HOTĂRÂRE nr. 780 din 14 iunie 2006 (*actualizată*)privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră(actualizată până la data de 29 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte: a) schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punct de vedere economic; b) creşterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la obţinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări climatice periculoase.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 şi gazelor cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 2^1 (1) România este stat membru de administrare pentru: a) operatorii de aeronave care deţin o licenţă de operare valabilă, emisă de către autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru aprobarea serviciilor aeriene în Uniunea Europeană; b) operatorii de aeronave care nu deţin o licenţă de operare valabilă, emisă de un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008, şi ale căror zboruri efectuate în anul de referinţă au generat cantitatea cea mai mare de emisii pe teritoriul României. (2) În cazul în care în primii 2 ani ai oricărei perioade prevăzute la art. 12^2 niciuna dintre emisiile din aviaţie rezultate din zborurile efectuate de către un operator de aeronave care se încadrează la alin. (1) lit. b) nu se atribuie României, operatorul de aeronave este transferat unui alt stat membru de administrare pentru perioada următoare. Noul stat membru de administrare este statul membru cu cantitatea cea mai mare de emisii estimate atribuite aviaţiei, provenind din zborurile efectuate de către respectivul operator de aeronave în cursul primilor 2 ani ai perioadei anterioare.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 3Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) activitatea de proiect - implementarea unui proiect aprobat de una sau mai multe părţi înscrise în anexa nr. I la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, în conformitate cu art. 6 sau 12 din Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, şi cu deciziile conferinţelor părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto; b) certificat de emisii de gaze cu efect de seră - titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită, valabil numai pentru îndeplinirea scopului prezentei hotărâri şi care este transferabil în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre; c) emisii - eliberarea în atmosferă a gazelor cu efect de seră generate de surse aparţinând unei instalaţii sau eliberarea de către o aeronavă, care efectuează o activitate de aviaţie menţionată în anexa nr. 1, a gazelor specificate în cadrul respectivei activităţi;----------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. d) gaze cu efect de seră - gazele prevăzute în anexa nr. 2 şi alte componente gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât şi antropice, care absorb şi reemit radiaţie infraroşie;----------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. e) instalaţie - orice unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament şi care pot genera emisii şi poluare; f) instalaţie nou-intrată - orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care a obţinut prima dată autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 sau care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privinţa acestei extinderi;----------Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. g) operator - orice persoană care gestionează şi controlează o instalaţie sau care, potrivit legislaţiei în vigoare, a fost învestită cu putere de decizie economică asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;----------Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. h) parte prevăzută în anexa nr. I - ţară înscrisă în anexa nr. I la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care a ratificat Protocolul de la Kyoto aşa cum se prevede în art. 1 alin. (7) din Protocolul de la Kyoto; i) persoană - orice persoană fizică sau juridică; j) public - una sau mai multe persoane şi, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională, asociaţii, organizaţii sau grupuri de persoane; k) reducere de emisii certificată (CER) - o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent, provenită de la o activitate de proiect desfăşurată în concordanţă cu art. 12 din Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile privind art. 12 adoptate de conferinţele părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto; l) registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea în mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;----------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. m) tonă de dioxid de carbon echivalent - o tonă metrică de dioxid de carbon sau o cantitate din oricare alt gaz cu efect de seră prevăzut în anexa nr. 2, cu un potenţial de încălzire globală echivalent unei tone metrice de dioxid de carbon; n) unitate de reducere a emisiilor (ERU) - o unitate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, egală cu o tonă de dioxid de carbon echivalent, provenită de la o activitate de proiect desfăşurată în concordanţă cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto şi cu deciziile privind art. 6 adoptate de conferinţele părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto. o) an de referinţă - în înţelesul art. 2^1, reprezintă primul an calendaristic de funcţionare, în cazul unui operator de aeronave care a început să efectueze o activitate de aviaţie în Uniunea Europeană după 1 ianuarie 2006 şi, respectiv, anul calendaristic care a început la 1 ianuarie 2006 pentru operatorii de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie anterior datei de 1 ianuarie 2006;--------------Lit. o) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. p) operator de aeronave - persoana care operează o aeronavă în momentul în care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 sau proprietarul aeronavei, dacă persoana respectivă nu este cunoscută ori identificată de către proprietarul aeronavei;--------------Li. p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. q) operator de transport aerian comercial - un operator care, în schimbul unei remuneraţii, furnizează publicului servicii de transport aerian regulate sau neregulate pentru transportul pasagerilor, mărfurilor sau al poştei;--------------Lit. q) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. r) emisii atribuite din aviaţie - emisiile generate de toate zborurile care se încadrează în activităţile de aviaţie prevăzute în anexa nr. 1 şi care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru şi de zborurile care sosesc dintr-o ţară terţă pe un astfel de aerodrom;--------------Li. r) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. s) emisiile istorice din aviaţie - media emisiilor anuale din perioada 2004-2006, la nivelul Uniunii Europene, generate de aeronavele care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1;--------------Lit. s) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. ş) statul membru de administrare - statul care răspunde de administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în ceea ce priveşte un operator de aeronave;--------------Lit. ş) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. t) perioade ulterioare - perioade de timp succesive de 8 ani, subsecvente perioadei 2013-2020;--------------Lit. t) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. ţ) indicator de referinţă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră raportat la o tonă-kilometru, calculat prin împărţirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada prevăzută la art. 12^2 la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit transmise Comisiei Europene de către statele membre;----------Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. u) rezerva specială pentru anumiţi operatori de aeronave - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave conform art. 15 pentru perioadele prevăzute la art. 12^2, care reprezintă 3% din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite la nivelul Uniunii Europene;----------Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. v) indicator de referinţă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, conform art. 15 - indicatorul calculat prin împărţirea numărului de certificate din rezerva specială la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările operatorilor de aeronave care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (5) lit. a) pentru alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, transmise Comisiei Europene de către statele membre, şi creşterea absolută a datelor tonăkilometru care depăşeşte procentul prevăzut la art. 15 alin. (5) lit. b) în cazul operatorilor de aeronave care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (5) lit. b), incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, transmise Comisiei Europene de către statele membre;--------------Lit. v) a art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. x) ardere - orice oxidare a combustibililor, indiferent de modul în care este utilizată energia termică, electrică sau mecanică produsă prin acest proces şi orice alte activităţi asociate, inclusiv spălarea gazelor reziduale;----------Lit. x) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. y) producător de energie electrică - un operator care deţine o instalaţie care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în vederea vânzării către terţe părţi şi care nu desfăşoară nicio altă activitate prevăzută în anexa nr. 1 în afară de «arderea combustibililor.----------Lit. y) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. z) instalaţie aflată în rezervă sau în standby - instalaţie care nu funcţionează, dar are o autorizaţie de funcţionare valabilă, poate fi pornită în orice moment şi a cărei întreţinere se realizează în mod regulat.----------Lit. z) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate acestora. (2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizează datele şi informaţiile în legătură cu operatorii aerieni români care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi sprijinul pentru clarificarea informaţiilor comunicate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 5 (1) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale, condiţiile şi procedura aferente emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se corelează cu cele prevăzute pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 6 (1) Pentru a obţine autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei împreună cu documentaţia în care sunt descrise:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. a) instalaţia şi activităţile desfăşurate, inclusiv tehnologia utilizată; b) materiile prime şi materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de gaze cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. c) sursele de emisii de gaze cu efect de seră ale instalaţiilor care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; d) planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (2) Solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră este însoţită de un rezumat netehnic al documentaţiei depuse. (3) Competenţele şi procedura de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Operatorul are obligaţia să asigure autorităţii competente pentru protecţia mediului corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).------------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 10 martie 2010.  +  Articolul 7 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite/revizuieşte, după caz, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalaţia sau o parte a acesteia, dacă operatorul îndeplineşte cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră poate acoperi una sau mai multe instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, situate pe acelaşi amplasament, şi care sunt operate sau controlate de acelaşi operator.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 8Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră conţine: a) numele şi adresa operatorului/denumirea şi sediul, după caz; b) o descriere a activităţilor şi a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de instalaţie; c) cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.----------Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. e) obligaţia de a restitui, până la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care s-a făcut monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalaţia respectivă, verificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu normele privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave.----------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 9 (1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacităţii, nivelului de activitate sau ale funcţionării unei instalaţii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de câte ori intervin modificări în instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) La schimbarea operatorului unei instalaţii care deţine o autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, noul operator are obligaţia să solicite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului revizuirea autorizaţiei cu privire la denumirea şi sediul noului operator, în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (4) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1).----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Operatorul de aeronave are obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (3), şi a planului de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (4), în termen de 45 de zile de la data producerii modificării.----------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate în planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi în planul de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, după caz.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (7) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului şi operatorului de aeronave informaţii suplimentare în legătură cu informaţiile furnizate conform alin. (1) şi (5).----------Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 10Începând cu cea de a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013-2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează linear, pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor linear de 1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în conformitate cu Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 10^1 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului publică şi transmite Comisiei Europene până la 30 septembrie 2011 lista instalaţiilor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărei instalaţii**). (2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1), pentru instalaţiile în care se desfăşoară una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, operatorii au obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului datele necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate*).----------Alin. (2) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Instalaţiile care nu sunt înscrise în lista menţionată la alin. (1) nu primesc certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit. (4) Informaţiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (4) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Informaţiile din rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, verificate, pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.----------Alin. (5) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Informaţiile care pot afecta activitatea operatorului din punct de vedere comercial, indicate de operator şi operatorul de aeronave în rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, sunt exceptate de la prevederile alin. (5).----------Alin. (6) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (7) Informaţiile care fac obiectul secretului profesional pot fi dezvăluite doar în cazul în care legislaţia în vigoare prevede acest lucru.----------Alin. (7) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că toate deciziile şi rapoartele referitoare la cantitatea şi alocarea certificatelor şi la monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor şi informaţiile prevăzute la art. 14^1 şi art. 14^2 sunt aduse imediat la cunoştinţa publicului, prin publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei, astfel încât să se garanteze accesul nediscriminatoriu la aceste informaţii.----------Alin. (8) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (9) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a prevederilor din Decizia 2011/278/UE.----------Alin. (9) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.----------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 12^1Pentru perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave reprezintă 97% din emisiile istorice din aviaţie.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 12^2Pentru perioada 1 ianuarie 201331 decembrie 2020 şi pentru fiecare perioadă ulterioară, numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave reprezintă 95% din suma emisiilor istorice din aviaţie înmulţită cu numărul de ani din perioada respectivă.--------------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 12^3 (1) Pentru perioada prevăzută la art. 12^1 şi începând cu 1 ianuarie 2013, 15% din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave sunt supuse licitării. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 12^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 12^3 a fost abrogat de art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 28 decembrie 2011. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 12^3 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.--------------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 14^1*) (1) Operatorii care deţin instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, care sunt incluse în schema de comercializare începând cu anul 2013, au obligaţia să transmită autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, până la 30 aprilie 2010, datele privind emisiile de gaze cu efect de seră, argumentate corespunzător şi verificate de către verificatori acreditaţi sau de institute de cercetare acreditate ori atestate, după caz, în domeniile pentru care se realizează verificarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră.----------Alin. (1) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Formatul de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, prevăzute la alin. (1), precum şi metodologia de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri. (3) În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră transmise de operatori sunt argumentate în mod corespunzător, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului le transmite Comisiei Europene până la 30 iunie 2010.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 10 martie 2010.  +  Articolul 14^2 (1) Operatorul de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 poate solicita alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru fiecare dintre perioadele definite la art. 12^1 şi 12^2. (2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului de către operatorul de aeronave, însoţită de raportul datelor tonă-kilometru, verificat de un verificator acreditat şi întocmit pentru activităţile de aviaţie realizate în anul de monitorizare corespunzător perioadei pentru care se solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit.----------Alin. (2) al art. 14^2 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Anul de monitorizare este anul calendaristic care se încheie cu 24 de luni înainte de începutul perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit. În ceea ce priveşte perioada prevăzută la art. 12^1, anul de monitorizare este 2010. (4) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune cu cel puţin 21 de luni înainte de începerea perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit. (5) În ceea ce priveşte perioada prevăzută la art. 12^1, solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune până la 31 martie 2011. (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene solicitările prevăzute la alin. (1) cu cel puţin 18 luni înainte de începerea perioadei pentru care operatorul de aeronave solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit sau până la 30 iunie 2011 pentru perioada prevăzută la art. 12^1. (7) Raportul date tonă-kilometru prevăzut la alin. (2) se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (7) al art. 14^2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (8) Operatorul de aeronave are obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate în raportul de monitorizare a datelor tonă-kilometru prevăzut la alin. (2).--------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 14^3 (1) În termen de 3 luni de la data adoptării de către Comisia Europeană a deciziei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului calculează şi publică prin ordin al conducătorului acesteia: a) numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat pentru perioada respectivă fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 14^2 alin. (6), calculat prin înmulţirea datelor tonă-kilometru din raportul date tonă-kilometru verificat cu indicatorul prevăzut la alin. (2) lit. e); şi b) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat anual fiecărui operator de aeronave, calculat prin împărţirea numărului total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, stabilit potrivit prevederilor lit. a), la numărul de ani din perioada în care operatorul de aeronave efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1*). (2) Decizia Comisiei Europene menţionată la alin. (1) se referă la: a) numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat pentru perioada respectivă; b) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră licitate în perioada respectivă; c) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră disponibile în rezerva specială a operatorilor de aeronave pentru perioada respectivă; d) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit pentru perioada respectivă, calculat prin scăderea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră menţionat la lit. b) şi c) din numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră stabilit conform lit. a); e) indicatorul de referinţă definit la art. 3 lit. ţ).--------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 14^4 (1) Se alocă certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru producerea de energie termică sau agent de răcire în sisteme de încălzire centralizată, precum şi în instalaţiile de cogenerare de înaltă eficienţă, definite la art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic. (2) Luând în considerare prevederile alin. (1), precum şi fără a aduce atingere prevederilor art. 15^1, se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică, pentru instalaţiile de captare de dioxid de carbon, conductele de transport de dioxid de carbon sau siturile de stocare a dioxidului de carbon.----------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 15 (1) La stabilirea modului de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit se ia în considerare şi accesul instalaţiilor nou-intrate. Operatorii care deţin instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care îndeplinesc condiţiile legale în vigoare pentru a fi considerate instalaţii nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada a treia a schemei de comercializare, pot beneficia de alocare de certificate cu titlu gratuit din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate în condiţiile stabilite de Decizia 2011/278/UE.----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare administrator naţional, emite în contul operatorilor certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1), aferente fiecărui an, până la data de 28 februarie a anului respectiv şi certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit în condiţiile art. 15^1.----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Pentru anul 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv după emiterea deciziei de către Comisia Europeană.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (4) Până la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2017-2020, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional, emite certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv.----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Un operator de aeronave poate solicita, în condiţiile legii, alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială pentru anumiţi operatori de aeronave, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:----------Partea introductivă a alin. (5) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. a) începe să efectueze o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1, după anul de monitorizare pentru care rapoartele datelor tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat au fost depuse de operatorii de aeronave în conformitate cu art. 14^2 pentru una dintre perioadele prevăzute la art. 12^2; b) datele tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat cresc anual în medie cu peste 18% între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, în conformitate cu art. 14^2, pentru una dintre perioadele prevăzute la art. 12^2, şi al doilea an calendaristic al perioadei în cauză.--------------Alin. (5) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (6) Operatorul de aeronave poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit în conformitate cu alin. (5), cu condiţia ca activitatea de aviaţie efectuată să nu reprezinte continuarea integrală sau parţială a unei activităţi de aviaţie desfăşurată anterior de alt operator de aeronave.--------------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (7) Un operator de aeronave care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) poate depune la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului o solicitare privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit din rezerva specială, până la data de 30 iunie a celui de-al treilea an al perioadei prevăzute la art. 12^2 la care se referă.----------Alin. (7) al art. 15 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (8) Numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate unui operator de aeronave care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. b) nu poate fi mai mare de 1.000.000.--------------Alin. (8) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (9) Solicitarea prevăzută la alin. (7) conţine: a) raportul datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu anexa nr. 4 şi verificat de un verificator acreditat în conformitate cu criteriile din anexa nr. 5, pentru activităţile de aviaţie prevăzute în anexa nr. 1 efectuate de operatorul de aeronave în cel de-al doilea an calendaristic al perioadei prevăzute la art. 12^2 la care se referă solicitarea; b) dovada privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6).--------------Alin. (9) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (10) La solicitarea depusă conform alin. (9), operatorii de aeronave care au îndeplinit condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. b) au obligaţia să transmită suplimentar documentele care demonstrează: a) creşterea procentuală a datelor tonă-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 14^2, cu privire la perioada prevăzută la art. 12^2, şi al doilea an calendaristic al perioadei respective; b) creşterea absolută a datelor tonă-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele datelor tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 14^2, cu privire la perioada prevăzută la art. 12^2, şi al doilea an calendaristic al perioadei respective; c) creşterea absolută a datelor tone-kilometru, înregistrată de operatorul de aeronave între anul de monitorizare pentru care au fost depuse rapoartele date tonă-kilometru, verificate de un verificator acreditat, în conformitate cu art. 14^2, cu privire la perioada prevăzută la art. 12^2, şi al doilea an calendaristic al perioadei respective, care depăşeşte procentul prevăzut la alin. (5) lit. b).--------------Alin. (10) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (11) În termen de cel mult 6 luni de la termenul pentru depunerea solicitărilor prevăzut la alin. (7), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene solicitările operatorilor de aeronave privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială.--------------Alin. (11) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (12) În termen de 3 luni de la data adoptării de către Comisia Europeană a deciziei privind indicatorul definit la art. (3) lit. v), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului calculează, aprobă prin ordin al conducătorului acesteia şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I: a) numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat din rezerva specială fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11); b) numărul anual de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocat din rezerva specială fiecărui operator de aeronave a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11), calculat prin împărţirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră prevăzut la lit. a) la numărul de ani calendaristici rămaşi din perioada la care se referă alocarea.--------------Alin. (12) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (13) Pentru operatorul de aeronave care se află în situaţia prevăzută la alin. (5) lit. a), numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzut la alin. (12) lit. a), se calculează prin înmulţirea indicatorului definit la art. (3) lit. v) cu datele tonă-kilometru verificate de un verificator acreditat, incluse în solicitarea transmisă Comisiei Europene conform alin. (11).--------------Alin. (13) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (14) Pentru operatorul de aeronave care se află în situaţia prevăzută la alin. (5) lit. b), numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (12) lit. a) se calculează prin înmulţirea indicatorului definit la art. (3) lit. v) cu valoarea creşterii absolute a datelor tonă-kilometru prevăzute la alin. (10) lit. c) din solicitarea transmisă Comisiei Europene în conformitate cu alin. (11).--------------Alin. (14) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (15) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră din rezerva specială rămase neutilizate sunt valorificate prin licitaţie.--------------Alin. (15) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 15^1 (1) Pentru producătorii de energie electrică ce erau în funcţiune până la data de 31 decembrie 2008 sau al căror proces de investiţie a fost iniţiat până la aceeaşi dată se alocă tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu condiţia utilizării contravalorii certificatelor alocate pentru finanţarea investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii*). (2) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru producătorii de energie electrică, este posibilă dacă este îndeplinită una dintre condiţiile: a) în 2007, reţeaua naţională de energie electrică nu era conectată direct sau indirect la reţeaua/sistemul interconectat exploatat (ă) de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE); b) în 2007, reţeaua naţională de energie electrică a fost conectată direct sau indirect la reţeaua exploatată de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE) doar printr-o singură linie cu o capacitate de mai puţin de 400 MW; sau c) în 2006, peste 30% din energia electrică a fost produsă din combustibili fosili şi PIB pe cap de locuitor nu a depăşit 50% din PIB mediu pe cap de locuitor la preţurile pieţei din Comunitate.----------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 15^2 (1) Lista sectoarelor şi subsectoarelor expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este stabilită prin Decizia 2010/2/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorităţile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de-a treia perioade a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să se bazeze pe stabilirea unor criterii de referinţă ex ante pentru emisiile indirecte de dioxid de carbon pe unitatea de producţie. Aceste criterii de referinţă ex ante se calculează, într-un sector sau subsector dat, ca fiind produsul dintre consumul de energie electrică pe unitatea de producţie corespunzătoare celei mai eficiente tehnologii disponibile şi emisiile de dioxid de carbon aferente producţiei de electricitate relevante la nivel european. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 15^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.----------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 15^3 (1) Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalaţii care şi-a încetat funcţionarea. (2) Operatorul unei instalaţii care a încetat să mai desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care a fost emisă autorizaţia de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la data la care instalaţia şi-a încetat definitiv sau temporar activitatea. (3) Instalaţia care nu funcţionează, dar anterior a funcţionat, iar operatorul nu poate garanta că instalaţia îşi va relua activitatea în termen de cel mult 6 luni de la data încetării funcţionării, este considerată o instalaţie care şi-a încetat definitiv funcţionarea sub schema de comercializare. (4) Pentru instalaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite decizia de ieşire de sub incidenţa schemei de comercializare, precum şi obligaţiile operatorului, conform cu prevederile prezentei hotărâri, care se comunică în scris operatorului. În situaţia în care instalaţia începe să desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care se emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră potrivit legii, operatorul poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, în condiţiile respectării cerinţelor legale pentru acest scop şi cele ale Deciziei 2011/278/UE. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instalaţiile care sunt menţinute în rezervă sau în standby şi cele care funcţionează după un program sezonier, dacă acestea îndeplinesc simultan următoarele condiţii, conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Decizia 2011/278/UE:a)autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se află în termenul de valabilitate;b)instalaţia poate fi pornită în orice moment fără a-i fi aduse modificări fizice;c)întreţinerea instalaţiei se efectuează cu regularitate. (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului informaţii şi clarificări suplimentare, inclusiv documente referitoare la starea instalaţiei. (7) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (6).----------Art. 15^3 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 16 (1) Operatorul şi operatorul de aeronave pot folosi în perioada a treia a schemei de comercializare, pentru conformare, CER şi ERU, cu respectarea limitelor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în procent de cel puţin 4,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020 pentru instalaţiile nou-intrate, instalaţiile care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi instalaţiile nou-intrate în perioada 2008-2012 cărora nu li s-a acordat dreptul de a utiliza aceste unităţi. (3) Pentru operatorii de aeronave este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în cuantum de cel puţin 1,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020. (4) Operatorii pot să utilizeze CER şi ERU rezultate din activităţi de proiect până la un procent de cel puţin 11% din alocarea aferentă perioadei 2008-2020 sau cantitatea stabilită pentru perioada 2008-2012 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, luându-se în considerare cantitatea cea mai mare. (5) Prevederile alin. (1) se aplică până la data de 31 martie 2015. (6) CER şi ERU prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) provin din activităţi de proiect care au înregistrat reduceri de emisii de gaze cu efect de seră înainte de 1 ianuarie 2013; b) provin din activităţi de proiect, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2013, dar înregistrează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră începând cu perioada 2013-2020. (7) Prevederile alin. (1) se aplică pentru CER provenite din toate tipurile de proiecte care au fost eligibile pentru a fi utilizate în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012, până la data ratificării unui acord în acest sens între România, statele respective şi Uniunea Europeană sau până la data de 31 decembrie 2020, luându-se în considerare data cea mai apropiată dintre aceste acorduri.----------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. (8) Pentru cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, se interzice utilizarea unităţilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la o activitate de proiect prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 550/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 privind stabilirea, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a anumitor restricţii aplicabile utilizării de credite internaţionale rezultate din proiecte ce implică utilizarea de gaze industriale. (9) Utilizarea CER şi ERU se realizează în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei.----------Alin. (9) al art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ia măsurile necesare pentru aprobarea situaţiei de referinţă pentru activităţile de proiect, potrivit deciziilor ulterioare ale conferinţelor părţilor la Protocolul de la Kyoto, cu legislaţia naţională armonizată cu acquis-ul comunitar, ţinând seama de perioadele de tranziţie prevăzute în Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. (2) Până la data de 31 decembrie 2012, pentru activităţile de proiect prevăzute la art. 6 şi 12 din Protocolul de la Kyoto, care reduc sau limitează în mod direct emisiile de la o activitate care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, unităţile de reducere a emisiilor (ERU) sau reducerile de emisii certificate (CER) nu pot fi emise decât dacă un număr egal de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este anulat de către operatorul activităţii respective, pentru evitarea dublei contabilizări.--------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (3) Până la data de 31 decembrie 2012, pentru activităţile de proiect prevăzute la art. 6 şi 12 din Protocolul de la Kyoto, care reduc sau limitează în mod indirect emisiile de la o instalaţie care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, unităţile de reducere a emisiilor (ERU) sau reducerile de emisii certificate (CER) nu pot fi emise decât dacă un număr egal de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, provenite din unităţile de reducere a emisiilor (ERU) sau reducerile de emisii certificate (CER), este anulat din registrul naţional, pentru evitarea dublei contabilizări. (4) La activităţi de proiect pot participa operatori publici sau privaţi, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului rămâne responsabilă pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi de Protocolul de la Kyoto şi se asigură că participarea la activităţi de proiect se realizează în conformitate cu liniile directoare şi cu procedurile relevante adoptate ulterior de conferinţele părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice şi la Protocolul de la Kyoto. (6) În cazul aprobării activităţilor de proiect privind producerea de energie hidroelectrică în instalaţii cu o putere instalată mai mare de 20 MW, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului verifică respectarea, pe parcursul derulării activităţilor de proiect, a criteriilor şi liniilor directoare internaţionale, inclusiv cele prevăzute de Comisia Mondială privind Barajele. (7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorizează numai activităţile de proiect prevăzute la alin. (1) în care toţi participanţii la proiect au sediul într-o ţară care a încheiat acordul internaţional referitor la aceste proiecte sau în care sunt în vigoare dispoziţii privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.----------Alin. (7) al art. 17 a fost introdus de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 18 (1) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se pot transfera: a) între persoane române şi persoane din alte state membre ale Comunităţii Europene; b) între persoane române şi persoane din terţe ţări, altele decât cele din Comunitatea Europeană, doar dacă certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt recunoscute reciproc, în baza acordurilor internaţionale încheiate de Comunitatea Europeană cu alte ţări prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto, fără alte restricţii decât cele prevăzute în prezenta hotărâre şi în reglementările adoptate în aplicarea acestora. (2) Operatorul fiecărei instalaţii are obligaţia de a restitui, până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, altul decât numărul de certificate pentru aviaţie, verificate potrivit dispoziţiilor art. 22, iar aceste certificate se anulează ulterior.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (3) Operatorul de aeronave are obligaţia de a restitui, până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră generate în anul calendaristic anterior de activităţile de aviaţie pentru care este considerat operator de aeronave, verificate potrivit dispoziţiilor art. 22, iar aceste certificate se anulează ulterior.--------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (4) Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră se anulează în orice moment, la solicitarea persoanei care le deţine.--------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (5) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise de autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute de administratorul naţional.----------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Abrogat.----------Alin. (6) al art. 18 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (7) Obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră nu se aplică şi emisiilor care, conform verificărilor, sunt captate şi transportate, în vederea stocării permanente, într-un sit pentru care este emisă o autorizaţie de stocare în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2013.----------Alin. (7) al art. 18 a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (8) Operatorul care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită pentru prima dată emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră are obligaţia ca, în termen de 20 de zile lucrătoare de la emiterea autorizaţiei, să solicite administratorului naţional deschiderea în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră a unui cont de depozit pentru operatori.----------Alin. (8) al art. 18 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (9) În termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea planului de monitorizare, operatorul de aeronave are obligaţia de a solicita administratorului naţional deschiderea în Registrul Uniunii Europene a unui cont de depozit pentru operatorii de aeronave.----------Alin. (9) al art. 18 a fost introdus de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 19Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, care au fost înregistrate în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt valabile pentru emisiile din perioada prevăzută la art. 12^1 sau 12^2.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 20 (1) În termen de 4 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 8 ani a schemei de comercializare, administratorul naţional anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3).----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) În ceea ce priveşte perioada prevăzută la art. 12^1, administratorul conturilor naţionale deschise în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3). (3) Începând cu 1 mai 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite persoanelor fizice şi juridice certificate de emisii de gaze cu efect de seră valabile pentru perioada în curs, care să înlocuiască certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deţinute de acestea care sunt anulate, cu excepţia celor anulate ca urmare a restituirii conform art. 18 alin. (2) şi (3).----------Art. 20 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 21 (1) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să monitorizeze şi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (2) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 14^2, are obligaţia să monitorizeze şi să raporteze datele tonă-kilometru în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 601/2012.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (3) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să depună anual la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.----------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.(3^1) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul privind îmbunătăţirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (3^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.(3^2) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a pune în aplicare conţinutul raportului de îmbunătăţire cu privire la metodologia de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu cerinţele art. 69 din Regulamentul (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (3^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. (4) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 14^2, are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu cel puţin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (3) şi raportul de monitorizare prevăzut la alin. (12) se întocmesc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (6) Operatorul de aeronave are obligaţia să depună planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (6) al art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. (7) Operatorul de aeronave care începe să desfăşoare o activitate prevăzută în anexa nr. 1 după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare menţionat la alin. (3) în termen de 45 de zile de la data începerii activităţii.----------Alin. (7) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (8) Planurile de monitorizare menţionate la alin. (3) şi (4), depuse la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt luate în considerare de autoritatea competentă.----------Alin. (8) al art. 21 a fost modificat de pct. 43 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. (9) Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3) şi (4) revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.----------Alin. (9) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (10) Cuantumul tarifelor percepute de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru aprobarea planului de monitorizare a emisiilor şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, având destinaţia stabilită conform dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (10) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (11) Valoarea tarifelor prevăzute la alin. (10) se stabileşte în euro şi se achită, în avans şi integral, în contul afişat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii.----------Alin. (11) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (12) În primul trimestru al fiecărui an, operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalaţia sau aeronava pe care o gestionează, pentru anul precedent, până cel târziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la data de 1 ianuarie 2010.----------Alin. (12) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (13) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea informaţiilor din documentele prevăzute la alin. (12).----------Alin. (13) al art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (14) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să arhiveze planurile de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră şi rapoartele datelor tonă-kilometru, după caz, pentru o perioadă de 10 ani, însoţite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditaţi potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului.----------Alin. (14) al art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (15) În scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 601/2012, operatorul de aeronave utilizează formatele standard elaborate de Comisia Europeană pentru planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, planul de monitorizare a datelor tonă-kilometru, raportul privind emisiile anuale şi raportul privind datele tonă-kilometru.----------Alin. (15) al art. 21 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 22 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12) şi art. 14^2 alin. (2) sunt verificate de verificatori acreditaţi, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor datelor tonă-km şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la contul naţional din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ridicarea măsurii de suspendare a conturilor naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se va face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este declarat satisfăcător.----------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 23Deciziile cu privire la alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, informaţiile privind activităţile de proiect la care România participă ori pentru care aprobă participarea operatorilor publici sau privaţi, precum şi rapoartele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la art. 21, deţinute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, se pun la dispoziţia publicului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.  +  Articolul 24 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este administratorul naţional al conturilor în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră.----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Registrul Uniunii Europene, prin administratorul naţional, asigură evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deţinute, transferate şi anulate, inclusiv a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Orice persoană poate deţine certificate de emisii de gaze cu efect de seră. (4) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, administrat la nivel naţional, este accesibil titularilor de cont, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 389/2013.----------Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră conţine conturi naţionale în care sunt înregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, deţinute de fiecare persoană şi în care sunt evidenţiate operaţiunile cu aceste certificate şi cu unităţile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto.----------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Regulamentul privind gestionarea şi operarea în conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (7) Administratorul naţional percepe un tarif la deschiderea unui cont şi un tarif corespunzător operării respectivului cont.----------Alin. (7) al art. 24 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (8) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (7) se stabileşte anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (8) al art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 25 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea în aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se referă la alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, funcţionarea registrului, aplicarea prevederilor referitoare la monitorizarea şi raportarea emisiilor, verificarea, acreditarea organismelor de verificare şi regimul juridic şi fiscal al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite o dată la 2 ani Comisiei Europene un raport care să arate că, potrivit prevederilor Protocolului de la Kyoto şi deciziilor ulterioare adoptate de conferinţele părţilor la Protocolul de la Kyoto, utilizarea activităţilor de proiect este suplimentară acţiunilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră întreprinse la nivel naţional.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 28 (1) Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3), pentru perioada prevăzută la art. 12^2 se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 36 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu situaţia operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante.----------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 28 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010. (4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) nu exonerează operatorul sau operatorul de aeronave de la obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificate în registrul naţional, până la data la care restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor din următorul an calendaristic.--------------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010. (5) În situaţia în care un operator de aeronave nu respectă prevederile legale în vigoare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita Comisiei Europene să decidă impunerea unei interdicţii de operare pentru operatorul de aeronave.----------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Solicitarea transmisă potrivit alin. (5) conţine: a) dovada faptului că operatorul de aeronave nu a îndeplinit obligaţiile care îi revin conform prezentei hotărâri; b) informaţiile privind măsurile de punere în executare întreprinse de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru îndeplinirea de către operatorul de aeronave a obligaţiilor legislative care revin operatorului în cauză.----------Lit. b) a alin. (6) al art. 28 a fost modificată de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. c) o justificare pentru impunerea interdicţiei de operare la nivelul Uniunii Europene; precum şi d) o recomandare privind domeniul de aplicare a interdicţiei de operare la nivelul Uniunii Europene şi orice condiţii care ar trebui să se aplice în acest caz*).--------------Alin. (6) al art. 28 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010. (7) Înainte de adoptarea deciziei prevăzute la alin. (5), în situaţia în care acest lucru este posibil, au loc consultări între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autoritatea responsabilă pentru supravegherea operatorului de aeronave în cauză şi Comisia Europeană.----------Alin. (7) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul de aeronave cu privire la informaţiile comunicate şi luate în considerare de Comisia Europeană la adoptarea deciziei de impunere a unei interdicţii de operare prevăzute la alin. (5).----------Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (9) Operatorul de aeronave se poate adresa în scris Comisiei Europene, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia Europeană comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile prevăzute la alin. (8).----------Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (10) Autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor pune în aplicare pe teritoriul României deciziile adoptate de Comisia Europeană privind impunerea unei interdicţii de operare operatorului de aeronave şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile stabilite la nivel naţional pentru aplicarea acestor decizii*).--------------Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 28^1 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (4), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 14^2 alin. (8) şi ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (3^1), (3^2), (5), (6), (12), (13) şi (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei*);----------Lit. d) a alin. (1) al art. 28^1 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015. e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6), cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei. g) nerespectarea prevederilor art. 15^3 alin. (2) şi (7), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 28^1 a fost introdusă de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.----------Alin. (1) al art. 28^1 a fost modificat de pct. 37 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care informează Garda Naţională de Mediu.----------Alin. (2) al art. 28^1 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) se face de către personalul desemnat din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.--------------Alin. (3) al art. 28^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.300 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 decembrie 2010.------------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 10 martie 2010.  +  Articolul 29Contravenţiilor prevăzute la art. 28^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 39 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Articolul 30Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului afişează anual, pe propria pagină de internet numele operatorilor şi operatorilor de aeronave care au încălcat prevederile art. 18 alin. (2) şi (3).----------Art. 30 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.  +  Articolul 30^1Documentele depuse de operatorii de aeronave la autorităţile competente sunt în limba română.--------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 30^2Activităţile prevăzute la anexa nr. 1, cu excepţia celor referitoare la activităţile de aviaţie, intră în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de la 1 ianuarie 2013.--------------Art. 30^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010.  +  Articolul 31Abrogat.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 133 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 10 martie 2010.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L275/2003, prevederile Directivei 2004/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L338/2004, prevederile Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L8 din 13 ianuarie 2009, şi prevederile Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 40 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.

  PRIM-MINISTRU

  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

  Sulfina Barbu

  p. Ministrul economiei şi comerţului,

  Eugen Ţapu-Năzare,

  secretar de stat

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Vasile Blaga

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Doina-Elena Dascălu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 14 iunie 2006.Nr. 780.  +  Anexa 1CATEGORIILEde activităţi cărora li se aplică Hotărârea Guvernuluinr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră1. Instalaţiile sau părţile de instalaţii utilizate pentru cercetare, dezvoltare şi testare de produse şi procese noi şi instalaţiile care utilizează exclusiv biomasă nu intră sub incidenţa prezentei hotărâri.2. Valorile pragurilor menţionate mai jos se referă în general la capacităţi de producţie sau randamente. În cazurile în care în cadrul aceleiaşi instalaţii se efectuează mai multe activităţi care se încadrează în aceeaşi categorie, capacităţile acestor activităţi se însumează.3. La calcularea puterii termice nominale totale a unei instalaţii pentru a se decide cu privire la includerea acesteia în sistemul comunitar, se însumează puterea termică nominală a tuturor unităţilor tehnice care fac parte din aceasta şi în care se ard combustibili în cadrul instalaţiei respective. Aceste unităţi ar putea include orice tip de cazane, arzătoare, turbine, încălzitoare, furnale, incineratoare, cuptoare de calcinare, etuve, cuptoare, uscătoare, motoare, pile de combustie, instalaţii de ardere în buclă chimică, facle şi instalaţii de postcombustie termică sau catalitică. Instalaţiile cu putere termică nominală mai mică de 3 MW şi instalaţiile care utilizează exclusiv biomasă nu sunt luate în calcul. Instalaţiile care utilizează exclusiv biomasă includ instalaţii care folosesc combustibili fosili doar la pornirea sau la oprirea instalaţiei.4. Dacă o instalaţie deserveşte o activitate în cazul căreia pragul nu este exprimat ca putere termică nominală totală, pragul pentru activitatea respectivă are prioritate la luarea deciziei privind includerea în sistemul comunitar.5. Dacă se constată că într-o instalaţie se depăşeşte pragul de capacitate pentru vreo activitate menţionată în prezenta anexă, se includ în permisul de emisii de gaze cu efect de seră toate instalaţiile în care se ard combustibili, altele decât instalaţiile pentru incinerarea deşeurilor periculoase sau municipale.6. De la 1 ianuarie 2012 sunt incluse toate zborurile care sosesc pe sau pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană. ┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Activităţi │ Emisii de gaze cu │ │ │ efect de seră │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Arderea combustibililor în instalaţii cu putere │Dioxid de carbon │ │termică nominală totală de peste 20 MW (cu excepţia │ │ │instalaţiilor pentru incinerarea deşeurilor │ │ │periculoase sau municipale) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Rafinarea uleiurilor minerale │Dioxid de carbon │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea cocsului │Dioxid de carbon │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Prăjirea sau sinterizarea, inclusiv peletizarea, │Dioxid de carbon │ │a minereurilor metalice (inclusiv a minereurilor │ │ │sulfidice) │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea fontei sau oţelului (topire primară sau │Dioxid de carbon │ │secundară), inclusiv instalaţii pentru turnare │ │ │continuă, cu o capacitate de producţie mai mare de │ │ │2,5 tone pe oră │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea sau prelucrarea metalelor feroase │Dioxid de carbon │ │(inclusiv feroaliaje) atunci când sunt exploatate │ │ │instalaţii de ardere cu o putere termică nominală │ │ │totală de peste 20 MW. │ │ │Prelucrarea include, printre altele, laminoare, │ │ │reîncălzitoare, cuptoare de recoacere, forje, │ │ │topitorii, acoperire şi decapare │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de aluminiu primar │Dioxid de carbon şi │ │ │perfluorocarburi │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de aluminiu secundar atunci când sunt │Dioxid de carbon │ │exploatate instalaţii de ardere cu o putere termică │ │ │nominală totală de peste 20 MW │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, │Dioxid de carbon │ │inclusiv producerea aliajelor, rafinare, │ │ │topire-turnare etc., atunci când sunt exploatate │ │ │instalaţii de ardere cu o putere termică │ │ │nominală totală (incluzând combustibilii folosiţi ca │ │ │agenţi de reducere) de peste 20 MW │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea clincherului de ciment în cuptoare │Dioxid de carbon │ │rotative cu o capacitate de producţie de peste 500 │ │ │de tone pe zi sau în alte cuptoare cu o capacitate │ │ │de producţie de peste 50 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a │Dioxid de carbon │ │magnezitei în cuptoare rotative ori în alte cuptoare │ │ │cu o capacitate de producţie de peste 50 de tone pe │ │ │zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă, cu │Dioxid de carbon │ │o capacitate de topire de peste 20 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Fabricarea prin ardere de produse ceramice, în │Dioxid de carbon │ │special de ţigle, cărămizi, cărămizi refractare, │ │ │plăci ceramice, gresie ceramică sau porţelan, cu o │ │ │capacitate de producţie de peste 75 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Fabricarea de material izolant din vată minerală │Dioxid de carbon │ │folosind sticlă, rocă sau zgură, cu o capacitate de │ │ │ topire de peste 20 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea │Dioxid de carbon │ │plăcilor din ipsos şi a altor produse din gips, │ │ │atunci când sunt exploatate instalaţii de ardere cu │ │ │o putere termică nominală totală de peste 20 MW │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de celuloză din lemn sau alte materiale │Dioxid de carbon │ │fibroase │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de hârtie sau carton, având o capacitate │Dioxid de carbon │ │de producţie mai mare de 20 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de negru de fum, implicând carbonizarea │Dioxid de carbon │ │unor substanţe organice precum uleiurile, gudronul, │ │ │reziduurile de cracare şi de distilare, atunci când │ │ │sunt exploatate instalaţii de ardere cu o putere │ │ │termică nominală totală de peste 20 MW │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea acidului azotic │Dioxid de carbon şi │ │ │oxid de azot │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea acidului adipic │Dioxid de carbon şi │ │ │oxid de azot │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea acidului glioxalic şi glioxilic │Dioxid de carbon şi │ │ │oxid de azot │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea amoniacului │Dioxid de carbon │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea substanţelor chimice organice vrac prin │Dioxid de carbon │ │cracare, reformare, oxidare completă sau parţială ori│ │ │prin procese similare, cu o capacitate de producţie │ │ │care depăşeşte 100 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de hidrogen [H(2)] şi de gaze de sinteză │Dioxid de carbon │ │prin reformare sau oxidare parţială, cu o capacitate │ │ │de producţie care depăşeşte 25 de tone pe zi │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Producerea de sodă calcinată [Na(2)CO(3)] şi de │Dioxid de carbon │ │bicarbonat de sodiu [NaHCO(3)] │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Captarea gazelor cu efect de seră de la instalaţiile │Dioxid de carbon │ │care intră în sfera de aplicare a prezentei hotărâri │ │ │în vederea transportului şi stocării geologice │ │ │într-un sit de stocare autorizat în temeiul │ │ │Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European şi a │ │ │Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea │ │ │geologică a dioxidului de carbon şi de modificare a │ │ │Directivei 85/337/CE a Consiliului, precum şi a │ │ │Directivelor 2000/60/CE 2001/80/CE, 2004/35/CE, │ │ │2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE) nr. │ │ │1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale │ │ │Consiliului │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Transportarea gazelor cu efect de seră prin │Dioxid de carbon │ │intermediul conductelor în vederea stocării geologice│ │ │într-un sit de stocare autorizat în temeiul │ │ │Directivei 2009/31/CE │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Stocarea geologică a gazelor cu efect de seră într-un│Dioxid de carbon │ │sit de stocare în temeiul Directivei 2009/31/CE │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │Aviaţie │Dioxid de carbon │ │Zborurile care pleacă de pe un aerodrom situat pe │ │ │teritoriul unui stat membru căruia i se aplică │ │ │dispoziţiile Tratatului privind Uniunea Europeană sau│ │ │sosesc pe un astfel de aerodrom. │ │ │În această activitate nu sunt incluse: │ │ │a) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul │ │ │unui monarh în funcţie şi al rudelor sale apropiate, │ │ │al şefilor de stat, al şefilor de guvern şi al │ │ │miniştrilor provenind din ţări care nu sunt state │ │ │membre, aflaţi în misiune oficială, cu condiţia ca o │ │ │astfel de situaţie să fie dovedită prin indicatorul │ │ │corespunzător al statutului zborului în planul de │ │ │zbor; │ │ │b) zboruri militare efectuate cu aeronave militare │ │ │şi zboruri ale serviciilor de vamă şi de poliţie; │ │ │c) zboruri legate de misiuni de căutare şi salvare, │ │ │zboruri ale serviciilor de pompieri, zboruri │ │ │umanitare şi zboruri ale serviciilor medicale de │ │ │urgenţă autorizate de către autorităţile competente │ │ │corespunzătoare; │ │ │d) orice zboruri efectuate exclusiv în conformitate │ │ │cu regulile de zbor la vedere definite în anexa 2 la │ │ │Convenţia de la Chicago; │ │ │e) zborurile care se încheie pe aerodromul de unde │ │ │a decolat aeronava şi în timpul cărora nu au avut │ │ │loc aterizări intermediare; │ │ │f) zborurile de instruire efectuate exclusiv în │ │ │scopul obţinerii unei licenţe sau a unei calificări, │ │ │în cazul personalului navigant de conducere, dacă │ │ │acest lucru este dovedit printr-o indicaţie │ │ │corespunzătoare în planul de zbor, cu condiţia ca │ │ │scopul zborului să nu fie transportul de pasageri │ │ │şi/sau de marfă ori poziţionarea sau transportul │ │ │aeronavei; │ │ │g) zboruri efectuate exclusiv în scopul cercetării │ │ │ştiinţifice sau în scopul verificării, al testării │ │ │ori al certificării aeronavei sau a echipamentului │ │ │de bord ori de sol; │ │ │h) zborurile efectuate de aeronave cu o masă maximă │ │ │certificată la decolare mai mică de 5700 kg; │ │ │i) zborurile efectuate în cadrul obligaţiilor de │ │ │serviciu public impuse, în conformitate cu │ │ │Regulamentul (CEE) nr. 2.408/92 al Consiliului din │ │ │23 iulie 1992 privind accesul │ │ │operatorilor de transport aerian comunitari la │ │ │rutele aeriene intracomunitare, pe rutele din │ │ │regiunile ultraperiferice, astfel cum sunt menţionate│ │ │la art. 299 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea │ │ │Europeană, sau pe rutele unde capacitatea de │ │ │transport aerian nu depăşeşte 30.000 de locuri pe an;│ │ │şi │ │ │j) zborurile care, cu excepţia acestei litere, s-ar │ │ │încadra în această activitate, efectuate de un │ │ │operator de transport aerian comercial care │ │ │efectuează fie mai puţin de 243 de zboruri pe │ │ │perioadă, timp de 3 perioade consecutive de câte │ │ │4 luni, fie zboruri al căror total de emisii anuale │ │ │este mai scăzut de 10.000 tone pe an. │ │ │Zborurile efectuate exclusiv pentru transportul, în │ │ │misiuni oficiale, al unui monarh în funcţie şi al │ │ │rudelor sale apropiate, al şefilor de stat, al │ │ │şefilor de guvern şi al miniştrilor unui stat │ │ │membru, aflaţi în misiune oficială, nu pot fi │ │ │excluse în temeiul prezentei litere. │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘--------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010, conform pct. 35 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2GAZELE CU EFECT DE SERĂDioxid de carbon [CO(2)] Hidrofluorocarburi (HFC-uri)Metan [CH(4)] Perfluorocarburi (PFC-uri)Oxid azotos [N(2)O] Hexafluorură de sulf [SF(6)]  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 41 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013.  +  Anexa 4PRINCIPIILEprivind monitorizarea şi raportarea emisiilorde gaze cu efect de seră  +  Partea A Monitorizarea şi raportarea emisiilor din instalaţiile staţionare (1) Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon Monitorizarea emisiilor trebuie să se efectueze pe baza calculelor sau pe baza măsurătorilor. (2) CalculareaCalcularea emisiilor se face utilizându-se următoarea formulă:datele privind activitatea x factorul de emisie x factorul de oxidareDatele privind activitatea (combustibilul folosit, volumul producţiei etc.) trebuie să fie monitorizate pe baza datelor furnizate sau pe baza măsurătorilor.Trebuie să se utilizeze factorii de emisie acceptaţi. Factorii de emisie specifici pentru activităţi specifice sunt acceptaţi pentru toate tipurile de combustibili. Factorii iniţiali de emisie sunt acceptaţi pentru toate tipurile de combustibili, cu excepţia combustibililor necomerciali (combustibili alternativi proveniţi din deşeuri, precum anvelopele şi gazele provenite din procese industriale). Se vor elabora factori iniţiali de emisie specifici pentru cărbune şi factori de emisie specifici Uniunii Europene sau fiecărui producător naţional pentru gazele naturale. Factorii iniţiali de emisie IPCC (Grupul interguvernamental privind schimbările climatice) sunt acceptaţi pentru produsele de rafinărie. Factorul de emisie pentru biomasă este egal cu zero.Dacă factorul de emisie nu ţine cont că o parte din carbon nu se oxidează, atunci trebuie să se folosească un factor de oxidare suplimentar. Dacă factorii de emisie specifici pentru activităţi au fost calculaţi şi s-a luat deja în considerare procesul de oxidare, factorul de oxidare nu se mai aplică.Vor fi utilizaţi factorii impliciţi de oxidare elaboraţi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, în afară de cazul în care operatorul poate demonstra că factorii de emisie specifici pentru activităţi sunt determinaţi cu mai multă acurateţe.Pentru fiecare activitate, instalaţie şi pentru fiecare combustibil trebuie să se efectueze un calcul separat. (3) Măsurarea emisiilorPentru măsurarea emisiilor trebuie să se folosească metodele standard sau acceptate şi care trebuie să fie coroborate cu un calcul al emisiilor. (4) Monitorizarea emisiilor pentru alte gaze cu efect de serăTrebuie să fie folosite metodele standard sau acceptate. (5) Raportarea emisiilorFiecare operator trebuie să includă următoarele informaţii în raportul privind instalaţia:A. Date de identificare a instalaţiei, cuprinzând: a) numele instalaţiei; b) adresa, inclusiv codul poştal şi ţara; c) tipul şi numărul activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, desfăşurate în cadrul instalaţiei; adresa, telefonul, faxul, e-mailul şi datele persoanei de contact; şi d) numele titularului instalaţiei şi numele societăţii-mamă.B. Pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1, desfăşurată pe amplasamentul pentru care se calculează emisiile, trebuie incluse: a) date privind activitatea; b) factori de emisie; c) factori de oxidare; d) emisii totale; şi e) incertitudinea.C. Pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1, desfăşurată pe amplasamentul pentru care sunt măsurate emisiile, trebuie incluse: a) emisii totale; b) informaţii privind credibilitatea metodelor de măsurare; şi c) incertitudinea.D. Pentru emisiile rezultate din procesul de ardere, raportul trebuie să includă, de asemenea, factorul de oxidare, în afara cazului în care oxidarea a fost luată deja în considerare la fundamentarea factorului de emisie specific.Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ia măsurile necesare coordonării cerinţelor de raportare cu celelalte cerinţe de raportare deja existente, pentru a uşura operatorilor sarcina raportării.  +  Partea B Monitorizarea şi raportarea emisiilor provenite din activităţi de aviaţieMonitorizarea emisiilor de dioxid de carbonEmisiile sunt monitorizate prin calcul. Calcularea emisiilor se realizează după formula:consum de combustibil x factor de emisieConsumul de combustibil include combustibilul consumat de unitatea auxiliară de putere. Consumul real de combustibil pentru fiecare zbor este folosit ori de câte ori este posibil şi se calculează după formula:cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării cu combustibil pentru zborul respectiv - cantitatea de combustibil din rezervoarele aeronavei după terminarea alimentării pentru zborul următor + cantitatea de combustibil alimentat pentru zborul următor.----------Formula de calcul al consumului real de combustibil pentru fiecare zbor, pct. "Monitorizarea emisiilor de dioxid de carbon", partea B "Monitorizarea şi raportarea emisiilor provenite din activităţi de aviaţie", anexa 4, a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015.Dacă datele reale privind consumul de combustibil nu sunt disponibile, se foloseşte o metodă standard, pe niveluri de abordare, pentru a estima datele privind consumul de combustibil pe baza celor mai bune informaţii disponibile.Se folosesc factorii standard de emisie din liniile directoare IPCC pentru inventariere din 2006 sau actualizările ulterioare ale respectivelor linii directoare, cu excepţia cazului în care factorii de emisie specifici activităţii, determinaţi de laboratoare acreditate independente care folosesc metode analitice acceptate, sunt mai exacţi. Factorul de emisie pentru biomasă este zero.Pentru fiecare zbor şi combustibil se efectuează un calcul separat.Raportarea emisiilorFiecare operator de aeronave include în raportul prezentat în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (12) din hotărâre următoarele informaţii:A. Informaţii de identificare a operatorului de aeronave, inclusiv:- numele operatorului de aeronave;- statul membru de administrare;- adresa, inclusiv codul poştal şi ţara şi, în cazul în care este diferită, adresa de contact din România;- numerele de înmatriculare ale aeronavelor şi tipurile de aeronave folosite, în perioada de raportare, pentru a efectua activităţile de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavelor;- numărul şi autoritatea emitentă ale certificatului de operator aerian şi ale licenţei de operare pe baza cărora operatorul de aeronave desfăşoară activităţile de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;- adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi e-mail-ul unei persoane de contact; şi- numele proprietarului aeronavei.B. Pentru fiecare tip de combustibil pentru care se calculează emisiile trebuie incluse:- consumul de combustibil;- factorul de emisie;- emisiile cumulate totale, provenite de la toate zborurile efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;- emisii cumulate provenite de la:- toate zborurile efectuate în perioada care face obiectul raportului, care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei, care au plecat de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru şi care au sosit pe un aerodrom situat pe teritoriul aceluiaşi stat membru;- toate celelalte zboruri efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei;- emisiile cumulate provenite de la toate zborurile efectuate în perioada de raportare, care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei, şi care:- au plecat din fiecare stat membru; şi- au sosit în fiecare stat membru dintr-o ţară terţă;- incertitudinea.Monitorizarea datelor tonă-kilometru conform art. 14^2 şi 15 din hotărâre.Pentru cererile de alocare a cotelor în conformitate cu art. 14^2 alin. (1) sau cu art. 15 alin. (5) din hotărâre, valoarea activităţilor de aviaţie se calculează în tone-kilometri, după următoarea formulă:tone-kilometri = distanţa x sarcina utilă,unde:distanţă înseamnă distanţa ortodromică dintre aerodromul de plecare şi cel de sosire plus un factor suplimentar fix de 95 km; şisarcină utilă înseamnă masa totală a mărfurilor, a poştei şi a pasagerilor transportaţi.Pentru calculul sarcinii utile:- numărul de pasageri este numărul de persoane aflate la bord, cu excepţia membrilor echipajului;- un operator de aeronave poate opta să aplice fie masa reală, fie masa standard a pasagerilor şi a bagajelor de cală înregistrate în documentaţia privind masa şi centrajul pentru zborurile relevante sau o valoare standard de 100 kg pentru fiecare pasager şi bagajul său de cală.Raportarea datelor tonă-kilometru conform art. 14^2 şi 15 din hotărâre.Fiecare operator de aeronave introduce următoarele informaţii în solicitarea pe care o depune conform art. 14^2 alin. (1) sau art. 15 alin. (5) din hotărâre:A. Informaţii de identificare a operatorului de aeronave, inclusiv:- numele operatorului de aeronave;- statul membru de administrare;- adresa, inclusiv codul poştal şi ţara şi, în cazul în care este diferită, adresa de contact din România;- numerele de înmatriculare ale aeronavelor şi tipurile de aeronave folosite, pe parcursul anului din solicitare, pentru care este operatorul aeronavei;- numărul şi autoritatea emitentă ale certificatului de operator aerian şi ale licenţei de operare pe baza cărora operatorul de aeronave desfăşoară activităţi de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operator de aeronave;- adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi e-mail-ul unei persoane de contact; şi- numele proprietarului aeronavei.B. Date tonă-kilometru:- numărul de zboruri pe perechi de aerodromuri;- numărul de pasageri-kilometru pe perechi de aerodromuri;- numărul de tone-kilometru pe perechi de aerodromuri;- metoda aleasă pentru calculul masei pasagerilor şi al bagajelor de cală;- numărul total de tone-kilometru pentru toate zborurile efectuate în cursul anului de raportare şi care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1, pentru care este operatorul aeronavei.--------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010, conform pct. 35 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5CRITERIILE PRIVIND VERIFICAREA  +  Partea A Verificarea emisiilor provenite din instalaţiile staţionare (1) Principii generale1. Emisiile generate de fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre trebuie să fie supuse verificării.2. Procesul de verificare trebuie să includă observaţiile privind raportul prevăzut la art. 21 alin. (2) din hotărâre şi monitorizarea emisiilor efectuată în cursul anului precedent. Trebuie specificate siguranţa, credibilitatea şi acurateţea sistemelor de monitorizare şi a datelor şi informaţiilor raportate privind emisiile, în special: a) date raportate privind activitatea, măsurările şi calculele asociate; b) alegerea şi utilizarea factorilor de emisie; c) calculele care conduc la determinarea tuturor emisiilor; d) acurateţea alegerii şi utilizării metodelor de măsurare, dacă se foloseşte măsurarea.3. Emisiile de gaze cu efect de seră raportate pot fi validate numai dacă datele şi informaţiile sunt sigure şi credibile, permiţând determinarea emisiilor cu un grad înalt de precizie. Un grad înalt de precizie este atins atunci când operatorul demonstrează că: a) datele raportate sunt concludente; b) colectarea datelor s-a efectuat potrivit standardelor ştiinţifice aplicabile; şi c) înregistrările importante privind instalaţia sunt complete şi concludente.4. Verificatorul trebuie să aibă acces la toate amplasamentele şi informaţiile ce fac obiectul verificării.5. Verificatorul trebuie să ia în considerare dacă instalaţia este înregistrată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.----------Pct. 5, alin. (1), partea A din anexa 5 a fost modificat de pct. 42 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 204 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 30 aprilie 2013. (2) MetodologiaAnaliza strategică6. Verificarea trebuie să se bazeze pe o analiză strategică a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul instalaţiei. Aceasta impune ca verificatorul să aibă o vedere de ansamblu asupra tuturor activităţilor şi semnificaţiei acestora privind emisiile.Analiza procesului7. În cazul în care este necesar, verificarea informaţiilor transmise trebuie desfăşurată la locul amplasamentului instalaţiei. Verificatorul trebuie să determine prin sondaje dacă datele şi informaţiile raportate sunt corecte.Analiza de risc8. Verificatorul va evalua toate sursele de emisii din instalaţie privind credibilitatea datelor fiecărei surse care contribuie la emisiile totale ale instalaţiei.9. Pe baza acestei analize, verificatorul trebuie să identifice, în mod explicit, sursele pentru care determinarea emisiilor prezintă un risc înalt de eroare, precum şi alte aspecte privind procedura de monitorizare şi raportare, care pot contribui la apariţia erorilor în determinarea emisiilor totale. Aceasta implică, în special, alegerea factorilor de emisie şi a calculelor necesare pentru a determina nivelul emisiilor generate de surse individuale. O atenţie deosebită trebuie acordată acelor surse pentru care determinarea emisiilor prezintă un risc înalt de eroare şi aspectelor privind procedura de monitorizare, prevăzute la pct. 1-5.10. Verificatorul trebuie să ia în considerare toate metodele de control efectiv al riscului, aplicate de către operator în scopul minimizării gradului de incertitudine.Raportul de validare11. Verificatorul trebuie să întocmească un raport privind procesul de validare, menţionând dacă raportul realizat de operator potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din hotărâre este satisfăcător. Raportul verificatorului trebuie să precizeze toate aspectele relevante privind activitatea de verificare. Raportul operatorului, întocmit potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din hotărâre, este declarat satisfăcător dacă verificatorul validează că emisiile totale sunt declarate corect.Cerinţe minime privind competenţele verificatorului12. Verificatorul trebuie să fie independent de operator, să îşi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate şi profesionalism şi să cunoască: a) prevederile prezentei hotărâri, precum şi standardele şi ghidurile europene; b) cerinţele legislative, de reglementare şi administrative relevante precum activitatea supusă verificării; şi c) procedurile de obţinere a tuturor informaţiilor privind fiecare sursă de emisii din instalaţie, în special cu privire la colectarea, măsurarea, calcularea şi raportarea datelor.  +  Partea B Verificarea emisiilor provenite din activităţi de aviaţie13. Principiile generale şi metodologia stabilite în prezenta anexă se aplică verificării rapoartelor de emisii provenite de la zborurile care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1.În acest sens: a) la pct. 3, trimiterea la operator se interpretează şi ca trimitere la un operator de aeronave, iar la lit. (c) a respectivului punct, trimiterea la instalaţie se interpretează şi ca trimitere la aeronava utilizată la efectuarea activităţilor de aviaţie care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile; b) la pct. 5, trimiterea la instalaţie se interpretează şi ca trimitere la operatorul de aeronave; c) la pct. 6, trimiterea la activităţile desfăşurate în instalaţie se interpretează şi ca trimitere la activităţile de aviaţie care fac obiectul raportului, întreprinse de operatorul de aeronave; d) la pct. 7, trimiterea la amplasamentul instalaţiei se interpretează şi ca trimitere la locaţiile folosite de operatorul de aeronave pentru a efectua activităţile de aviaţie care fac obiectul raportului de monitorizare privind emisiile; e) la pct. 8 şi 9, trimiterile la sursele de emisii din instalaţie se interpretează şi ca trimiteri la aeronava de care răspunde operatorul de aeronave; f) la pct. 10 şi 12, trimiterile la operator se interpretează ca trimiteri la un operator de aeronave.Dispoziţii suplimentare privind verificarea rapoartelor de emisie din sectorul aviaţiei14. Verificatorul se asigură în special că: a) s-au luat în considerare toate zborurile care intră sub incidenţa unei activităţi de aviaţie enumerate în anexa nr. 1 la hotărâre. În îndeplinirea acestei sarcini, verificatorul utilizează datele privind orarul şi alte date privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv alte date de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol la cererea respectivului operator; b) există o coerenţă per ansamblu a datelor între consumul cumulat de combustibil şi datele privind combustibilul achiziţionat sau furnizat prin altă metodă pentru aeronava care efectuează activitatea de aviaţie.Dispoziţii suplimentare privind verificarea datelor tonăkilometru transmise în sensul art. 14^2 şi 15 din hotărâre.15. Principiile generale şi metodologia de verificare a rapoartelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (12) din hotărâre, menţionate în prezenta anexă, se aplică în mod corespunzător şi pentru verificarea datelor tonă-kilometru din aviaţie.16. Verificatorul se asigură în mod special că, în solicitarea operatorului în cauză, depusă în conformitate cu art. 14^2 alin. (1) şi art. 15 alin. (5) din hotărâre, au fost luate în considerare numai zborurile efectiv efectuate şi care se încadrează în categoria activităţilor de aviaţie enumerate în anexa nr. 1 de care este responsabil operatorul de aeronave. În îndeplinirea acestei sarcini, verificatorul utilizează datele privind traficul operatorului de aeronave, inclusiv datele de trafic ale operatorului de aeronave provenite de la Eurocontrol la cererea respectivului operator. De asemenea, verificatorul se asigură că sarcina utilă raportată de operatorul de aeronave corespunde înregistrărilor privind sarcinile utile păstrate de operatorul în cauză în scopul asigurării siguranţei zborului.--------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 399 din 21 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010, conform pct. 35 al art. I din acelaşi act normativ.-------