CRITERII din 27 iunie 2008referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008    Notă
    *) Aprobate prin Ordinul nr. 2.007/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008.
    **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare, unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris și vărsat de către unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății, data depunerii capitalului social în situația majorării de capital, înregistrată la registrul comerțului.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului de tichete-cadou și tichete de creșă sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:----------Partea introductivă a pct. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.a) asigurarea cu personal de specialitate și dotarea cu echipamente și cu mijloace fixe necesare executării tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, prevăzute cu elementele obligatorii menționate la pct. 5 lit. a)-h) din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;b) abrogată;----------Lit. b) a pct. 4 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă (grafică de securitate care să conțină elemente ce nu pot fi reproduse prin fotocopiere și cel puțin un element de securitate realizat cu o cerneală specială, cum ar fi: cerneală fluorescentă, cerneală invizibilă, cerneală termică, cerneală iridiscentă, cerneală metalică sau bandă cu reflexe variabile), codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria bonului valoric, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia;d) existența spațiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personal autorizat, în condiții de siguranță prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă;e) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;f) mijloace tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet (bon)-cadou și tichet de creșă pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;g) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare și asigurarea protecției transportului;h) asigurarea transportului tichetelor-cadou și a tichetelor de creșă neutilizate, în condiții, de securitate.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat, așa cum acestea sunt definite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.----------Pct. 5 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.----------Pct. 5^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.6. Abrogat.------------Pct. 6 a fost abrogat de pct. 16 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.7. Abrogat.----------Pct. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.8. Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de doi ani. Unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.----------Pct. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.8^1. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 14 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.------------Pct. 8^1 a fost introdus de pct. 17 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.8^2. În situația menționată la pct. 8^1, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «completare».------------Pct. 8^2 a fost introdus de pct. 17 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.8^3. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma «Autorizație de funcționare», cuvântul «modificare».------------Pct. 8^3 a fost introdus de pct. 17 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.9. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou și tichetele de creșă, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.------------Pct. 9 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.10. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.------------Pct. 10 a fost modificat de pct. 19 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.11. Abrogat.------------Pct. 11 a fost abrogat de pct. 20 al art. II din ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 25 martie 2009.12. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 14 lit. g).13. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, Comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.14. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune la direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice un dosar cu următorul conținut:a) cererea de autorizare;b) copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;----------Lit. b) a pct. 14 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 3 februarie 2016.c) abrogată;----------Lit. c) a pct. 14 a fost abrogată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.d) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor-cadou și tichetelor de creșă;e) angajamentul unității emitente, din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condițiile legii, se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor-cadou și tichetelor de creșă doar prin virament bancar;f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;g) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1-4 întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice; (la 09-01-2017, Litera g) din Punctul 14. a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 09 ianuarie 2017 ) – un reprezentant al Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;– un reprezentant al Direcției generale coordonare inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.----------Lit. g) a pct. 14 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 17 august 2015.