HOTĂRÂRE nr. 922 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 16 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:"f) colaborarea cu alte instituţii abilitate în vederea organizării de activităţi muzeale sau expoziţionale atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi sprijinirea unei reţele naţionale a memorialelor rezistenţei şi luptei anticomuniste; g) constituirea şi gestionarea bazelor naţionale de date privind: bibliografia despre comunismul românesc, monumentele şi spaţiile memoriale, luptătorii anticomunişti şi victimele comunismului."2. La articolul 3 alineatul (1), litera f) se abrogă.3. La articolul 3 alineatul (1), literele i), o) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) identifică reţeaua ideologică şi colaborările la nivel internaţional promovate de Partidul Comunist Român şi responsabilii pentru ideologia şi propaganda statului totalitar;....................................................................... o) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice tip de mărturie materială, publicaţie ori document referitoare la istoria comunismului în România şi la cea a fostului exil românesc;...................................................................... ţ) aduce la cunoştinţa opiniei publice, prin activităţi specifice, rolul activiştilor de partid, militarilor, angajaţilor civili şi magistraţilor care au lucrat în cadrul aparatului represiv de partid şi de stat;"4. La articolul 4, literele b), c), d), f), g), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) conceperea şi realizarea unor instrumente de lucru de autor şi colective, lucrări de sinteză, enciclopedii, dicţionare tematice, monografii, bibliografii, manuale şi altele, necesare în contextul local şi internaţional;.......................................................................... c) valorificarea rezultatelor cercetării prin publicarea de lucrări ştiinţifice, reviste, broşuri şi colecţii de carte, a unor portaluri electronice, manuale, dar şi a altor lucrări în domeniu, în limba română şi în principalele limbi de circulaţie internaţională, difuzate în format tipărit şi/sau digital; d) iniţierea, stabilirea, dezvoltarea şi susţinerea de raporturi de colaborare şi cooperare cu alte unităţi sau departamente ale Guvernului României, ale Parlamentului României, ale Administraţiei Prezidenţiale, Academiei Române, Arhivelor Naţionale, cu universităţi acreditate din România şi de peste hotare, asociaţii profesionale, precum şi cu alte universităţi, institute şi centre de cercetare, locale şi internaţionale, care au un obiect de studiu de interes comun;........................................................................ f) organizarea de seminare, congrese, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale; g) acordarea de burse sub denumiri care onorează lupta şi disidenţa anticomuniste, precum şi exilul românesc, cu scopul stimulării cercetării în domeniul istoriei comunismului la nivelul învăţământului universitar; h) oferirea de consultanţă şi expertiză la solicitarea unor structuri publice sau private, în domeniile care ţin de competenţa Institutului; i) realizarea unui raport anual conţinând principalele rezultate ale activităţilor Institutului."5. La articolul 4^1, alineatele (1), (2), (3), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Stabilirea obiectivelor generale ale Institutului şi analizarea rezultatelor obţinute se realizează de un Consiliu ştiinţific, din care fac parte câte un reprezentant al Arhivelor Naţionale, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, precum şi personalităţi ale lumii academice şi civice. (2) Consiliul ştiinţific se întruneşte de câte ori este necesar şi funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. Consiliul ştiinţific este întrunit legal în prezenţa majorităţii membrilor săi. Deciziile Consiliului ştiinţific se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi la întrunire. (3) Din Consiliul ştiinţific fac parte 17 membri, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea preşedintelui Consiliului ştiinţific......................................................................... (6) Preşedintele şi membrii Consiliului ştiinţific nu sunt remuneraţi. (7) Pe durata desfăşurării întrunirii Consiliului ştiinţific, cheltuielile de cazare, masă şi transport pot fi acoperite din bugetul Institutului."6. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Institutul este condus de un preşedinte executiv, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului.......................................................................... (3) În activitatea sa, preşedintele executiv este ajutat de un vicepreşedinte şi de un Comitet director format din persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul Institutului.......................................................................... (5) Preşedintele executiv poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale vicepreşedintelui sau unuia dintre membrii Comitetului director, în această ordine."7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Vicepreşedintele este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedintele coordonează activitatea din cadrul Institutului referitoare la exilul românesc."8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un număr de 3 autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi marfă, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu

  Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,

  Paul Gheorghiu

  Preşedintele executiv al Institutului de Investigare a

  Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc,

  Radu Preda

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul culturii,

  Oana Bogdan,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 922.-----