ORDIN nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice(actualizat până la data de 11 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • ----------Având în vedere dispoziţiile art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă următoarele formulare: a) "Cerere privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 2; b) "Atestat", prevăzut în anexa nr. 3; c) "Înştiinţare privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 4; d) "Decizie prin care se ia act de retragerea cererii privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 5; e) abrogată;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 2 din ORDINUL nr. 63 din 9 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017. f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 2 din ORDINUL nr. 63 din 9 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017. (3) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 25 noiembrie 2016.Nr. 3.454.  +  Anexa 1PROCEDURA 25/11/2016  +  Anexa 2CEREREprivind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareSubsemnatul/Subscrisa .........................., cu domiciliul fiscal în ................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap ....., judeţul/sectorul ............, cod de identificare fiscală ........................, solicit prin prezenta aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că am de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la ...........................*1), astfel cum reiese din Atestatul nr. ........... din data de ...................., ataşat la prezenta, eliberat de ...................... ..............................................(numele şi prenumele debitorului sau alereprezentatului legal al acestuia)..................................(semnătura) Notă

  ──────────

  *1) Se va menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice care a eliberat atestatul.

  ──────────
   +  Anexa 3Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............Adresa ....................................................Codul de identificare fiscală .............................Nr. ............. din data de .............................ATESTATCa urmare a Cererii nr. .............. din data de ............., depusă de contribuabilul ......................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ...................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap... ..., judeţul/sectorul ..............., cod de identificare fiscală ........................, certificăm că acesta figurează în evidenţa noastră cu sume certe, lichide şi exigibile existente în sold la data eliberării prezentului atestat, în cuantum total de ...................... lei.Prezentul atestat se eliberează în temeiul art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Precizăm că în prezentul atestat nu sunt cuprinse sumele aflate în litigiu, întrucât acestea nu sunt considerate exigibile.De la data eliberării prezentului atestat, pentru sumele cuprinse în acesta ne angajăm să nu efectuăm plăţi către debitor până la achitarea sumelor pentru care urmează să ni se comunice adresa de înfiinţare a popririi sau până la comunicarea de către organul fiscal central a deciziei de ridicare a măsurii de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice ori a înştiinţării că nu sunt în curs noi măsuri de executare silită, după caz.Conducătorul autorităţii sau instituţiei publiceFuncţia ..................Numele şi prenumele ............Semnătura ......................L.S.  +  Anexa 4ANTET*1)Dosar de executare nr. ..........Nr. ............ din ............Către*2) ........................ÎNŞTIINŢAREprivind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul art. 230 alin. (3)-(6) şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, având în vedere Atestatul eliberat de dumneavoastră sub nr. ........... din data de ..................... şi Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice nr. .... din data de ..............., având numărul de evidenţă a plăţii.................................., vă înştiinţăm că asupra debitorului ...........................*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. ................ nr. ..., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .................., cod de identificare fiscală .......................*4), nu s-au întreprins noi măsuri de executare silită.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .......................Semnătura .................................L.S.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

  *2) Se vor menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice şi datele de identificare ale acesteia.

  *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.

  *4) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

  ──────────
   +  Anexa 5ANTET*1)Dosar de executare nr. ................Nr. ............ din ..................Către*2) ...............................cod de identificare fiscală ............str. ............... nr. ..., bl. ...,sc. ..., et. ...., ap. ..., sectorul ...,localitatea ........ judeţul ...........,cod poştal ..............DECIZIEprin care se ia act de retragerea cererii privind aplicareaprevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul deprocedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice,având în vedere Cererea privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .................... din data de ....................,precum şi Cererea de retragere a cererii dumneavoastră nr. ............. din data de ................., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .......................,am luat act de retragerea cererii dumneavoastră.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ................Semnătura .........................L.S.Număr de operator de date cu caracter personal - 759. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

  *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.

  ──────────
   +  Anexa 6Abrogată.----------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 2 al art. 2 din ORDINUL nr. 63 din 9 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017.  +  Anexa 7Abrogată.----------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 2 al art. 2 din ORDINUL nr. 63 din 9 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2017.--------