REGULAMENT din 14 decembrie 2016de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 22 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 6085/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 decembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Misiunea, rolul şi atribuţiile  +  Articolul 1Consiliul de etică şi management universitar (CEMU), organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ), fără personalitate juridică, este înfiinţat în temeiul prevederilor art. 125 şi 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Misiunea CEMU este de dezvoltare a culturii eticii şi integrităţii în universităţile din România.  +  Articolul 3Rolul CEMU este de a determina şi sprijini universităţile să realizeze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient, politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legislaţiei universitare şi ale cadrului legislativ privind instituţiile publice de învăţământ superior din România.  +  Articolul 4Atribuţiile CEMU sunt următoarele: a) sprijină realizarea politicilor de etică şi integritate în universităţi şi monitorizează punerea lor în aplicare conform art. 218 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) auditează comisiile de etică din universităţi, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; c) prezintă un raport anual public, privind etica universitară, conform art. 218 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; d) monitorizarea şi raportul anual sunt puse la dispoziţia Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) în vederea evaluării instituţionale a universităţilor şi se constituie ca un criteriu privind clasificarea şi finanţarea universităţilor conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 1/2011; e) soluţionează sesizările privind încălcarea de către orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particulară, a obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind respectarea legislaţiei în vigoare, a cartei proprii, a contractului instituţional, a transparenţei decizionale şi a libertăţii academice; f) analizează şi propune, la solicitarea MENCŞ, revocarea din funcţie a rectorului şi reducerea sau eliminarea temporară ori definitivă a accesului la finanţările din surse publice pentru universităţi, în condiţiile prevăzute la art. 125 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; g) realizează Codul de referinţă al eticii şi deontologiei universitare, conform art. 218 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; h) realizează procedurile pentru punerea în aplicare a Codului de referinţă al eticii şi deontologiei universitare; i) colaborează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii învăţământului superior, cu MENCŞ, conform art. 192 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; j) iniţiază şi dezvoltă activitatea de cercetare şi publicare pe probleme de etică şi integritate universitară; k) întocmeşte, la cererea MENCŞ, rapoarte externe de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; l) întocmeşte, la cererea MENCŞ, rapoarte în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea  +  Articolul 5CEMU este format din 11 membri.  +  Articolul 6Membrii CEMU sunt cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate şi un membru student, reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.  +  Articolul 7Structura CEMU este următoarea, în baza numirilor trimise de instituţiile respective: a) 3 reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor; b) 3 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numiţi de ministru; c) un reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; d) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; e) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice; f) un reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; g) un reprezentant al federaţiilor naţionale ale studenţilor.  +  Articolul 8 (1) Persoanele numite de către instituţiile reprezentate sunt numite membri ai CEMU, pentru un mandat de 4 ani, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în termen de 5 zile de la transmiterea nominalizării lor către MENCŞ. (2) Funcţia de membru al CEMU este incompatibilă cu funcţia de rector, decan, director de departament sau altă funcţie de conducere similară.  +  Articolul 9Calitatea de membru al CEMU încetează după 4 ani, indiferent de eventuale întreruperi.  +  Articolul 10Calitatea de membru încetează în urma constatării de către CEMU a încălcării de către un membru a normelor de etică şi integritate, pe baza votului deschis a cel puţin două treimi din membrii CEMU, care propune ministrului revocarea şi înlocuirea sa.  +  Articolul 11 (1) După numirea de către ministru, în prima şedinţă, condusă de către decanul de vârstă al CEMU, se va proceda la alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui şi la numirea unui secretar general. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele CEMU sunt aleşi prin vot deschis, cu majoritate de două treimi, de către membrii CEMU, pe baza propunerilor sau autopropunerilor făcute de oricare dintre membrii CEMU. Secretarul general este numit de către preşedintele ales dintre membrii CEMU. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general constituie Biroul executiv al CEMU, care asumă activitatea operaţională între şedinţele CEMU. (3) Preşedintele şi vicepreşedintele pot fi revocaţi prin votul deschis al majorităţii de două treimi a CEMU. (4) CEMU poate desemna un purtător de cuvânt care poate fi preşedintele sau un alt membru.  +  Articolul 12Preşedintele CEMU are următoarele atribuţii: a) aplică prevederile prezentului regulament; b) conduce şedinţele de lucru ale CEMU; în cazul indisponibilităţii preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte; c) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale CEMU, pe baza propunerilor membrilor; aceasta poate fi modificată prin vot, la propunerea oricărui membru al CEMU; d) asigură legătura operativă a CEMU cu ministrul, în vederea informării acestuia despre activitatea CEMU; e) reprezintă CEMU în relaţia cu terţii şi poate fi purtătorul său de cuvânt.  +  Articolul 13 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, membrii CEMU se pot constitui în grupuri de lucru, temporare ori permanente. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, CEMU poate decide consultarea şi angajarea unor experţi în domeniile de referinţă ale activităţii sale.  +  Articolul 14 (1) Cvorumul şedinţelor CEMU este de minimum 7 membri. (2) CEMU adoptă hotărâri prin vot deschis, cu majoritatea de două treimi a membrilor prezenţi. (3) Membrii CEMU sunt obligaţi să anunţe conflictul de interese sau incompatibilităţi şi, în consecinţă, nu vor participa la dezbateri sau nu vor vota pe perioada soluţionării respectivei situaţii. (4) În caz de paritate a voturilor exprimate sau de nerealizare a majorităţii de două treimi, votul se poate relua de cel mult două ori într-o şedinţă. Dacă situaţia persistă şi după a doua reluare a votului, votul se amână pentru viitoarea şedinţă a CEMU, cu respectarea termenului de pronunţare prevăzut.  +  Articolul 15CEMU elaborează proceduri de lucru privind examinarea şi soluţionarea prevederilor Codului de etică şi integritate universitară.  +  Articolul 16Şedinţele CEMU se convoacă de către preşedintele CEMU sau de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 17Ministrul sau un reprezentant al acestuia poate participa la şedinţele CEMU, în calitate de observator.  +  Articolul 18CEMU poate decide lărgirea cadrului de participare la şedinţe, pe bază de invitaţie, prin şedinţe deschise, prin audierea părţilor aflate în litigiu.  +  Articolul 19 (1) Secretariatul tehnic al CEMU este asigurat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). (2) Secretariatul tehnic înregistrează toate sesizările sau solicitările primite şi le transmite, în format electronic, către toţi membrii CEMU, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii. (3) Secretariatul tehnic realizează, în termen de 48 de ore de la fiecare şedinţă, o minută a şedinţei, în format electronic, transmisă membrilor CEMU, unde sunt consemnate ordinea de zi, hotărârile luate şi numărul voturilor. (4) Secretariatul tehnic transmite invitaţiile la şedinţe şi documentele aferente subiectelor în discuţie pe ordinea de zi, cu aprobarea preşedintelui CEMU, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea şedinţei.  +  Articolul 20CEMU colaborează cu comisiile de etică ale universităţilor în vederea realizării politicilor de etică şi integritate academică.  +  Capitolul III Realizarea infrastructurii etice în universităţi  +  Articolul 21CEMU sprijină înfiinţarea şi funcţionarea unei infrastructuri etice şi de integritate în universităţi prin care se separă dezvoltarea politicilor de etică şi integritate (ce revine comisiilor de etică) de activitatea de soluţionare a litigiilor (ce revine comisiilor de analiză prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi instituţiei Ombudsmanului universitar).  +  Articolul 22CEMU lansează programe pentru consolidarea culturii etice şi de integritate, în colaborare cu universităţile şi alte structuri cu competenţe în domeniu.  +  Capitolul IV Analiza sesizărilor şi solicitărilor  +  Articolul 23CEMU se pronunţă asupra litigiilor de etică universitară şi analizează cazurile referitoare la abateri de la normele de etică şi management universitar, în urma sesizărilor sau prin autosesizare, conform legii, după ce subiectul lor a fost analizat în cadrul facultăţii/universităţii.  +  Articolul 24 (1) Orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CEMU în legătură cu nerespectarea de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare a obligaţiilor prevăzute la art. 124, 128, 129, 130, 170 şi 299 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Codului de etică şi integritate universitară. (2) CEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate, în termen de 3 luni de la data primirii sesizării. (3) În situaţia în care constată încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 124 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CEMU transmite hotărârea sa MENCŞ în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia. (4) Hotărârile CEMU sunt transmise părţilor prin secretariatul tehnic al Comisiei.  +  Articolul 25CEMU răspunde MENCŞ, pe baza unei hotărâri, în termen de o lună de la data sesizării, în cazul în care i se solicită: a) să întocmească un raport de evaluare a respectării standardelor de etică profesională în ceea ce priveşte activitatea doctorală, în conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) să întocmească un raport în cazul nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26 (1) Secretariatul tehnic primeşte şi înregistrează sesizările sau solicitările într-un registru special, realizează un dosar electronic pentru fiecare sesizare sau solicitare şi elaborează Fişa tehnică a sesizării. Fişa cuprinde detalii despre "iniţiator", "obiectul sesizării", "acte la dosar". Toate documentele sunt arhivate electronic şi securizate informatic. (2) CEMU informează MENCŞ despre sesizările primite şi despre hotărârile adoptate.  +  Articolul 27 (1) În cadrul analizei, CEMU poate audia persoanele implicate direct ori indirect în faptele sesizate, expeditorul sesizării, persoane din conducerea instituţiilor implicate în faptele sesizate sau experţi independenţi, cu păstrarea confidenţialităţii. (2) CEMU constată încălcarea obligaţiilor legale de către o instituţie de învăţământ superior sau de către un membru al comunităţii universitare pe baza probelor evidenţiate de sesizare, a informaţiilor disponibile din surse publice sau furnizate de instituţii abilitate şi pe baza probelor obţinute în mod direct.  +  Articolul 28Dezbaterile din şedinţele CEMU se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, semnat de membrii CEMU.  +  Articolul 29 (1) Membrii CEMU hotărăsc motivat asupra sesizărilor sau solicitărilor, pe baza probelor administrate şi a susţinerii părţilor. (2) Hotărârile CEMU se motivează, atât în fapt, cât şi în drept, şi sunt semnate de către preşedinte. (3) Hotărârea include, după caz, opinia experţilor consultaţi. (4) Hotărârile CEMU sunt documente publice şi se publică, pe propriul site şi pe site-ul MENCŞ.  +  Capitolul V Norme de etică şi integritate  +  Articolul 30Membrii CEMU au obligaţia să respecte reglementările aplicabile şi normele de etică şi integritate, conform prevederilor legale şi Codului de etică şi integritate universitară.  +  Articolul 31CEMU se asigură că experţii consultaţi respectă normele de etică şi integritate şi nu se află în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate cu membrii CEMU ori cu obiectul cauzei în legătură cu care sunt consultaţi.  +  Articolul 32Membrii CEMU, persoanele implicate în lucrările sale şi documentele produse se supun regimului confidenţialităţii, cu excepţia hotărârilor şi referatelor de expertiză.  +  Articolul 33Constituie conflict de interese situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi situaţia în care membrii CEMU sau experţii consultaţi analizează o sesizare ce implică persoana care se află în una dintre următoarele relaţii cu un membru CEMU:1. sunt soţi, afini sau rude până la gradul al treilea inclusiv;2. sunt angajate în aceeaşi unitate sau instituţie;3. au colaborat în ultimii 5 ani, având publicaţii sau proiecte de cercetare-dezvoltare dezvoltate în comun;4. furnizează sau au furnizat membrului CEMU, în ultimii 5 ani anteriori analizei, servicii ori foloase de orice natură.  +  Articolul 34Întreaga activitate a CEMU are la bază aceste valori ale eticii şi integrităţii universitare: cinste, corectitudine, respect, încredere şi responsabilitate.  +  Capitolul VI Finanţarea CEMU  +  Articolul 35Secretariatul tehnic şi bugetul CEMU sunt asigurate şi gestionate de UEFISCDI.  +  Articolul 36 (1) Bugetul CEMU alocă mijloace financiare pentru susţinerea programelor sale anuale sau multianuale. (2) Membrii CEMU sunt remuneraţi, la nivelul minim al salariului de încadrare pentru un profesor universitar, în categoria tranşei de vechime în învăţământ peste 40 de ani. (3) Membrilor CEMU şi experţilor consultaţi le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare necesare îndeplinirii atribuţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.--------