ORDIN nr. 1.000 din 21 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.058 din 28 decembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară, al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nr. 113.516 din 20 decembrie 2016,în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele e), o), z), ae), af) şi ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) «bivoliţă de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;................................................................................................. o) «livada tradiţională utilizată extensiv» înseamnă suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat, având dimensiunea minimă a parcelei eligibile de 0,3 ha. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere perene;................................................................................................. z) «suprafaţa agricolă totală» înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015 în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, în scopul determinării proporţiei de referinţă pentru păşunile permanente, stabilită conform prevederilor art. 45 din Regulamentul (UE) nr 1.307/2013;................................................................................................. ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări. af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări; ag) «vacă metisă cu rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data-limită de depunere a cererilor fără penalizări;".2. La articolul 2, litera h) se abrogă.3. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) «identificarea parcelei/parcelelor agricole utilizate» înseamnă declararea şi delimitarea în cadrul blocului fizic a parcelei/parcelelor agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alţi fermieri şi să nu depăşească limita blocului fizic."4. La articolul 5, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5^1) Fără a aduce atingere art. 11 alin. (2^2)-(2^4), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în cursul controalelor administrative, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă judecătorească."5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Documentele privind deţinerea animalelor sunt prevăzute în Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 şi se depun în funcţie de cerinţele măsurilor de sprijin solicitate."6. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.7. La articolul 11, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În sensul art. 8 alin. (1) lit. s) din ordonanţă, la depunerea cererii unice de plată, fermierul identifică parcela în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n^1)............................................................................... (4) În cursul controalelor la faţa locului, efectuate de APIA, se aplică o toleranţă-tampon cu valoare unică, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În cazul în care în urma tuturor controalelor se constată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2 lit. n^1), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate eronat."8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Fără a aduce atingere art. 11 alin. (2^2)-(2^4), în sensul art. 8 alin. (1) lit. i) din ordonanţă, precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă: a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată; b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului; c) animalele pentru care solicită plata nu trebuie să respecte o perioadă de reţinere."9. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fermierii care depun cererea unică de plată în calitate de persoană fizică şi ulterior optează pentru aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din ordonanţă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA documentele prevăzute la alin. (1), la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere."10. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere."11. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere."12. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) În cazul suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă în conformitate cu art. 10 alin. (5) din ordonanţă, în cererea unică de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informaţii şi documente: a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă; b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha); c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz. (2) Eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din soiurile enumerate în «Catalogul comun al soiurilor de plante agricole» la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole. (3) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice de plată, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la alin. (1) lit. c). Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată. (4) În conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei parcele cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă.Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră şi seminţe care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor."13. La articolul 37, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă; g) Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor."14. La articolul 41, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cuplat trebuie să îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere şi solare, pentru care suprafaţa minimă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanţă, trebuie respectată la nivel de parcelă declarată seră/solar.......................................................................... (6) Nerespectarea prevederilor alin. (4) şi (5), precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea sprijinului pentru măsurile de sprijin cuplat solicitate în cererea unică de plată, pentru care nu se respectă aceste prevederi. În cazul serelor şi solarelor, nerespectarea prevederilor alin. (4) şi (5), precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrage respingerea de la plată a suprafeţelor aferente culturii pentru care nu se respectă aceste prevederi."15. La articolul 43 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleţi sau făină;".16. La articolul 48, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;".17. Articolul 48^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) În cazul în care cantitatea minimă de sămânţă de cartof/ha prevăzută la art. 48 lit. b) nu este valorificată deoarece inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor (ITCSMS) a respins de la certificare una sau mai multe parcele, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, fermierul depune la APIA documentul/documentele de inspecţie în câmp emis/emise de ITCSMS din care rezultă suprafaţa respinsă. (2) În cazul în care cantitatea minimă de sămânţă de cartof/ha prevăzută la art. 48 lit. b) nu este valorificată deoarece Autoritatea Naţională Fitosanitară şi/sau ITCSMS au respins de la certificarea finală unul sau mai multe loturi, până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent, fermierul depune la APIA procesul/procesele-verbale pentru eliberarea paşaportului fitosanitar, emis/emise de Autoritatea Naţională Fitosanitară, şi/sau buletinul/buletinele de analiză oficială a lotului/loturilor de sămânţă emis/emise de ITCSMS din care rezultă cantitatea respinsă. (3) În baza documentelor menţionate la alin. (1) şi alin. (2), îndeplinirea prevederilor art. 41 alin. (4) se face prin raportarea cantităţii livrate la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată, ajustată prin scăderea suprafeţei corespunzătoare loturilor respinse şi/sau suprafeţei respinse. (4) Suprafaţa respinsă corespunzătoare loturilor respinse în cazul prevăzut la alin. (2) se stabileşte prin raportarea cantităţii respinse la cantitatea minimă prevăzută la art. 48 lit. b). (5) Suprafaţa respinsă conform alin. (1) şi (4) ajustează suprafaţa declarată pentru plată."18. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei sunt fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii emise către grup."19. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013."20. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă."21. Articolul 64^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64^1. - (1) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine; b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă; c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015. (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referinţă."22. Articolul 64^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64^2. - (1) Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine, neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine; b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referinţă. (2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte comercializată în perioada de referinţă."23. La articolul 64^3, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 64^3. - Începând cu anul 2016, fermierii crescători de bovine aflaţi în situaţia prevăzută la art. 64^2 trebuie să aibă unul dintre următoarele documente: a) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează comercializarea de lapte, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată pentru perioada de referinţă;"24. La articolul 65 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) deţin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014, înregistrate în RNE;"25. La articolul 65 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) deţin un efectiv de minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 martie 2015, înregistrate în RNE;"26. La articolul 65, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (3) şi (4) se acordă pentru minimum 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă."27. La articolul 65^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) deţin un efectiv minim de 3 capete de bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;"28. La articolul 65^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Plata ANTZ se acordă pentru un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă".29. La articolul 66, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată;"30. Articolul 66^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care în perioada celor 100 de zile au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile deţinute de acelaşi beneficiar sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."31. La articolul 68, alineatul (4 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Pentru cererile unice de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări."32. Articolul 68^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68^1. - (1) Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a), poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soţi, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate. (2) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt, după caz: a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului care cedează dreptul la primă; b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF. (3) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri: a) între soţi; b) în urma schimbării formei de organizare; c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA; d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA. (4) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) sunt: a) copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei care cedează dreptul la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. a); b) copie de pe certificatul de înregistrare/radiere, precum şi de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excepţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. b); c) copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. c); d) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori, pentru cazul prevăzut la alin. (3) lit. d). (5) Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, prevăzută la art. 62 lit. b), poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate. (6) Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru situaţia prevăzută la alin. (5) sunt: a) copie de pe declaraţie/declaraţii notariale de cedare a dreptului la primă obţinut în anii anteriori; sau b) copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoţite de copiile declaraţiilor de cedare a dreptului la primă din partea celorlalţi moştenitori, în cazul în care există mai mulţi moştenitori."33. La articolul 68^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. a), art. 64 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a), art. 64^1 alin. (1) lit. a), art. 64^2 alin. (1) lit. a), art. 65 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (3) lit. a) şi b), alin. (4) lit. a) şi b), art. 65^1 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 66 lit. a), b) şi c)."34. La articolul 68^3, prima teză a literei a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) perioada de referinţă: este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată în primul an de cerere în care obţine un drept de plată pe exploataţia respectivă;"35. La articolul 68^3, litera d) se abrogă.36. La articolul 71, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie menţinute în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată; d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;".37. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:"Art. 71^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art. 71 lit. b), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."38. La articolul 72, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;........................................................................... f) femelele ovine şi/sau berbecii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;".39. După articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 72^1, cu următorul cuprins:"Art. 72^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art. 72 lit. f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."40. La articolul 73, literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;........................................................................... f) femelele caprine şi/sau ţapii de reproducţie pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute/menţinuţi, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere;".41. Articolul 73^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 73^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile, prevăzută la art. 73 lit. f), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."42. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, cu excepţia animalelor din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi tauri din rase de carne, care trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE cel puţin cu 8 luni înainte de data depunerii cererii unice de plată/data ieşirii din exploataţie, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat. Dacă data de început a perioadei de reţinere este anterioară datei de 1 ianuarie 2015, termenul-limită de identificare şi înregistrare în RNE a efectivului de animale nu poate fi mai mic de 1 ianuarie 2015. Fără a aduce atingere altor criterii de eligibilitate, un animal este eligibil pentru sprijin dacă s-au respectat cerinţele de identificare şi înregistrare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului sau, respectiv, în Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, în perioada de reţinere."43. La articolul 74 alineatul (1), ultimele două teze ale literei h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Animalele din categoria vaci din rase de carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv a celor 6 luni au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."44. La articolul 74, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, sunt eligibile rasele cuprinse în lista cu rasele de taurine de carne prevăzută în anexa nr. 6."45. La articolul 75 litera c), punctele (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(iii) să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea lit. a) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;".46. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:"Art. 75^1. - Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 6 luni, prevăzută la art. 75 lit. c) pct. (iii), au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat."47. La articolul 78 alineatul (5) litera c), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;".48. La articolul 78, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Pentru cererile unice de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări."49. La articolul 78^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 71 lit. a), c) şi d), art. 71^1, art. 72 lit. a), c), d) şi f), art. 72^1, art. 73 lit. a), c), d) şi f), art. 73^1, art. 74 alin. (1) lit. a), c), d), e), f) şi h), art. 75 lit. a) şi lit. c) pct. (i), (iii) şi (iv), art. 75^1."50. Articolul 78^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 78^2. - Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru SCZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii: a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea unică de plată; b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului; c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală; d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală."51. La articolul 86, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Zonele împădurite sunt suprafeţe de teren arabil împădurite: a) prin măsura 221 «Prima împădurire a terenurilor agricole» din cadrul PNDR 2007-2013; b) prin submăsura 8.1 «Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite» din cadrul PNDR 2014-2020; c) în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013."52. La articolul 86, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Pentru recunoaşterea ca zonă de interes ecologic a suprafeţei împădurite conform alin. (5) lit. c), fermierul depune la APIA, nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată, documentul care confirmă împădurirea suprafeţei printr-o schemă naţională, emis de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile subordonate acesteia, respectiv documentaţia tehnico-economică şi procesul-verbal de recepţie."53. La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1.250 euro sunt notificaţi privind excluderea din schema pentru micii fermieri după data prevăzută la art. 91 alin. (1). Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării."54. La articolul 91, alineatul (2) se abrogă.55. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 102. - Sunt eligibili pentru accesarea pachetului 8 din cadrul măsurii 10 doar fermierii care desfăşoară activitate agricolă şi deţin femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon, din speciile prevăzute în PNDR 2014-2020, înscrise în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală, condus de asociaţii acreditate de ANZ."56. Articolul 103 se abrogă.57. După articolul 105 se introduc două noi articole, articolele 105^1 şi 105^2, cu următorul cuprins:"Art. 105^1. - (1) În cazul în care în campania curentă fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior obţine o derogare de la durata perioadei de conversie în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 895/2016, şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu modificările şi completările ulterioare, şi depune la APIA, în termenul legal, documentul justificativ, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere. (2) Anul aprobării derogării de la durata perioadei de conversie reprezintă ultimul an de angajament în cadrul submăsurii 11.1. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial, prin menţinerea certificării suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv. O cerere de plată pentru anul următor obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie poate fi depusă de fermier numai cu condiţia deschiderii unui nou angajament în cadrul submăsurii 11.2. (3) Plata acordată în cadrul angajamentului aflat în derulare în cadrul submăsurii 11.1 pentru anul obţinerii derogării de la durata perioadei de conversie va fi cea adaptată la nivelul plăţii pentru pachetul corespondent al submăsurii 11.2. (4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la efectuarea plăţii pentru măsură, în campania curentă. (5) Copia documentaţiei privind derogarea de la durata perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o)-ş) din Ordinul nr. 895/2016, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare a conversiei.Art. 105^2. - În cazul apariţiei în campania curentă a unui caz de forţă majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislaţie, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent submăsurii 11.1/11.2, după caz, chiar dacă suprafaţa afectată de forţă majoră nu va fi certificată pentru campania în cauză."58. Articolul 109^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109^1. - În sensul art. 30 şi 31 din ordonanţă, în cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţă şi la art. 96 alin. (1) pct. (iii) din prezentul ordin, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 31 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12."59. După articolul 111^1 se introduce un nou articol, articolul 111^2, cu următorul cuprins:"Art. 111^2. - Pentru a beneficia de plata schemelor de sprijin cuplat în sectoarele vegetal şi zootehnic şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, documentele doveditoare ale comercializării producţiei obţinute de către persoanele fizice pot fi şi facturile emise de acestea."60. Anexele nr. 4, 5 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.61. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma "factura fiscală" se înlocuieşte cu sintagma "factura".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2016.Nr. 1.000.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 619/2015)Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar şinumărul minim de seminţe/gram*Font 9*┌───────────────────────────────────────────┬────────┬────────────────────────┬────────┐│ │ │ │ Nr. ││ Specificaţie │ UM │ Cantitatea minimă │ minim ││ │ │ de sămânţă │ de ││ │ │ │seminţe/││ │ │ │ gram │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Soia/Soia lot semincer │ kg/ha │ 80/70 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Lucernă │ kg/ha │ 20 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Mazăre boabe pentru industrializare │ kg/ha │ 100 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Fasole boabe pentru industrializare │ kg/ha │ 80 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Cânepă pentru ulei │ kg/ha │ 4 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Cânepă pentru fibră │ kg/ha │ 20 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Orez │ kg/ha │ 120 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Sămânţă de cartof │ t/ha │1,5 t/calibrul 25/35 mm │ ││ │ │3,5 t/calibrul 35/55 mm │ ││ │ │5,5 t/calibrul 55/65 mm │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Sfeclă de zahăr │ UG/ha │ 1,2 │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară │ t/ha │1,5 t/calibrul 28/35 mm │ ││pentru industrializare │ │2,4 t/calibrul 35/55 mm │ ││ │ │4,2 t/calibrul 55/65 mm │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Legume cultivate în câmp, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- tomate pentru industrializare prin răsad │ g/ha │ 180 │ 200 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- tomate pentru industrializare semănat │ │ │ ││direct │ g/ha │ 1.000 │ 200 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- castraveţi pentru industrializare │ g/ha │ 3.000 │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Legume cultivate în sere, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- tomate pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 64 │ 200 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- ardei pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 294 │ 122 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- castraveţi pentru consum în stare │ │ │ ││proaspătă │ g/ha │ 458 │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- varză pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 197 │ 203 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- castraveţi pentru industrializare │ g/ha │ 458 │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│Legume cultivate în solare, din care: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- tomate pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 64 │ 200 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- ardei pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 294 │ 122 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- castraveţi pentru consum în stare │ │ │ ││proaspătă │ g/ha │ 458 │ 30 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- varză pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 197 │ 203 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- vinete pentru consum în stare proaspătă │ g/ha │ 117 │ 200 │├───────────────────────────────────────────┼────────┼────────────────────────┼────────┤│- castraveţi pentru industrializare │ g/ha │ 458 │ 30 │└───────────────────────────────────────────┴────────┴────────────────────────┴────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 619/2015)Consum anual maxim de fân de lucernăşi şrot de soia pe specii de animale┌──────────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────┐│ Specia │ UVM*) │Consum/cap/an │Consum anual/cap││ │ │fân de lucernă│ şrot de soia**)││ │ │ Kg │ Kg │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Vacă de lapte │ 1UVM │ 2.190 │ 365 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult│ │ │ ││de 2 ani, ecvidee, de peste 6 luni │ 1,0 │ 2.190 │ 365 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Bovine între 6 luni şi 2 ani │ 0,6 │ 1.314 │ 219 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Bovine de mai puţin de 6 luni │ 0,4 │ 876 │ 146 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Ovine/Caprine │ 0,15 │ 328 │ 55 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Cabaline │ 1,0 │ 2.190 │ 365 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Scroafe reproducţie │ 0,5 │ 200 │ 250 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Porci creştere/îngrăşare (180 de zile)│ 0,3 │ 75 │ 75 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Pui carne (6 serii/an) │ 0,014 │ 0,2 │ 0,7 │├──────────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────┤│Găini ouătoare │ 0,03 │ 4,4 │ 7,5 │└──────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────┘    Calcul: nr. capete x consum/cap/an Notă

  ──────────

  *) Ratele de conversie a animalelor în unităţi vită mare ("UVM") sunt cele menţionate la art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA.

  **) Un kg şrot de soia este egal cu 1,3 kg boabe de soia.

  ──────────
   +  Anexa 3(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)LISTAzonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare*Font 9*┌──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┐│ Element │ Detalii │ Factor de │Factor de│Suprafaţa zonei││ │ │ conversie │ponderare│ de interes ││ │ │ │ │ ecologic │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 = 2 x 3 │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Terase │Construcţii destinate prevenirii│ │ │ ││(pe 1 m lungime) │şi combaterii eroziunii solului,│ │ │ ││ │executate de-a lungul curbelor │ │ │ ││ │de nivel, pe terenuri arabile în│ │ │ ││ │pantă │ │ │ ││ │Înălţime minimă 1 m │ │ │ ││ │Lăţime minimă 3 m │ 2 │ 1 │ 2 mp │├──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┤│Elemente de peisaj: │├──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┤│- garduri vii/ │Şiruri de arbuşti/arbori formate│ │ │ ││fâşii împădurite │din diferite specii, cu lăţimea │ │ │ ││(pe 1 m) │de maximum 10 metri │ 5 │ 2 │ 10 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- arbore izolat │Arbore cu diametrul coroanei de │ │ │ ││(per arbore) │minimum 4 metri │ 20 │ 1,5 │ 30 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- arbori în │Şiruri de arbori cu diametrul │ │ │ ││aliniament │coroanei de minimum 4 metri şi │ │ │ ││(pe 1 m) │spaţiul dintre coroane de │ │ │ ││ │maximum 5 metri │ 5 │ 2 │ 10 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- grup de arbori/ │Arbori ale căror coroane se │ │ │ ││pâlcuri arbustive │întrepătrund/Pâlcuri arbustive, │ │ │ ││din zona de câmpie│ce ocupă o suprafaţă de maximum │ │ │ ││(pe 1 mp) │0,3 ha în ambele cazuri │Nu se aplică│ 1,5 │ 1,5 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- margini de câmp │Margini de teren, cu lăţimi │ │ │ ││(pe 1 m) │cuprinse între 1 şi 20 metri, │ │ │ ││ │fără producţie agricolă │ 6 │ 1,5 │ 9 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- iazuri │Acumulări permanente naturale │ │ │ ││(pe 1 mp) │de apă stătătoare, exclusiv │ │ │ ││ │rezervoarele din beton sau din │ │ │ ││ │plastic, cu suprafaţa de │ │ │ ││ │maximum 0,1 ha │Nu se aplică│ 1,5 │ 1,5 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│- rigole │Şanţuri sau canale cu o lăţime │ │ │ ││(pe 1 m) │maximă de 6 metri, precum şi │ │ │ ││ │cursurile deschise de apă pentru│ │ │ ││ │irigaţii sau drenare, exclusiv │ │ │ ││ │cele cu pereţi betonaţi. │ 3 │ 2 │ 6 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Zone-tampon │Fâşii de protecţie existente pe │ │ │ ││(pe 1 m) │terenurile agricole situate în │ │ │ ││ │vecinătatea apelor de suprafaţă,│ │ │ ││ │a căror lăţime minimă este de │ │ │ ││ │1 m pe terenurile cu panta de │ │ │ ││ │până la 12% şi de 3 m pe │ │ │ ││ │terenurile cu panta mai mare de │ │ │ ││ │12%, panta terenului fiind panta│ │ │ ││ │medie a blocului fizic adiacent │ │ │ ││ │cursului de apă (obligatorii │ │ │ ││ │prin GAEC 1). │ │ │ ││ │De-a lungul cursurilor de apă, │ │ │ ││ │aceste zone pot include benzi cu│ │ │ ││ │vegetaţie riverană cu o lăţime │ │ │ ││ │de până la 10 m. │ 6 │ 1,5 │ 9 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Zone cu specii │Zone cu plantaţii de salcie │ │ │ ││forestiere cu │(Salix L), plop alb (Populus │ │ │ ││ciclu scurt de │alba) şi plop negru (Populus │ │ │ ││producţie │nigra) │ │ │ ││(pe 1 mp) │ │Nu se aplică│ 0,3 │ 0,3 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Zonele împădurite │Terenuri agricole împădurite │ │ │ ││menţionate la │prin măsura 221 "Prima │ │ │ ││art. 32 alin. (2) │împădurire a terenurilor │ │ │ ││lit. (b) pct. (ii)│agricole" din cadrul │ │ │ ││din Regulamentul │PNDR 2007-2013, prin submăsura │ │ │ ││nr. 1.307/2013, cu│8.1 "Împădurirea şi crearea │ │ │ ││modificările şi │de suprafeţe împădurite" din │ │ │ ││completările │cadrul PNDR 2014-2020 sau în │ │ │ ││ulterioare │temeiul unei scheme naţionale │ │ │ ││(pe 1 mp) │ale cărei condiţii respectă │Nu se aplică│ 1 │ 1 mp ││ │dispoziţiile art. 43 alin. (1), │ │ │ ││ │(2) şi (3) din Regulamentul (CE)│ │ │ ││ │nr. 1.698/2005 sau ale art. 22 │ │ │ ││ │din Regulamentul (UE) │ │ │ ││ │nr. 1.305/2013 │ │ │ │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Zone cu culturi │Amestecurile de specii de │ │ │ ││secundare sau │culturi prevăzute în anexa nr. 9│ │ │ ││strat vegetal │la ordin │ │ │ ││(pe 1 mp) │ │Nu se aplică│ 0,3 │ 0,3 mp │├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┤│Zonele cu culturi │Culturile prevăzute în anexa nr.│ │ │ ││fixatoare de azot │10 la ordin │ │ │ ││(pe 1 mp) │ │Nu se aplică│ 0,7 │ 0,7 mp │└──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┘-----