HOTĂRÂRE nr. 971 din 15 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.063 din 29 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 2 - Prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 şi gazelor cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale."2. La articolul 3, literele c), g) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c)emisii - eliberarea în atmosferă a gazelor cu efect de seră generate de surse aparţinând unei instalaţii sau eliberarea de către o aeronavă, care efectuează o activitate de aviaţie menţionată în anexa nr. 1, a gazelor specificate în cadrul respectivei activităţi;.................................................................................................g)operator - orice persoană care gestionează şi controlează o instalaţie sau care, potrivit legislaţiei în vigoare, a fost învestită cu putere de decizie economică asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;.................................................................................................l)registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră - bază de date electronică standardizată care conţine elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deţinerii, transferului şi anulării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto, pentru a asigura accesul publicului şi confidenţialitatea în mod corespunzător şi pentru a garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligaţiile care decurg din Protocolul de la Kyoto;"3. La articolul 3, după litera y) se adaugă o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:"z)instalaţie aflată în rezervă sau în standby - instalaţie care nu funcţionează, dar are o autorizaţie de funcţionare valabilă, poate fi pornită în orice moment şi a cărei întreţinere se realizează în mod regulat."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 4 - (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, autoritatea publică centrală pentru energie, autoritatea publică centrală pentru transporturi, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate acestora. (2) Autoritatea publică centrală pentru transporturi, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, furnizează datele şi informaţiile în legătură cu operatorii aerieni români care desfăşoară o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1, la cererea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, precum şi sprijinul pentru clarificarea informaţiilor comunicate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale referitoare la activităţile de aviaţie realizate de operatorii de aeronave."5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 5 - (1) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale, condiţiile şi procedura aferente emiterii autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră se corelează cu cele prevăzute pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012, cu modificările şi completările ulterioare."6. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 6 - (1) Pentru a obţine autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră, operatorul depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicitarea pentru obţinerea autorizaţiei împreună cu documentaţia în care sunt descrise:"7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 7 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite/revizuieşte, după caz, autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru toată instalaţia sau o parte a acesteia, dacă operatorul îndeplineşte cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."8. La articolul 8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c)cerinţele de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră corespunzătoare planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului."9. La articolul 9, alineatele (1) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 9 - (1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an din perioada 2013-2020, operatorul are obligaţia de a informa Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la modificările planificate sau efective ale capacităţii, nivelului de activitate sau ale funcţionării unei instalaţii, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată şi cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră la intervale de cel mult 5 ani sau ori de câte ori intervin modificări în instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1. (3) La schimbarea operatorului unei instalaţii care deţine o autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, noul operator are obligaţia să solicite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului revizuirea autorizaţiei cu privire la denumirea şi sediul noului operator, în termen de 45 de zile de la data producerii modificării. (4) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1). (5) Operatorul de aeronave are obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (3), şi a planului de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru pentru activităţi de aviaţie, prevăzut la art. 21 alin. (4), în termen de 45 de zile de la data producerii modificării."10. La articolul 9, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului şi operatorului de aeronave informaţii suplimentare în legătură cu informaţiile furnizate conform alin. (1) şi (5)."11. La articolul 10^1, alineatele (4),(5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Informaţiile privind numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi pe pagina de internet a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (5) Informaţiile din rapoartele anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră, verificate, pot fi consultate pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului................................................................................................. (8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că toate deciziile şi rapoartele referitoare la cantitatea şi alocarea certificatelor şi la monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor şi informaţiile prevăzute la art. 14^1 şi art. 14^2 sunt aduse imediat la cunoştinţa publicului, prin publicarea acestora pe pagina de internet a instituţiei, astfel încât să se garanteze accesul nediscriminatoriu la aceste informaţii."12. La articolul 10^1, după alineatul 8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru punerea în aplicare a prevederilor din Decizia 2011/278/UE."13. La articolul 14^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se depune la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului de către operatorul de aeronave, însoţită de raportul datelor tonă-kilometru, verificat de un verificator acreditat şi întocmit pentru activităţile de aviaţie realizate în anul de monitorizare corespunzător perioadei pentru care se solicită alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit."14. La articolul 15, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 15 - (1) La stabilirea modului de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit se ia în considerare şi accesul instalaţiilor nou-intrate. Operatorii care deţin instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care îndeplinesc condiţiile legale în vigoare pentru a fi considerate instalaţii nou-intrate în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada a treia a schemei de comercializare, pot beneficia de alocare de certificate cu titlu gratuit din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate în condiţiile stabilite de Decizia 2011/278/UE. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional al conturilor din registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare administrator naţional, emite în contul operatorilor certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la art. 10^1 alin. (1), aferente fiecărui an, până la data de 28 februarie a anului respectiv şi certificatele alocate cu titlu gratuit producătorilor de energie electrică care se emit în condiţiile art. 15^1................................................................................................. (4) Până la data de 28 februarie a fiecărui an din perioada 2017-2020, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de administrator naţional, emite certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărui operator de aeronave pentru anul respectiv."15. La articolul 15^2, alineatul (4) se abrogă.16. După articolul 15^2 se introduce un nou articol, articolul 15^3, cu următorul cuprins:"ART. 15^3 - (1) Se interzice alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unei instalaţii care şi-a încetat funcţionarea. (2) Operatorul unei instalaţii care a încetat să mai desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care a fost emisă autorizaţia de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la data la care instalaţia şi-a încetat definitiv sau temporar activitatea. (3) Instalaţia care nu funcţionează, dar anterior a funcţionat, iar operatorul nu poate garanta că instalaţia îşi va relua activitatea în termen de cel mult 6 luni de la data încetării funcţionării, este considerată o instalaţie care şi-a încetat definitiv funcţionarea sub schema de comercializare. (4) Pentru instalaţiile prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite decizia de ieşire de sub incidenţa schemei de comercializare, precum şi obligaţiile operatorului, conform cu prevederile prezentei hotărâri, care se comunică în scris operatorului. În situaţia în care instalaţia începe să desfăşoare una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pentru care se emite autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră potrivit legii, operatorul poate solicita alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalaţiile nou-intrate, în condiţiile respectării cerinţelor legale pentru acest scop şi cele ale Deciziei 2011/278/UE. (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) instalaţiile care sunt menţinute în rezervă sau în standby şi cele care funcţionează după un program sezonier, dacă acestea îndeplinesc simultan următoarele condiţii, conform prevederilor art. 22 alin. (2) din Decizia 2011/278/UE:a)autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră se află în termenul de valabilitate;b)instalaţia poate fi pornită în orice moment fără a-i fi aduse modificări fizice;c)întreţinerea instalaţiei se efectuează cu regularitate. (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului informaţii şi clarificări suplimentare, inclusiv documente referitoare la starea instalaţiei. (7) Operatorul are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (6)."17. La articolul 16, alineatele (1) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 16 - (1) Operatorul şi operatorul de aeronave pot folosi în perioada a treia a schemei de comercializare, pentru conformare, CER şi ERU, cu respectarea limitelor stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.123/2013 al Comisiei din 8 noiembrie 2013 privind determinarea dreptului la credite internaţionale în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului................................................................................................. (9) Utilizarea CER şi ERU se realizează în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei."18. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, emise de autorităţile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute de administratorul naţional."19. La articolul 18, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) Operatorul care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită pentru prima dată emiterea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră are obligaţia ca, în termen de 20 de zile lucrătoare de la emiterea autorizaţiei, să solicite administratorului naţional deschiderea în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră a unui cont de depozit pentru operatori. (9) În termen de 20 de zile lucrătoare de la aprobarea planului de monitorizare, operatorul de aeronave are obligaţia de a solicita administratorului naţional deschiderea în Registrul Uniunii Europene a unui cont de depozit pentru operatorii de aeronave."20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 19 - Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru operatorii de aeronave, care au fost înregistrate în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt valabile pentru emisiile din perioada prevăzută la art. 12^1 sau 12^2."21. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20 (1) În termen de 4 luni de la sfârşitul fiecărei perioade de 8 ani a schemei de comercializare, administratorul naţional anulează certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu mai sunt valabile şi care nu au fost restituite şi anulate potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (2) şi (3)."22. La articolul 21, alineatele (3), (3^1), (4), (7), (9), (10), (11), (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să depună anual la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră.(3^1) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia de a transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul privind îmbunătăţirile aduse metodologiei de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012................................................................................................. (4) Operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 şi care solicită alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, conform prevederilor art. 14^2, are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, cu cel puţin 4 luni înainte de începutul perioadei la care se referă, un plan de monitorizare şi raportare a datelor tonă-kilometru, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012................................................................................................. (7) Operatorul de aeronave care începe să desfăşoare o activitate prevăzută în anexa nr. 1 după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare menţionat la alin. (3) în termen de 45 de zile de la data începerii activităţii................................................................................................. (9) Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3) şi (4) revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (10) Cuantumul tarifelor percepute de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru aprobarea planului de monitorizare a emisiilor şi a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, având destinaţia stabilită conform dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (11) Valoarea tarifelor prevăzute la alin. (10) se stabileşte în euro şi se achită, în avans şi integral, în contul afişat pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii. (12) În primul trimestru al fiecărui an, operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate de instalaţia sau aeronava pe care o gestionează, pentru anul precedent, până cel târziu la data de 1 martie. Primul an de monitorizare pentru operatorii de aeronave începe la data de 1 ianuarie 2010. (13) Operatorul şi operatorul de aeronave au obligaţia să asigure corectitudinea informaţiilor din documentele prevăzute la alin. (12)."23. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 22 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului se asigură că rapoartele prevăzute la art. 21 alin. (12) şi art. 14^2 alin. (2) sunt verificate de verificatori acreditaţi, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 5 şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 600/2012 privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor datelor tonă-km şi acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. (2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 şi prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2012, operatorul sau operatorul de aeronave nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la contul naţional din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră. Ridicarea măsurii de suspendare a conturilor naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se va face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este declarat satisfăcător."24. La articolul 24, alineatele (1), (2), (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"ART. 24 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este administratorul naţional al conturilor în Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră. (2) Registrul Uniunii Europene, prin administratorul naţional, asigură evidenţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră emise, deţinute, transferate şi anulate, inclusiv a operaţiunilor cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul de la Kyoto................................................................................................. (4) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, administrat la nivel naţional, este accesibil titularilor de cont, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 389/2013. (5) Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră conţine conturi naţionale în care sunt înregistrate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, deţinute de fiecare persoană şi în care sunt evidenţiate operaţiunile cu aceste certificate şi cu unităţile de emisii de gaze cu efect de seră, prevăzute de Protocolul de la Kyoto. (6) Regulamentul privind gestionarea şi operarea în conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (7) Administratorul naţional percepe un tarif la deschiderea unui cont şi un tarif corespunzător operării respectivului cont."25. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 25 - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite anual Comisiei Europene raportul privind punerea în aplicare a prevederilor europene privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."26. La articolul 28, alineatele (2), (5), litera b) a alineatului (6) şi alineatele (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului comunică Administraţiei Fondului pentru Mediu situaţia operatorilor şi operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în condiţiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre aceştia, precum şi alte documente relevante................................................................................................. (5) În situaţia în care un operator de aeronave nu respectă prevederile legale în vigoare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita Comisiei Europene să decidă impunerea unei interdicţii de operare pentru operatorul de aeronave.................................................................................................b)informaţiile privind măsurile de punere în executare întreprinse de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pentru îndeplinirea de către operatorul de aeronave a obligaţiilor legislative care revin operatorului în cauză. (7) Înainte de adoptarea deciziei prevăzute la alin. (5), în situaţia în care acest lucru este posibil, au loc consultări între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, autoritatea responsabilă pentru supravegherea operatorului de aeronave în cauză şi Comisia Europeană. (8) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează operatorul de aeronave cu privire la informaţiile comunicate şi luate în considerare de Comisia Europeană la adoptarea deciziei de impunere a unei interdicţii de operare prevăzute la alin. (5). (9) Operatorul de aeronave se poate adresa în scris Comisiei Europene, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia Europeană comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile prevăzute la alin. (8)."27. La articolul 28^1 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g)nerespectarea prevederilor art. 15^3 alin. (2) şi (7), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei."28. La articolul 28^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, care informează Garda Naţională de Mediu."29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ART. 30 - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului afişează anual, pe propria pagină de internet numele operatorilor şi operatorilor de aeronave care au încălcat prevederile art. 18 alin. (2) şi (3)."  +  Articolul IIAutorizaţiile de emisii de gaze cu efect de seră valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul IIIAlineatul (2^1) al articolului II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2^1) Pentru respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de autoritate competentă în România pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, poate beneficia de finanţare din veniturile din licitaţii pentru acoperirea cheltuielilor privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Viceprim-ministru,

  ministrul economiei, comerţului

  şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 15 decembrie 2016.Nr. 971.------