ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 16 decembrie 2016  Având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru implementarea în regim de urgenţă, începând cu 1 ianuarie 2017, a liniilor directoare şi a obiectivelor prevăzute în Memorandumul cu tema "Aprobarea strategiei programului «Prima casă» (2017-2021)", adoptat de Guvern în data de 29 noiembrie 2016, precum şi perioada scurtă de timp rămasă până la sfârşitul anului şi necesitatea modificării şi a legislaţiei secundare aferente programului "Prima casă", astfel încât începând cu anul 2017 cadrul legal aferent acestui program să reflecte aspectele menţionate în strategia programului "Prima casă",pentru preîntâmpinarea producerii unor consecinţe negative, cu impact asupra bugetului de stat, în cadrul procedurilor judiciare în care sunt părţi Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau unităţile teritoriale ale acesteia, izvorâte din circumstanţele în care se asigură la acest moment reprezentarea în faţa instanţelor de judecată, prin consilieri juridici,având în vedere importanţa stabilirii Băncii naţionale de dezvoltare în România pentru realizarea unei creşteri economice sustenabile şi Comunicarea Comisiei Europene privind băncile naţionale de promovare din 22 iulie 2015, conform căreia în vederea stabilirii rolului şi mandatului unei bănci naţionale de promovare/dezvoltare este necesar să se realizeze o evaluare ex-ante independentă a disfuncţionalităţilor pieţei financiare care vor fi adresate de către aceasta instituţie prin proiecte viabile ale beneficiarilor eligibili finanţate prin instrumente specifice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^2) Prin locuinţă nouă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice locuinţă, astfel cum este definită la alin. (1^1), recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.(1^3) În sensul programului «Prima casă», locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi."2. Alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3^1) Finanţatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., şi finanţator, proporţional cu procentele de garantare prevăzute la alin. (3^3). Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - I.F.N. şi finanţatori."3. După alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:"(3^3) Creditele destinate achiziţiei locuinţelor prevăzute la alin. (1^2) şi (1^3) pot fi garantate de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Pentru creditele destinate achiziţiei celorlalte categorii de locuinţe, procentul garantat de către stat poate fi de maximum 40% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare."4. Alineatul (8^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8^1) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului."5. Alineatele (10), (10^1) şi (10^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(10) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (9), (10^2) şi (10^3) sunt venituri ale bugetului de stat, proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3).(10^1) Prevederile alin. (8), (8^1) şi (9) se aplică şi în cazul în care asupra bunurilor imobile achiziţionate prin Program este instituită ipoteca de rang I proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3), atât în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, cât şi a finanţatorului.(10^2) Prin excepţie de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sumele încasate potrivit alin. (10^1) se distribuie proporţional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3^3), după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie."  +  Articolul II (1) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Ministerul Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituţii, poate fi reprezentat şi de consilieri juridici din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat. (2) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau ca reprezentantă a statului, poate fi reprezentată şi de consilieri juridici din cadrul unităţilor teritoriale ale acesteia, în baza mandatului acordat. (3) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice pot fi reprezentate şi de consilieri juridici din cadrul altor direcţii generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatului acordat, cu avizul conform al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată şi calitatea procesuală deţinută de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi/sau de unităţile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, reprezentarea acestora se poate realiza şi de consilierii juridici din Ministerul Finanţelor Publice sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în baza mandatului acordat.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Finanţelor Publice să contracteze servicii de consultanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru realizarea unei evaluări independente ex-ante privind disfuncţionalităţile pieţei financiare, care să fundamenteze necesitatea extinderii activităţii desfăşurate de către S.C. Eximbank - S.A. în numele şi contul statului cu activităţi specifice unei bănci naţionale de dezvoltare, pentru toate domeniile de activitate. Fondurile necesare pentru achiziţionarea acestor servicii se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul IVSolicitările de acordare a unei finanţări garantate în cadrul programului "Prima casă" transmise cu încadrarea în limita plafonului de garantare alocat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 97.-----