ORDIN nr. 3.609 din 15 decembrie 2016privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 22 decembrie 2016    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Dispoziţii generale (1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a marilor contribuabili în sarcina Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează selecţia/actualizarea acestora. (2) Selecţia/Actualizarea marilor contribuabili se realizează în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi de regulile specifice prevăzute la art. 7.  +  Articolul 2Condiţia generală de eligibilitateSe consideră eligibili contribuabilii care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a) contribuabilii prevăzuţi la art. 4 alin. (2); b) persoanele juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili; c) sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; d) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat; e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Criterii de selecţie (1) Selecţia marilor contribuabili se realizează dintre contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii: a) criterii specifice; b) criteriul de bază; c) criteriul de continuitate. (2) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), precum şi cei stabiliţi în ordine descrescătoare în funcţie de criteriul de bază prevăzut la art. 5 sunt selectaţi în limita unui număr maxim de 1.500 de contribuabili. (3) Criteriile de selecţie prevăzute la alin. (1) se pot modifica anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 4Criterii specifice (1) Din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii care îndeplinesc următoarele criterii specifice de selecţie: a) criteriul specific de activitate desfăşurată; b) criteriul investiţional; c) criteriul de reprezentare fiscală; d) criteriul grupului fiscal unic; e) criteriul participării directe. (2) În criteriul specific de activitate desfăşurată se încadrează: a) Banca Naţională a României; b) societăţile bancare; c) societăţile de asigurări; d) societăţile de investiţii financiare; e) Societatea Română de Televiziune; f) Societatea Română de Radiodifuziune. (3) În criteriul investiţional se încadrează în categoria contribuabililor mari contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro, la cursul de referinţă al pieţei valutare pentru euro, comunicat de Banca Naţională a României, de la data înfiinţării. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate. (4) Contribuabilii depun declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3) la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului. Prin depunerea declaraţiei se consideră că respectivul contribuabilul solicită încadrarea în categoria marilor contribuabili. (5) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (3), contribuabilii se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire întocmit potrivit art. 9 alin. (2). (6) Criteriul de reprezentare fiscală - din categoria marilor contribuabili fac parte contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit legii. (7) Criteriul grupului fiscal unic - se încadrează în categoria contribuabililor mari reprezentantul fiscal şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca unul dintre aceştia să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute la art. 3. (8) Criteriul participării directe - au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice care deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare la un mare contribuabil, precum şi persoanele juridice la care marii contribuabili deţin în mod direct minimum 50% din valoarea/numărul titlurilor de participare.  +  Articolul 5Criteriul de bază (1) Criteriul de bază, reprezentând criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii: a) cifra de afaceri - 50%. b) volumul obligaţiilor fiscale declarate - 30%; c) volumul cheltuielilor cu personalul -- 20%. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) sunt cei raportaţi în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează selecţia/actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) şi c) se calculează pe baza datelor înscrise în următoarele documente: a) deconturile de taxă pe valoarea adăugată (formular D300) depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea cifrei de afaceri; b) declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formular D112), depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face selecţia/actualizarea, pentru stabilirea volumului cheltuielilor cu personalul. (3) Indicatorul prevăzut la alin. (1) lit. b) este stabilit conform declaraţiilor depuse de către contribuabili în cursul anului precedent celui în care se efectuează selecţia/actualizarea contribuabililor.  +  Articolul 6Criteriul de continuitate (1) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc criteriul de bază prevăzut la art. 5 nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc acest criteriu, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade. (2) Contribuabilii mari selectaţi/actualizaţi potrivit prezentului ordin care nu mai îndeplinesc regulile specifice prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (4) nu mai sunt administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste reguli, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării acestei perioade.  +  Articolul 7Reguli specifice (1) Prin excepţie de la criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la 31 decembrie 2016, care au intrat în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, în anul fiscal în care se face selecţia, vor rămâne în categoria marilor contribuabili. (2) Contribuabilii care nu sunt în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi care îndeplinesc criteriile de selecţie, dar sunt în procedura falimentului în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8), nu intră în categoria marilor contribuabili. (3) Contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selecţie şi pentru care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura falimentului a rămas definitivă vor rămâne în administrarea aceluiaşi organ fiscal central la care se aflau la data selecţiei/actualizării, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 4 alin. (2), (7) şi (8). (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, precum şi al contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Contribuabilii mari aflaţi în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la data de 31 decembrie 2016 şi care nu realizează investiţii în cuantumul şi în perioada prevăzute la art. 4 alin. (3), după expirarea acestei perioade vor fi scoşi din administrarea acestei direcţii dacă nu îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 3, cu excepţia criteriului de continuitate. (6) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin. (7) Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz. (8) Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz. (9) În situaţia în care, de la data selecţiei/actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, s-au identificat contribuabili care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe, aceştia se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea. (10) Contribuabilii care se încadrează în criteriul grupului fiscal unic sau în criteriul participării directe după data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut selecţia/actualizarea vor fi preluaţi spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care organul fiscal central constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 8Lista marilor contribuabili, inclusiv a sediilor secundare (1) Stabilirea numărului de contribuabili în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 3 şi regulile specifice prevăzute la art. 7, precum şi lista marilor contribuabili selectaţi/actualizaţi conform prevederilor prezentului ordin se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) şi lista sediilor secundare ale marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Lista marilor contribuabili, inclusiv lista sediilor secundare ale acestora, se actualizează anual, pe baza criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 şi a regulilor specifice prevăzute la art. 7, până la data de 10 decembrie a fiecărui an şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (5) În situaţia în care, ulterior aprobării listelor marilor contribuabili, se constată erori de selecţie/actualizare, acestea se modifică prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 9Predarea-primirea marilor contribuabili (1) Contribuabilii mari stabiliţi potrivit criteriilor de selecţie prevăzute la art. 3 se preiau în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost efectuată selecţia, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (7)-(10). (2) Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili, inclusiv ale celor prevăzuţi la art. 4 alin. (5) şi art. 7 alin. (7)-(10), precum şi ale sediilor secundare ale acestora se realizează între organele fiscale centrale implicate, pe bază de protocol de predare-primire, potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Modificarea competenţei de administrare a acestor contribuabili se realizează în baza protocolului de predare-primire, fără modificarea listei marilor contribuabili. (3) Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili este aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) Pentru contribuabilii mari care urmează să fie preluaţi în administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemele informatice de administrare a creanţelor fiscale se transferă în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la închiderea anului fiscal în care se efectuează selecţia/actualizarea. (5) Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia/actualizarea marilor contribuabili, se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora. (6) Contribuabilii care fac obiectul predării sunt notificaţi de către organul fiscal central în a cărui administrare se află la data selecţiei/actualizării, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Dispoziţii finale (1) Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.648/2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se abrogă. (3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

    Eugen-Dragoş Doroş
    Bucureşti, 15 decembrie 2016.Nr. 3.609.---------