LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune(actualizată până la data de 1 februarie 2017*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 124 din 22 iunie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 22 iunie 1998, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 41 din 17 iunie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89 din 24 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobată prin Legea nr. 69 din 2 aprilie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 7 aprilie 1998).  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române.  +  Articolul 2Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 3 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au obligaţia să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, precum şi informarea corecta a opiniei publice. (2) Conţinutul programelor Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.  +  Articolul 4 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competenţă şi exigenţă, valorile limbii române, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, să militeze pentru unitatea naţională şi independenta tarii, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei. (2) În îndeplinirea atribuţiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituţionale din România.  +  Articolul 5 (1) Programele Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a tarii şi a naţiunii, să nu indemne la război de agresiune, la ura naţională, rasială, de clasa sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. (2) Emisiunile care, prin conţinutul lor, ameninţa dezvoltarea psihomorală sau fizica a copiilor şi a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00. (3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate că au săvârşit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuala a deficienţelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă. (4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spaţiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăşi o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanţilor acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale. (5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.  +  Articolul 6 (1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanţii autorizaţi ai acestora, în condiţiile stabilite de normele obligatorii**) elaborate de Consiliul Naţional al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României. (2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului privind realizarea publicităţii în cadrul programelor de radiodifuziune şi de televiziune se sancţionează potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992. Notă

  ──────────

  **) Normele obligatorii, în forma revizuită, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998.

  ──────────
   +  Articolul 7 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor promova şi vor încuraja difuzarea de creaţii audiovizuale româneşti. (2) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva creaţiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative şi sportive, jocurile, publicitatea şi serviciile de teletext. (3) Din creaţia europeană difuzată cel puţin 30% va fi creaţie românească, inclusiv creaţii specifice minorităţilor naţionale. (4) Din creaţia românească cel puţin 35% va fi creaţie culturală. (5) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condiţiile alin. (2)-(4), cel puţin 10% din timpul lor de emisie creaţiilor realizate de producătorii independenţi, din ţara sau din străinătate. (6) Aplicarea prevederilor alin. (2)-(5) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului.  +  Articolul 8 (1) Autonomia şi independenta editorială a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinţe ale autorităţilor publice, precum şi de influentele oricăror partide, formaţiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune. (2) Nu constituie ingerinţe aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în condiţiile Legii audiovizualului nr. 48/1992. (3) Reţelele şi echipamentele de comunicaţii, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naţionale ale serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, sunt puse la dispoziţie Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, pe întreaga perioada de difuzare, pe baza de contract.  +  Articolul 9Serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune sunt obligate să transmită, cu prioritate şi în mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Preşedintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Tarii sau de la Guvern.  +  Articolul 10 (1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se afla, pe toată durata contractului de muncă, sub protecţia prezentei legi. (2) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune şi, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi. (3) Statutele cuprinzând drepturile şi obligaţiile ziariştilor vor fi elaborate de o comisie paritară, formată din membri ai fiecărui consiliu de administraţie şi din delegaţi ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio şi de televiziune, şi vor fi aprobate de consiliile de administraţie ale societăţilor pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort. (4) Comisia îşi alege un preşedinte, iar în cazul în care acesta nu este ales în termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite. (5) Statutele vor cuprinde în mod obligatoriu norme care să garanteze: a) apărarea ziariştilor şi a celorlalţi realizatori de emisiuni faţă de încercările de a li se ştirbi independenta profesională şi de a li se leza drepturile; b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziariştilor şi ale celorlalţi realizatori de emisiuni; c) ascultarea persoanei în cauza, în situaţia în care urmează să îi fie aplicate sancţiuni prevăzute de lege sau de statut; d) exercitarea profesiei de ziarist şi de realizator de emisiuni în condiţii de răspundere profesională, morala sau juridică, după caz; e) soluţionarea divergenţelor privitoare la aplicarea statutului de către o instanţă internă de arbitraj.  +  Articolul 11 (1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoana care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa şi cu conţinut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele două societăţi vor nominaliza funcţiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat. (2) Pe durata angajării personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcţii, cu excepţia celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.  +  Articolul 12 (1) Creaţia audiovizuala urmează regimul general al legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni ori de programe, pot fi folosite în afară societăţii numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.  +  Articolul 13 (1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formaţiuni politice şi este obligat să păstreze echidistantă politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversităţii de opinii. (2) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societăţi de radiodifuziune sau de televiziune şi nici nu pot cumula funcţii de execuţie în cadrul acestora. (3) Salariaţii prevăzuţi la alin. (1) pot colabora la alte societăţi de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează. (4) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) se sancţionează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă sau, după caz, cu destituirea din funcţie. (5) Dacă prin nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) s-a cauzat o paguba societăţii în care lucrează, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii. (6) Modul în care vor fi aduse la îndeplinire dispoziţiile prezentului articol va fi prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi.  +  Articolul 14 (1) Ştirile şi informaţiile trebuie difuzate în mod fidel, iar comentarea lor trebuie făcută cu obiectivitate, fără nici o influenta din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice. (2) Ştirile şi informaţiile care urmează să fie difuzate sub forma de texte sau imagini trebuie să fie verificate. Sensul lor nu trebuie să fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii. (3) Răspunderea pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţa publică revine, după caz, în condiţiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum şi serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune. (4) Ştirile sau informaţiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiţii similare difuzării. (5) Difuzarea unor informaţii prin care se lezează drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi da dreptul acesteia să ceara redacţiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate. (6) În caz de refuz, persoana care se considera vătămată într-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societăţii, în cel mult 6 zile după expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replica. (7) Dreptul la replica va fi difuzat în cadrul aceleiaşi emisiuni şi la aceeaşi ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauza. (8) Răspunderea pentru difuzarea rectificării aparţine conducătorului redacţiei în cauza, iar răspunderea pentru acordarea dreptului la replica revine directorului general al societăţii. (9) Nedifuzarea rectificării şi neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizării instanţelor judecătoreşti. (10) Celelalte cazuri privind dreptul la replica se exercita conform normelor obligatorii*) stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României. (11) Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege. (12) Dezvăluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi făcută numai în baza dispoziţiei emise de o instanţă judecătorească. (13) În exercitarea atribuţiilor profesionale de către ziarişti şi alţi realizatori de emisiuni, informaţiile nu pot fi obţinute decât prin mijloace legale şi morale, iar utilizarea acestora nu poate fi făcută în scop personal. Notă

  ──────────

  *) Normele obligatorii au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993.

  ──────────
   +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 15Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au, fiecare după profilul sau, ca obiect de activitate: a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment; b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice; c) organizarea şi realizarea, în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, înregistrări pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-ştiinţifice, necesare programelor proprii şi pentru schimb cu organizaţii similare din ţara şi din străinătate sau pentru valorificare; d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri cu formaţii artistice proprii sau în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi jocuri de inteligenta sau de noroc, încheierea de contracte cu artişti şi impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuând încasări în condiţiile legii; e) realizarea de activităţi publicitare prin emisiunile şi publicaţiile proprii, pentru beneficiari din ţara şi din străinătate; f) organizarea activităţii de documentare în problemele specifice, editarea şi transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune; g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios şi patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice; h) efectuarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de lucrări specifice tehnicii audio şi video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din ţara sau din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea societăţii; i) efectuarea direct, în condiţiile legii, în domeniul de activitate, de operaţiuni de comerţ exterior şi de plăţi în lei şi în valuta; j) organizarea coproducţiilor cu parteneri externi în domeniul unor programe radiofonice şi de televiziune şi realizarea producţiei, prelucrării, schimbului, exportului şi importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, după caz; k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care România este parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de radiodifuziune şi de televiziune din alte ţări; l) realizarea şi trimiterea în străinătate, în vederea difuzării, potrivit acordurilor încheiate cu organizaţii similare, a programelor radiofonice, de televiziune şi film; m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu organizaţii de radiodifuziune şi de televiziune din alte ţări, oferind posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realităţilor din România şi din ţările respective; n) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul naţional; perioadele de păstrare şi condiţiile de arhivare şi de acces la înregistrările şi documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare şi funcţionare a celor două societăţi, în condiţiile legii; o) orice alte activităţi stabilite potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune elaborează şi transmit spre difuzare programe în limba română şi în alte limbi, adresate ascultătorilor şi telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României şi politica sa internă şi externă. (2) În acest scop, în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune şi al Societăţii Române de Televiziune funcţionează departamente de emisiuni pentru străinătate.  +  Articolul 17Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi: a) să utilizeze reţelele proprii de emiţătoare şi relee, precum şi cele puse la dispoziţie prin închiriere; b) să transmită sau să înregistreze, fără plata, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstraţii, manifestaţii şi alte evenimente sau acţiuni la care accesul publicului este neîngrădit. Transmiterea radiofonică ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plata, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum şi a manifestărilor culturale, artistice şi sportive se poate face în scop informativ numai o singura data, cu o durata de cel mult 3 minute, cu condiţia respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; c) să înregistreze şi să folosească în programele lor creaţiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; d) să stabilească, în condiţiile legii, preţurile şi tarifele în lei şi în valuta pentru activităţile şi serviciile pe care le prestează, în domeniul specific al activităţii pe care o desfăşoară, cu excepţia taxelor de abonament; e) să organizeze reţele proprii de corespondenţi în ţara şi în străinătate.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 18 (1) Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, în cadrul fiecărei societăţi, este asigurată de: a) consiliul de administraţie; b) directorul general; c) comitetul director. (2) Consiliul de administraţie se organizează pentru fiecare societate şi este compus din 13 persoane, dintre care una îndeplineşte funcţia de preşedinte. (3) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al societăţii. (4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 19 (1) Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, sunt desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comuna a celor două Camere. (2) Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează: a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament; b) Preşedintele României, pentru un loc; c) Guvernul, pentru un loc; d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective; e) grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale, pentru un loc. (3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanşarea procedurii de numire. (4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează listele de candidaţi comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în şedinţa comuna. (5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, însoţit de câte o lista de candidaţi propuşi pentru posturile de titulari şi de câte o lista de candidaţi propuşi pentru posturile de supleanţi, dar nu mai puţin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situaţia în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administraţie funcţionează valabil în componenta a cel puţin 9 membri validaţi. (6) Listele de candidaţi se supun în întregime votului în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret şi se exprima cu bile. (7) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, se numeşte de către Parlament, în şedinţa comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere şi de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administraţie. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezenţa membrilor consiliului de administraţie respectiv.  +  Articolul 20 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioada de 4 ani. (2) Membrii Parlamentului şi ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administraţie ale celor două societăţi. (3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorităţii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administraţie, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorităţii. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de către supleantul titularului. (4) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuţi la art. 19 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează să fie supusă votului, în condiţiile în care s-a făcut numirea iniţială. Mandatul membrilor astfel numiţi expira o data cu mandatul întregului consiliu de administraţie. (5) Locurile vacante în consiliul de administraţie al fiecărei societăţi sunt anunţate public în termen de 15 zile.  +  Articolul 21 (1) În situaţia în care procedura de numire a consiliului de administraţie nu este definitivată de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declanşată, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua. (2) Dacă, din cauza situaţiei prevăzute la alin. (1), consiliul de administraţie căruia îi expira mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungeşte mandatul până la numirea noului consiliu de administraţie. (3) Când situaţia prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administraţie, nici preşedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeşte un director interimar, cu mandat bine definit. (4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.  +  Articolul 22Preşedintele şi membrii consiliului de administraţie depun în faţa Parlamentului următorul jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile tarii, să apar interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"  +  Articolul 23 (1) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate, mai puţin dreptul de a deţine în acelaşi timp şi funcţii de conducere în societatea respectiva. (2) Directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi directorul general al Societăţii Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcţiei de ministru. (3) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul brut lunar al directorului general al societăţii respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi de cazare, ocazionate de participarea la şedinţele consiliului de administraţie. (4) Membrii consiliului de administraţie şi membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.  +  Articolul 24 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi ori de câte ori interesele societăţii o impun. (2) Consiliul de administraţie este convocat de preşedinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 25Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza colaboratori externi.  +  Articolul 26 (1) Lucrările consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, dacă a fost desemnat de preşedinte, sau de cel mai în vârsta membru al consiliului. (2) Consiliul de administraţie lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi, iar hotărârile se adopta cu votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor acestuia. Neîntrunirea cvorumului duce la reprogramarea şedinţei, în cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi. (3) În cazul neîntrunirii consiliului de administraţie la termenul prevăzut la alineatul precedent, preşedintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa ale celor două Camere asupra situaţiei create. După analizarea sesizării, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administraţie sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoştinţa birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar în caz de dizolvare, Parlamentul va numi în termen de 60 de zile noul consiliu de administraţie. (4) Preşedintele consiliului de administraţie dizolvat rămâne în funcţia de director general până la numirea noului consiliu de administraţie sau până la numirea unui director general interimar.  +  Articolul 27Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) aprobă concepţia de dezvoltare a societăţii şi normele privitoare la strategia şi structura programelor; supraveghează respectarea modului în care societatea îşi îndeplineşte obligaţiile asumate în schema de programe şi în licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului; b) aprobă structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficienta a societăţii; c) aprobă condiţiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director; d) aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcţiile serviciului public, prevăzute în aceasta lege şi în reglementările internaţionale; e) aprobă proiectul bugetului şi urmăreşte execuţia acestuia; repartizează bugetele unităţilor funcţionale autonome, după aprobare; f) aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege şi le face publice; g) aproba, potrivit competenţei, investiţiile ce urmează să se realizeze de către societate; h) stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activităţii societăţii, de înfiinţare sau de desfiinţare a unor activităţi funcţionale autonome; i) aprobă componenta comitetelor directoare ale unităţilor din structura; j) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii; k) prezintă Ministerului Finanţelor propuneri de subvenţii pentru a fi incluse în bugetul de stat, în vederea aprobării de către Parlament; l) aprobă volumul maxim al creditelor bancare; m) aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii; n) aprobă competenţele structurilor organizatorice ale societăţii privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii; o) analizează rapoartele curente privind activitatea societăţii şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea activităţii viitoare; p) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne; q) aprobă propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activităţi cu alte societăţi cu capital român sau străin, de închiriere a unor spaţii de emisie pe canalele de radio sau de televiziune; r) aprobă propunerile de reprezentare a societăţilor naţionale de radiodifuziune şi, respectiv, de televiziune, în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cele privitoare la încheierea convenţiilor şi la stabilirea relaţiilor de colaborare cu organisme similare din alte ţări; s) aprobă propunerile de vânzări şi concesionari, potrivit legii; t) aprobă măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător; u) prezintă raportul anual către Parlament şi orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere; v) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 28Directorul general are următoarele atribuţii şi răspunderi: a) asigura, împreună cu comitetul director, conducerea curenta a societăţii; b) dispune, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor consiliului de administraţie, precum şi a convenţiilor încheiate de societate; c) aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa în funcţionare şi utilizarea reţelelor proprii de emiţătoare şi relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea şi repararea construcţiilor şi a tuturor utilajelor din dotarea societăţii, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului; d) aprobă angajarea şi concedierea personalului societăţii şi numeşte şefii departamentelor şi conducătorii unităţilor direct subordonate, după concurs, în condiţiile legii; e) aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi altele asemenea, necesare societăţii; f) aprobă participarea şi mandatul delegaţiilor la reuniuni interne sau internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru societate; g) exercita orice alte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi din regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea societăţii.  +  Articolul 29Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţiile din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale.  +  Articolul 30 (1) Directorul general poate delega atribuţiile sale personalului din subordine, cu excepţia atribuţiilor prevăzute la art. 28 lit. c) şi d). (2) Directorul general interimar are atribuţiile prevăzute la art. 28-30. Numirile şi angajările efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia.  +  Articolul 31Comitetul director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune este compus din directorul general şi din maximum 7 membri, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii: a) pune în execuţie hotărârile şi deciziile consiliului de administraţie; b) elaborează şi propune spre aprobare consiliului de administraţie strategia de program; c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administraţie; d) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie; e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni, care se supun aprobării directorului general; f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aprobă de consiliul de administraţie; g) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor; h) asigură respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; i) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 32 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri teritoriale şi alte unităţi funcţionale autonome fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competenţe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice. (2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, în condiţiile legii. (3) Coordonarea activităţii studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăţi se va realiza de către departamentele distincte aparţinând fiecărei societăţi în parte. (4) Unităţile funcţionale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite şi au dreptul să realizeze venituri proprii pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii.  +  Articolul 33Conducerile unităţilor funcţionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în faţa consiliului de administraţie al societăţii respective de îndeplinirea tuturor atribuţiilor încredinţate de acesta prin hotărâri, regulamente şi decizii de delegare.  +  Articolul 34Atribuţiile departamentelor, direcţiilor şi ale celorlalte compartimente, precum şi ale unităţilor autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administraţie ale celor două societăţi.  +  Articolul 35 (1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi funcţionale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competenţelor care le-au fost delegate. (2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni.  +  Articolul 36 (1) Salariile de bază şi celelalte drepturi de personal pentru salariaţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune se negociază prin contracte colective şi individuale de muncă, încheiate în condiţiile legii. (2) Salariile se compensează şi se indexează cu procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru regiile autonome şi societăţile comerciale, în raport cu posibilităţile financiare ale fiecărei societăţi.  +  Capitolul IV Activitatea financiară  +  Articolul 37 (1) Patrimoniul Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi cel al Societăţii Române de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe baza de protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administraţie, potrivit bilanţului special încheiat. (2) Clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate de stat, care sunt în prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune şi studiourile teritoriale, precum şi alte bunuri aflate în folosinţă, cu titlu legal, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, trec în folosinţa şi în administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ale Societăţii Române de Televiziune. (3) Bunurilor prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural naţional, li se aplica legislaţia naţională din domeniu.  +  Articolul 38 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, fiecare în parte, administrează bunurile din patrimoniul lor sau, după caz, dispun de acestea sub control parlamentar. (2) Programele 1 şi 2 ale Televiziunii Române, precum şi programele Radiodifuziunii Române, existente la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se constituie în servicii publice, ca posturi naţionale de radiodifuziune şi de televiziune.  +  Articolul 39 (1) Sursele financiare ale celor două societăţi se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din alte surse. (2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune şi cel al Societăţii Române de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, în condiţiile legii. (3) Activitatea financiară a Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune se desfăşoară pe baza bugetelor proprii. (4) Conturile de execuţie a bugetelor celor două societăţi vor fi prezentate Parlamentului o data cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa, precum şi al celor pentru buget, finanţe, reunite, ale celor două Camere ale Parlamentului şi vor fi date publicităţii. (5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administraţie poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări şi retehnologizare.  +  Articolul 40Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din: a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate; b) sume încasate din publicitate; c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile; d) donaţii şi sponsorizări; e) alte venituri realizate potrivit legii.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017.  +  Articolul 41Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 6 ianuarie 2017.  +  Articolul 42 (1) Finanţarea necesară producerii şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de televiziune adresate străinătăţii, inclusiv prin intermediul persoanelor juridice înfiinţate sau în cadrul cărora Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune, deţin calitatea de asociat/acţionar, precum şi pentru dezvoltarea acestei activităţi se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin intermediul bugetelor celor două instituţii.-----------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 71 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014.(1^1) Finanţarea necesară acoperirii cheltuielilor Direcţiei formaţii muzicale se asigură de către Societatea Română de Radiodifuziune integral de la bugetul de stat.-----------Alin. (1^1) al art. 42 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 302 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 25 noiembrie 2008. (2) Sumele necesare se evidenţiază separat în bugetul fiecărei societăţi, pe baza programelor stabilite potrivit legii.  +  Articolul 43Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune se pot asocia între ele sau cu terţi în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune.(1^1) În vederea extinderii/dezvoltării activităţii specifice, în ţară sau în străinătate, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot înfiinţa, cu avizul consultativ al comisiilor parlamentare pentru cultură ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, persoane juridice de drept privat, cu sau fără scop lucrativ, pot dobândi calitatea de asociat în cadrul unor asemenea entităţi sau, după caz, pot achiziţiona acţiunile/părţile sociale ale unei societăţi comerciale existente, în condiţiile legii.-----------Alin. (1^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 71 din 28 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 29 mai 2014.  +  Articolul 44Utilizarea fondurilor Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienţei fondurilor respective.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 45Studiourile teritoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune se reorganizează şi trec, pe baza de protocol, ca unităţi fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăţi, potrivit obiectului lor specific de activitate.  +  Articolul 46 (1) În cadrul activităţii de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituţie şi la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dreptul să solicite următoarele: a) un raport anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi; b) rapoarte cu privire la probleme specifice activităţii celor două societăţi; c) orice fel de informaţii şi documente privitoare la activitatea celor două societăţi. (2) În legătura cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii. (3) Raportul anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor şi, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa, vor fi supuse dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite. (4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor solicita prin hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaţilor, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activităţii celor două societăţi şi la încălcări ale deontologiei profesionale. (5) Rapoartele, informaţiile şi documentele vor fi depuse în termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul să decidă cu privire la soluţionare. (6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) şi (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea preşedintelui consiliului de administraţie, care este răspunzător de întârziere. (7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administraţie respectiv. (8) În situaţia în care plenul Camerelor reunite ale Parlamentului nu se întruneşte din lipsă de cvorum legal, birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor numesc un director general interimar al societăţii, pe o perioadă de 60 de zile.-----------Alin. (8) al art. 46 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013. (9) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 30 alin. (2), pe perioada interimatului, directorul general interimar îndeplineşte acte de administrare curentă a activităţii societăţii.-----------Alin. (9) al art. 46 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 19 decembrie 2013.  +  Articolul 47Obligaţiile financiare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi şi rezultate: din închirierea emiţătoarelor, radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, din T.V.A., inclusiv majorările; din taxe locale, inclusiv majorările; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizaţiilor datorate organismelor internaţionale; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 48 (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. (2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de Societatea Română de Radiodifuziune şi de Societatea Română de Televiziune, pe baza de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administraţie. (3) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 136/1990 privind unele măsuri referitoare la Radioteleviziunea Română, Decretul nr. 29/1975 privind acordarea unor indemnizaţii speciale, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE                      SITUAŢIA CLĂDIRILOR ŞI A TERENURILOR───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Localitatea Adresa imobilului Actualul deţinător───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1 2 3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Bucureşti 1. Str. General Berthelot nr. 60-64 Radiodifuziunea Română                   Sediul Radiodifuziunii, format din                   3 corpuri şi sala de concerte:                - corpul A 8.530 mp - 2 subsoluri,                  parter şi 6 etaje                - corpul B 6.436 mp - subsol, parter                  şi 10 etaje                - corpul C 5.914 mp - subsol, parter şi                  6 etaje                - corpul vechi 4.692 mp - subsol,                  parter şi 4 etaje                - sala de concerte 10.530 mp - subsol,                  parter şi etaj                  Teren 9.200 mp                2. Str. General Berthelot nr. 71                - Clădire formată din subsol, parter                  şi 2 etaje                - Magazie şi baraca metalică                  Teren 585 mp                3. Str. Plevnei nr. 20 bis                - Clădire garaj cu suprafaţa                  desfăşurata de 1.594 mp                  Teren 1.776 mp                4. Str. Buzeşti nr. 26                - Clădire formată din 3 corpuri:                - corpul A - 21 mp clădire                - corpul B - 314 mp magazii                - corpul C - 112 mp magazii                  Teren 1.059 mpB. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 160 Studioul de Radiodifuziune                - Clădire compusă din subsol, şi Televiziune Cluj                  parter şi etaj                - Garaj                  Teren 10.178 mpC. Constanţa 1. Vila nr. 1 Mamaia Studioul de Radiodifuziune                - Clădire compusă din demisol, Constanţa                  parter şi etaj                  Teren 1.674 mpD. Craiova 1. Str. Ştirbei Vodă nr. 3 Studioul de Radiodifuziune                - Clădire compusă din demisol, Craiova                  parter şi etaj, cu o suprafaţa                - construită de 425 mp                - Garaj de 119 mp                - Clădire cu dependinţe şi subsol                  de 84 mp                - Cabina portar, în suprafaţa de                  7 mp, şi un foişor de 2,6 mp                  Teren 1.640 mp                2. Str. Lotrului nr. 6                - Garaj                  Teren 315,6 mpE. Iaşi 1. Str. Lascăr Catargi nr. 44 Studioul de Radiodifuziune                - Clădire cu subsol şi parter şi Televiziune Iaşi(spaţii                - Doua garaje de emisie şi de producţie                  Teren 1.387 mp şi spaţii redacţionale)                2. Str. Pinului nr. 6                - Garaj                  Teren 295 mpF. Timişoara 1. Str. Pestalozzi nr. 14 Studioul de Radiodifuziune                - Clădire compusă din demisol, şi Studioul de Televiziune                  parter şi 4 etaje, în suprafaţa Timişoara (spaţii de                  de 1.000 mp emisie                - Garaj-anexa de 252 mp şi de producţie şi spaţii                - Platforma garaj auto de 980 mp redacţionale)                  Teren 4.291 mpG. Târgu Mureş 1. Bd 1 Decembrie 1918 nr. 109 Studioul de Radiodifuziune                - Clădire compusă din parter şi Târgu Mureş                  etaj, cu o suprafaţa de 1.392 mp                - Garaj în suprafaţa de 117 mp                - Magazie cu o suprafaţa de 56 mp                - Cabina portar, în suprafaţa de 4 mp                  Teren 2.859 mp───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE                      SITUAŢIA CLĂDIRILOR ŞI A TERENURILOR───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Localitatea Adresa imobilului Actualul deţinător───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Bucureşti 1. Calea Dorobanţilor nr. 191 Televiziunea Română                    Centrul de televiziune format din:                 - bloc redacţional, cu subsol, parter şi                   13 etaje                 - corp studiouri, cu subsol, parter şi 2                   etaje                 - corp ateliere, cu subsol, parter şi 2                   etaje                 - corp film, cu subsol şi parter                 - baza de transmisii exterioare, cu subsol                 - corp birou informaţii                 - cabina poarta                   Teren 68.102 mp                 2. Str. Moliere nr. 2                 - Corp administraţie                 - Corp B - clădire studiouri                 - Corp C - clădire depozite                 - Corp D - Clădire corp redacţional şi garaj                   Teren 12.100 mp                 3. Str. Sergiu nr. 36                 - Corp clădire autobaza, cu subsol şi parter                   Teren 2.795 mp                 4. Sos. Pipera nr. 63-65                    Teren 50.000 mpB. Judeţul Ilfov 1. Str. Sabarului nr. 2 Televiziunea Română                 - Arhiva de filme şi benzi magnetice (parter şi 2 etaje)                 - Clădire cu parter şi 3 etaje şi Radiodifuziunea                   Teren 778 mp Română (un etaj)C. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 160 Studioul de                    Teren 5.000 mp Radiodifuziune şi                                                            Televiziune ClujD. Iaşi 1. Str. Lascăr Catargi nr. 33 Studioul de                 - Clădire cu parter şi 2 etaje Radiodifuziune şi                   Teren 4.800 mp Televiziune Iaşi                 2. Str. Lascăr Catargi nr. 47 (spaţii de emisie                 - Trei garaje şi de producţie                   Teren 410 mp televiziune, spaţii                                                            redacţionale,                                                            administraţie radio                                                            şi televiziune)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Lit. C din anexa 2 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 469 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.060 din 16 noiembrie 2004.-------