HOTĂRÂRE nr. 932 din 8 decembrie 2016privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 mai 2010, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREpentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordateîn unităţile de asistenţă medico-sociale şi aunor normative privind personalul din unităţile de asistenţămedico-socială şi personalul care desfăşoarăactivităţi de asistenţă medicală comunitară"2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale este 40.872 lei şi cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare; b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum şi cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de asistenţă medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 11.275 lei/an/pat. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita sumei de 29.597 lei/an/pat."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 932.-----