ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 octombrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1(1) Se înființează Compania Națională "Loteria Română" - S.A., denumită în cele ce urmează Loteria Română, prin reorganizarea Regiei Autonome "Loteria Națională", care se desființează la data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.(2) Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanța de urgență.------------Alin. (2) al art. 1 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.(2^1) Activitatea Loteriei Române se desfășoară în conformitate cu prevederile Statutului, precum și ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și publicate pe site-ul companiei. (la 14-10-2015, Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. ) (3) Loteria Română funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, în scopul realizării cadrului organizat pentru desfășurarea de jocuri de noroc admise de lege și obținerii de fonduri destinate finanțării unor obiective de interes public național.  +  Articolul 2Sediul Loteriei Române este în municipiul București, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege.  +  Articolul 3(1) La înființare Loteria Română are în subordine unități fără personalitate juridică, care sunt prevăzute în anexa A la statut.(2) Loteria Română își constituie sucursale, reprezentante, centre de lucru, agenții și altele asemenea, în țara și în străinătate, unități fără personalitate juridică, înființate prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.  +  Articolul 4(1) Patrimoniul Loteriei Române se constituie prin preluarea integrala a patrimoniului fostei Regii Autonome "Loteria Națională", conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 1999. La data reorganizării Regia Autonomă "Loteria Națională" nu are în administrare bunuri proprietate publică a statului de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.(2) Loteria Română este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Loteria Națională", cu excepția bunurilor deținute cu alt titlu.(3) Celelalte bunuri aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Națională" trec în proprietatea Loteriei Române la data înmatriculării acesteia la oficiul registrului comerțului*).(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Loteria Română preia toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Loteria Națională".(5) Creditele contractate, cu garanție guvernamentală, de către Regia Autonomă "Loteria Națională" de la parteneri externi își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Loteria Română, Guvernul României garantând în continuare aceste credite în condițiile inițiale. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 691 din 11 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 octombrie 2007, a fost admisă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 constatându-se că prevederile textului menționat sunt neconstituționale în măsura în care se aplică bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Loteria Națională" care sunt proprietatea persoanelor fizice sau juridice sau proprietatea comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 1 octombrie 2007-15 noiembrie 2007, prevederile textului de mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 16 noiembrie 2007, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 5(1) Capitalul social al Loteriei Române, la constituire, este de 106.943.550 mii lei, conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 1999, și este împărțit în 2.138.871 acțiuni nominative în valoare nominală de 50.000 lei.(2) Acțiunile nominative ale Loteriei Române sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de statul român.------------Alin. (2) al art. 5 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.189 din 29 decembrie 2005 prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 252 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 27 iunie 2006.(3) Drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanțelor Publice. (la 05-01-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Punctul IV, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 )  +  Articolul 6Loteria Română are ca obiect principal de activitate organizarea, administrarea și exploatarea jocurilor de noroc loto tradiționale și la distanță, noroc, noroc plus și super noroc, expres și lozuri, elaborarea regulamentelor de joc, executarea de produse loteristice, tipărituri și lucrări poligrafice, precum și alte activități stabilite prin statut. (la 14-10-2015, Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 26-06-2009, Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. )  +  Articolul 8(1) Activitatea Loteriei Române se va desfășura pe baza de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii.(1^1) Președintele consiliului de administrație prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finanțelor Publice situația economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații solicitate, care vor fi vizate și certificate în condițiile legii, după caz. (la 05-01-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Punctul IV, Articolul 25, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 05 ianuarie 2017 ) (2) Loteria Română este scutită de plata taxei pe valoarea adăugată pentru activitatea de jocuri de noroc.(3) Profitul net va fi repartizat potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dividendele nete realizate se fac venit la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de interes public național.(4) Câștigurile neridicate de participanții la jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române. (la 14-10-2015, Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 7 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. )  +  Articolul 9(1) Periodic Loteria Română poate să organizeze jocuri de noroc în scopul constituirii fondurilor necesare pentru acțiuni și obiective cu caracter umanitar.(2) Sumele deduse și vărsate de Loteria Română în condițiile alin. (1) sunt deductibile la stabilirea bazei de calcul al impozitului pe profit, iar modificările rezultate nu vor influenta indicatorii de eficienta.  +  Articolul 10(1) Modificarea formei juridice a Loteriei Române se poate face numai prin lege.(2) Loteria Română se poate dizolva în următoarele cazuri:a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului sau de activitate;b) deschiderea procedurii falimentului;c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea să la valoarea rămasă;d) alte situații prevăzute de lege.  +  Articolul 11Personalul salariat al Regiei Autonome "Loteria Națională" este preluat de către Loteria Română, înființată prin reorganizarea acesteia, fiind considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) Regia Autonomă "Loteria Națională" va continua să își desfășoare activitatea până la data înmatriculării la oficiul registrului comerțului a Loteriei Române.(2) La aceeași data se abroga Hotărârea Guvernului nr. 816 din 23 noiembrie 1994 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Loteria Națională", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 decembrie 1994, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
   +  AnexăSTATUTUL Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.