HOTĂRÂRE nr. 204 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*)pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră(actualizată până la data de 29 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte: a) schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient din punct de vedere economic; b) creşterea nivelului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la obţinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere ştiinţific pentru a evita schimbări climatice periculoase."2. La articolul 3, literele d), f), l) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) gaze cu efect de seră - gazele prevăzute în anexa nr. 2 şi alte componente gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât şi antropice, care absorb şi reemit radiaţie infraroşie;................................................................................................ f) instalaţie nou-intrată - orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care a obţinut prima dată autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră după 30 iunie 2011 sau care a beneficiat de o extindere semnificativă după 30 iunie 2011, numai în privinţa acestei extinderi;.............................................................................................. l) registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea în mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;----------Lit. l) a art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 2, a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016................................................................................................ ţ) indicator de referinţă pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit - numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră raportat la o tonă-kilometru, calculat prin împărţirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit în perioada prevăzută la art. 12^2 la suma datelor tonă-kilometru incluse în solicitările pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit transmise Comisiei Europene de către statele membre;"3. La articolul 3, după litera v) se introduc două noi litere, literele x) şi y), cu următorul cuprins:"x) ardere - orice oxidare a combustibililor, indiferent de modul în care este utilizată energia termică, electrică sau mecanică produsă prin acest proces şi orice alte activităţi asociate, inclusiv spălarea gazelor reziduale; y) producător de energie electrică - un operator care deţine o instalaţie care la 1 ianuarie 2005 sau după această dată a produs energie electrică în vederea vânzării către terţe părţi şi care nu desfăşoară nicio altă activitate prevăzută în anexa nr. 1 în afară de «arderea combustibililor»".4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4 - (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate acestora. (2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizează datele şi informaţiile în legătură cu operatorii aerieni români care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi sprijinul pentru clarificarea informaţiilor comunicate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave."----------Art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 4, a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5 - (1) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 5, a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.6. La articolul 6 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) materiile prime şi materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de gaze cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2;................................................................................................ d) planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră."7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite/revizuieşte, după caz, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalaţia sau o parte a acesteia, dacă operatorul îndeplineşte cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."----------Alin. (1) al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 7, a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră poate acoperi una sau mai multe instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, situate pe acelaşi amplasament, şi care sunt operate sau controlate de acelaşi operator."8. La articolul 8, litera d) se abrogă.9. La articolul 8, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c)cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului."----------Lit. c) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 9, a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016............................................................................................... e) obligaţia de a restitui, până la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care s-a făcut monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii provenite de la instalaţia respectivă, verificate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 600/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind datele tonă-kilometru şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu normele privind verificarea adoptate de Comisia Europeană, altele decât certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate operatorilor de aeronave."10. La articolul 9, alineatele (1), (2), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9 - (1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacităţii, nivelului de activitate sau ale funcţionării unei instalaţii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de câte ori intervin modificări în instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1.----------Alin. (2) al art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016................................................................................................... (5) Operatorul de aeronave are obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (3), şi a planului de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (4), în termen de 45 de zile de la data producerii modificării."----------Alin. (5) al art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate în planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi în planul de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, după caz.""(7) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului şi operatorului de aeronave informaţii suplimentare în legătură cu informaţiile furnizate conform alin. (1) şi (5)."----------Alin. (7) al art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Începând cu cea de a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013-2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează linear, pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor linear de 1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în conformitate cu Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008."12. La articolul 10^1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(4) Informaţiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Alin. (4) al art. 10^1 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Informaţiile din rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, verificate, pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.----------Alin. (5) al art. 10^1 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 10, a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (6) Informaţiile care pot afecta activitatea operatorului din punct de vedere comercial, indicate de operator şi operatorul de aeronave în rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, sunt exceptate de la prevederile alin. (5). (7) Informaţiile care fac obiectul secretului profesional pot fi dezvăluite doar în cazul în care legislaţia în vigoare prevede acest lucru."13. Articolul 11 se abrogă.14. Articolul 12 se abrogă.15. La articolul 12^3, alineatele (2) şi (4) se abrogă.16. Articolul 13 se abrogă.17. Articolul 14 se abrogă.18. La articolul 14^2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Raportul date tonă-kilometru prevăzut la alin. (2) se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012."19. După articolul 14^3 se introduce un nou articol, articolul 14^4, cu următorul cuprins:"Art. 14^4. - (1) Se alocă certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru producerea de energie termică sau agent de răcire în sisteme de încălzire centralizată, precum şi în instalaţiile de cogenerare de înaltă eficienţă, definite la art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, pentru o cerere justificată din punct de vedere economic. (2) Luând în considerare prevederile alin. (1), precum şi fără a aduce atingere prevederilor art. 15^1, se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică, pentru instalaţiile de captare de dioxid de carbon, conductele de transport de dioxid de carbon sau siturile de stocare a dioxidului de carbon."20. La articolul 15, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare administrator naţional, emite în contul operatorilor certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1), aferente fiecărui an, până la data de 28 februarie a anului respectiv şi certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit în condiţiile art. 15^1.----------Alin. (2) al art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 20, a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Pentru anul 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul unic, emite numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv după emiterea deciziei de către Comisia Europeană. (4) Până la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2017-2020, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional, emite certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv."----------Alin. (4) al art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 20, a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.21. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) Pentru producătorii de energie electrică ce erau în funcţiune până la data de 31 decembrie 2008 sau al căror proces de investiţie a fost iniţiat până la aceeaşi dată se alocă tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră, cu condiţia utilizării contravalorii certificatelor alocate pentru finanţarea investiţiilor prevăzute în Planul naţional de investiţii. (2) Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru producătorii de energie electrică, este posibilă dacă este îndeplinită una dintre condiţiile: a) în 2007, reţeaua naţională de energie electrică nu era conectată direct sau indirect la reţeaua/sistemul interconectat exploatat (ă) de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE); b) în 2007, reţeaua naţională de energie electrică a fost conectată direct sau indirect la reţeaua exploatată de Uniunea pentru coordonarea transmiterii de energie electrică (UCTE) doar printr-o singură linie cu o capacitate de mai puţin de 400 MW; sau c) în 2006, peste 30% din energia electrică a fost produsă din combustibili fosili şi PIB pe cap de locuitor nu a depăşit 50% din PIB mediu pe cap de locuitor la preţurile pieţei din Comunitate."22. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:"Art. 15^2. - (1) Lista sectoarelor şi subsectoarelor expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este stabilită prin Decizia 2010/2/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unei liste a sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autorităţile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de-a treia perioade a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. (3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să se bazeze pe stabilirea unor criterii de referinţă ex ante pentru emisiile indirecte de dioxid de carbon pe unitatea de producţie. Aceste criterii de referinţă ex ante se calculează, într-un sector sau subsector dat, ca fiind produsul dintre consumul de energie electrică pe unitatea de producţie corespunzătoare celei mai eficiente tehnologii disponibile şi emisiile de dioxid de carbon aferente producţiei de electricitate relevante la nivel european. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 15^2 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 22, a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016."ART. 15^3 - (1) Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalaţii care şi-a încetat funcţionarea. (2) Operatorul unei instalaţii care a încetat să mai desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care a fost emisă autorizaţia de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la data la care instalaţia şi-a încetat definitiv sau temporar activitatea. (3) Instalaţia care nu funcţionează, dar anterior a funcţionat, iar operatorul nu poate garanta că instalaţia îşi va relua activitatea în termen de cel mult 6 luni de la data încetării funcţionării, este considerată o instalaţie care şi-a încetat definitiv funcţionarea sub schema de comercializare. (4) Pentru instalaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite decizia de ieşire de sub incidenţa schemei de comercializare, precum şi obligaţiile operatorului, conform cu prevederile prezentei hotărâri, care se comunică în scris operatorului. În situaţia în care instalaţia începe să desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care se emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră potrivit legii, operatorul poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, în condiţiile respectării cerinţelor legale pentru acest scop şi cele ale Deciziei 2011/278/UE. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instalaţiile care sunt menţinute în rezervă sau în standby şi cele care funcţionează după un program sezonier, dacă acestea îndeplinesc simultan următoarele condiţii, conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Decizia 2011/278/UE:a)autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se află în termenul de valabilitate;b)instalaţia poate fi pornită în orice moment fără a-i fi aduse modificări fizice;c)întreţinerea instalaţiei se efectuează cu regularitate. (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului informaţii şi clarificări suplimentare, inclusiv documente referitoare la starea instalaţiei. (7) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (6)."----------Art. 15^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.23. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16 - (1) Operatorul şi operatorul de aeronave pot folosi în perioada a treia a schemei de comercializare, pentru conformare, CER şi ERU, cu respectarea limitelor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 23, a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în procent de cel puţin 4,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020 pentru instalaţiile nou-intrate, instalaţiile care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi instalaţiile nou-intrate în perioada 2008-2012 cărora nu li s-a acordat dreptul de a utiliza aceste unităţi. (3) Pentru operatorii de aeronave este permisă utilizarea unităţilor de reducere a emisiilor din activităţile de proiect, în cuantum de cel puţin 1,5% din emisiile verificate în perioada 2013-2020. (4) Operatorii pot să utilizeze CER şi ERU rezultate din activităţi de proiect până la un procent de cel puţin 11% din alocarea aferentă perioadei 2008-2020 sau cantitatea stabilită pentru perioada 2008-2012 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, luându-se în considerare cantitatea cea mai mare. (5) Prevederile alin. (1) se aplică până la data de 31 martie 2015. (6) CER şi ERU prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 şi să îndeplinească una dintre următoarele condiţii: a) provin din activităţi de proiect care au înregistrat reduceri de emisii de gaze cu efect de seră înainte de 1 ianuarie 2013; b) provin din activităţi de proiect, înregistrate înainte de 1 ianuarie 2013, dar înregistrează reduceri de emisii de gaze cu efect de seră începând cu perioada 2013-2020. (7) CER prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din proiecte eligibile pentru utilizare în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 care sunt lansate începând cu perioada 2013-2020, doar dacă acestea se implementează în statele cel mai puţin dezvoltate până la data ratificării de către acestea a unui acord cu Uniunea Europeană în domeniu sau până în 2020, luându-se în considerare data cea mai apropiată dintre acestea. (8) Pentru cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, se interzice utilizarea unităţilor de reducere de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la o activitate de proiect prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 550/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 privind stabilirea, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a anumitor restricţii aplicabile utilizării de credite internaţionale rezultate din proiecte ce implică utilizarea de gaze industriale."24. La articolul 17, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorizează numai activităţile de proiect prevăzute la alin. (1) în care toţi participanţii la proiect au sediul într-o ţară care a încheiat acordul internaţional referitor la aceste proiecte sau în care sunt în vigoare dispoziţii privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră."25. La articolul 18, alineatul (6) se abrogă.26. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Obligaţia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră nu se aplică şi emisiilor care, conform verificărilor, sunt captate şi transportate, în vederea stocării permanente, într-un sit pentru care este emisă o autorizaţie de stocare în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 114/2013."27. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă."Art. 19 - Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, care au fost înregistrate în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt valabile pentru emisiile din perioada prevăzută la art. 12^1 sau 12^2."----------Art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 27, a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.28. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 20 - (1) În termen de 4 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 8 ani a schemei de comercializare, administratorul naţional anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3).----------Alin. (1) al art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 28, a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) În ceea ce priveşte perioada prevăzută la art. 12^1, administratorul conturilor naţionale deschise în registrul unic anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3). (3) Începând cu 1 mai 2013, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite persoanelor fizice şi juridice certificate de emisii de gaze cu efect de seră valabile pentru perioada în curs, care să înlocuiască certificatele de emisii de gaze cu efect de seră deţinute de acestea care sunt anulate, cu excepţia celor anulate ca urmare a restituirii conform art. 18 alin. (2) şi (3)."29. La articolul 21, alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (9), (12) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să monitorizeze şi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012. (2) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 14^2, are obligaţia să monitorizeze şi să raporteze datele tonă-kilometru în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 601/2012."(3) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să depună anual la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.----------Alin. (3) al art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 29, a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (4) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 14^2, are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu cel puţin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.----------Alin. (4) al art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 29, a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut la alin. (3) şi raportul de monitorizare prevăzut la alin. (12) se întocmesc în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012.................................................................................................. (9) Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3) şi (4) revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.----------Alin. (9) al art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 29, a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.................................................................................................. (12) În primul trimestru al fiecărui an, operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalaţia sau aeronava pe care o gestionează, pentru anul precedent, până cel târziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la data de 1 ianuarie 2010.----------Alin. (12) al art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 29, a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016................................................................................................... (14) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să arhiveze planurile de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră şi rapoartele datelor tonă-kilometru, după caz, pentru o perioadă de 10 ani, însoţite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditaţi potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului."30. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a transmite la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportul privind îmbunătăţirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012."31. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12) şi art. 14^2 alin. (2) sunt verificate de verificatori acreditaţi, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor datelor tonă-km şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.----------Alin. (1) al art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 31, a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la contul naţional din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ridicarea măsurii de suspendare a conturilor naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se va face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este declarat satisfăcător."----------Alin. (2) al art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 31, a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.32. La articolul 24, alineatele (1), (2), (4), (5), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 24 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este administratorul naţional al conturilor în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră.----------Alin. (1) al art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 32, a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Registrul Uniunii Europene, prin administratorul naţional, asigură evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deţinute, transferate şi anulate, inclusiv a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto.----------Alin. (2) al art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 32, a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016................................................................................................ (4) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, administrat la nivel naţional, este accesibil titularilor de cont, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 389/2013.----------Alin. (4) al art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 32, a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (5) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră conţine conturi naţionale în care sunt înregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, deţinute de fiecare persoană şi în care sunt evidenţiate operaţiunile cu aceste certificate şi cu unităţile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto.----------Alin. (5) al art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 32, a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016................................................................................................ (7) Administratorul naţional percepe un tarif la deschiderea unui cont şi un tarif corespunzător operării respectivului cont."----------Alin. (7) al art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 32, a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (8) Cuantumul tarifelor prevăzute la alin. (7) se stabileşte anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."33. La articolul 25, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 25 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea în aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."----------Alin. (1) al art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 33, a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se referă la alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, funcţionarea registrului, aplicarea prevederilor referitoare la monitorizarea şi raportarea emisiilor, verificarea, acreditarea organismelor de verificare şi regimul juridic şi fiscal al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră."34. Articolul 26 se abrogă.35. Articolul 27 se abrogă.36. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3), pentru perioada prevăzută la art. 12^2 se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în condiţiile legii."37. La articolul 28^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28^1. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (4), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 14^2 alin. (8) şi ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (3^1), (5), (6), (12), (13), (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6), cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei; f) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (4), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei.""g) nerespectarea prevederilor art. 15^3 alin. (2) şi (7), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei."----------Lit. g) a alin. (1) al art. 28^1 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 37, a fost introdusă de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.38. La articolul 28^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care informează Garda Naţională de Mediu."----------Alin. (2) al art. 28^1 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, de la pct. 38, a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016.39. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Contravenţiilor prevăzute la art. 28^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."40. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L275/2003, prevederile Directivei 2004/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 2004 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, în temeiul mecanismelor bazate pe proiectul din Protocolul de la Kyoto, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L338/2004, prevederile Directivei 2008/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităţile de aviaţie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L8 din 13 ianuarie 2009, şi prevederile Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 5 iunie 2009."41. Anexa nr. 3 se abrogă.42. La anexa nr. 5 partea A alineatul (1) "Principii generale", punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Verificatorul trebuie să ia în considerare dacă instalaţia este înregistrată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei."43. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma "Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului" se înlocuieşte cu "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului".  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt alocate cu titlu gratuit, în conformitate cu art. 10^1 alin. (1), art. 14^3 alin. (1) şi art. 15^1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se scot la licitaţie. (2) Fondurile obţinute din licitaţii sunt folosite pentru finanţarea proiectelor care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: a) finanţarea cercetării şi dezvoltării, precum şi a proiectelor demonstrative în domeniul reducerilor emisiilor şi al adaptării la efectele schimbărilor climatice, inclusiv participarea la diverse iniţiative în cadrul planului strategic în domeniul tehnologiei energetice şi al platformelor tehnologice europene; b) dezvoltarea tehnologiilor curate şi dezvoltarea altor tehnologii care contribuie la tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pentru a creşte eficienţa energetică; c) sechestrarea forestieră; d) captarea şi stocarea geologică a CO(2) în condiţii de siguranţă pentru mediu, în special a celui provenit de la centralele electrice care produc energie din combustibili fosili solizi şi de la o serie de sectoare şi subsectoare industriale, inclusiv în ţările terţe; e) încurajarea trecerii la forme de transport public cu emisii reduse de gaze cu efect de seră; f) finanţarea cercetării şi dezvoltării în domeniul eficienţei energetice şi al tehnologiilor curate în sectoarele aflate sub incidenţa prezentei hotărâri; g) măsuri privind creşterea eficienţei energetice şi cele privind izolarea termică a locuinţelor sau sprijinul financiar acordat pentru soluţionarea aspectelor sociale în ceea ce priveşte gospodăriile cu venituri mici şi mijlocii; h) abrogată;----------Lit. h) a alin. (2) al art. II a fost abrogată de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015.(2^1) Pentru respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de autoritate competentă în România pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, poate beneficia de finanţare din veniturile din licitaţii pentru acoperirea cheltuielilor privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2^1) al art. II a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 971 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016. (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană privind utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (2) şi privind acţiunile întreprinse, în rapoartele prezentate în temeiul Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto. (4) Autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, în calitatea sa de adjudecător, pune la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului informaţiile pe care le deţine privind licitaţiile, la solicitarea acesteia.  +  Articolul IIICertificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit operatorilor şi operatorilor de aviaţie pentru toată perioada schemei de comercializare sunt valabile pentru emisiile generate până la data de 31 decembrie 2020.----------Art. III a fost modificat de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 578 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 30 iulie 2015.  +  Articolul IVÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, penalitatea prevăzută la art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, creşte anual în conformitate cu indicele european al preţului de consum.  +  Articolul VPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia punctelor 35-37 ale articolului I, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul mediului şi

  schimbărilor climatice,

  Marius Nica,

  secretar general

  Ministrul delegat pentru

  ape, păduri şi piscicultură,

  Lucia Ana Varga

  Viceprim-ministru,

  ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Nicolae-Liviu Dragnea

  Ministrul transporturilor,

  Relu Fenechiu

  p. Ministrul afacerilor externe,

  George Ciamba,

  secretar de stat

  p. Ministrul economiei,

  Adrian Ciocănea,

  secretar de stat

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă
  Bucureşti, 23 aprilie 2013.Nr. 204.-----