LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 21 decembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins:(1^5) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna august 2016.(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se stabilește la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcția/gradul/treapta și gradația de salarizare, funcțiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, precum și echivalarea unor funcții specifice activității caselor de asigurări de sănătate.(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.(1^9) Prevederile alin. (1^5)-(1^6) se aplică în mod corespunzător și personalului din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5)-(1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) și (1^8) se mențin în plată salariile de bază avute.(1^11) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare se stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului transporturilor.2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ și bibliotecile centrale universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 și 3 din anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei nr. 1.4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins:(6^3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile și alte drepturi salariale specifice activității se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2).5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, îndrumare și control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins:e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar;i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) și (12) ale articolului 3^3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora.10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și personalului nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare.11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3^5În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) și (8), art. 3^3 și 3^4, pentru personalul didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va elabora, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Salarizarea personalului Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive se stabilește la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.(6) Asimilarea funcțiilor și salariilor potrivit alin. (5), precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 și I^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^1Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul I^2În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se elaborează și se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.15. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta lege.16. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 17 decembrie 2016. Nr. 250.  +  Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015)
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ"
   +  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere
  Nr. crt.       Funcția        Nivelul studiilor       Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Manager S 6500 6791 6400 6500  
  2.Manager general S      6400 6500
  3.Director medical S 6350 6400 6250 6350 6069 6200
  4.Director de cercetare-dezvoltare S 5500 5600 5450 5500  
  5.Director financiar-contabil S 5500 5600 5450 5500  
  6.Director economic S      5450 5500
  7.Director tehnic S      4095 4212
  8.Director de îngrijiri S, SSD 4095 4212    
  9.Alți directori S 5500 5600 5450 5500  
  10. Asistent-șef   S, SSD, PL          4095  4212 
  Nr. crt.          Funcția           Nivelul studiilor         Institutul Naționalde Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguinăal Municipiului București  Centre de transfuzie sanguinăregionale   Centre de transfuzie sanguinăjudețene   
  Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general   5500 5737      
  2.Director, director general adjunct S 5274 5500 5274 5500 5128 5274 5128 5274
  3.Director adjunct științific S 5128 5274      
  4. Director adjunct financiar contabilitate S   3459  4212             
  5.Director resurse umane S 3459 4212      
  6.Contabil-șef S    3459 4212 3400 4095 3363 3557
  Nr. crt.    Alte funcții de conducere     Nivelul studiilor    Grad I Grad II
  Salariilede bază - lei - Salariilede bază - lei -
  1.Director general*) S 5500 5737
  2.Director general adjunct, director, director executiv*) S 5274 5500
  3.Director adjunct*) S 5128 5274
  4.Director adjunct financiar-contabil*) S 3659 4212
  5.Contabil-șef*) S 3459 4212
  6.Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare S 5500 5550
  7.Șef serviciu S 3459 4212
  8.Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 2955 3459
  9. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog), șef secție, șef laborator și altele similare S   5500  5550 
  10. Asistent medical-șef pe unitate   S, SSD, PL 3850  3950 
  11.Șef formație muncitori   1500 1900
  Notă
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.
  NOTE:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de creșterea cu 10% a salariului de bază avut.I.1. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste funcții beneficiază de creșterea salariului de bază avut după cum urmează:
  Nr. crt.   Funcția    Creștere salariu de bază - % -
  1.Director program de rezidențiat medicină de urgență 12,5
  2.Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență 10
  3.Farmacist șef serviciu 7,5
  4.  Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef și/sau coordonator    15
  5. Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical și alt personal cu gestiune   5
  6.Spălătoreasă cu gestiune 2,5
  7.Șef echipă 2,5
  8.   Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, psiholog (inspector/consilier) și asistent inspector (referent) care exercită atribuții de control în sănătate publică - direcția de sănătate publică     12,5
  9. Medic coordonator substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean   10
  10. Asistent medical coordonator substație Serviciul de ambulanțăBucurești-Ilfov/substație serviciul de ambulanță județean   10
  11.  Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație Serviciul de ambulanță București-Ilfov/substație serviciul deambulanță județean    10
  12.   Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente (stocul de urgență din stația centrală a Serviciului de ambulanță București-Ilfov și stațiile centraledin serviciile de ambulanță județene)     10
  I.2. Indemnizații de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială Unitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență "Elias"*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncăa) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice
  Nr. crt.    Funcția      Nivelul studiilor    Unități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 451048485091534554795616
  2 Medic primar dentist S 451048485091534554795616
  3 Medic specialist S 354438104000420043054413
  4 Medic specialist dentist S 354438104000420043054413
  5 Medic rezident anul VI-VII S 326235073682386639634062
  6 Medic rezident anul IV-V S 270929123058321132913373
  7 Medic dentist rezident anul IV-V S 270929123058321132913373
  8 Medic rezident anul III S 263528332974312332013281
  9 Medic dentist rezident anul III S 263528332974312332013281
  10 Medic rezident anul II S 236125382665279828682940
  11 Medic dentist rezident anul II S 236125382665279828682940
  12 Medic rezident anul I S 210522632376249525572621
  13 Medic dentist rezident anul I S 210522632376249525572621
  14 Medic S 260027952935308131593237
  15 Medic dentist S 260027952935308131593237
  16 Farmacist primar*1) S 451048485091534554795616
  17 Farmacist specialist S 354438104000420043054413
  18 Farmacist rezident anul III S 263528332974312332013281
  19 Farmacist rezident anul II S 236125382665279828682940
  20 Farmacist rezident anul I S 210522632376249525572621
  21 Farmacist S 260027952935308131593237
  22  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal   S  3098 3330 3497 3672 3764 3858
  23  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist   S  2538 2728 2865 3008 3083 3160
  24  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical   S  2015 2166 2274 2388 2448 2509
  25  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant   S  1804 1939 2036 2138 2192 2246
  26                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal                 S                2760               2967               3115               3271               3353               3437
  27               Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă                S               2132              2292              2406              2527              2590              2655
  28                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant                 S                1704               1832               1923               2020               2070               2122
  29 Dentist principal SSD 183219692068217122262281
  30 Dentist SSD 173018601953205021022154
  31 Dentist debutant SSD 157816961781187019171965
  32                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal                                  SSD                                 2389                                2568                                2697                                2831                                2902                                2975
  33                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar                                  SSD                                 2093                                2250                                2362                                2481                                2543                                2606
  34                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant                                  SSD                                 1646                                1769                                1858                                1951                                2000                                2050
  35 Asistent medical principal*2) PL 228524562579270827762845
  36 Asistent medical*2) PL 205822122323243925002563
  37 Asistent medical debutant*2) PL 262817501838192919782027
  38 Asistent medical principal*2) M 208122372349246625282591
  39 Asistent medical*2) M 183219692068217122262281
  40 Asistent medical debutant*2) M 159317121798188819351984
  41 Tehnician dentar principal*3) M 208122372349246625282591
  42 Tehnician dentar*3) M 183219692068217122262281
  43 Tehnician dentar debutant*3) M 159317121798188819351984
  44 Soră medicală principal*4) M 179019242020212121752229
  45 Soră medicală*4) M 163817611849194119902040
  46 Soră medicală debutant*4) M 159317121798188819351984
  47 Autopsier principal M 179019242020212121752229
  48 Autopsier M 163817611849194119902040
  49 Autopsier debutant M 159317121798188819351984
  50  Statistician medical, registrator medical; principal   M  1790 1924 2020 2121 2175 2229
  51  Statistician medical, registrator medical   M  1638 1761 1849 1941 1990 2040
  52  Statistician medical, registrator medical; debutant   M  1593 1712 1798 1888 1935 1984
  a.2. Anatomia patologică și medicina legală
   Nr. crt.     Funcția       Nivelul studiilor    Anatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1. Medic primar S 758581548562899092149445
  2. Medic specialist S 596164086728706572427423
  3. Medic rezident anul IV-V S 455748985143540055355674
  4. Medic rezident anul III S 443147635001525153835517
  5. Medic rezident anul II S 397042684481470548234944
  6. Medic rezident anul I S 354138063997419743024409
  7. Farmacist primar*1) S 578962236534686170337208
  8. Farmacist specialist S 472750825336560257425886
  9. Farmacist S 410044084628485949815105
  10.     Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; principal S     5395    5800    6090    6394    6554    6718    
  11.    Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat S    4139   4449   4672   4905   5028   5154   
  12.     Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat; debutant S     2471    2656    2789    2929    3002    3077    
  13.          Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD          4288         4610         4840         5082         5209         5339         
  14.          Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD          3861         4151         4358         4576         4690         4808         
  15.          Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, asistent medical generalist, tehnician deradiologie și imagistică; principal SSD          2305         2478         2602         2732         2800         2870         
  16. Asistent medical principal*2) PL 422745444771501051355263
  17. Asistent medical*2) PL 379540804284449846104725
  18. Asistent medical debutant*2) PL 213622962411253225952660
  19. Asistent medical principal*2) M 369239694167437644854597
  20. Asistent medical*2) M 336536173798398840884190
  21. Asistent medical debutant*2) M 208022362348246525272590
  22. Soră medicală principală*4) M 328435303707389239894089
  23. Soră medicală*4) M 285830733226338834723559
  24. Soră medicală debutant*4) M 208022362348246525272590
  25. Autopsier principal M 328435303707389239894089
  26. Autopsier M 285830733226338834723559
  27. Autopsier debutant M 208022362348246525272590
  28.    Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; principal M    3284   3530   3707   3892   3989   4089   
  29.   Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică M   2858  3073  3226  3388  3472  3559  
  30.    Statistician medical, registrator medical, registratormedical anatomie patologică; debutant M    2080   2236   2348   2465   2527   2590   
  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
       Nr. crt.         Funcția           Nivelul studiilor    Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 480851695427569858415987
  2 Medic dentist primar S 480851695427569858415987
  3 Medic specialist S 374040214222443345434657
  4 Medic dentist specialist S 374040214222443345434657
  5 Medic rezident anul IV-V S 281930303182334134253510
  6 Medic rezident anul III S 274529513098325333353418
  7 Medic rezident anul II S 247126562789292930023077
  8 Medic rezident anul I S 221523812500262526912758
  9 Medic S 271029133059321232923374
  10 Medic dentist S 271029133059321232923374
  11 Farmacist primar*1) S 480851695427569858415987
  12 Farmacist specialist S 374040214222443345434657
  13 Farmacist rezident anul III S 274529513098325333353418
  14 Farmacist rezident anul II S 247126562789292930023077
  15 Farmacist rezident anul I S 221523812500262526912758
  16 Farmacist S 271029133059321232923374
  17  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal   S  3102 3335 3501 3676 3768 3863
  18  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist   S  2541 2732 2868 3012 3087 3164
  19  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical   S  2200 2365 2483 2607 2673 2739
  20  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant   S  1844 1982 2081 2185 2240 2296
  21   Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală    S   3102  3335  3501  3676  3768  3863
  22   Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical    S   2541  2732  2868  3012  3087  3164
  23  Biolog, biochimist, chimist, fizician   S  2200 2365 2483 2607 2673 2739
  24   Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant    S   1844  1982  2081  2185  2240  2296
  25                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; principal                 S                2765               2972               3121               3277               3359               3443
  26                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică                 S                2135               2295               2410               2530               2594               2658
  27                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică; debutant                 S                1672               1797               1887               1982               2031               2082
  28 Dentist principal SSD 192120652168227723342392
  29 Dentist SSD 186620062106221222672324
  30 Dentist debutant SSD 158817071792188219291977
  31                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal                                  SSD                                 2426                                2608                                2738                                2875                                2947                                3021
  32                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar                                  SSD                                 2095                                2252                                2365                                2483                                2545                                2609
  33                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant                                  SSD                                 1646                                1769                                1858                                1951                                2000                                2050
  34 Asistent medical principal*2) PL 237625542682281628862959
  35 Asistent medical*2) PL 214223032418253926022667
  36 Asistent medical debutant*2) PL 170018281919201520652117
  37 Asistent medical principal*2) M 234225182644277628452916
  38 Asistent medical*2) M 190820512154226123182376
  39 Asistent medical debutant*2) M 165717811870196420132063
  40 Tehnician dentar principal*3) M 208722442356247325352599
  41 Tehnician dentar*3) M 290820512154226123182376
  42 Tehnician dentar debutant*3) M 165717811870196420132063
  43 Soră medicală principal*4) M 186420042104220922642321
  44 Soră medicală*4) M 171118391931202820792131
  45 Soră medicală debutant*4) M 165717811870196420132063
  46    Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal     M    1864   2004   2104   2209   2264   2321
  47   Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență    M   1711  1839  1931  2028  2079  2131
  48   Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant   M   1657  1781  1870  1964  2013  2063
  a.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
      Nr. crt.        Funcția          Nivelul studiilor   Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1 Medic primar S 360138714065426843754484
  2 Medic dentist primar S 360138714065426843754484
  3 Medic specialist S 313733723541371838113906
  4 Medic dentist specialist S 313733723541371838113906
  5 Medic rezident anul VI-VII S 299932243385355436433734
  6  Medic rezident, medic dentist rezident, anul IV-V   S  2924 3143 3300 3465 3552 3641
  7  Medic rezident, medic dentist rezident, anul III   S  2455 2639 2771 2910 2982 3057
  8  Medic rezident, medic dentist rezident, anul II   S  2211 2377 2496 2620 2686 2753
  9  Medic rezident, medic dentist rezident, anul I   S  1985 2134 2241 2353 2411 2472
  10 Medic S 248526712805294530193094
  11 Medic dentist S 248526712805294530193094
  12 Farmacist primar*1) S 360138714065426843754484
  13 Farmacist specialist S 313733723541371838113906
  14 Farmacist rezident anul III S 245526392771291029823057
  15 Farmacist rezident anul II S 221123772496262026862753
  16 Farmacist rezident anul I S 198521342241235324112472
  17 Farmacist S 236725452672280528752947
  18  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal   S  2205 2370 2489 2613 2679 2746
  19  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist   S  1921 2065 2168 2277 2334 2392
  20  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical   S  1813 1949 2046 2149 2202 2258
  21  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant   S  1625 1747 1834 1926 1974 2023
  22                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal                 S                2302               2475               2598               2728               2797               2866
  23               Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă                S               1916              2060              2163              2271              2328              2386
  24                Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician deaudiologie și protezare auditivălicențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant                 S                1683               1809               1900               1995               2045               2096
  25 Dentist principal SSD 173018601953205021022154
  26 Dentist SSD 160517251812190219501999
  27 Dentist debutant SSD 156816861770185819051952
  28                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal                                  SSD                                 2125                                2284                                2399                                2519                                2581                                2646
  29                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar                                  SSD                                 1849                                1988                                2087                                2191                                2246                                2302
  30                                 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinetstomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician deprotezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmeticianmedical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant                                  SSD                                 1646                                1769                                1858                                1951                                2000                                2050
  31 Asistent medical principal*2) PL 201221632271238524442505
  32 Asistent medical*2) PL 181619522050215222062261
  33 Asistent medical debutant*2) PL 158617051790188019271975
  34 Asistent medical principal*2) M 185919982098220322582315
  35 Asistent medical*2) M 168318091900199520452096
  36 Asistent medical debutant*2) M 155316691753184118871934
  37 Tehnician dentar principal*3) M 171318411934203020812133
  38 Tehnician dentar*3) M 162817501838192919782027
  39 Tehnician dentar debutant*3) M 158917081794188319301979
  40 Soră medicală principal*4) M 163817611849194119902040
  41 Soră medicală*4) M 160917301816190719552004
  42 Soră medicală debutant*4) M 158917081794188319301979
  43 Autopsier principal M 163817611849194119902040
  44 Autopsier M 160917301816190719552004
  45 Autopsier debutant M 158917081794188319301979
  46  Statistician medical, registrator medical; principal   M  1638 1761 1849 1941 1990 2040
  47  Statistician medical, registrator medical   M  1609 1730 1816 1907 1955 2004
  48  Statistician medical, registrator medical; debutant   M  1589 1708 1794 1883 1930 1979
  b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitareb.1. Unități clinice
  Nr. crt.    Funcția      Nivelul studiilor    Unități clinice
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1   Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală    S   2948  3169  3328  3494  3581  3671
  2   Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical    S   2702  2905  3050  3202  3282  3364
  3  Biolog, biochimist, chimist, fizician   S  2476 2662 2795 2935 3008 3083
  4   Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant    S   1700  1828  1919  2015  2065  2117
  5   Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;principal    S   2782  2991  3140  3297  3380  3464
  6  Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social   S  2336 2511 2637 2769 2838 2909
  7   Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;debutant    S   1700  1828  1919  2015  2065  2117
  8  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)   SSD  2269 2439 2561 2689 2756 2825
  9  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)   SSD  2141 2302 2417 2537 2601 2666
  10  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)   SSD  1700 1828 1919 2015 2065 2117
  11 Psiholog principal S 278229913140329733803464
  12 Psiholog specialist S 270229053050320232823364
  13 Psiholog practicant S 233625112637276928382909
  14 Psiholog stagiar S 170018281919201520652117
  b.2. Anatomia patologică și medicina legală
   Nr. crt.     Funcția       Nivelul studiilor    Anatomia patologică și medicina legală
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1   Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală    S   5528  5943  6240  6552  6716  6883
  2   Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical    S   4510  4848  5091  5345  5479  5616
  3  Biolog, biochimist, chimist, fizician   S  3528 3793 3982 4181 4286 4393
  4   Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; debutant    S   2471  2656  2789  2929  3002  3077
  5 Psiholog principal S 537457776066636965286692
  6 Psiholog specialist S 519755875866615963136471
  7 Psiholog practicant S 411644254646487850005125
  8 Psiholog stagiar S 230524782602273228002870
  b.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
       Nr. crt.         Funcția           Nivelul studiilor    Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1   Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;principal    S   2948  3169  3328  3494  3581  3671
  2  Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social   S  2451 2635 2767 2905 2978 3052
  3   Logoped, sociolog, profesor CFM,kinetoterapeut, asistent social;debutant    S   1909  2052  2155  2263  2319  2377
  4  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal*5)   SSD  2549 2740 2877 3021 3097 3174
  5  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)   SSD  2015 2166 2274 2388 2448 2509
  6  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; debutant*5)   SSD  1700 1828 1919 2015 2065 2117
  7 Psiholog principal S 294831693328349435813671
  8 Psiholog specialist S 245126352767290529783052
  9 Psiholog practicant S 190920522155226323192377
  10 Psiholog stagiar S 175818901984208421362189
  b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Nr. crt.       Funcția        Nivelul studiilor       Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, unități de asistență socială și unități de asistență medico-socială
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală   S   2782  2991  3140  3297  3380  3464
  2  Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical   S   2336  2511  2637  2769  2838  2909
  3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  4  Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizicianmedical; debutant   S   1700  1828  1919  2015  2065  2117
  5  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal   S   2275  2446  2568  2696  2764  2833
  6  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social   S   1941  2087  2191  2300  2358  2417
  7  Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant   S   1700  1828  1919  2015  2065  2117
  8  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;principal*5)   SSD   2003  2153  2261  2374  2433  2494
  9  Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social*5)   SSD   1829  1966  2064  2168  2222  2277
  10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social;debutant*5)   SSD   1700  1828  1919  2015  2065  2117
  11Psiholog principal S 2782 2991 3140 3297 3380 3464
  12Psiholog specialist S 2336 2511 2637 2769 2838 2909
  13Psiholog practicant S 2141 2302 2417 2537 2601 2666
  14Psiholog stagiar S 1700 1828 1919 2015 2065 2117
  c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitarc.1. Unități clinice
  Nr. crt.     Funcția      Nivelul studiilor     Unități clinice  
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1 Infirmieră, agent DDD M; G 1380 1484 1558 1636 1676 1718
  2 Infirmieră, agent DDD; debutant M; G 1365 1467 1541 1618 1658 1700
  3  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare   G   1360  1462  1535  1612  1652  1693
  4 Șofer autosanitară II*7) M 1390 1494 1569 1647 1689 1731
  5 Șofer autosanitară III*7) M; G 1370 1473 1546 1624 1664 1706
  c.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt.     Funcția      Nivelul studiilor    Anatomia patologică și medicina legală 
  Salariile de bază - lei - Gradația
      0 1 2 3 4 5
  1.Brancardier, îngrijitoare G 2075 2231 2342 2459 2521 2584
  c.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Nr. crt.        Funcția         Nivelul studiilor