. Atunci când nu sunt modificări de la un an la altul ale elementelor care au stat la baza costului standard per elev/preşcolar se poate menţine costul standard din anul precedent. (3) Modelul de referinţă pentru calcularea costului standard per elev/preşcolar îl reprezintă elevul din nivelul de învăţământ gimnazial din mediul urban.  +  Articolul 2Costul standard per elev/preşcolar se calculează prin însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în cuantum corespunzător pentru un elev/preşcolar care urmează un proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege.  +  Articolul 3Costul standard per elev/preşcolar se obţine ca sumă între costul standard pentru personalul didactic de predare şi costul standard pentru alte categorii de personal, respectiv directorii şi directorii adjuncţi de unităţi de învăţământ, pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.  +  Capitolul II Costul standard per elev/preşcolar pentru personalul didactic de predare  +  Articolul 4Principala componentă a costului standard o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard pentru personalul didactic de predare per elev/preşcolar, şi reprezintă cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.  +  Articolul 5 (1) Costul standard pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard pentru personalul didactic de predare = cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul de elevi pe cadru didactic. (2) Salariul mediu anual reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile, precum şi contribuţiile angajatorului către bugete. (3) Cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic se determină ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice, ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învăţământul românesc gimnazial. (4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuţii şi alte drepturi salariale în bani care fac obiectul finanţării de bază, potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi pe cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa) x ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărului mediu de elevi pe clasă cu norma didactică, raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor planurilor-cadru. (2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege, diminuate, după caz, pentru mediul rural. (3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru o normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepţiile fiind integrate prin creşterea proporţională a cheltuielilor salariale. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea specificată de planurile-cadru.  +  Capitolul III Costul standard pentru alte categorii de personal  +  Articolul 7Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în costul standard per elev/preşcolar este format din: a) directori de unităţi de învăţământ; b) directori adjuncţi de unităţi de învăţământ; c) personalul didactic auxiliar; d) personalul nedidactic.  +  Articolul 8Metodologia de repartizare a finanţării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic şi nedidactic, reglementările privind volumul şi structura personalului nedidactic, precum şi schimbările curriculare cu impact asupra procesului didactic.  +  Articolul 9 (1) Informaţiile specifice, precum numărul şi structura elevilor fizici pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, sunt transmise de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, pentru fundamentarea bugetului pe anul calendaristic următor. (2) Repartizarea alocaţiei bugetare pentru finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar pe entităţi, respectiv judeţe, autorităţi locale, şcoli cu personalitate juridică, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate şi a informaţiilor specifice, prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10 (1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învăţământ, medii de învăţământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcţie de densitatea populaţiei şcolare şi/sau a elevilor în clasă, pe baza coeficienţilor de diferenţiere a costurilor per elev/preşcolar. (2) Coeficienţii de diferenţiere prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu şi mediu de învăţământ, respectiv urban/rural.  +  Anexa 2Costurile standard per elev/preşcolar pentrucheltuielile cu salariile, sporurile,indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prinlege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017*Font 7*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ │Standarde de cost│ Standarde de cost pe ││ │ │ Forma de │Număr mediu de │pe elev, pe medii│ elev, pe medii şi pe ││Nr. │ Nivel/filieră/profil │învăţământ│elevi pe clasă │ şi pe niveluri │ niveluri (pentru ││crt.│ │ │ │ - lei - │învăţământul în limbile││ │ │ │ │ │ minorităţilor) ││ │ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├───────┬───────┼────────┬────────┼───────────┬───────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Învăţământ preşcolar cu program normal │ Zi │ 20 │ 18 │ 2480 │ 2712 │ 2480 │ 2712 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Învăţământ preşcolar cu program prelungit/│ │ │ │ │ │ │ ││ │săptămânal │ Zi │ 20 │ 20 │ 4548 │ 4548 │ 4548 │ 4548 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Învăţământ primar │ Zi │ 24 │ 18 │ 2854 │ 3400 │ 3490 │ 4036 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│3.1 │Învăţământ primar - integrat*) │ Zi │ │ │ 4851 │ 4851 │ 5487 │ 5487 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │Învăţământ primar "step-by-step" │ Zi │ 24 │ 24 │ 4548 │ 4548 │ 5184 │ 5184 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │ 15 │ 12 │ 2200 │ 2648 │ 2836 │ 3284 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │Învăţământ primar vocaţional (altul decât │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializarea muzică) │ Zi │ 24 │ 20 │ 3591 │ 4294 │ 4145 │ 4848 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ Zi │ 24 │ 24 │ 6358 │ 6358 │ 6732 │ 6732 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│7.1 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ │ │ │ │ │ │ ││ │în regim suplimentar │ Zi │ │ │ 3131 │ 3131 │ 3131 │ 3131 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │Învăţământ gimnazial │ Zi │ 25 │ 20 │ 3740 │ 4301 │ 4275 │ 4836 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│8.1 │Învăţământ gimnazial - integrat*) │ Zi │ │ │ 6358 │ 6358 │ 6893 │ 6893 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │Învăţământ secundar inferior │ │ │ │ │ │ │ ││ │"A doua şansă" │ - │ 15 │ 12 │ 2491 │ 2992 │ 3026 │ 3527 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) │ Zi │ 25 │ 20 │ 4488 │ 5124 │ 4975 │ 5611 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│10.1│Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) în regim │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentar │ Zi │ │ │ 748 │ 748 │ 748 │ 748 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică │ Zi │ 25 │ 25 │ 7854 │ 7854 │ 8228 │ 8228 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│11.1│Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică în regim suplimentar │ Zi │ │ │ 3740 │ 3740 │ 3740 │ 3740 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │Învăţământ gimnazial │ FR │ 22 │ 22 │ 1515 │ 1796 │ 2050 │ 2331 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │Învăţământ liceal teoretic │ Zi │ 28 │ 28 │ 3740 │ 3740 │ 4189 │ 4189 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │Învăţământ liceal teoretic │ Seral │ 28 │ 28 │ 2772 │ 2772 │ 3221 │ 3221 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │Învăţământ liceal tehnologic, militar, │ │ │ │ │ │ │ ││ │pedagogic şi teologic │ Zi │ 28 │ 28 │ 3868 │ 3868 │ 4317 │ 4317 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │Învăţământ liceal tehnologic │ Seral │ 28 │ 28 │ 3015 │ 3015 │ 3464 │ 3464 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │Învăţământ liceal artistic (toate │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializările, excepţie specializarea │ │ │ │ │ │ │ ││ │muzică) şi sportiv │ Zi │ 28 │ 28 │ 4937 │ 4937 │ 5386 │ 5386 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │Învăţământ liceal cu specializarea muzică │ Zi │ 28 │ 28 │ 10472 │ 10472 │ 10921 │ 10921 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │Învăţământ liceal │ FR │ 28 │ 28 │ 1459 │ 1459 │ 1908 │ 1908 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│19.1│Învăţământ liceal - integrat*) │ zi │ │ │ 6358 │ 6358 │ 6893 │ 6893 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │Învăţământ profesional (inclusiv stagiile │ │ │ │ │ │ │ ││ │de pregătire practică)/învăţământ dual │ Zi │ 28 │ 28 │ 4096 │ 4096 │ 4470 │ 4470 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │Învăţământ postliceal/maiştri │ Zi │ 28 │ 28 │ 4096 │ 4096 │ 4096 │ 4096 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│21.1│Învăţământ postliceal/maiştri │ seral │ 28 │ 28 │ 3015 │ 3015 │ 3464 │ 3464 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ - │ │ │ 1482 │ 1482 │ 1482 │ 1482 │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  *) Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

  ──────────
  ----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 3Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolarşi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbileminorităţilor naţionale, pentru cheltuielilecu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salarialeîn bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora*Font 8*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ │Standarde de cost│ Standarde de cost pe ││ │ │ Forma de │pe elev, pe medii│ elev, pe medii şi pe ││Nr. │ Nivel/filieră/profil │învăţământ│ şi pe niveluri │ niveluri (pentru ││crt.│ │ │ - lei - │ învăţământul în ││ │ │ │ │limbile minorităţilor)││ │ │ │ │ - lei - ││ │ │ ├───────┬─────────┼───────────┬──────────┤│ │ │ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 1 │Învăţământ preşcolar cu program normal │ Zi │ 0,663 │ 0,725 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 2 │Învăţământ preşcolar cu program prelungit/│ │ │ │ │ ││ │săptămânal │ Zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 3 │Învăţământ primar │ Zi │ 0,763 │ 0,909 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│3.1 │Învăţământ primar - integrat*) │ Zi │ 1,297 │ 1,297 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 4 │Învăţământ primar "step-by-step" │ Zi │ 1,216 │ 1,216 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 5 │Învăţământ primar "A doua şansă" │ - │ 0,588 │ 0,708 │ 0,170 │ 0,170 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 6 │Învăţământ primar vocaţional (altul decât │ │ │ │ │ ││ │specializarea muzică) │ Zi │ 0,960 │ 1,148 │ 0,148 │ 0,148 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 7 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ Zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│7.1 │Învăţământ primar cu specializarea muzică │ │ │ │ │ ││ │în regim suplimentar │ Zi │ 0,837 │ 0,837 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 8 │Învăţământ gimnazial │ Zi │ 1,000 │ 1,150 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│8.1 │Învăţământ gimnazial - integrat*) │ Zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 9 │Învăţământ secundar inferior │ │ │ │ │ ││ │"A doua şansă" │ - │ 0,666 │ 0,800 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 10 │Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) │ Zi │ 1,200 │ 1,370 │ 0,130 │ 0,130 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│10.1│Învăţământ gimnazial vocaţional (altul │ │ │ │ │ ││ │decât specializarea muzică) în regim │ │ │ │ │ ││ │suplimentar │ Zi │ 0,200 │ 0,200 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 11 │Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică │ Zi │ 2,100 │ 2,100 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│11.1│Învăţământ gimnazial cu specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică în regim suplimentar │ Zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 12 │Învăţământ gimnazial │ FR │ 0,405 │ 0,480 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 13 │Învăţământ liceal teoretic │ Zi │ 1,000 │ 1,000 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 14 │Învăţământ liceal teoretic │ Seral │ 0,741 │ 0,741 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 15 │Învăţământ liceal tehnologic, militar, │ │ │ │ │ ││ │pedagogic şi teologic │ Zi │ 1,034 │ 1,034 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 16 │Învăţământ liceal tehnologic │ Seral │ 0,806 │ 0,806 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 17 │Învăţământ liceal artistic (toate │ │ │ │ │ ││ │specializările, excepţie specializarea │ │ │ │ │ ││ │muzică) şi sportiv │ Zi │ 1,320 │ 1,320 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 18 │Învăţământ liceal cu specializarea muzică │ Zi │ 2,800 │ 2,800 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 19 │Învăţământ liceal │ FR │ 0,390 │ 0,390 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│19.1│Învăţământ liceal - integrat*) │ zi │ 1,700 │ 1,700 │ 0,143 │ 0,143 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 20 │Învăţământ profesional (inclusiv stagiile │ │ │ │ │ ││ │de pregătire practică)/Învăţământ dual │ Zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,100 │ 0,100 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 21 │Învăţământ postliceal/maiştri │ Zi │ 1,095 │ 1,095 │ 0,000 │ 0,000 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│21.1│Învăţământ postliceal/maiştri │ seral │ 0,806 │ 0,806 │ 0,120 │ 0,120 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────────┼──────────┤│ 22 │Cantine-cămine (elevi cazaţi) │ - │ 0,396 │ 0,396 │ 0,000 │ 0,000 │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────────┴──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora.

  ──────────
  ----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 4FUNDAMENTAREAcostului standard per elev/preşcolar, pentrucoeficientul 1, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şicheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii"  +  Articolul 1Termeni şi definiţii (1) Criteriul de calcul reprezintă mulţimea elementelor de aceeaşi natură care influenţează variaţia cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la nivel naţional. (2) Criteriile de calcul reprezentative sunt acele criterii de calcul considerate a influenţa în mod direct variaţia cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", la nivel naţional. (3) Criteriile de calcul suplimentare sunt acele criterii de calcul necesare determinării cu acurateţe sporită a costului standard per elev/preşcolar, considerate a influenţa în mod indirect variaţia cheltuielilor materiale, generând coeficienţi specifici de corecţie. (4) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), pentru coeficientul 1. (5) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea coeficienţilor de corecţie aferenţi costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Criterii de calculCriteriile de calcul utilizate, care generează variaţia cheltuielilor materiale la nivel naţional, sunt: a) criteriul de calcul 1: praguri numerice de elevi/preşcolari cumulat, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din România; b) criteriul de calcul 2: tipurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din România; c) criteriul de calcul 3: mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învăţământ; d) criteriul de calcul 4: zona de temperatură în care este încadrat judeţul unde este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, conform hărţii de temperaturi medii multianuale elaborate de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Criteriul de calcul 4 generează coeficienţi de corecţie specifici prezentaţi în anexa nr. 5 la hotărâre.  +  Articolul 3Sunt considerate trei criterii de calcul reprezentative, criteriile 1-3, şi un criteriu de calcul suplimentar, respectiv criteriul 4.  +  Articolul 4 (1) Criteriul de calcul 1 stabileşte intervalul în care se încadrează unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în funcţie de numărul de elevi/preşcolari. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Criteriul de calcul 1 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 - 300 elevi/preşcolari │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │301 - 800 elevi/preşcolari │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │peste 800 elevi/preşcolari │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (2) Criteriul de calcul 2 stabileşte tipurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Criteriul de calcul 2*) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Grădiniţă │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Şcoală gimnazială │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Liceu tehnologic │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Liceu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Colegiu │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Şcoală postliceală │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Şcoală profesională │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, conform clasificaţiei de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învăţământ. Unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul primar sunt incluse la categoria şcoli gimnaziale. (3) Criteriul de calcul 3 stabileşte mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învăţământ, respectiv mediul urban şi mediul rural. (4) Criteriul de calcul 4 stabileşte zona de temperatură în care este încadrat judeţul unde este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, conform hărţii temperaturilor medii multianuale elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Criteriul de calcul 4*) │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, │ │Mehedinţi, Timiş │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------*) Clasificaţia zonelor de temperatură conform hărţii temperaturilor medii multianuale elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie.  +  Articolul 5Coeficienţii de corecţie sunt determinaţi utilizându-se o metodologie unică de calcul pe baza criteriilor de calcul reprezentative stabilite la art. 3. Coeficienţii de corecţie sunt prezentaţi în anexa nr. 5 la hotărâre.  +  Articolul 6Procedura de calcul al costului standard pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru coeficientul 1 (1) Etapele de calcul al valorilor cheltuielii medii pentru fiecare element al criteriilor de calcul sunt următoarele:Etapa 1: se utilizează datele privind cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), referitoare la un exerciţiu bugetar finalizat.Etapa 2: se iau în calcul cheltuielile, conform clasificaţiei bugetare, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b), c) şi d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Etapa 3: se utilizează succesiv criteriile de calcul 1, 2, 3, respectiv elementele acestora, definite la art. 4.Etapa 4: se determină numărul unităţilor de învăţământ atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor în funcţie de mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 5: se determină cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ stabilite la etapa 4, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor cuantificate pe mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 6: se determină numărul total de elevi/preşcolari, corespunzător numărului unităţilor de învăţământ determinate la etapa 4, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor în funcţie de mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 7: se determină cheltuiala medie per elev/preşcolar pentru fiecare criteriu de calcul reprezentativ, respectiv pentru fiecare element al criteriului de calcul reprezentativ utilizat. (2) Agregarea rezultatelor obţinute în vederea calculării costului standard per elev/preşcolar privind "cheltuielile materiale" - coeficientul 1Etapa 1: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel naţional pentru fiecare element al criteriului.Etapa 2: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean pentru fiecare element al criteriului.Etapa 3: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean - mediul urban, pentru fiecare element al criteriului.Etapa 4: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean - mediul rural, pentru fiecare element al criteriului.Etapa 5: utilizând cele 4 valori medii obţinute pentru fiecare criteriu de calcul, reprezentând cheltuielile medii per elev/preşcolar, pe cele 4 paliere analizate, respectiv naţional, judeţean, judeţean urban şi judeţean rural, se calculează o medie, obţinând astfel câte un cost mediu per elev/preşcolar specific fiecărui criteriu.Etapa 6: pentru a obţine costul standard pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru coeficientul 1, se realizează media dintre costurile medii specifice fiecărui criteriu.  +  Anexa 5Costurile standard per elev/preşcolar privindcheltuielile cu pregătirea profesională,cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şicheltuielile prevăzute la articolulbugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2017*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││ │ │ pentru mediul urban/rural ││ Praguri │ Tipuri de unităţi ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ numerice │ │ Zona 1 │ Zona 2 │ Zona 3 │ Zona 4 │ Zona 5 │ Zona 6 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 354 │ 357 │ 365 │ 375 │ 386 │ 396 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 339 │ 343 │ 350 │ 360 │ 370 │ 380 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 385 │ 389 │ 397 │ 408 │ 420 │ 432 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 264 │ 267 │ 272 │ 280 │ 288 │ 296 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 301-800 │Grădiniţă │ 356 │ 359 │ 366 │ 377 │ 388 │ 398 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 341 │ 344 │ 351 │ 361 │ 372 │ 382 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 387 │ 391 │ 399 │ 410 │ 422 │ 433 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 266 │ 269 │ 274 │ 282 │ 290 │ 298 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ Peste 800 │Grădiniţă │ 359 │ 363 │ 370 │ 381 │ 392 │ 402 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 345 │ 348 │ 355 │ 365 │ 376 │ 386 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 391 │ 395 │ 402 │ 414 │ 426 │ 437 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 270 │ 272 │ 278 │ 286 │ 294 │ 302 │└────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard perelev/preşcolar pentru cheltuielile cupregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică aelevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri şi servicii"*Font 8*┌────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Coeficient final, conform zonei de temperatură, ││ │ │ pentru mediul urban/rural ││ Praguri │ Tipuri de unităţi ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤│ numerice │ │ Zona 1 │ Zona 2 │ Zona 3 │ Zona 4 │ Zona 5 │ Zona 6 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 1-300 │Grădiniţă │ 1,0710 │ 1,0817 │ 1,1031 │ 1,1352 │ 1,1674 │ 1,1995 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială/primară │ 1,0270 │ 1,0373 │ 1,0578 │ 1,0886 │ 1,1194 │ 1,1502 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1661 │ 1,1778 │ 1,2011 │ 1,2361 │ 1,2711 │ 1,3061 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,7995 │ 0,8075 │ 0,8235 │ 0,8474 │ 0,8714 │ 0,8954 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ 301-800 │Grădiniţă │ 1,0760 │ 1,0868 │ 1,1083 │ 1,1406 │ 1,1728 │ 1,2051 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0320 │ 1,0423 │ 1,0630 │ 1,0939 │ 1,1249 │ 1,1559 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1711 │ 1,1829 │ 1,2063 │ 1,2414 │ 1,2765 │ 1,3117 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,8045 │ 0,8125 │ 0,8286 │ 0,8528 │ 0,8769 │ 0,9010 │├────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ Peste 800 │Grădiniţă │ 1,0870 │ 1,0979 │ 1,1197 │ 1,1523 │ 1,1849 │ 1,2175 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală gimnazială │ 1,0431 │ 1,0535 │ 1,0744 │ 1,1057 │ 1,1370 │ 1,1682 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/ │ │ │ │ │ │ ││ │Învăţământ dual │ 1,1822 │ 1,1940 │ 1,2177 │ 1,2531 │ 1,2886 │ 1,3241 ││ ├───────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤│ │Şcoală postliceală │ 0,8155 │ 0,8237 │ 0,8400 │ 0,8645 │ 0,8889 │ 0,9134 │└────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Zone de temperatură: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 31 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 20 ianuarie 2017, conform pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.------