METODOLOGIE din 6 decembrie 2016privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.014 din 16 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 5.923/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 decembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Prevederi generale privind recunoaşterea diplomei de doctor  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior, unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la: a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană; b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, actualizată periodic; c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar. (2) Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare C.N.R.E.D., recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1). (3) C.N.R.E.D. poate solicita, în cazuri justificate, evaluarea dosarului de recunoaştere de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare C.N.A.T.D.C.U. (4) Instituţiile acreditate de învăţământ superior, precum şi unităţile şi instituţiile de drept public şi drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare colaborează permanent cu C.N.R.E.D. în vederea recunoaşterii diplomelor menţionate la alin. (1) şi transmit semestrial către C.N.R.E.D. o situaţie centralizată a solicitărilor de recunoaştere. (5) Recunoaşterea de către instituţiile acreditate de învăţământ superior sau de unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare se realizează, în baza unor proceduri proprii aprobate la nivelul instituţiei sau unităţii respective, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul uneia dintre instituţiile sau unităţile menţionate anterior.  +  Articolul 3 (1) Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate de către instituţiile acreditate de învăţământ superior sau unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare include: a) cerere de recunoaştere; b) actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul); c) diploma de doctor; d) alte documente, dacă este cazul.Instituţiile de învăţământ superior stabilesc, prin proceduri proprii, forma în care sunt prezentate documentele menţionate la lit. c) şi d) (copie simplă, traducere autorizată şi/sau legalizată). (2) Dosarul pentru recunoaşterea de către C.N.R.E.D. a diplomei de doctor obţinute în străinătate include: a) cerere de recunoaştere, b) actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul); c) diploma de doctor - copie (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine), d) dovada achitării taxei de evaluare, în valoare de 50 lei; e) alte documente, dacă este cazul. (3) Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. (4) În situaţia în care instituţiile acreditate de învăţământ superior sau unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, acestea sesizează organele abilitate; în cazul în care C.N.R.E.D. sesizează astfel de situaţii, acesta informează în scris Direcţia generală juridic din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare M.E.N.C.S., în vederea înaintării sesizării autorităţilor abilitate.  +  Articolul 4În cazurile prevăzute la art. 1 alin. (1), termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere, precum şi procedura de contestaţie se stabilesc de către instituţiile de învăţământ superior prin proceduri proprii.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior, unităţile şi instituţiile de drept public şi drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare elaborează procedurile proprii privind recunoaşterea diplomelor de doctor în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii. (2) Prin procedurile proprii menţionate la alin. (1), instituţiile acreditate de învăţământ superior, unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare stabilesc o structură care evaluează dosarul de recunoaştere prevăzut la art. 3 alin. (1) şi pronunţă o soluţie cu privire la solicitarea de recunoaştere. (3) Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma evaluării efectuate de structura menţionată la alin. (2), de către conducerea instituţiilor acreditate de învăţământ superior, unităţilor şi instituţiilor de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare.  +  Capitolul II Prevederi privind recunoaşterea diplomelor de către C.N.R.E.D.  +  Articolul 6 (1) Durata de soluţionare de către C.N.R.E.D. a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la M.E.N.C.S. a dosarului complet. Dosarul se poate depune la registratura M.E.N.C.S., la instituţia de învăţământ superior sau se transmite prin poştă. (2) În cazul în care C.N.R.E.D. constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute la art. 3 alin. (2), înştiinţează solicitantul sau instituţia de învăţământ superior. Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, C.N.R.E.D. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar. (3) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul sau instituţia de învăţământ superior fiind informată în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. (4) Atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau, la cererea scrisă a solicitantului, se transmite prin servicii poştale, cu excepţia atestatelor de recunoaştere emise anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Articolul 7 (1) Decizia C.N.R.E.D. poate fi contestată o singură dată, în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la registratura M.E.N.C.S. sau se transmite prin poştă. (2) Contestaţiile sunt evaluate de către C.N.R.E.D. sau, de la caz la caz, de către comisiile de specialitate ale C.N.A.T.D.C.U. la data întrunirii acestora.  +  Articolul 8 (1) Prezenta metodologie nu se aplică deciziilor de recunoaştere sau nerecunoaştere pronunţate de C.N.R.E.D., respectiv de C.N.A.T.D.C.U. până la data intrării în vigoare a acesteia. Dosarele aflate la momentul intrării în vigoare a prezentei metodologii în procedura de evaluare de către C.N.R.E.D., respectiv C.N.A.T.D.C.U. sunt analizate conform legislaţiei în vigoare la data depunerii acestora. (2) În cazul unui program de studii organizat în comun de instituţii de învăţământ superior acreditate din România şi din străinătate, finalizat cu eliberarea unei diplome de către fiecare instituţie, actul de studii eliberat de instituţia din străinătate nu se supune procedurii de recunoaştere, diploma eliberată de instituţia de învăţământ superior din România conferind toate drepturile.  +  Articolul 9În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaştere, C.N.R.E.D. eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia. Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoţită de următoarele documente: copia actului de studii care a fost recunoscut; copia actului de identitate, dovada plăţii taxei în valoare de 50 lei; declaraţie notarială cu privire la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate mai sus.  +  Articolul 10 (1) Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional de către instituţiile acreditate de învăţământ superior, unităţile şi instituţiile de drept public şi de drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, conform propriilor proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul respectivei instituţii de învăţământ superior. (2) Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional de către C.N.R.E.D. este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.-----