ORDIN nr. 5.042 din 30 august 2016 (*actualizat*)privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017(actualizat până la data de 13 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • ----------Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 28 iunie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2016-2017.  +  Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Monica Cristina Anisie,

  secretar de stat
  Bucureşti, 30 august 2016.Nr. 5.042.  +  AnexăNivelurile de învăţământ, specializările şicalificările profesionale din cadrul unităţilorde învăţământ preuniversitar de stat evaluate înperioada 21 martie-17 iunie 2016, acreditateîncepând cu anul şcolar 2016-2017Judeţul Alba*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1│Colegiul Tehnic │12/06.06.2016│ - │Municipiul Alba │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Estetica şi│Coafor │Română │Cu ││ │ "Apulum" │ │ │Iulia, │(conform Hotărârii │ │igiena │stilist │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. Gheorghe Pop │Guvernului │ │corpului │ │ │zi ││ │ │ │ │de Băseşti nr. 2, │nr. 866/2008) │ │omenesc │ │ │ ││ │ │ │ │tel./fax: │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0258/834102 │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2│Liceul Tehnologic │12/06.06.2016│ - │Comuna Jidvei, │Liceal/Nivel 3 │Resurse │Agricultură│Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │Str. Perilor │(conform Hotărârii │naturale │ │horticol │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 19, │Guvernului │şi │ │ │ │zi ││ │ │ │ │tel./fax: │nr. 866/2008) │protecţia│ │ │ │ ││ │ │ │ │0258/881124 │Nivel 4 │mediului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Bihor*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Colegiul Tehnic │10/23.05.2016│ - │Municipiul Oradea, │Postliceal/Nivel 3 │Construc-│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │"Constantin │ │ │str. Menumorut │avansat (conform │ţii, │ │devize şi │ │frecvenţă/││ │Brâncuşi" │ │ │nr. 33, tel./fax: │Hotărârii Guvernului│instala- │ │măsurători │ │zi ││ │ │ │ │0359/405617 │nr. 866/2008) │ţii şi │ │în │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │lucrări │ │construcţii │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │publice │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Braşov*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1│Colegiul Naţional │10/23.05.2016│ - │Municipiul Braşov, │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Turism şi │Tehnician în│Română │Cu ││ │Economic "Andrei │ │ │Str. Lungă nr. 198,│(conform Hotărârii │ │alimentaţie│hotelărie │ │frecvenţă/││ │Bârseanu" │ │ │tel./fax: │Guvernului │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │0368440229 │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Buzău*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1│Liceul Tehnologic │10/23.05.2016│ - │Municipiul Buzău, │Şcoală profesională/│ │ - │Operator la │Română │Cu ││ │"Dimitrie │ │ │str. D. Filipescu │Nivel 2 (conform │ │ │maşini cu │ │frecvenţă/││ │Filipescu" │ │ │nr. 6, tel./fax: │Hotărârii Guvernului│ │ │comandă │ │zi ││ │ │ │ │0238723727, │nr. 866/2008) │ │ │numerică │ │ ││ │ │ │ │0238723728 │Nivel 3 │Mecanică ├───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ - │Sudor │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Electric │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │metrolog │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │zi şi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │seral ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Postliceal/Nivel 3 │ │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │avansat (conform │ │ │tehnolog │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │mecanic │ │zi şi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │seral ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┤Mecanică ├───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Şcoală de maiştri/ │ │ - │Maistru │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Nivel 3 avansat │ │ │mecanic │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │zi şi ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │seral ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2│Liceul Teoretic │12/06.06.2016│ - │Municipiul Râmnicu │Liceal/Nivel 3 │Sportiv │ - │Instructor │Română │Cu ││ │"Ştefan cel Mare" │ │ │Sărat, │(conform Hotărârii │(filiera │ │sportiv │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Str. Liliacului │Guvernului │vocaţio- │ │ │ │zi ││ │ │ │ │nr. 15, tel./fax: │nr. 866/2008) │nală) │ │ │ │ ││ │ │ │ │0238/561767 │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Cluj*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1│Liceul Teoretic │12/07.06.2016│ - │Comuna Gilău, │Liceal/Nivel 3 │Real │ - │Ştiinţe ale │Română │Cu ││ │"Gelu Voievod" │ │ │Str. Principală │(conform Hotărârii │(filieră │ │naturii │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 721, tel./fax: │Guvernului │teoreti- │ │ │ │zi ││ │ │ │ │0264/371106 │nr. 866/2008) │că) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2│Liceul Tehnologic │12/07.06.2016│ - │Municipiul │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Electric │Tehnician │Română │Cu ││ │"Alexandru Borza" │ │ │Cluj-Napoca, │(conform Hotărârii │ │ │electrician │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. Al. Vaida │Guvernului │ │ │electronist │ │zi ││ │ │ │ │Voevod nr. 57, │nr. 866/2008) │ │ │auto │ │ ││ │ │ │ │tel.: 0264/414673 │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Postliceal/Nivel 3 │Agricul- │ │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │avansat │tură │ │cadastru │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │funciar │ │zi ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │topograf │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3│Colegiul Tehnic │12/07.06.2016│ - │Municipiul │Postliceal/Nivel 3 │Electro- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │Energetic │ │ │Cluj-Napoca, │avansat │nică şi │ │electronist │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. Pascaly │(conform Hotărârii │automati-│ │echipamente │ │zi ││ │ │ │ │nr. 2-4, tel.: │Guvernului │zări │ │de │ │ ││ │ │ │ │0264/449521 │nr. 866/2008) │ │ │automatizare│ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 4│Liceul Teologic │10/23.05.2016│ - │Municipiul │Liceal/Nivel 3 │Umanist │ - │Ştiinţe │Română │Cu ││ │Baptist "Emanuel" │ │ │Cluj-Napoca, │(conform Hotărârii │(filieră │ │sociale │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. 11 Octombrie │Guvernului │teoreti- │ │ │ │zi ││ │ │ │ │nr. 3, tel.: │nr. 866/2008) │că) │ │ │ │ ││ │ │ │ │0264/433582 │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Constanţa*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1│Centrul Şcolar │11/30.05.2016│ - │Municipiul │Postliceal/Nivel 3 │Turism şi│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │pentru Educaţie │ │ │Constanţa, │avansat (conform │alimenta-│ │nutriţionist│ │frecvenţă/││ │Incluzivă │ │ │str. Barbu │Hotărârii Guvernului│ţie │ │ │ │zi ││ │"Albatros" │ │ │Ştefănescu │nr. 866/2008) ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │Delavrancea nr. 55,│Nivel 5 │Estetica │ - │Cosmetician │Română │Cu ││ │ │ │ │tel./fax: │(conform Hotărârii │şi igiena│ │ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │0341/173232/ │Guvernului │corpului │ │ │ │zi ││ │ │ │ │0341/173233 │nr. 918/2013) │omenesc ├───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │(învăţă- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │mânt │ │maseur │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │special) │ │ │ │zi │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2│Liceul Tehnologic │ 9/16.05.2016│ - │Municipiul │Liceal/Nivel 3 │Sportiv │ - │Instructor │Română │Cu ││ │"Gheorghe Duca" │ │ │Constanţa, │(conform Hotărârii │(filieră │ │sportiv │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. Vifor Haiducu │Guvernului │vocaţio- │ │ │ │zi ││ │ │ │ │nr. 34, str. Mihu │nr. 866/2008) │nală) │ │ │ │ ││ │ │ │ │Copilu nr. 1, │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tel./fax: │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0241/558754, │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0241/581906 │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Postliceal/Nivel 3 │Transpor-│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │avansat │turi │ │transporturi│ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │auto interne│ │zi ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │şi │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │internaţio- │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │nale │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │Informa- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │tică │ │echipamente │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │ │ │periferice │ │zi ││ │ │ │ │ │ │ │ │şi birotică │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Şcoală de maiştri/ │Mecanică │ - │Maistru │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Nivel 3 avansat │ │ │mecanic │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │zi şi ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │seral ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3│Colegiul Tehnic │11/30.05.2016│ - │Municipiul │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Turism şi │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Pontica" │ │ │Constanţa, │(conform Hotărârii │ │alimentaţie│turism │ │frecvenţă/││ │ │ │ │bd. I.C. Brătianu │Guvernului │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │nr. 248, tel./fax: │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0341/402205, │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0341/402206 │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 4│Liceul Tehnologic │11/30.05.2016│ - │Comuna Cogealac, │Şcoală profesională/│Industrie│ - │Brutar- │Română │Cu ││ │ │ │ │Str. Liceului │Nivel 2 (conform │alimen- │ │patiser- │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 36, tel./fax: │Hotărârii Guvernului│tară │ │preparator │ │zi ││ │ │ │ │0241/769037 │nr. 866/2008) │ │ │produse │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │făinoase │ │ ││ │ │ │ │ │(conform Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului 918/2013)│ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Dolj*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│ învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │ tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul │10/23.05.2016│ - │Municipiul Craiova,│Liceal/Nivel 3 │Mecanică │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │Tehnologic │ │ │bd. Decebal │(conform │ │ │prelucrări │ │frecvenţă/││ │Auto │ │ │nr. 105, │Hotărârii │ │ │pe maşini cu│ │zi ││ │ │ │ │Tel.: 0251/436733 │Guvernului │ │ │comandă │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │numerică │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Postliceal/ │Transpor-│ - │Asistent de │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Nivel 3 │turi │ │gestiune în │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │avansat │ │ │transporturi│ │zi ││ │ │ │ │ │(conform ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Hotărârii │Mecanică │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │operator │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │maşini cu │ │zi ││ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │comandă │ │ ││ │ │ │ │ │(conform │ │ │numerică │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2│Şcoala │11/30.05.2016│ - │Comuna Valea │Liceal/Nivel 2 │Mecanică │ - │Mecanic auto│Română │Cu ││ │Profesională │ │ │Stanciului, │(conform Hotărârii │ │ │ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │str. Arh. Cezar │Guvernului │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │Lăzărescu │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘----------Poziţia nr. 1 de la judeţul Dolj din anexă a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 6.142 din 21 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2017.Judeţul Galaţi*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Teoretic │ │ │Municipiul Galaţi, │Liceal/Nivel 3 │Umanist │ - │Ştiinţe │Română │Cu ││ │"Dunărea" │9/16.05.2016 │ - │Str. Oltului │(conform Hotărârii │(filieră │ │sociale │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 24, micro 17, │Guvernului │teore- │ │ │ │zi şi ││ │ │ │ │tel./fax: │nr. 866/2008) │tică) │ │ │ │frecvenţă ││ │ │ │ │0236/321731 │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │redusă ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013 │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Liceul Tehnologic │ │ │Comuna Pechea, str.│Liceal/Nivel 3 │Servicii │Comerţ │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Costache Conachi"│12/07.06.2016│ - │Galaţi nr. 254, │(conform Hotărârii │ │ │activităţi │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel./fax: │Guvernului │ │ │de comerţ │ │zi ││ │ │ │ │0236/823504 │nr. 866/2008) ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │Tehnic │Mecanică │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │proiectant │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │CAD │ │zi │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3 │Liceul Tehnologic │ │ │Comuna Cudalbi, │Liceal/Nivel 3 │Resurse │Agricultură│Tehnician în│Română │Cu ││ │nr. 1 │12/06.06.2016│ - │tel./fax: │(conform Hotărârii │naturale │ │agricultura │ │frecvenţă/││ │ │ │ │0236/862509 │Guvernului │şi │ │ecologică │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │protecţia│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │mediului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │Tehnic │Mecanică │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │mecanic │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │zi ││ │ │ │ │ │ │ │ │întreţinere │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │şi reparaţii│ │ ││ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Postliceal/Nivel 3 │Agri- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │avansat (conform │cultură │ │cadastru │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │funciar- │ │zi şi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │topograf │ │seral ││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ ├───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │protecţia │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │ │ │plantelor │ │zi şi ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │seral │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 4 │Liceul Tehnologic │ │ │Comuna Tudor │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Comerţ │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Tudor │ │ │Vladimirescu, str. │(conform Hotărârii │ │ │activităţi │ │frecvenţă/││ │Vladimirescu" │12/06.06.2016│ - │Mircea cel Bătrân │Guvernului │ │ │de comerţ │ │zi ││ │ │ │ │nr. 2464, tel./fax:│nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0236/828621 │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 5 │Colegiul Tehnic │ │ │Municipiul Galaţi, │Postliceal/Nivel 3 │Comerţ │ - │Asistent │Română │Cu ││ │"Aurel Vlaicu" │13/13.06.2016│ - │Str. 1 Decembrie │avansat (conform │ │ │manager │ │frecvenţă/││ │ │ │ │1918 nr. 25, tel./ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │fax: 0236/463740 │nr. 866/2008) ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │Resurse │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│naturale │ │laborant │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │şi │ │pentru │ │zi ││ │ │ │ │ │ │protecţia│ │protecţia │ │ ││ │ │ │ │ │ │mediului │ │calităţii │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ │ ││ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │Elec- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │tronică │ │aparate │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │şi auto- │ │electro- │ │zi ││ │ │ │ │ │ │matizări │ │medicale │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Gorj*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Colegiul "Gheorghe│ │ │Oraşul Rovinari, │Postliceal/Nivel 3 │Mecanică │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │Tătărescu" │12/06.06.2016│ - │Str. Jiului nr. 1, │avansat (conform │ │ │operator │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel. 0253/371323 │Hotărârii Guvernului│ │ │maşini cu │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │comandă │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │numerică │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │Protecţia│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │mediului │ │laborant │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │zi ││ │ │ │ │ │ │ │ │protecţia │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │calităţii │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ │ ││ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │Electric │ - │Maistru │Română │Cu ││ │ │ │ │ │ │ │ │electro- │ │frecvenţă/││ │ │ │ │ │ │ │ │mecanic │ │zi ││ │ │ │ │ │ │ │ │aparate de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │măsură şi │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │automatizări│ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Ialomiţa*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Tehnologic │ │ │Municipiul │Şcoală profesională/│Mecanică │ - │Sudor │Română │Cu ││ │"Al. I. Cuza" │11/30.05.2016│ - │Slobozia, Str. │Nivel 2 (conform │ │ │ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Lacului nr. 10, │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │tel. 0243/232823 │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Liceul Tehnologic │ │ │Comuna Griviţa, │Şcoală profesională/│Turism şi│ - │Ospătar │Română │Cu ││ │"Areta Teodorescu"│11/30.05.2016│ - │Str. 6 nr. 29, │Nivel 2 (conform │alimen- │ │(chelner), │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel. 0243/243433 │Hotărârii Guvernului│taţie │ │vânzător în │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │unităţi de │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │alimentaţie │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului├─────────┼───────────┼────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │Agri- │ - │Agricultor │ │ ││ │ │ │ │ │ │cultură │ │culturi de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │câmp │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3 │Şcoala │ │ │Comuna Reviga, │Şcoală profesională/│Agri- │ - │Agricultor │Română │Cu ││ │Profesională │11/30.05.2016│ - │Str. Şcolii nr. 13,│Nivel 2 (conform │cultură │ │culturi de │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel. 0243/246242 │Hotărârii Guvernului│ │ │câmp │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) ├─────────┤ ├────────────┤ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │Mecanică │ │Mecanic │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │agricol │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 4 │Liceul Tehnologic │11/30.05.2016│ - │Comuna Borduşani, │Şcoală profesională/│Agri- │ - │Agricultor │Română │Cu ││ │ │ │ │Str. Primăverii │Nivel 2 (conform │cultură │ │culturi de │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 47, tel. │Hotărârii Guvernului│ │ │câmp │ │zi ││ │ │ │ │0243/311607 │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Iaşi*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Tehnologic │12/06.06.2016│ - │Comuna Făntânele, │Şcoală profesională/│Agri- │ - │Agricultor │Română │Cu ││ │ │ │ │tel./fax: │Nivel 2 (conform │cultură │ │culturi de │ │frecvenţă/││ │ │ │ │0232413720 │Hotărârii Guvernului│ │ │câmp │ │zi ││ │ │ │ │ │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013)) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Maramureş*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1.│Colegiul Economic │ │ │Oraşul Cavnic, │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Turism şi │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Pintea Viteazul" │12/07.06.2016│ - │str. 1 Mai nr. 15, │(conform Hotărârii │ │alimentaţie│hotelărie │ │frecvenţă/││ │ │ │ │tel./fax: │Guvernului │ │ ├────────────┤ │zi ││ │ │ │ │0262/295018 │nr. 866/2008) │ │ │Organizator │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │banqueting │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Liceul Teoretic │ │ │Municipiul Baia │Liceal/Nivel 3 │Servicii │Turism şi │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Emil Racoviţă" │10/21.05.2016│ - │Mare, Bd. │(conform Hotărârii │ │alimentaţie│turism │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Republicii nr. 8, │Guvernului │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0262/250309 │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 3 │Colegiul Naţional │ │ │Municipiul Baia │Gimnazial │ - │ - │ - │Română │Cu ││ │"Gheorghe Şincai" │10/23.05.2016│ - │Mare, str. Gheorghe│ │ │ │ │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Şincai nr. 25, │ │ │ │ │ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0262/211245, │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0262/215664 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 4 │Centrul Şcolar │ │ │Oraşul Târgu Lăpuş,│Şcoală profesională/│Con- │ - │Zidar- │Română │Cu ││ │pentru Educaţie │ │ │Piaţa Eroilor │Nivel 2 (conform │strucţii,│ │pietrar- │ │frecvenţă/││ │Incluzivă │10/23.05.2016│ - │nr. 31, │Hotărârii Guvernului│instala- │ │tencuitor │ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0262/384462 │nr. 866/2008) │ţii şi │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 3 (conform │lucrări │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│publice │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 5 │Liceul Tehnologic │ │ │Oraşul Tăuţii │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Electric │Tehnician │Română │Cu ││ │"Traian Vuia" │10/23.05.2016│ - │Măgherăuş, Str. 1 │(conform Hotărârii │ │ │electro- │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 229, │Guvernului │ │ │tehnist │ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0262/293004 │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013 │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Mureş*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Tehnologic │ │ │Municipiul │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Electric │Tehnician în│Română │Cu ││ │"Electromureş" │10/23.05.2016│ - │Târgu Mureş, str. │(conform Hotărârii │ │ │instalaţii │ │frecvenţă/││ │ │ │ │Livezeni nr. 5, │Guvernului │ │ │electrice │ │zi ││ │ │ │ │tel./fax: │nr. 866/2008) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0365/730969 │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013 │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Liceul Tehnologic │ │ │Municipiul Târgu │Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Producţie │Tehnician │Română │Cu ││ │"Ion Vlasiu" │10/23.05.2016│ - │Mureş, str. Gh. │(conform Hotărârii │ │media │operator │şi │frecvenţă/││ │ │ │ │Marinescu nr. 62, │Guvernului │ │ │procesare │maghiară│zi ││ │ │ │ │tel./fax: 0265/ │nr. 866/2008) │ │ │text/imagine│ │ ││ │ │ │ │15011/0365/730990 │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Prahova*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Şcoala Primară │ │ │Municipiul │Preşcolar │ - │ - │ - │Română │PN şi PP ││ │"Căsuţa cu │ │ │Ploieşti, str. │ │ │ │ │ │ ││ │Poveşti" │10/21.05.2016│ - │Petre Negulescu │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 14, tel. │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │0724/493257 │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Satu Mare*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Tehnologic │ │ │Municipiul │Postliceal/Nivel 3 │Industrie│ - │Tehnician │Română │Cu ││ │de Industrie │ │ │Satu Mare, Str. │avansat (conform │alimen- │ │controlul │ │frecvenţă/││ │Alimentară "George│ │ │Crizantemei nr. 3, │Hotărârii Guvernului│tară │ │calităţii │ │zi ││ │Emil Palade" │10/21.05.2016│ - │tel.: 0261/716213 │nr. 866/2008) │ │ │produselor │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │alimentare │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Suceava*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Colegiul Tehnic │ │ │Municipiul Suceava,│Postliceal/Nivel 3 │Trans- │ - │Tehnician │Română │Cu ││ │"Alexandru Ioan │ │ │Calea Unirii │avansat (conform │porturi │ │transporturi│ │frecvenţă/││ │Cuza" │11/30.05.2016│ - │nr. 49, │Hotărârii Guvernului│ │ │auto interne│ │zi ││ │ │ │ │tel.: 0230/516752, │nr. 866/2008) │ │ │şi inter- │ │ ││ │ │ │ │fax: 0230/516753 │Nivel 5 (conform │ │ │naţionale │ │ ││ │ │ │ │ctalicuza@yahoo.com│Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 2 │Colegiul de Artă │ │ │Municipiul Suceava,│Liceal/Nivel 3 │Artistic │ - │Conservare- │Română │Cu ││ │"Ciprian │ │ │str. Curtea │(conform Hotărârii │(filieră │ │restaurare │ │frecvenţă/││ │Porumbescu" │4/11.04.2016 │ - │Domnească nr. 58, │Guvernului │vocaţi- │ │bunuri │ │zi ││ │ │ │ │tel./fax: │nr. 866/2008) │onală) │ │culturale │ │ ││ │ │ │ │0230/520990 │Nivel 4 (conform │ │ │(calificarea│ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │profesională│ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │tehnician în│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tehnici de │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │conservare- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │restaurare) │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Tulcea*Font 7*┌────┬──────────────────┬─────────────┬─────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Denumirea unităţii│Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de │Nivel de învăţământ/│Profilul/│ Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de ││crt.│ de învăţământ │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregătirii │profesională│predare │învăţământ││ │ │evaluare/dată│juridice │tel./fax, e-mail │ │ │ de bază │ │ │ ││ │ │ │iniţia- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┤│ 1 │Liceul Tehnologic │ │ │Comuna Luncaviţa, │Liceal/Nivel 3 │Resurse │Agricultură│Tehnician │Română │Cu ││ │"Simion Leonescu" │11/30.05.2016│ - │str. Drumul Teilor │(conform Hotărârii │naturale │ │în │ │frecvenţă/││ │ │ │ │nr. 83, tel./fax: │Guvernului │şi │ │agroturism │ │zi ││ │ │ │ │240/541296 │nr. 866/2008) │protecţia│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │mediului │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┘-----