HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor(actualizată până la data de 19 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, denumită în continuare Autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 9 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R. (2) Autoritatea preia activitatea şi personalul Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul M.A.D.R., care se desfiinţează. (3) Autoritatea are sediul central în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 12, sectorul 3. (4) Autoritatea are în structura sa centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unităţi de combatere a căderilor de grindină, unităţi de creştere a precipitaţiilor, grupuri de combatere independente, alte unităţi din domeniu, precum şi unităţi ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnico-ştiinţific, în conformitate cu art. 44 alin. (6) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Autoritatea are ca obiect de activitate managementul activităţilor de intervenţii active în atmosferă şi asigură implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, denumit în continuare S.N.A.C.P.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul intervenţiilor active în atmosferă, Autoritatea exercită următoarele funcţii, în condiţiile legii: a) de autoritate publică centrală în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare; b) de planificare strategică a activităţilor şi resurselor necesare pentru dezvoltarea S.N.A.C.P.; c) de reglementare, prin care se asigură realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, cu aprobarea M.A.D.R.; d) de coordonare, prin care se asigură implicarea în acţiunile de realizare a intervenţiilor active în atmosferă, sprijinul şi colaborarea cu alte entităţi publice şi/sau private, la nivel naţional şi transfrontalier, în conformitate cu reglementările interne şi angajamentele internaţionale asumate de autorităţile competente în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, potrivit legii; e) funcţia de management al informaţiilor, prin care se asigură obţinerea, centralizarea, prelucrarea, analiza, protecţia şi difuzarea datelor şi informaţiilor privind intervenţiile active în atmosferă; f) de reprezentare, pe plan intern şi extern, în domeniul intervenţiilor active în atmosferă, cu aprobarea M.A.D.R.; g) de comunicare şi informare publică prin care se asigură, în condiţiile legii, informarea autorităţilor, a populaţiei şi a mass-mediei cu privire la combaterea fenomenelor meteorologice periculoase.  +  Articolul 4 (1) Pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la art. 3, Autoritatea are următoarele atribuţii principale, în condiţiile legii: a) asigură managementul S.N.A.C.P. şi realizează activităţile de operaţionalizare a unităţilor din cadrul acestuia; b) actualizează Programul de realizare a S.N.A.C.P., pe baza nevoilor identificate şi a progresului tehnologic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea M.A.D.R.; c) coordonează şi organizează activităţile structurilor teritoriale, asigură gestionarea infrastructurii critice din domeniul intervenţiilor active în atmosferă, în condiţiile legii, precum şi managementul riscurilor asociate situaţiilor de urgenţă datorate fenomenelor meteorologice periculoase; d) realizează activităţi de colaborare internaţională în domeniul intervenţiilor active în atmosferă şi de promovare a rolului acestora, precum şi de formare şi informare a beneficiarilor cu privire la măsurile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase şi de adaptare a agriculturii la efectele schimbărilor climatice. (2) În executarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu proiectantul general al S.N.A.C.P., definit conform anexei nr. 1 pct. 18 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Pentru realizarea scopului său, Autoritatea desfăşoară activităţile prevăzute la art. 47 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Autorităţii se asigură de către un preşedinte cu rang de director general şi de un vicepreşedinte cu rang de director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Funcţia de director general este funcţie militară, potrivit art. 51 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare. (2) Preşedintele Autorităţii este ordonator secundar de credite şi gestionează fondurile publice alocate, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare. (3) Preşedintele conduce activitatea Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în justiţie. (4) Preşedintele Autorităţii poate delega atribuţiile de reprezentare prevăzute la alin. (3) unor persoane din cadrul Autorităţii. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite decizii. (6) Personalul Autorităţii este constituit din funcţionari publici şi personal contractual.Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 52.----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de art. 24, Cap. III din HOTĂRÂREA nr. 30 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 19 ianuarie 2017. (7) Personalul din aparatul propriu al Autorităţii şi personalul de conducere şi de execuţie din centrele zonale de coordonare şi din unităţile din structura acestora se numesc şi se eliberează din funcţie de către conducerea Autorităţii, potrivit legislaţiei în vigoare. (8) Personalul Autorităţii se constituie prin transferul/ preluarea salariaţilor din cadrul Direcţiei Generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi se completează cu specialişti din diverse domenii, potrivit legislaţiei în vigoare şi statului de funcţii. (9) Încadrarea personalului, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a preşedintelui Autorităţii, cu respectarea termenelor şi a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii. (10) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi al Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (11) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii se face potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare. (12) Până la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi a bugetului propriu, toate activităţile contractuale şi organizatorice din cadrul S.N.A.C.P., precum şi salarizarea personalului Autorităţii se asigură de către M.A.D.R.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul public şi privat creat în cadrul Programului de realizare a S.N.A.C.P., precum şi responsabilitatea administrării acestuia se preiau de către Autoritate de la M.A.D.R. (2) Patrimoniul Autorităţii se constituie din patrimoniul preluat în urma înfiinţării şi din cel rezultat din implementarea şi dezvoltarea ulterioară a S.N.A.C.P. (3) Autoritatea preia şi exercită dreptul de administrare a bunurilor care aparţin domeniului public al statului şi care constau în infrastructura de intervenţii active în atmosferă, stabilită conform prevederilor anexei nr. 4 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare. (4) Autoritatea preia şi exercită dreptul de administrare a bunurilor care aparţin domeniului privat al statului, reprezentând clădiri, utilaje, instalaţii şi mijloace de transport de uz general. (5) Autoritatea preia în folosinţă echipamentele, aparatura şi dotările necesare funcţionării, corespunzător atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite. (6) Pentru implementarea S.N.A.C.P. şi realizarea activităţilor specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă şi activităţi interinstituţionale, Autoritatea are în dotare un număr total de 7 autovehicule, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Autoturismele, împreună cu cota de combustibil necesar funcţionării, se preiau de la M.A.D.R. împreună cu patrimoniul S.N.A.C.P. (8) Infrastructura, aparatura, dotările şi echipamentele prevăzute la alin. (1)-(7) se preiau cu titlu gratuit de la M.A.D.R. prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (9) Predarea-preluarea patrimoniului se face pe bază de protocol între părţile interesate la valoarea de inventar a bunurilor de către o comisie de predare-preluare numită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (10) Datele de identificare ale bunurilor mobile şi imobile din domeniul public şi privat al statului care se preiau în administrarea Autorităţii se vor stabili prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (11) Predarea-primirea bunurilor prevăzute în conţinutul ordinului menţionat la alin. (10) se face prin protocol încheiat între părţile implicate, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (12) M.A.D.R. împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor modifica în consecinţă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor Autorităţii se va face potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 139/2014, cu modificările ulterioare. (2) M.A.D.R. va asigura resursele necesare pentru aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare în ceea ce priveşte funcţionarea Autorităţii.  +  Articolul 9 (1) Toate atestatele, licenţele, actele şi documentele oficiale elaborate de M.A.D.R. în implementarea S.N.A.C.P. şi pentru reglementarea domeniului intervenţiilor active în atmosferă îşi păstrează valabilitatea până la data expirării, conform prevederilor legale în baza cărora au fost emise. (2) Autoritatea se subrogă în drepturi şi obligaţii în toate relaţiile contractuale stabilite de M.A.D.R. în implementarea S.N.A.C.P. şi pentru reglementarea domeniului intervenţiilor active în atmosferă.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1, 2 şi anexele nr. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, a Structurii organizatorice a Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor şi a unităţilor din subordine, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2009.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Daniel Constantin

  Ministrul finanţelor publice,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb
  Bucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.186.-------