ORDIN nr. 147 din 22 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.050 din 27 decembrie 2016  Văzând Referatul de aprobare nr. 7.464 din 29 noiembrie 2016, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2017."2. Norma sanitară veterinară prevăzută în anexă se modifică şi se completează după cum urmează: a) La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - structură fără personalitate juridică, organizată în condiţiile legii, în cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care reprezintă autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor la nivel local, prin care se realizează supravegherea, controlul şi monitorizarea activităţii unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine animală şi nonanimală înregistrate/autorizate sanitar-veterinar." b) La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unităţile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează şi/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Şeful serviciului control oficial siguranţa alimentelor şi coordonatorul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vizează prezenţa personalului de specialitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post." c) La articolul 14, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) în baza unui program de lucru stabilit, verifică dacă unitatea respectă condiţiile generale şi specifice de igienă prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv modalitatea de implementare a procedurilor de autocontrol bazate pe principiile analizei riscurilor (HACCP), modul în care este realizată trasabilitatea materiilor prime şi a produselor finite şi are responsabilitatea de a urmări remedierea deficienţelor constatate; rezultatele verificărilor efectuate, împreună cu măsurile dispuse, în cazul în care situaţia o impune, sunt înscrise într-o notă de control, adusă la cunoştinţa reprezentantului legal al unităţii respective, sub semnătură de primire;" d) Sintagma "şef serviciu/birou control oficial siguranţa alimentelor" se înlocuieşte cu sintagma "şef serviciu control oficial siguranţa alimentelor."3. Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară se completează după cum urmează: a) La punctul I litera B, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 4 şi 5, cu următorul cuprins:"4. centru sacrificare;5. punct de tăiere la nivelul fermei." b) La punctul I litera H, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. centru independent de prelucrare a laptelui."4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare

  Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Radu Roatiş Cheţan
  Bucureşti, 22 decembrie 2016.Nr. 147.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară)    Unitatea ........................ Vizat    Nr. ........... data ............ Şef Serviciu control oficial    I ............................... siguranţa alimentelor din cadrul    Nr. de înregistrare la direcţiei sanitar-veterinare şi    registrul comerţului pentru siguranţa alimentelor    ................................. judeţene, respectiv a                                                municipiului Bucureşti                                                ...............................                                                Coordonator al Circumscripţiei                                                sanitar-veterinare şi pentru                                                siguranţa alimentelor                                                ...............................                          DOCUMENT JUSTIFICATIV             cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor             legale pentru asigurarea controlului oficial           sanitar-veterinar pentru luna ........ anul ....    1. Unitatea este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar pentru activitatea de: .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................    2. Personal sanitar-veterinar existent în unitate:    - medici veterinari .............................................    3. Unitatea a desfăşurat în luna .......... anul ......... activitatea de:    I. Abatorizare┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    II. Tranşare┌──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐│ Specia │ Cantitate/tone │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total ││ │ materie primă │ intrată la tranşare │ ││ │ intrată la tranşare │ │ │├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │└──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┘    III. Procesarea cărnii (produse din carne, carne tocată, carne preparată, carne separată mecanic)┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐│ Cantitate/tone materie │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total ││ primă recepţionată │ recepţionată │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │└─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘    IV. Procesare carne vânat┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐│ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    V. Prelucrare lapte┌──────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐│ Cantitate/tone lapte materie │ Tarif/tonă lapte materie │ Tarif total ││ primă intrată la procesare │ primă intrată la procesare │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │└──────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘    VI. Producţie de peşte (categorii: unitate procesare, cherhana, piaţă desfacere, centru de colectare peşte, punct de debarcare)┌─────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐│ Categorie │ Cantitate/tone peşte │ Tarif/tonă │ Tarif total ││ │ intrat la procesare │ │ │├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │└─────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘    VII. Activităţi generale (categorii: depozit frigorific independent/depozite pentru produse de origine animală, piaţă angro, unitate de reambalare)┌───────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐│ Categorie │ Cantitate/tone produse │ Tarif/tone produse de │ Tarif total ││ │ de origine animală │ origine animală │ ││ │ recepţionate │ recepţionate │ │├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │└───────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘    Număr de ore de activitate desfăşurată de către personalulsanitar-veterinar de stat existent:    - medici veterinari           Întocmit    Medic veterinar oficial Reprezentant legal al unităţii,       ................ .............................    Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia DirecţiaSanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. întocmeşteformalităţile de plată către unitate.-----