ORDIN nr. 5.849 din 28 noiembrie 2016privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 31 august 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 3Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2020-2021.  +  Articolul 4Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Nicoleta-Claudia Moldovan,

  secretar de stat
  Bucureşti, 28 noiembrie 2016.Nr. 5.849.  +  AnexăAcordarea acreditării pentru nivelurile deînvăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilorde învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 9 mai-30 august 2016Judeţul Caraş-Severin*Font 7* ┌────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Denumirea │Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de│Nivel de învăţământ/│Profilul/ │Domeniul│Calificarea │Limba de│Forma de │ │crt.│unităţii de│ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregă- │profesională│predare │învăţământ│ │ │învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │ │ │tirii de│ │ │ │ │ │ │data │iniţia- │ │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┤ │ 1 │Liceul │14/ │- │Municipiul │Postliceal/Nivel 3 │Transporturi│- │Tehnician │Română │Cu │ │ │Tehnologic │21.06.2016│ │Caransebeş, Str. │avansat (conform │ │ │diagnostic │ │frecvenţă │ │ │"Trandafir │ │ │Tribunalului nr. 2│Hotărârii Guvernului│ │ │auto │ │/zi │ │ │Cocîrlă" │ │ │tel. 0255/512131 │nr. 844/2002) │ │ ├────────────┼────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │Tehnician │Română │Cu │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │auto interne│ │frecvenţă │ │ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │şi interna- │ │/zi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţionale │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Cluj*Font 7* ┌────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┐ │Nr. │Denumirea │Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de│Nivel de învăţământ/│Profilul/ │Domeniul│Calificarea │Limba de│Forma de │Nr. de │ │crt.│unităţii de│ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregă- │profesională│predare │învăţământ│clase │ │ │învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │ │ │tirii de│ │ │ │şcolari-│ │ │ │data │iniţia- │ │ │ │bază │ │ │ │zate/ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │număr de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │elevi │ ├────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤ │ 1 │Colegiul │12/ │- │Municipiul │Postliceal/Nivel 3 │Economic │- │Funcţionar │Română │Cu │4/118 │ │ │"Emil │08.06.2016│ │Cluj-Napoca, Str. │avansat (conform │ │ │bancar │ │frecvenţă/│ │ │ │Negruţiu" │ │ │Agriculturii │Hotărârii Guvernului├────────────┼────────┼────────────┤ │zi │ │ │ │ │ │ │nr. 27, tel./fax: │nr. 844/2002) │Protecţia │- │Tehnician │ │ │ │ │ │ │ │ │0264/317051 │Nivel 5 (conform │mediului │ │laborant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │protecţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mediului │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┘Judeţul Prahova*Font 7* ┌────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Denumirea │Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de│Nivel de învăţământ/│Profilul/ │Domeniul│Calificarea │Limba de│Forma de │ │crt.│unităţii de│ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregă- │profesională│predare │învăţământ│ │ │învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │ │ │tirii de│ │ │ │ │ │ │data │iniţia- │ │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┤ │ 1 │Liceul │12/ │- │Municipiul Câmpina│Liceal/Nivel 3 │Tehnic │Electric│Tehnician │Română │Cu │ │ │Tehnologic │06.06.2016│ │Str. Griviţei │avansat (conform │ │ │energetician│ │frecvenţă/│ │ │Energetic │ │ │nr. 1, tel./fax: │Hotărârii Guvernului│ ├────────┼────────────┤ │zi │ │ │ │ │ │0244/333924 │nr. 844/2002) │ │Electro-│Tehnician │ │ │ │ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │nică │electronist │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │automa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │tizări │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Satu Mare*Font 7* ┌────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Denumirea │Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de│Nivel de învăţământ/│Profilul/ │Domeniul│Calificarea │Limba de│Forma de │ │crt.│unităţii de│ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregă- │profesională│predare │învăţământ│ │ │învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │ │ │tirii de│ │ │ │ │ │ │data │iniţia- │ │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┤ │ 1.│Colegiul │14/ │- │Municipiul Satu │Liceal/Nivel 3 │Servicii │- │Estetica şi │Română/ │Cu │ │ │Tehnic │21.06.2016│ │Mare, bd Cloşca │avansat (conform │ │ │igiena │Maghiară│frecvenţă/│ │ │"Elisa │ │ │nr. 48, tel./fax: │Hotărârii Guvernului│ │ │corpului │ │zi │ │ │Zamfirescu"│ │ │0261/722055 │nr. 844/2002) │ │ │omenesc │ │ │ │ │ │ │ │ │Nivel 4 (conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┤ │ 2 │Şcoala │17/ │- │Municipiul Satu │Postliceal/Nivel 3 │Sănătate şi │- │Asistent │Română │Cu │ │ │Postliceală│18.07.2016│ │Mare, str. Ştefan │avansat (conform │asistenţă │ │medical │ │frecvenţă/│ │ │"Henri │ │ │cel Mare nr. 12, │Hotărârii Guvernului│pedagogică │ │generalist │ │zi │ │ │Coandă" │ │ │tel. 0261/713350 │nr. 844/2002) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nivel 5 (conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Hotărârii Guvernului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 918/2013) │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┘Judeţul Sălaj*Font 7* ┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┐ │Nr. │Denumirea │Hotărârea │Denumirea│Adresa unităţii de│Nivel de învăţământ/│Profilul/ │Domeniul│Calificarea │Limba de│Forma de │ │crt.│unităţii de │ARACIP de │persoanei│învăţământ, │Nivel de calificare │Domeniul │pregă- │profesională│predare │învăţământ│ │ │învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │ │ │tirii de│ │ │ │ │ │ │data │iniţia- │ │ │ │bază │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┤ │ 1 │Liceul │10/ │- │Municipiul Zalău, │Primar │- │- │- │Maghiară│Cu │ │ │Reformat │23.05.2016│ │bd. Mihai Viteazul│ │ │ │ │ │frecvenţă/│ │ │"Wesselenyi"│ │ │nr. 56/A, tel./ │ │ │ │ │ │zi │ │ │ │ │ │fax: 0260/614881 │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┘-----